KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Търговски представител в РИТЪМ-4-ТБ ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32208&ref=rss - привличане на нови клиенти /участва в процеса по разширяване на портфолиото на дружеството на нови пазари и сегменти/<br /> - предоставяне на оферти за доставка на електрическа енергия на корпоративни клиенти<br /> - получаване и актуализиране на информация за пазарните условия и конкуренция<br /> - придвижване на документи<br /> - сключване на договори<br /> - комуникация с клиентите и следене на изпълнението на договорите<br /> - поддържане на контакти с клиенти и осигуряване на трайни партньорства<br /> - пътувания в страната<br /> - изготвя отчети за нуждите на ръководството<br /> - комплексно подпомага дейността по продажба на електрическа енергия 32208 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32208&ref=rss#comments Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0300 Ръководител „Архивна дейност, деловодство и автопарк“ в Horizons чрез Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32218&ref=rss &bull; Ръководи и контролира архивната дейност на компанията, съгласно действащата нормативна база и вътрешните процедури;<br /> &bull; Контролира административната дейност и спазването на действащите процедури;<br /> &bull; Управлява екипа отговорен за деловодството на компанията, като контролира спазването на вътрешните процедури за документооборота;<br /> &bull; Ръководи управлението на автопарка на компанията - придобиване, поддръжка и координиране ползването на служебните автомобили;<br /> &bull; Ефективно ръководи и контролира екипа в отдела с цел постигането на поставените цели;<br /> &bull; Изготвя и контролира изпълнението на одобрения бюджет на отдела;<br /> 32218 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32218&ref=rss#comments Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0300 Инженер Технолог в КЮ-ВЕНТ АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32227&ref=rss КЮ-ВЕНТ е инженерингова компания, която разработва и произвежда вентилируеми фасадни системи.<br /> Нуждаем се от инженер-технолог/проектант, който да отговаря на изискванията в обявата 32227 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32227&ref=rss#comments Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0300 Главен Счетоводител в банка в Horizons http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32215&ref=rss Horizons е консултантска фирма, с над 12 години опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.<br /> <br /> Днес сме изправени пред предизвикателството и вдъхновени да открием, привлечем и задържим ключов професионалист, член на мениджмънт екипа на утвърдена и бързо променяща се българска банка.<br /> <br /> Любезно каним всички професионални счетоводители с банково счетоводство и опит в надзорния рипортинг да обмислят тази забележителна възможност и да повлияят значимо върху професионалните стандарти в тази област. Вакантната позиция е за<br /> <br /> ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В БАНКА<br /> <br /> Отговорности:<br /> <ul> <li>Управлява финансова дирекция и направлява екипа от професионалисти</li> <li>Организира и контролира цялостните счетоводни дейности</li> <li>Организира и контролира отчетността към БНБ</li> <li>Контролира плащанията към доставчици и вътрешните процедури на банката</li> <li>Ръководи коректното данъчно третиране на банковите операции</li> <li>Управлява коректното третиране на отложените данъци</li> <li>Отговорен за подготовката на данъчната декларация</li> <li>Координира и поддържа взаимоотношения с банката с независими одитори, данъчни органи и други институции</li> <li>Отговорен за месечното и годишно приключване и провеждане на независим одит</li> <li>Въвежда на съответстващите счетоводни разпоредби в банковата административна система</li> <li>Провежда банковата счетоводна политика и процедури, както и структурата на сметките</li> <li>Участва във въвеждането на нови системи и функционалности</li> <li>Участва в подготовката на счетоводни схеми, касаещи дейността на банката по съответствието с IFRS</li> <li>Контролира правилното и навременно въвеждане на промените в банковото, данъчното и социално осигурителното законодателство, касаещо дейността на банката; предлага одобрение на всички необходими актуализации на банковата информационна система</li> </ul> 32215 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32215&ref=rss#comments Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0300 Гл. експерт „Картови продукти, анализ, риск и обслужване на терм. у-ва“ в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32217&ref=rss &bull; Извършва дейности, свързани с обслужване на оспорени плащания и жалби<br /> &bull; Изготвя становища и отговори на жалби на клиенти, свързани с картови услуги<br /> &bull; Извършва ежедневно наблюдение на транзакции с карти и терминали на СИБАНК с цел превенция от измами<br /> &bull; Изготвя периодични справки и отчети<br /> &bull; Участва в разработването на вътрешни документи за работа<br /> &bull; Участва в разработването на нови продукти<br /> &bull; Следи за развитието на картовия пазар<br /> &bull; Провежда вътрешни обучения, свързани с картови разплащания<br /> 32217 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32217&ref=rss#comments Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0300 Оперативен счетоводител, гр.Созопол в Континент ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32221&ref=rss * Извършва и отговаря за правилното водене на счетоводната дейност на фирмата<br /> * Осчетоводяване на първични счетоводни документи: покупки и продажби, банкови транзакции, осигуровки и др.<br /> * Фактуриране на продажбите<br /> * Изготвяне на дневници по ДДС, справки &ndash; декларации, спазване на сроковете за подаването им<br /> * Осъществяване на контрол върху разчетите с клиенти,доставчици, подотчетни лица<br /> * Способност за генериране и обобщаване на първична информация<br /> * Изготвяне на ежедневни отчети и справки за нуждите на ръководството<br /> * Сериозна ангажираност, прецизност и внимание към детайлите<br /> * Готовност за работа в динамична среда и поемане на отговорност<br /> * Отговаря за контактите с различни контрагенти, държавни институции и др.<br /> * Подготвя банкови транзакции<br /> 32221 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32221&ref=rss#comments Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0300 Verkaufsleiter in MSP http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32223&ref=rss 32223 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32223&ref=rss#comments Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0300 Key Account Manager (KAM) in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32224&ref=rss Love <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>SPORT</strong></span>? Love <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>SALES</strong></span>?<br /> You might have what it takes &hellip;to become our<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Key Account Manager</strong></span><br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>Are YOU&hellip;:</strong></span> <ul> <li>An experienced KAM with an FMCG background</li> <li>Excellent in establishing and maintaining fruitful rapport in a corporate environment</li> <li>Inspired by consumer/trade marketing concepts</li> <li>Results, &ldquo;out of the matrix&rdquo;, cheerful and energy driven</li> <li>Passionate about football</li> <li>Ready to join the demanding team of one of the top media players</li> </ul> 32224 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32224&ref=rss#comments Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0300 Асистент по мониторинг http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32225&ref=rss задължения:<br /> <br /> - прави мониторинг за изпълнението на стандартите в Компанията;<br /> - анализира и обработва резултатите.<br /> необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография с актуална снимка;<br /> - препоръки от предишен работодател;<br /> - копия от дипломи за завършено образование, квалификации и правомощия.<br /> документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр. Русе, бул. Тутракан 11, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Лице за контакт: Вяра Енева.<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 178 лв.<br /> След успешно издържан изпит обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &ldquo;куриер&rdquo;;<br /> <br /> - основна работна заплата - 360 лв. бруто;<br /> - месечна индивидуална премия - 600 лв. брут 32225 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32225&ref=rss#comments Thu, 16 Apr 2015 00:00:00 +0300 Администратор база данни в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32203&ref=rss &bull; Следи състоянието и производителността на оперативните БД<br /> &bull; Поддържа непрекъсваемостта на оперативните БД<br /> &bull; Проектира изграждане и администриране на оперативни БД<br /> &bull; Контролира основни технологични, банкови процедури, свързани с БД<br /> &bull; Изготвя и поддържа документация БД<br /> &bull; Поддържа архивна библиотека БД<br /> 32203 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32203&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Касиер ОРМ „Паспортна служба“ в клон Кърджали в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32204&ref=rss &bull; Отговаря за оптималното управление на парите в брой;<br /> &bull; Извършва всички кешови транзакции и въвежда коректно данните в компютърната система;<br /> &bull; Идентифицира възможности за кръстосани продажби;<br /> &bull; Информира новите клиенти за продукти и услуги, които биха представлявали интерес за тях;<br /> &bull; Грижи се за добрата организация на работата и качественото обслужване на клиентите;<br /> &bull; Отговаря за изпълнението на задълженията, изложени в закона за предотвратяването на пране на пари и внимава за фалшиви банкноти и монети;<br /> &bull; Осигурява баланса по касата на офиса в края на работния ден.<br /> 32204 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32204&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Sirma ITT is looking for a Junior Business Analyst in Sirma ITT http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32205&ref=rss <strong>Job summary:</strong><br /> Primary responsibilities of the Junior Business Analyst include customization of the Sirma Platform, based on client&rsquo;s specific requirements.<br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> &bull; Participate in preparation of project documentation<br /> &bull; Make system customizations and configurations based on the client&rsquo;s requirements<br /> &bull; Perform functional testing of the system<br /> &bull; Participate in requirements analysis<br /> &bull; Work with clients and project development teams<br /> <br /> 32205 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32205&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Sales Executive/ Мениджър Връзка с клиенти - отдел реклама в МайстерПлюс ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32206&ref=rss <strong>Описание и&nbsp;Изисквания:</strong><br /> MaistorPlus е водещата онлайн медия в сектора на интериорните и строителните решения, и ремонтите дейности в България. Нашата уникална услуга помага на българските домакинства в намирането на подходящ изпълнител за техния ремонт или интериорен проект.<br /> С постоянното нарастване популярността на платформата имаме нужда от нови и свежи сили в нашия екип.<br /> <strong><br /> Основни отговорности</strong><br /> Търсим амбициозни, комуникативни и отговорни хора, които да се грижат за нуждите на настоящите и привличането на бъдещи рекламодатели. Основните отговорности са свързани с: <ul> <li>Поддържане и разширяване на актуалните настоящи и потенциални рекламодатели</li> <li>Активно участие в създаването и прилагането на търговската стратегия на компанията</li> <li>Формулиране, навременно и точно изпълнение на поставени цели</li> <li>Поддръжане и увеличаване на продажбения дял</li> <li>Ежедневна комуникация с рекламодатели, отговаряне на запитвания, организиране на срещи и презентации, изготвяне на оферти и рекламни бюджети</li> <li>Ежедневен мениджмънт на кампаниите на рекламодателите</li> <li>Изготвяне на отчет на рекламни кампании</li> <li>Следене на активностите на конкурентни услуги</li> </ul> 32206 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32206&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Telesales търговец в МайстерПлюс ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32207&ref=rss <strong>Описание и&nbsp;Изисквания:</strong><br /> MaistorPlus е водещата онлайн медия в сектора на интериорните и строителните решения, и ремонтите дейности в България. Нашата уникална услуга помага на българските домакинства в намирането на подходящ изпълнител за техния ремонт или интериорен проект.<br /> <br /> С постоянното нарастване популярността на платформата имаме нужда от нови и свежи сили в нашия екип.<br /> <strong><br /> Отговорностите</strong><br /> Търсим комуникативни, любезни и отговорни хора, които да бъдат нашият глас пред професионалистите, предлагащи своите услуги в MaistorPlus. Грижата за тях е от първостепенно значение за нас. Основните отговорности ще бъдат свързани с:<br /> <ul> <li>запознаване на нерегистрирани изпълнители с предимствата, които MaistorPlus дава като единствена по рода си онлайн услуга в България;</li> <li>тяхното успешно присъединяване и оказване на съдействие за пълноценно използване на платформата;</li> <li>постоянна комуникация с вече регистрирани изпълнители;</li> <li>поддържане и обновяване на бази данни с актуални и потенциални потребители на услугата;</li> <li>изготвяне на индивидуални оферти към нашите клиенти;</li> <li>оказване на съдействие при решаване на проблеми при работата с платформата;</li> <li>следене и анализ на резултатите от текущата комуникация с професионалистите.</li> </ul> *Работата се извършва предимно чрез телефонни разговори.<br /> <br /> <br /> 32207 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32207&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Sirma ITT is looking for a Business Analyst in Sirma ITT http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32209&ref=rss <strong>Job summary:</strong><br /> Primary responsibilities of the Business Analyst include working closely with our clients in order to ensure smooth and effective project running during all its stages: requirements gathering, specification of system requirements and configuration, designing business solutions for the clients applying the Sirma Platform, and training users.<br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> &bull; Active and timely communication with clients during all project stages<br /> &bull; Active work with the development teams<br /> &bull; Gathering of user requirements<br /> &bull; Functional requirements specifications<br /> &bull; Participation in the presales activities &ndash; RFIs, RFPs<br /> &bull; Analysis of the client legacy systems<br /> &bull; Specification of integrations with the external systems<br /> &bull; Modeling of complex business processes and data models<br /> &bull; Delivery of suggestions for the improvement of clients&rsquo; business processes<br /> &bull; Designing business solutions for the clients applying the Sirma Platform<br /> &bull; Participation in UAT<br /> &bull; Leading customer trainings<br /> 32209 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32209&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Supply Chain Planner with German and English in OnProcess Technology Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32210&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> The extensive experience in the human resources industry under our belt has given us valuable insights and an extensive knowledge of the corporate cultures and thus enabled us to locate the best candidates for our clients.<br /> <br /> Our client, OnProcess Technology is a global company that helps its client companies optimize and manage complex, global service supply chain operations through our process expertise, advanced analytics, technology solutions and passion for the customer experience. OnProcess Technology develops true, often transformational, solutions to our clients&rsquo; challenges using our combined strengths in People, Process &amp; Technology as no other company can.<br /> <br /> In March, 2013 as a result of their continued growth, they opened their fifth operations center, located in Sofia.<br /> <br /> To support the expanding team, we are currently looking for motivated professionals to join OnProcess Technology on the position:<br /> <br /> Supply Chain Planner with German and English<br /> <br /> <br /> Job responsibilities:<br /> <br /> Support internal customer service inquiries;<br /> Configures forecasting systems;<br /> Models optimal target stock levels;<br /> Approves supply orders;<br /> Analyzes performance issues and identifies corrective action plans;<br /> Builds complex automated demand-supply networks; 32210 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32210&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Supply Chain Planner with French and English in OnProcess Technology Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32211&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> The extensive experience in the human resources industry under our belt has given us valuable insights and an extensive knowledge of the corporate cultures and thus enabled us to locate the best candidates for our clients.<br /> <br /> Our client, OnProcess Technology is a global company that helps its client companies optimize and manage complex, global service supply chain operations through our process expertise, advanced analytics, technology solutions and passion for the customer experience. OnProcess Technology develops true, often transformational, solutions to our clients&rsquo; challenges using our combined strengths in People, Process &amp; Technology as no other company can.<br /> <br /> In March, 2013 as a result of their continued growth, they opened their fifth operations center, located in Sofia.<br /> <br /> To support the expanding team, we are currently looking for motivated professionals to join OnProcess Technology on the position:<br /> <br /> Supply Chain Planner with French and English<br /> <br /> <br /> Job responsibilities:<br /> <br /> Support internal customer service inquiries;<br /> Configures forecasting systems;<br /> Models optimal target stock levels;<br /> Approves supply orders;<br /> Analyzes performance issues and identifies corrective action plans;<br /> Builds complex automated demand-supply networks; 32211 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32211&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Junior Digital Consultant in All Channels Group LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32212&ref=rss For 13 years All Channels Communication Group is one of the leaders on the marketing and PR market in Bulgaria. Our company offers integrated communication services to some of the biggest international and Bulgarian brands. All Channels Communication Group is the only Bulgarian agency with over 30 international awards and nominations and over 40 national prizes. All Channels, a Fleishman-Hillard Affiliate compаny in Bulgaria, was announced the Best PR Agency for three consecutive years by the BAPRA Bright Awards jury.<br /> <br /> All Channels | Interaction, being one of the agencies in All Channels Communication Group, specialized in digital and social media communications, is actively seeking a highly motivated and talented person to join the dynamic Interaction team on the position of Junior Digital Consultant.<br /> <br /> Job description:<br /> <br /> - Responsible for identifying and prioritising digital marketing objectives, creating and communicating Marketing targets / briefs for digital projects in the agency;<br /> - Analysing campaigns, identifying trends and providing fast, accurate reports, optimising campaigns to produce the best return on investment for projects;<br /> - Taking responsibility for coordinating significant digital marketing projects ensuring that they are delivered within budget and scope 32212 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32212&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 PHP Developer in All Channels Group LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32213&ref=rss For 13 years All Channels Communication Group is one of the leaders on the marketing and PR market in Bulgaria. Our company offers integrated communication services to some of the biggest international and Bulgarian brands. All Channels Communication Group is the only Bulgarian agency with over 30 international awards and nominations and over 40 national prizes. All Channels, a Fleishman-Hillard Affiliate compаny in Bulgaria, was announced the Best PR Agency for three consecutive years by the BAPRA Bright Awards jury.<br /> <br /> All Channels | Interaction, being one of the agencies in All Channels Communication Group, specialized in digital and social media communications, is actively seeking a highly motivated and talented person to join the dynamic Interaction team on the position of PHP Developer.<br /> <br /> Job description:<br /> <br /> - Developing code for the purposes of digital marketing projects;<br /> - Creating social media apps and web applications architecture;<br /> - Participating in brainstormings;<br /> - Developing internal web corporate web projects;<br /> - Fixing bugs in Juniors&rsquo; code.<br /> <br /> <br /> Job requirements:<br /> - 3+ years of extensive object oriented PHP experience;<br /> - 3+ years of experience with CSS, HTML5/XML, Javascript, jQuery;<br /> - Hands-on experience with MVC frameworks;<br /> - 3+ years of MySQL/MSSQL database design experience;<br /> - Good command of English;<br /> - Understanding of social media: Facebook, Twitter, YouTube and other social networks;<br /> 32213 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32213&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Frontend Developer in All Channels Group LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32214&ref=rss For 13 years All Channels Communication Group is one of the leaders on the marketing and PR market in Bulgaria. Our company offers integrated communication services to some of the biggest international and Bulgarian brands. All Channels Communication Group is the only Bulgarian agency with over 30 international awards and nominations and over 40 national prizes. All Channels, a Fleishman-Hillard Affiliate compаny in Bulgaria, was announced the Best PR Agency for three consecutive years by the BAPRA Bright Awards jury.<br /> <br /> All Channels | Interaction, being one of the agencies in All Channels Communication Group, specialized in digital and social media communications, is actively seeking a highly motivated and talented person to join the dynamic Interaction team on the position of Frontend Developer.<br /> <br /> Job description:<br /> <br /> - Developing code for the purposes of digital marketing projects;<br /> - Creating social media apps and web applications architecture;<br /> - Participating in brainstormings;<br /> - Developing internal web corporate web projects.<br /> <br /> Job requirements:<br /> <br /> - Extensive experience with HTML5/XML, Javascript, CSS, jQuery;<br /> - Understanding of AJAX, Photoshop and/or object oriented PHP is a plus;<br /> - Knowledge of database design;<br /> - Good command of English;<br /> - Understanding of social media: Facebook, Twitter, YouTube and other social networks.<br /> <br /> 32214 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32214&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Senior Product Manager in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32226&ref=rss <br /> 32226 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32226&ref=rss#comments Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0300 Controlling Systems Expert in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32101&ref=rss <br /> 32101 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32101&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Business Developer in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32182&ref=rss <p>Оur Client - <strong>EUROSENSE</strong>, is one of the most prominent commercial remote sensing organizations, existing since 1964. All services offered by <strong>EUROSENSE</strong> are fully integrated within the company and in all of these disciplines highly accurate and technologically high-grade solutions are offered. <strong>EUROSENSE</strong> has operational offices in 10 Western and Central European Countries and employs a staff of about 200 highly specialized members: engineers, geographers, topographers, pilots, etc.<br /> Due to the expansion of the company&rsquo;s business in Bulgaria, they are looking for an experienced commercial person with drive, executional excellence to be on-boarded as:<br /> <br /> <br /> <strong>Business Developer</strong><br /> <br /> <br /> <strong>The job:</strong><br /> <em>Orchestrating the sales activities in Bulgaria you will be increasing the market share by developing a business plan/strategy together with the company management and:<br /> </em></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Searching for new opportunities, including new tenders, new ideas, new customers, new partnerships, etc.</li> <li>Creating and promoting new solutions in cooperation with the other departments of the group</li> <li>Maintaining and coordinating all useful (international and national) commercial contacts and networks</li> <li>Managing tender process, including evaluation, preparation of tender documentation, final contract negotiations, etc</li> <li>Advising on contractual terms and conditions, assisting the project coordinator in contract monitoring and control</li> <li>Organizing of the efficient work of his team including allocation of tasks, setting standards and expectations for quality and delivery of the assigned team</li> <li>Preparing commercial &amp; project reports for the Top Management in Brussel</li> </ul> 32182 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32182&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Касиер - консултант в гр. Свиленград в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32185&ref=rss &bull; Отговаря за оптималното управление на парите в брой;<br /> &bull; Извършва всички кешови транзакции и въвежда коректно данните в компютърната система;<br /> &bull; Идентифицира възможности за кръстосани продажби;<br /> &bull; Информира новите клиенти за продукти и услуги, които биха представлявали интерес за тях;<br /> &bull; Грижи се за добрата организация на работата и качественото обслужване на клиентите;<br /> &bull; Отговаря за изпълнението на задълженията, изложени в закона за предотвратяването на пране на пари и внимава за фалшиви банкноти и монети;<br /> &bull; Осигурява баланса по касата на офиса в края на работния ден.<br /> 32185 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32185&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Drug Safety Officer in Bayer Bulgaria EOOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32186&ref=rss 32186 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32186&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 CHIEF ACCOUNTANT in ETON AD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32187&ref=rss In your position will be in charge of all the financial operations so that account management, reporting, and vendor relations are managed to optimize the hotel&rsquo;s profitability as well as the successful implementation and completion of the next hotel projects of the company.<br /> <br /> Specifically, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards:<br /> <br /> &bull; Provide month-end closing and all other required management reports<br /> &bull; Work with General / Hotel Manager and Sales Manager to provide full and accurate forecasting and budgeting proposals within the hotel<br /> &bull; Prepare capital reviews as required by the General / Hotel Manager and/or Accounting and Finance Departments<br /> &bull; Develop best practice financial accounting and control procedures and continually review the processes and procedures to maximize impact and efficiency<br /> &bull; Ensure correct draft of balance sheets are a fair reflection of the assets and liabilities of the hotel<br /> &bull; hold monthly finance update meetings with General Manager / Hotel team<br /> &bull; develop financial management mechanisms that minimise financial risk;<br /> &bull; conduct reviews and evaluations for cost-reduction opportunities;<br /> &bull; manage financial accounting, monitoring and reporting systems by overseeing the financial audit preparation and coordinating the audit process;<br /> &bull; liaise with auditors to ensure annual monitoring is carried out;<br /> &bull; develop external relationships with appropriate contacts, e.g. auditors, solicitors, bankers and statutory organisations such as the National Revenue Agency etc.;<br /> &bull; produce accurate financial reports to specific deadlines;<br /> &bull; Manage budgets;<br /> &bull; ensure accurate and appropriate recording and analysis of revenues and expenses<br /> &bull; analyze and advises on business operations including revenue and expenditure trends, financial commitments and future revenues<br /> &bull; analyze financial information to recommend or develop efficient use of resources and procedures; provide strategic recommendations and maintain solutions to business and financial problems<br /> &bull; other duties directly related to the position as assigned<br /> <br /> <br /> To apply, please send your CV in English not later than 31.01.2015 to e-mail: marina.kokerova@aroma.bg or hr@aroma.bg<br /> <br /> Confidentiality of all applicants is guaranteed in compliance with the Law for Personal Data Protection. Only short-listed candidates will be contacted.<br /> <br /> 32187 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32187&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Production supervisor in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32189&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partner &ndash; company with leading position in the production and distribution of gambling equipment in Bulgaria and the Balkans &ndash; a highly motivated candidate for the position of:<br /> <br /> Production supervisor<br /> <br /> The right candidate must be:<br /> &bull; Pro-active self-driven and result oriented person with excellent communication skills and ability to work under pressure;<br /> &bull; Possesses innovative, initiative and creative thinking.<br /> <br /> Functions:<br /> &bull; Communicate with other companies about the supply of goods and materials (quality, specifics, quantity, prices, time for delivery and etc.);<br /> &bull; Control the manufacturing process and all necessary technical documentation, equipment, tools, materials and production assemblers;<br /> &bull; Recycling or stowage the remaining goods or equipment;<br /> &bull; Control the execution of tasks (deadlines and quality);<br /> &bull; Make independent decision and delegates tasks in the department;<br /> &bull; Make proposals for improving the organization and efficiency of the work;<br /> &bull; Ensure health and safety guidelines are followed;<br /> &bull; Liaise among different departments, e.g. suppliers, managers and etc. 32189 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32189&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Windows Technical Support Representative with French in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32196&ref=rss At HRS Bulgaria, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the IT market in Bulgaria. For them we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the IT career.<br /> <br /> Windows Technical Support Engineer<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Service ticket handling;<br /> &bull; Installation support onsite and via remote access;<br /> &bull; Cooperation in system tests;<br /> &bull; Training and workshops for customer and service staff;<br /> &bull; Close collaboration with first and third level support;<br /> &bull; Root cause analysis of technical problem;<br /> &bull; Consulting and planning of Implementation;<br /> 32196 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32196&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Windows Technical Support Representative with French in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32197&ref=rss At HRS Bulgaria, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the IT market in Bulgaria. For them we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the IT career.<br /> <br /> Windows Technical Support Engineer<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Service ticket handling;<br /> &bull; Installation support onsite and via remote access;<br /> &bull; Cooperation in system tests;<br /> &bull; Training and workshops for customer and service staff;<br /> &bull; Close collaboration with first and third level support;<br /> &bull; Root cause analysis of technical problem;<br /> &bull; Consulting and planning of Implementation;<br /> 32197 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32197&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Windows Technical Support Representative with Italian in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32198&ref=rss At HRS Bulgaria, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the IT market in Bulgaria. For them we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the IT career.<br /> <br /> Windows Technical Support Engineer<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Service ticket handling;<br /> &bull; Installation support onsite and via remote access;<br /> &bull; Cooperation in system tests;<br /> &bull; Training and workshops for customer and service staff;<br /> &bull; Close collaboration with first and third level support;<br /> &bull; Root cause analysis of technical problem;<br /> &bull; Consulting and planning of Implementation; 32198 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32198&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Operations Agent with French in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32199&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the BPO market in Bulgaria. For one of them, an International company, we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the Outsourcing career.<br /> <br /> Operations Agent with French<br /> <br /> Your responsibilities will be to:<br /> <br /> - Provide support to customers on asset recovery of defective material from customer&rsquo;s premises;<br /> - Answering customer queries in a timely and professional manner, by following established corporate standards;<br /> - Communicate with clients vi phone and e-mail;<br /> - Follow and communicates detailed instructions as outlined in program guides;<br /> - Advise customers on the behalf of the company client; 32199 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32199&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Operations Agent with Danish in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32200&ref=rss At HRS Bulgaria, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS Bulgaria currently works with the leaders on the BPO market in Bulgaria. For one of them, an International company, we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the Outsourcing career.<br /> <br /> Operations Agent<br /> <br /> Your responsibilities will be to:<br /> <br /> - Provide support to customers on asset recovery of defective material from customer&rsquo;s premises;<br /> - Answering customer queries in a timely and professional manner, by following established corporate standards;<br /> - Communicate with clients vi phone and e-mail;<br /> - Follow and communicates detailed instructions as outlined in program guides;<br /> - Advise customers on the behalf of the company client; 32200 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32200&ref=rss#comments Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0300 Tехнически сътрудник към Финансово-счетоводен отдел. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32180&ref=rss <br /> Изисквания към кандидата:<br /> <br /> -висше или средно икономическо образование;<br /> -много добра компютърна грамотност - Excel, Word, счетоводен софтуер;<br /> -комуникативност и инициативност;<br /> -умение за поставяне на приоритети;<br /> -умение за работа в екип;<br /> -организираност.<br /> необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> -автобиография с актуална снимка<br /> -мотивационно писмо<br /> -препоръки от предишен работодател<br /> -дипломи за завършено средно и висше образование.<br /> документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр. Русе, бул. Тутракан 11, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Лице за контакт: Даниела Кулева<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> -основна работна заплата &ndash; 340,00лв. бруто;<br /> -месечна премия- 400,00лв. бруто;<br /> -допълнително премиране за предложения за подобрения и участие в проекти.<br /> 32180 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32180&ref=rss#comments Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0300 Куриер по маршрут http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32181&ref=rss <br /> Задължения:<br /> <br /> - с цел безопасно транспортиране подрежда и укрепва товара в товарното помещение на МПС;<br /> - работно време: по график;<br /> - носи материална отговорност за управлявания автомобил и превозваните пратки.<br /> изисквания към кандидата:<br /> - шофьорска книжка категория : E /с предимство са кандидатите с &bdquo;C&ldquo; категория/<br /> необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография;<br /> - актуална снимка<br /> - копие от документ за завършено образование;<br /> документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> Гр. Русе, бул. Тутракан 11, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Лице за контакт: Николай Георгиев.<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 178 лв. След успешно издържан изпит обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &ldquo;куриер&rdquo;;<br /> <br /> <br /> - трудов договор, съгласно всички изисквания на българското законодателство;<br /> - основна работна заплата -360,00лв.;<br /> - твърда премия &ndash; до 500,00лв.;<br /> - добавки за изминати километри &ndash; по 0,05лв. на км;<br /> 32181 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32181&ref=rss#comments Thu, 09 Apr 2015 00:00:00 +0300 Ad Sales Manager - South East Europe в Discovery Communications http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32163&ref=rss Ad Sales Manager - South East Europe<br /> <br /> <br /> The Role<br /> The individual selected for this position will independently manage and develop ad sales in South East Europe, meaning Bulgaria, Serbia, Slovenia and Croatia with an eye to developing new markets and business. Responsibilities include setting and implementing the ad sales strategy in line with the corporate goals, working closely with local reps and in order to effectively manage the Discovery advertising portfolio and deliver annual budgets. Reports directly to County Manager SEE and works in close cooperation with VP Ad Sales Development CEEMEA.<br /> This role will be based in our Sofia (Bulgaria) office with frequent travel required within South East Europe.<br /> Responsibilities include:<br /> &bull; Contributing to the development of the ad sales strategy and making it operational in South East Europe, having a deep understanding of each market.<br /> &bull; Building and managing the relations with agencies rep resenting Discovery&rsquo;s ad sales in the SEE region in order to maximise the revenue and advertising opportunities in the region<br /> &bull; Translating strategy into goals, KPIs, priorities and operations.<br /> &bull; Ongoing monitoring of KPIs and effective management of the KPIs to drive the business.<br /> &bull; Prepare and negotiate the deals with agencies and direct clients.<br /> &bull; Creating and managing effective B2B support, aligned with individual market priorities.<br /> &bull; Managing ad sales related issues within South East Europe (excluding Romania)<br /> &bull; First contact for all Discovery clients originating from SEE market.<br /> &bull; Developing and maintaining relationships with key clients.<br /> &bull; Close cooperation with Country Manager and VP of Ad Sales Development CEEMEA on ad sales strategies and potential new business developments.<br /> &bull; Regular reporting to corporate team.<br /> &bull; Close cooperation with the Channel Team, Brand Partnership Team, Finance Director and other Ad Sales organisation and Commercial Controlling &amp; Business Development organisation to use all opportunities to further development.<br /> &bull; Close cooperation with Planning &amp; Traffic Department to develop top quality client service tools<br /> &bull; Taking the lead and develop agency &amp; client direct relationships/deals in SEE.<br /> &bull; Business development of new markets and ad sales opportunities, taking ownership of the development process internally and externally from initial concept to implementation.<br /> <br /> <br /> Basic qualifications<br /> &bull; At least 3 years&rsquo; experience in TV advertising sales in a managerial position, demonstrating a full understanding of the sales environment and successful practices.<br /> &bull; University degree.<br /> &bull; In depth knowledge of TV ad sales market on agency and client levels in the region, ideally with experience on at least two of the four markets.<br /> &bull; Excellent level of English and at least one of Bulgarian, Serbian, Croatian or Slovene.<br /> &bull; Passion to work and travel regularly across a diverse region.<br /> &bull; A proven analytical mind-set.<br /> &bull; Know-how of the regional TV market.<br /> &bull; Strong relationship management skills.<br /> &bull; Strong interpersonal and organizational skills<br /> &bull; Highly motivated<br /> &bull; Good team player<br /> &bull; Ability to focus on results and detail to maintain highest standards in customer satisfaction<br /> &bull; Ability to work independently with remote management and be self-motivated, under minimum supervision.<br /> &bull; Proactive and ambitious approach.<br /> <br /> Interested? &ndash; Please follow the link below to apply;<br /> https://career-discovery-intl.icims.com/jobs/11543/ad-sales-manager---south-east-europe/job?mode=view<br /> <br /> Closing date for applications Friday the 24th of April 2015<br /> <br /> 32163 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32163&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Асистент корпоративни клиенти към „Корпоративен център“ в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32164&ref=rss Дирекция &bdquo;Корпоративно банкиране&ldquo; отговаря за привличане и обслужване на големи предприятия, институционални и международни клиенти.<br /> Част от дирекцията е Корпоративният център на банката, където се осъществява цялостното обслужване на клиентите от сегмента големи предприятия, както и небанкови финансови институции.<br /> <br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ<br /> <br /> &bull; Организира процеса по кредитните файлове на корпоративните клиенти<br /> &bull; Изготвя отчети и доклади за дейността на звеното<br /> &bull; Осъществява цялостния процес по приключване на кредитна сделка<br /> &bull; Следи за бюджета на звеното и изготвя справки<br /> &bull; Събира финансова информация за корпоративните клиенти и сектора им на дейност<br /> &bull; Подпомага изготвянето на индикативни оферти, референции, кредитни становища<br /> 32164 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32164&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Ръководител проект в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32166&ref=rss Задължения:<br /> <br /> - организира, ръководи и развива проект &quot;SmartPost&quot; от момента на неговото възлагане до внедряването му в системата на Еконт Експрес ООД;<br /> - организира и координира съвместната работа на всички участници при изпълнение и внедряване на проекта;<br /> - монотира, измерва и отчита постигането на заложените при планирането на проекта резултати;<br /> - информира Ръководството при възникване на проблеми или забавяния, участва активно при тяхното разрешаване;<br /> - подготвя периодични отчети на база мониторинга по изпълнението на проекта (в т.ч. изготвя справки и статистики на основните измерители за качество по проекта);<br /> - изгражда, развива и управлява екип от СмартПощальони;<br /> - изследва нуждите на клиентите от градски доставки до пощенска кутия;<br /> - изпълнява административни и други управленски задачи, пряко възложени от Ръководството на Еконт Експрес ООД;<br /> &bull; прилага фирмената политика за обслужване на клиенти, спазването на стандартите и процедурите за работа;<br /> &bull; поддържа комуникацията с клиентите, консултира и предлага решения в рамките на своята компетентност;<br /> &bull; изготвя оферти, осъществява контакти с клиенти, води преговори и подготвя сключването на договори;<br /> &bull; следи нуждите и изискванията на пазара и дава обратна информация към Ръководството на компанията;<br /> - разработва стратегия на компанията в доставките до пощенска кутия на писма, покани и рекламни материали;<br /> &bull; отговаря за поддържане удовлетвореността на клиентите.<br /> <br /> С кандидатите ще се проведе интервю след преценка на управителя на Еконт Експрес ООД.<br /> <br /> 32166 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32166&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Търговец ТАСП в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32167&ref=rss <p>Задължения:<br /> <br /> - подпомага колегите от системата на Еконт Експрес в дейността им за развитието на търговска активност;<br /> - комуникира с ключови клиенти и партньори, като изготвя индивидуални предложения съобразно нуждите на Клиента;<br /> - анализира получената пазарна информация от комуникацията с клиенти, като се фокусира върху реализирането на търговските цели на компанията;<br /> - следи събираемостта по договори с отложено плащане и при необходимост предоговаря условията.<br /> - участва в разработването на стратегии, свързани с продажбите, координира и пряко участва в дейностите по изпълнението им;<br /> - поддържа и актуализира клиентската база.<br /> изисквания към кандидата:<br /> <br /> - умения за бизнес комуникация и кореспонденция;<br /> - висше образование /с икономическа, търговска, маркетингова, социологическа или статистическа насоченост/;<br /> - гъвкавост и комбинативност;<br /> - английски език &ndash; препоръчително;<br /> - шофьорска книжка &ndash; предимство.<br /> &nbsp;</p> <p>Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография (с вписани стационарни телефони на предишен работодател);<br /> - копие от документите за завършено средно и висше образование, квалификации и правомощия;<br /> - препоръки.</p> <p>Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр. Русе, бул. Тутракан 11, Управление на Еконт Експрес ООД, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> &nbsp;</p> <p>Еконт Експрес ООД предлага:<br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> *За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 178лв.<br /> След успешно издържан изпит:<br /> - обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &quot;куриер&quot;.<br /> <br /> Работна заплата, която се формира от:<br /> - основна работна заплата - 360 лв. бруто;<br /> - месечна индивидуална премия в размер на 530,00лв бруто, в зависимост от<br /> постигнатите резултати.<br /> - допълнително премиране за обгрижване на ключови клиенти за Компанията и<br /> привличане на нови.<br /> - допълнително премиране за участие в проекти.<br /> &nbsp;</p> 32167 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32167&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Сътрудник към отдел Процеси в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32168&ref=rss - обработка на документация<br /> - въвеждане на данни в система<br /> - описание на процеси<br /> - английски език 32168 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32168&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност в склад. в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32169&ref=rss <p><br /> Задължения:<br /> <br /> - приемане/предаване на пратки от/до офис;<br /> - превозване на пратки по градска линия;<br /> - товаро-разтоварна дейност;<br /> - обработка на пратки в офис Лясковец склад.<br /> &nbsp;</p> <p>Изисквания към кандидата:<br /> <br /> - висще/ средно образование;<br /> - шоф.книжка категория С;<br /> - компютърна грамотност;<br /> - умение за работа в екип и динамична среда.<br /> &nbsp;</p> <p>Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - Автобиография с актуална снимка;<br /> - Препоръки;<br /> - Копие на шоф.книжка;<br /> - Копие от дипломи за завършено образование.<br /> &nbsp;</p> <p>Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> Лясковец, ул. Оборище 9, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Документи може да подаване на посочения адрес след 20:30ч.<br /> &nbsp;</p> <p>Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> *За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 60 лв.<br /> След успешно издържан изпит обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &quot;куриер&quot;.<br /> <br /> Работна заплата, която се формира от:<br /> - основна работна заплата - 360 лв. бруто;<br /> - индивидуална месечна премия в зависимост от действията при обработка на пратки в склад - до 1000 лв. бруто.<br /> &nbsp;</p> 32169 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32169&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Копирайтър в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32170&ref=rss <p>Еконт Експрес ООД търси Копирайтър за отдел Корпоративна култура /за писане и редакция на текстове/.<br /> <br /> - висше образование /българска филология е предимство/;<br /> - опит и стил в писането и редакцията на текстове за реклама, интернет, статии, новини;<br /> - много добро ниво на компютърна грамотност.<br /> &nbsp;</p> <p>Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография със снимка;<br /> - мотивационно писмо;<br /> - препоръки от други работодатели;<br /> - копия от дипломи за завършено образование;<br /> - есе на тема: ''Свободно човешко развитие'' - до 1 страница А4 печатен лист.<br /> &nbsp;</p> <p>Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> Гр. Русе, бул. Тутракан 11, Управление на Еконт Експрес ООД, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Лице за контакт: Вяра Енева.<br /> &nbsp;</p> <p>Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> Основна работна заплата 360 лв. и бонус премия 700 лв. (общо 1060 лв.)<br /> &nbsp;</p> 32170 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32170&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Технически сътрудник към отдел Корпоративна култура в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32171&ref=rss Изисквания към кандидата:<br /> <br /> Висше образование;<br /> Умения за добра организация, планиране на време, координиране на информация;<br /> Много добри познания в обработка на данни, анализи и статистика;<br /> Много добър опит в областта на социалните мрежи, работа в интернет и търсачки;<br /> Компютърни умения - много добро ниво;<br /> Много добър опит и стил в писането и редактирането на текстове.<br /> <br /> Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> Автобиография със снимка;<br /> Мотивационно писмо;<br /> Препоръки от други работодатели;<br /> Диплома за завършено образование.<br /> <br /> <br /> 32171 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32171&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Assistent/in der Bereichsleitung in STRABAG EAD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32173&ref=rss <br /> 32173 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32173&ref=rss#comments Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 +0300 Head of Assembly in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32147&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partner &ndash; company with leading position in the production and distribution of gambling equipment in Bulgaria and the Balkans &ndash; a highly motivated candidate for the position of:<br /> <br /> Head of Assembly<br /> <br /> The right candidate must be:<br /> &bull; Pro-active self-driven and result oriented person with excellent communication skills and ability to work under pressure;<br /> &bull; Possesses innovative, initiative and creative thinking.<br /> <br /> Functions:<br /> &bull; Communicate with other companies about the supply of goods and materials (quality, specifics, quantity, prices, time for delivery and etc.);<br /> &bull; Control the manufacturing process and all necessary technical documentation, equipment, tools, materials and production assemblers;<br /> &bull; Recycling or stowage the remaining goods or equipment;<br /> &bull; Control the execution of tasks (deadlines and quality);<br /> &bull; Make independent decision and delegates tasks in the department;<br /> &bull; Make proposals for improving the organization and efficiency of the work;<br /> &bull; Ensure health and safety guidelines are followed;<br /> &bull; Liaise among different departments, e.g. suppliers, managers and etc. 32147 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32147&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Training Assistant in АББ България ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32148&ref=rss <br /> In this position you will be part of Global BU Marketing team and be responsible for the administrative tasks and participate in the training development of a structure serving more than 100 ABB sales units worldwide.<br /> <br /> <br /> Tasks:<br /> <br /> &bull; Provide phone answering service and administrate the trainings - answer or forward/ follow-up learner questions, support instructors, send invitations and reminders, collect registration cards and provide invitation letters.<br /> &bull; Administrate the Learning Management System - create courses with instructors&rsquo; description according guidelines, schedule instructor-led classes on request, update instructors and local training center about registrations.<br /> &bull; Participate to the training promotion- update training calendar with registration links, update oncoming classes on portal, update training catalogue.<br /> &bull; Provide marketing &amp; sales managers with key performance indicators on a regular basis. 32148 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32148&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Sales Assistant in Equip-test OOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32150&ref=rss Equip-Test (equip-test.com) is a successful group with several European locations, who manufactures and sales industrial products all over Europe.<br /> In our new Bulgarian branch we are looking for a new colleague to the following position:<br /> <br /> SALES ASSISTANT<br /> <br /> Tasks:<br /> &bull; Supports sales team<br /> &bull; Preparing Price Quotations<br /> &bull; Maintains customer database by inputting customer profile and updates<br /> &bull; Entering requests, arranging shipments notifying customers<br /> &bull; Resolves order and inventory problems by investigating data and history; identifying alternate means for filling orders; notifying managers and customers<br /> &bull; Reporting duties for the Parent Company<br /> 32150 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32150&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Преподавател по програмиране в НАРС ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32151&ref=rss НАРС търси мотивирани и всеотдайни преподаватели по програмиране и информационни технологии.<br /> <br /> Изисквания към кандидата:<br /> <br /> - Опит в областта на програмирането - Java, C#, PHP, C/C++ или други;<br /> - Теоретични познания в областта;<br /> - Презентационни умения;<br /> - Владеене на английски език.<br /> <br /> Отговорности към кандидата са:<br /> <br /> - Желание и мотивация да преподава;<br /> - Атрактивен подход при представяне на материала;<br /> - Активна комуникация с курсистите.<br /> <br /> Предимства за кандидатите са:<br /> <br /> - Опит с преподаване в областта на ИТ.<br /> <br /> Ние предлагаме:<br /> <br /> - Работа в екип от млади и отлични специалисти;<br /> - Възможност за развитие и придобиване на опит в областта;<br /> - Атрактивно заплащане;<br /> - Участие в конференции, свързани с информационните технологии.<br /> <br /> Ако Вие или Ваш познат, проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете ни CV. 32151 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32151&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Лектор по информационни технологии в OnTarget http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32152&ref=rss Предлагаме работа на мотивирани преподаватели по програмиране и информационни технологии.<br /> <br /> Изисквания към кандидатите:<br /> <br /> - Опит в областта на програмирането<br /> - Теоретични и презентационни знания и умения в областта;<br /> - Владеене на английски език.<br /> <br /> Отговорности към кандидата са:<br /> <br /> - Желание и мотивация да преподава;<br /> - Атрактивен подход при представяне на материала;<br /> - Активна комуникация с курсистите.<br /> <br /> Предимства за кандидатите са:<br /> <br /> - Предишен опит в програмирането и преподаването<br /> <br /> Ние предлагаме:<br /> <br /> - Работа в екип от млади и отлични специалисти;<br /> - Възможност за развитие и придобиване на опит в областта;<br /> - Атрактивно заплащане;<br /> - Участие в конференции, свързани с информационните технологии.<br /> <br /> Ако Вие или Ваш познат, проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете ни CV. 32152 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32152&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Мениджър Човешки ресурси в Мания Тийм АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32157&ref=rss &bull; Съвместно с борд на директори и мениджъри в компанията изготвя стратегията за управлението на служителите във франчайз организацията на Мания и прокарва промени в компанията;<br /> &bull; Съгласува и участва в изготвянето на единна политика по управление и развитие на хора във фирмата;<br /> &bull; Планира, имплементира, управлява и контролира осъществяването на политиките и системите по управление и развитие на хора &ndash; подбор, обучения и развитие, оценка на представянето, мотивация, проучвания на удовлетвореността и координиране на трудово правни взаимоотношения;<br /> &bull; Координира прилагането на единна стратегия по отношение на трудови възнаграждения и допълнителни стимули;<br /> &bull; Консултира и приобщава франчайз партньорите на Мания Тийм в управление и развитие на хора. 32157 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32157&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Счетоводител в БДО България ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32161&ref=rss Позицията включва:<br /> - обработка на финансово-счетоводни документи, работни заплати и други&nbsp; документи на клиенти;<br /> - въвеждане на данни в специализирани счетоводни и други програмни продукти, включително и в офиса на клиента;<br /> - изчисляване на трудовите възнаграждения и осигуровки, изготвяне на ведомости за заплати, декладриране на данни свързани с начисляването и плащането на осигуровки;<br /> - изготвяне на справки и отчети, изисквани от ръководството на клиента;<br /> - своевременно изготвяне на справки и доклади, изисквани от ръководството или държавните институции;<br /> - изготвяне на трудовите договори, допълнителните споразумения към тях,заповедите за освобождаване и трудовите книжки на служителите;<br /> - организира спазването на разпоредбите на законодателството, свързано с трудовата медицина, безопасни и здравословни условия на труд, и пъррвоначални и&nbsp; периодични инструктажи на персонала;<br /> - създаване на междинни и годишни финасови отчети и други справки и отчети за управленски нужди;<br /> - съставяне на статистически отчети и отчети за БНБ;<br /> - участие в инвентаризации;<br /> - кореспонденция по имейл на български и/или английски език с определените контактни лица от клиента;<br /> - работа с УЕП;<br /> - водене на каса;<br /> - съставяне на платежни нареждния на ръка или чрез електронно банкиране;<br /> - контакти с персонала на клиентите, за които отговаря, както и с НАП, банки и одитори;<br /> - други административни дейности.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 32161 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32161&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Financial Planning and Control Officer in ContourGlobal Maritsa East 3 http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32162&ref=rss <br /> 32162 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32162&ref=rss#comments Tue, 07 Apr 2015 00:00:00 +0300 Експерт връзки с корпоративни клиенти към „Корпоративен център“ в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32133&ref=rss Дирекция &bdquo;Корпоративно банкиране&ldquo; отговаря за привличане и обслужване на големи предприятия, институционални и международни клиенти.<br /> Част от дирекцията е Корпоративният център на банката, където се осъществява цялостното обслужване на клиентите от сегмента големи предприятия, както и небанкови финансови институции.<br /> <br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ<br /> <br /> &bull; Привлича нови клиенти от сегмента големи предприятия<br /> &bull; Поддържа постоянна комуникация с клиентите по отношение на развитието на бизнес дейността им с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения и партньорство с тях<br /> &bull; Управлява и отговаря за портфейл от големи корпоративни клиенти като ги консултира както по отношение на кредитни, така и на некредитни продукти на банката<br /> &bull; Изготвя становища за нови кредитни сделки и прави годишни прегледи на текущия портфейл<br /> &bull; Изготвя оферти за пълно банково обслужване<br /> &bull; Проследява целия продажбен процес до финализиране на конкретната продажба<br /> 32133 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32133&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Electrical engineer in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32134&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> Currently we are looking for an experienced and motivated person to join the team of our client &ndash; international company with production site based in Bulgaria, on the position of<br /> <br /> Electrical engineer<br /> <br /> The person on this position will:<br /> <br /> - Work and lead the successful delivery of multi-disciplinary projects in the company;<br /> - Ensure the proper functioning and controls the quality and on-time finishing of the electrical engineering works;<br /> - Perform all aspects of testing of electrical power systems;<br /> - Perform instrument transformer tests, power transformer testing, automatic transfer switch troubleshooting, generator testing, watt-hour meter calibration and high voltage circuit breaker, all equipment associated with substation equipment testing;<br /> - Troubleshooting capabilities, calibration, and use of load and power quality recording instrumentation, infrared scanners, medium voltage breaker and switchgear testing;<br /> - Perform start-up services on switchgear and electrical systems;<br /> - Perform basic and detail engineering according to clients specifications &amp; standards;<br /> - Set-up one &ndash; line including plant cabling and philosophy for electrical power;<br /> - Select electrical materials based on process data;<br /> - Prepare electrical material specifications;<br /> - Make calculations of short circuit and dimensioning of cables;<br /> - Prepare packages (materials &amp; construction works) for price inquiries;<br /> - Participate in technical and commercial bid evaluation;<br /> &not;- Set up and define fabrication and erection details;<br /> - Perform pre-commissioning activities;<br /> - Check of installation contractor works;<br /> - Ensure the quality and safety procedures;<br /> responsible for the quality of the Electrical Engineering<br /> <br /> 32134 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32134&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Главен експерт „Бизнес развитие и обучение“ в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32135&ref=rss &bull; Участва в разработването на нови и усъвършенстването на съществуващи банкови продукти и услуги в корпоративния сегмент.<br /> &bull; Провежда обучения на служителите в сегмент &bdquo;Корпоративно банкиране&ldquo; в клоновата мрежа на банката, свързани с цялостното обслужване на корпоративни клиенти, както и представя корпоративните стандарти в продажбения процес и изискуемите за прилагане добри практики за обслужване на корпоративните клиенти. Провежда обучения по продажбени умения, администриране на дейността и за развитие на необходимите за работата технически умения.<br /> &bull; Подпомага служителите в бизнес центровете, дистанционно и в работна среда при реализиране на продажбения процес и обслужването на корпоративните клиенти, като наблюдава, консултира и подпомага служителите в процеса на установяване/поддържане на контакти и срещи с клиенти, предлагане на кредитни и некредитни продукти и услуги и предоставяне на качествено обслужване на клиентите. Насърчава служителите за постигане на заложените им индивидуални цели.<br /> &bull; Дава обратна връзка на обучаваните служители и ръководителите им за тяхното представяне в продажбения процес и обслужването на клиентите. Дава препоръки и участва в разработването на планове за подобряване на представянето на служителите, ангажирани с продажбите и обслужването на корпоративни клиенти.<br /> 32135 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32135&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Instrumentation Engineer in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32136&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> On behalf of one of our clients &ndash; international company, we are looking for motivated and ambitious proffesionals for the position of<br /> <br /> Instrumentation Engineer<br /> <br /> As Instrumentation Engineer you will be responsible for pre-commissioning of facilities, equipment and plants, providing technical control, making tests and inspections of complex instrumentation systems.<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> <br /> - Participate in all stages of tests and set-up of the intrumentiation engineering work /use DCS &ndash; PLC/;<br /> - Follow-up the correct installation of the equipment;<br /> - Analyze and troubleshooting;<br /> - Make calculations /intrinsically safe loop, flow, control valves, others/;<br /> - Participate in technical and commercial negotiations with installation contractors;<br /> - Communicate with other Field Engineers and support them when needed;<br /> - Prepare reports on a regular basis;<br /> 32136 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32136&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Оперативен Счетоводител в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32137&ref=rss Менпауър България, лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси, търси за един от своите партньори &ndash; утвърдена международна производствена компания, ерудиран и опитен кандидат за позицията:<br /> <br /> Оперативен Счетоводител<br /> <br /> <br /> Основни дейности и отговорности<br /> - Ежедневно подписва, подрежда и следи за правилното въвеждане на складовите документи.<br /> - Проверява коректното въвеждане на доставчиците, валидността на ДДС и VAT номерата в съответните сайтове.<br /> - Осчетоводява фактури за доставки, съгласно изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в страната и европейския съюз.Ежемесечно следи и анализира салдото по сметките за доставчици, платени и неплатени фактури.Контролира регулярното им отчитане, спазването на вътрешно-фирмените стандарти.Проверява за вярното съдържание и точно попълнените реквизити.Правилно осчетоводява и насочва разходите по съответните сметки.<br /> - Издава ДДС протоколите и следи за приключването им в определените срокове.<br /> - Въвежда номенклатурата в склада, следи за количествата и цената на закупуване.<br /> - Следи себестойността в производството, прави анализи на вложените материали, проверява рецептурите.<br /> - Осчетоводява авансовите отчети, следи сметките на подотчетните лица.<br /> - Подготвя плащанията към доставчиците.<br /> - Участва в месечните и годишни инвентаризации, изготвя сравнителни ведомости.<br /> - Изготвя финансови и счетоводни справки при поискване от Главния счетоводител или Финансовия директор.<br /> - Оказва съдействие на колегите си и при необходимост замества касиера.<br /> - Непрекъснато следи промените в нормативните документи в областта на счетоводното и данъчно законодателство<br /> <br /> Изисквания<br /> - Висше икономическо /бакалавър/, специалност &ldquo;Счетоводство и контрол&rdquo;<br /> - Една година трудов стаж в счетоводен отдел<br /> - Познания в областта на счетоводството, данъчното и счетоводно законодателство, съхраняването и оформянето на счетоводните документи.<br /> - Ползване на Английски език<br /> - Компютърна грамотност &ndash; MS Office, Internet<br /> - Опит в отношения с доставчици и клиенти във връзка с първичната документация<br /> <br /> <br /> Нашето предложение<br /> - Възможност за кариерно развитие и осъвършенстване на уменията &ndash; на годишна база се предлага възможност за участие в счетоводни и квалификационни курсове<br /> - Много добро възнаграждение<br /> - Отлични условия на труд<br /> - Работа в сплотен екип от професионалисти<br /> <br /> Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.<br /> Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.<br /> <br /> Менпауър България притежава лицензен номер № 1385/23.12.2011 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси, валиден до 23.12.2016.<br /> Месторабота: София<br /> <br /> 32137 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32137&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Инженери ВиК/ОВИК системи и Електрически/Слаботокови инсталации http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32139&ref=rss Участва в развитието на инвестиционни проекти, като предлага оптимизации, анализира предложения на проектантски екип, търси и предлага решения за системи, материали и др.<br /> Анализира проекти, количествени сметки и записки и предлага оптимизации. Сигнализира за рискови решения.<br /> Подготвя спецификации за търгове и търси изпълнители, доставчици и производители.<br /> Участва в търгове за доставки и изпълнение на СМР по специалността, преговори по договори за изпълнение и т.н. Анализира оферти и ценови предложения.<br /> Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти, технология и техническа спесификация.<br /> Отговаря за спазването на поставените срокове и недопускане на пропуски и забава.<br /> Отговаря за безпроблемното реализиране на проектите управлявани от дружеството.<br /> Наблюдава и контролира изпълнителите, подизпълнителите и доставчиците на обектите.<br /> Проверява предоставени актове по време на строителството.<br /> Следи за качественото изпълнение, както и разхода на материали съгласно проекта и бюджета.<br /> Координира останалите участници в строителството, като съдейства за набавяне на документи, осигуряване на решения.<br /> Участва в подготовката и държавното приемане на обектите.<br /> Участва в предаване на обектите на клиенти, наематели, купувачи.<br /> <br /> 32139 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32139&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Графичен дизайнер http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32142&ref=rss <br /> 32142 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32142&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Sirma Group Holding is looking for an IT acquisition expert in Sirma Group Holding http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32143&ref=rss <strong>Job Summary:</strong><br /> This is a great opportunity to become part of our HR team which is dedicated to provide HR business partnership to diverse and innovative software companies consolidated in Sirma Group Holding.<br /> Main focus of this position is set on full recruitment cycle for technical positions like developers, solution architects, SQA and etc.<br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> &bull; Assist hiring managers during the whole recruitment cycle: development of job requirements, advertisements and sourcing strategies, interviews, reference and background checks, negotiation and job proposals, etc.<br /> &bull; Active sourcing via different channels in order to identify talents and top-performers within the industry and attract them in the company<br /> &bull; Actively seek, propose and implement strategies in order to improve and refine the recruitment process and related outputs<br /> &bull; Participate in job fairs and present the company<br /> &bull; Active involvement in internal communication with employees within the companies<br /> &bull; Facilitate other HR activities: e.g. mid-year performance appraisal, TNA and organization of trainings, employee engagement surveys and follow-up activities, organization and concept management for corporate events like team buildings and Christmas parties<br /> 32143 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32143&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Sales Executive - Gambling Equipment in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32144&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partner &ndash; company with leading position in the production and distribution of gambling equipment in Bulgaria and the Balkans &ndash; a highly motivated candidate for the position of:<br /> <br /> Sales Executive - Gambling Equipment<br /> <br /> The right candidate must be:<br /> &bull; Pro-active self-driven and result oriented person with excellent communication skills and ability to work under pressure;<br /> &bull; Possesses innovative, initiative and creative thinking.<br /> <br /> Functions:<br /> &bull; Manage customer portfolio, development of existing customers and attract new customers;<br /> &bull; Constantly prospect for new clients and determine their business potential;<br /> &bull; Organize and attend client meetings, discussions and negotiations, making presentations and offers in accordance with the objectives set;<br /> &bull; Prepare, send and track active feedback offers to customers;<br /> &bull; Prepare and finalize contracts with clients;<br /> &bull; Undertake a consultative approach to sales; offers the full package of products and services of the company;<br /> &bull; Regularly monitor takings from customers and take corrective actions in accordance with company policy;<br /> &bull; Responsible for the entrusted material and financial company property. 32144 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32144&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Cost-effectiveness analysis of Roma Health Mediation programs in Open Society Foundations http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32145&ref=rss The Open Society Foundations are looking to contract a Consultant for the elaboration of Cost-effectiveness analysis of the Roma Health Mediation programs (RHM) in Bulgaria and Romania.<br /> <br /> Goal: To develop a cost-effectiveness analysis of the Roma Health Mediation programs implemented in the EU based on the two case studies from Romania and Bulgaria.<br /> <br /> The Cost&ndash;effectiveness analysis has three main purposes:<br /> <br /> To serve as background document at an EU level event organized jointly by IOM, CoE and OSF-PHP and at CHAROM&rsquo;s thematic meeting within the CoE, with the aim of increasing political commitment of key stakeholders for the replication and financing of RHM across Central and Eastern Europe (CEE).<br /> <br /> To serve as a background document to relevant EU level institutions (European Commission- DG Finance, DG Regio, DG Employment, European Parliament , CoE) in order to influence country level recommendations regarding allocation of health care resources.<br /> <br /> To provide evidence base for advocacy towards ensuring the long-term financial sustainability of RHM programs in the two targeted countries. The analysis is expected to provide compelling data on the economic effectiveness of RHM programs as well as the consequences of cutting back or under-funding such programs in the context of austerity measures.<br /> <br /> Please find more information in the <a href="http://equi-health.eea.iom.int/images/ToRs_Researcher_RHM_programs_2015.pdf">Terms of Reference </a> 32145 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32145&ref=rss#comments Mon, 06 Apr 2015 00:00:00 +0300 Senior Project manager in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32079&ref=rss <br /> 32079 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32079&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Application administrator - Enterprise systems in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32053&ref=rss <br /> 32053 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32053&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200