KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Смарт Куриер в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32527&ref=rss Задължения:<br /> <br /> - работа само в свободно време;<br /> - ползване на мобилно приложение;<br /> - предлагане на куриерски услуги, единствено чрез използване на регистрирания в приложението профил;<br /> - лично изпълнение на всеки сключен договор за куриерска услуга;<br /> - отразяване в куриерското приложение на всяка извършено действие по изпълнение на куриерски услуги;<br /> <br /> Изисквания към кандидата:<br /> <br /> - млади, енергични хора със свободно време в което могат да се ангажират с експресни градски доставки в гр.София;<br /> - добър външен вид;<br /> - добри комуникативни способности и умения за работа с клиенти;<br /> - налично мобилно устройство на Аndroid или iOS, постоянен интернет и GPS връзка<br /> <br /> Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> - с регистрация в SmartCourierTeam;<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> Заплащане - 70% от договорената цена на доставката с ДДС.<br /> 32527 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32527&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 Технически сътрудник към отдел Процеси. в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32528&ref=rss Задължения:<br /> <br /> - Водене на проектна документация;<br /> - Описание на бизнес процесите;<br /> - Симулация и анализ на резултатите;<br /> - Анализ на свързани процеси при промяна.<br /> <br /> Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография с актуална снимка;<br /> - мотивационно писмо;<br /> - препоръки от предишен работодател;<br /> - дипломи за завършено средно и висше образование.<br /> <br /> Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр. Русе, бул. Тутракан 11, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> <br /> Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> <br /> За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 178 лв. След успешно издържан изпит обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &ldquo;куриер&rdquo;;<br /> - трудов договор, съгласно всички изисквания на българското законодателство;<br /> <br /> Работна заплата, която се формира от:<br /> - основна работна заплата - 360 лв. бруто;<br /> - стартова индивидуална месечна премия - 400 лв.бруто.<br /> <br /> При показани добри резултати колегата ще бъде преназначен на длъжност асистент с индивидуална месечна премия на база изпълнени задачи в срок и качество.<br /> 32528 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32528&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 Сътрудник маркетинг в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32529&ref=rss Еконт Експрес ООД търси сътрудник маркетинг към отдел Корпоративна култура<br /> <br /> Задължения:<br /> <br /> -извършва маркетингови проучвания и маркетингово планиране;<br /> -работа със статистики и анализ;<br /> -изготвяне на рекламни стратегии.<br /> <br /> Изисквания към кандидата:<br /> <br /> -висше образование;<br /> -опит в сферата;<br /> -английски език - предимство.<br /> <br /> Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография с актуална снимка;<br /> - мотивационно писмо;<br /> - препоръки от предишен работодател;<br /> - дипломи за завършено средно и висше образование.<br /> <br /> Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> 1.<br /> гр.Русе, бул. Тутракан № 11, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Лице за контакт: Вяра Енева.<br /> 2.<br /> гр.София, ул. Резбарска №9, жк Хаджи Димитър, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Лице за контакт: Лили Савова<br /> Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> - основна работна заплата - 360,00лв. /бруто/<br /> - в момента по действащи проекти се гарантира минимално възнаграждение от 1500 лв /бруто/ при постигнати резултати;<br /> -има възможност за допълнителна премия при допълнителни проекти.<br /> 32529 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32529&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 Координатор в Еконт Експрес ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32530&ref=rss Еконт Експрес ООД търси координатор към отдел Корпоративна култура.<br /> <br /> Задължения:<br /> <br /> - координира информацията между заинтересованите лица по дадени задачи и/или проекти;<br /> - следи за изпълнение на срокове по дадени задачи и/или проекти;<br /> - извършва мониторинг на изпълнените задачи и/или проекти.<br /> <br /> Изисквания към кандидата:<br /> <br /> - висше образование или кандидатите може да са студенти;<br /> - добра комуникативност, умения за работа в екип;<br /> - много добра компютърна грамотност;<br /> - има натрупан опит в Проект мениджмънта.<br /> <br /> Необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография с актуална снимка;<br /> - мотивационно писмо;<br /> - препоръки от предишен работодател;<br /> - дипломи за завършено средно и висше образование.<br /> <br /> Документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр.Русе, бул. Тутракан № 11, където кандидатът решава задължително тест за подбор на кандидати.<br /> Лице за контакт: Вяра Енева.<br /> Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.<br /> <br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> - основна работна заплата - 360,00лв. /бруто/<br /> - премия &ndash; до 490лв. /бруто/.<br /> 32530 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32530&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 Старши счетоводител в Куадрант Бевъриджис http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32531&ref=rss &bdquo;Куадрант Бевъриджис&rdquo; е официалният бутилировач на продуктите на PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess, Gatorade) за България. В портфолиото ни влизат още PRISUN, LiptonIceTea, енергийната напитка Rockstar, трапезната бутилирана вода Bellissima. Компанията е сред лидерите на пазара на негазираните напитки в България. Във връзка с разширяване на дейността ни на пазара търсим да назначим<br /> <br /> Старши счетоводител<br /> <br /> Основни дейности и отговорности:<br /> <br /> - Осчетоводява фактури за доставки, съгласно изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в страната и европейския съюз. Ежемесечно следи и анализира салдото по сметките за доставчици, платени и неплатени фактури.Контролира регулярното им отчитане, спазването на вътрешно-фирмените стандарти.Проверява за вярното съдържание и точно попълнените реквизити.Правилно осчетоводява и насочва разходите по съответните сметки.<br /> - Проверява ДДС дневниците и отговаря за подаванто им към НАП.<br /> - Отговаря за статистическите форми на БНБ и насрещните проверки от НАП<br /> - Осчетоводява касата и при необходимост помага на фактуриста<br /> - Осчетоводява авансовите отчети. Интрастат<br /> - Поддържа комуникация с чуждестранни доставчиците.<br /> - Участва в месечните и годишни инвентаризации, изготвя сравнителни ведомости.<br /> - Изготвя финансови и счетоводни справки при поискване от Главния счетоводител или Финансовия директор.<br /> - Непрекъснато следи промените в нормативните документи в областта на счетоводното и данъчно законодателство 32531 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32531&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 OTC мениджър в PHOENIX Pharma http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32532&ref=rss - Планиране и изготвяне на търговски, промоционални и маркетинг активности към аптеки и търговци на едро;<br /> - Работа с ключови клинети;<br /> - Обраборка и анализ на данни за продажби на конкурентни продукти;<br /> - Организира, управлява и контролира цялостната дейност на ОТС представителите в страната;<br /> - Събира информация за движението на всички продукти от ексклузивния внос на ФЬОНИКС Фарма в аптеките и прилага маркетингови мероприятия за повишаване на оборота;<br /> - Отговаря за доброто позициониране и наличност от всички продукти от ексклузивния внос на ФЬОНИКС Фарма в аптеките;<br /> - Осъществява двойни визити с ОТС представителите при фармацевти;<br /> - Планира работата на ОТС представителите за съответния цикъл. 32532 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32532&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО в Ромпетрол България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32533&ref=rss Понастоящем търсим да наемем опитен професионалист, който да се присъедини към нашия екип на позицията &quot;Специалист Контрол Продажби на дребно&quot;. <br /> <br /> <strong>Задължения и отговорности на позицията:</strong><br /> <br /> - Проверява финансовата част на бизнес - плановете на бензиностанциите, включително продажби и поставени цели за разходи, разработени от Регионалните координатори и Управителите на бензиностанциите;<br /> - Прави месечен анализ &quot;приходи - разходи&quot; на бензиностанциите и го представя пред Ръководството;<br /> - Свързващо звено е между счетоводителите на обектите и Ромпетрол България;<br /> - Подпомага Регионалните координатори и Управителите при анализа на бизнес - плана на обектите спрямо месечните резултати и плана за увеличение на резултатите;<br /> - Контролира и подновява финансовите обезпечения, получавани от Управителите на обектите;<br /> - Анализира на месечна база финансовите резултати, изпратени от Финансов отдел и при необходимост получава разяснения. Проверява дали получените приходи са реалните такива и дали редовно се плаща наема на наетия обект, съгласно договора сключен между Дилъра и РПБГ. Проверява дали Ромпетрол България покрива разходи свързани с обекта, както е заложено в договора;<br /> - Подпомага Регионалните координатори и Управителите да развиват своите финансови и счетоводни умения;<br /> - Съветва Финансовия директор и Мениджъра на веригата бензиностанции по предложения за инвестиции от страна на дилърите;<br /> - Ежедневно изготвя отчет за цените на дребно за обектите на Ромпетрол България и конкурентите;<br /> - Пресмята възнаграждение и изготвя уведомления и протоколи за него на дилърски бензиностанции и франчайзингови бензиностанции по нов модел;<br /> - Изготвя протоколи за прихващане на франчайзинговите бензиностанции;<br /> - Изчислява сумата на кешовите отстъпки на франчайзинговите бензиностанции по нов модел;<br /> - Изготвя справки за доходността и постигнатите резултати през месеца на бензиностанциите;<br /> - Ежемесечно изготвя Retail review - презентация за оценка на дейността на мрежата от бензиностанции;<br /> - Следи за валидността на банковите гаранции на дилърските обекти;<br /> - Следи за навременно и коректно изплащане на заплатите на персонала на бензиностанциите, както и за равнение на постъпленията по дебитните карти на тези служители с реално полагащите им се възнаграждения;<br /> - Координира договорите на бензиностанциите и следи за стриктното им спазване;<br /> - Изготвя различни видове справки за бензиностанциите.<br /> 32533 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32533&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 SALES & TRADE EXPORT MANAGER in AXXON BULGARIA LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32534&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> * Identifies new clients for our products in new or existing export markets<br /> * Prepares proposals and negotiates contracts<br /> * Maintains and supports business relationship with existing export customers<br /> * Develops and executes sales and marketing plans to the export customers in cooperation with the Export Marketing Mgr. and the Export &amp; Sales Mgr.<br /> * Closely monitors and analyzes sales reports: evaluates current status, identifies business potential business, makes accurate sales forecasts etc.<br /> 32534 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32534&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 Software Solution Sales Representative в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32535&ref=rss Software Solution Sales Representative<br /> <br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; a<br /> <br /> Software Solution Sales Representative<br /> <br /> The Software Solution Sales Representative is responsible for managing client/prospect engagements that will drive business growth and deliver value. This results-driven position will strategize solutions tailored to client&rsquo;s business demands and industry requirements. He/she should have applied background in software solutions and successfully advise prospects/clients. This individual will be responsible for all aspects of selling: lead generation, sales pipeline, identify opportunities, advocating solutions per clients operational/business challenges, nurture current client base, creating sales documentation/proposals/presentations, facilitate demonstrations, and collaborate with sales force to assess deals and opportunity landscape.<br /> <br /> Preferred Qualifications<br /> <br /> Minimum of 3-5+ years sales experience in software<br /> A thorough understanding of software offerings and sales cycle process<br /> Ability to plan and manage strategic initiatives based around available solutions and client business demands/ GRC industry requirements<br /> Proven sales track record of establishing and maintaining partner relationships for immediate and on-going sales success<br /> Proficient in Office Suite products and CRM Microsoft Dynamics<br /> Bachelor&rsquo;s degree. MBA is a plus.<br /> Highly motivated<br /> Excellent verbal and written communication skills<br /> Outgoing personality able to achieve high success in a fast paced, dynamic environment<br /> <br /> The Role:<br /> <br /> Directly manage and develop his/her own client accounts<br /> Rapidly learn, understand and articulate client requirements regarding enterprise governance, risk and compliance strategy<br /> Recognize open and win-back opportunities and seize those opportunities.<br /> Demonstrate knowledge of client budgeting.<br /> Collaborate with sales teams in complex, highly competitive sales situations, including presentations and demonstrations to effectively close opportunities<br /> Recognize and drive new sales.<br /> Develop strategies to progress sales opportunities from identification to closure.<br /> Utilize past IT industry experience<br /> <br /> Your Benefits will be:<br /> <br /> &bull; Very good remuneration package<br /> &bull; Chance to work in a stable and strong company<br /> &bull; Positive working environment<br /> &bull; Opportunity to further develop your skills<br /> <br /> If you match the criteria and you feel you can face the challenge, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed. Only short &ndash; listed candidates will be contacted.<br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.<br /> Месторабота: София<br /> 32535 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32535&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 Logistics Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32537&ref=rss Logistics Manager<br /> <br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most respected partners - a leading company in the field of FMCG, for an experienced and self-motivated person for the position of:<br /> <br /> Logistics Manager<br /> <br /> Logistics and distribution managers organise the storage and distribution of goods. In this Role you would ensure the right products are delivered to the right location on time and at a good cost. You may be involved in transportation, stock control, warehousing and monitoring the flow of goods.<br /> <br /> <br /> Requirements:<br /> <br /> Leadership and people management experience<br /> Organisation, problem solving and project management<br /> Previous experience working within an FMCG environment with experience of managing high labour volumes<br /> Experienced in managing stock within a warehouse environment<br /> Experience of managing warehouse management systems is essential. Supply chain experience as well as suppliers compliance<br /> Excellent Communication Skills<br /> <br /> <br /> We offer for You:<br /> <br /> Opportunity to join a team of professionals and acquire solid know-how within a leading company with years of experience<br /> Excellent remuneration package including fixed salary and additional benefits<br /> Induction and ongoing product trainings connected with the job<br /> <br /> <br /> <br /> If you want to explore this opportunity, please send us your CV and get your motor Running!<br /> <br /> Thank You!<br /> <br /> The confidentiality of your personal data is assured! Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 for providing human resource services, valid until 23.12.2016<br /> Месторабота: София<br /> 32537 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32537&ref=rss#comments Fri, 22 May 2015 00:00:00 +0300 MarketALLogist in Енергиен Пазар ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32521&ref=rss <br /> 32521 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32521&ref=rss#comments Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0300 Project Manager, IT Advisory in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32523&ref=rss <br /> 32523 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32523&ref=rss#comments Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0300 DUALES BACHELOR STUDIUM in Peek&Cloppenburg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32524&ref=rss <br /> 32524 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32524&ref=rss#comments Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0300 Sales support expert in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32525&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners &ndash; one of the world&rsquo;s leading and most renowned FMCG companies &ndash; an experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Sales support expert<br /> <br /> The position is mainly focused on the sales support functions, but have some additional administrative responsibilities.<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> &bull; Provide sales support with sufficient analysis, coordination of events, data gathering and any other special tasks for KAM and sales department;<br /> &bull; Be responsible for completion of regular daily, weekly, monthly and yearly reports related to the sales results of the company;<br /> &bull; Responsible for Maintaining Sales budgets, tracking KPIs and all payments to distributors and customers;<br /> &bull; Responsible for making sales plans and forecasting;<br /> &bull; Develop and implement office communication and ways of working processes and consultation of associates on operative issues;<br /> &bull; Support to accounting team with administration of invoices and providing reports. 32525 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32525&ref=rss#comments Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0300 Търговски директор в BLD HOMES http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32526&ref=rss &bull; Планира, организира и ръководи дейността в Отдел Продажби, така че да бъдат постигнати определените финансови показатели и фирмени цели;<br /> &bull; Търси и предлага възможности за пазарно развитие;<br /> &bull; Проучва и следи пазарния дял на конкурентите;<br /> &bull; Отговаря за изготвянето на стратегии за стимулиране и развитие на продажбите;<br /> &bull; Разработва търговската и маркетинговата политика и дългосрочна стратегия на компанията и ги предлага за утвърждаване от Изпълнителния директор;<br /> &bull; Ръководи процеса по продажба на имотите и участва в преговори с клиенти, при необходимост;<br /> &bull; Участва в процеса на проектиране и определяне на микса и типовете апартаменти в отделните сгради;<br /> &bull; Изготвя ценообразуването на имотите и го предлага за одобрение на Изпълнителния директор;<br /> &bull; Изготвя ежемесечни, тримесечни, шестмесечни и годишни справки за финансовите резултати от изпълнените и от неприключените сделки и за изпълнението на плана/бюджета на дирекцията;<br /> 32526 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32526&ref=rss#comments Thu, 21 May 2015 00:00:00 +0300 Брокер в отдел „Капиталови пазари“ в Райфайзенбанк (България) ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32510&ref=rss - Обслужва клиенти и извършване на продажби на продукти и услуги, свързани с финансови инструменти<br /> - Регистрира сделки с клиенти и извършва фронт офис администриране на продукти и услуги в информационните системи на банката<br /> - Организира и участва в срещи с клиенти в София и страната<br /> - Изготвя и актуализира пазарни бюлетини, оферти и др. 32510 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32510&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 Assistentin/Assistent des Regionalbüroleiters der Friedrich-Naumann-Stiftung in Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32511&ref=rss <u><strong>T&auml;tigkeiten:</strong></u><br /> &bull; Unterst&uuml;tzung der Arbeit des Regionalb&uuml;roleiters;<br /> &bull; B&uuml;roorganisation, -koordination und -verwaltung;<br /> &bull; Kommunikation mit Projektb&uuml;ros in der Region und der Gesch&auml;ftsstelle in Potsdam<br /> &bull; Assistenz/Koordination bei der Vorbereitung und Durchf&uuml;hrung von Recherchen und Veranstaltungen der FNF und deren Partnerorganisationen<br /> &bull; Dateneingabe und Datenbankpflege<br /> &bull; F&uuml;hrung des Terminkalenders des Regionalb&uuml;roleiters sowie eines Fristenkalenders;<br /> &bull; Verantwortung f&uuml;r Gesch&auml;ftskorrespondenz;<br /> &bull; Archivierung von Dokumenten im Original und Digital<br /> &bull; Wahrnehmung von Au&szlig;enkontakten.<br /> 32511 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32511&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 CREDIT CONTROLLER (In-house lawyer) in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32512&ref=rss Our client &ndash; <span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>Scania Finance Bulgaria</strong></span> &ndash; is the financial services company of the worldwide Swedish manufacturer of heavy trucks and buses, as well as of industrial and marine engines, providing customized financial solutions and insurances to facilitate the acquisition of Scania vehicles. Currently the company is looking for a competent and highly motivated individual for the position of:<br /> <span style="font-size: 18px;"><strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);"><br /> CREDIT CONTROLLER (In-house lawyer)<br /> <br /> </span></strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);">The Role:<br /> </span></strong><br /> <em>You will add your personal value by:<br /> <br /> </em> <ul> <li>Closely monitoring of the receivables overdue, chasing the overdue amounts and maintaining within ERP system full notes of collection activities undertaken</li> <li>Meeting overdue customers and negotiating repayments and/ or contract restructures, transfers or repossessions</li> <li>Constructing and proposing solutions in bad debt cases, including but not limited to additional collateralization, guarantors, etc.</li> <li>Taking part in monthly bad debt meetings and preparing all related reports</li> <li>Covering the respective legal work and coordination/ management of the judicial cases with direct responsibility</li> <li>Communication with external lawyers under the supervision of the Country Manager</li> <li>Analyzing legal issues relating to proposed products</li> <li>Responsible for execution of local buy-back agreements and guarantees</li> <li>Being involved in the repossession and remarketing process of the financed assets in cooperation with the Country Manager</li> <li>Developing effective working relations with other departments</li> <li>Reporting to the Country Manager</li> </ul> 32512 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32512&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 Trade Marketing Expert in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32513&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> For one of its partners &ndash; a leading international company in the field of home appliances &ndash; we are currently looking for an experienced and ambitious candidate for the position of:<br /> <br /> Trade Marketing Expert<br /> <br /> Responsibilities of the Position:<br /> <br /> &bull; Work closely with Category Business and Sales teams regarding development and maintaining Phase-in/-out and Line-ups processes in order to drive performance;<br /> &bull; Co-ordinate, produce and control distribution of POSM where required for retail partners and distributors;<br /> &bull; Regular management and liaison between retail partners and programs associated with them; development and implementation of sell-in and sell-out activities;<br /> &bull; Develop and co-ordinate specific promotional activities with retail partners and distributors;<br /> &bull; Propose and develop trade marketing tools;<br /> &bull; Work with PR and Promotional agencies, support Marketing Leader in promotional activities;<br /> &bull; Update and maintain social media and web content;<br /> &bull; Prepare presentations and templates, participate in product trainings and exhibitions. 32513 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32513&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 Кредитни Експерти в ПРОФИ КРЕДИТ България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32514&ref=rss - Предлага продуктите на ПРОФИ КРЕДИТ на потенциални клиенти;<br /> - Извършва рекламна дейност според стандартите на компанията, с цел увеличаване броя на потенциалните клиенти;<br /> - Организира и отчита дейността си, съгласно изискванията на компанията;<br /> - Изпълнява договорените с Mениджъра си бизнес цели. 32514 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32514&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 Project Manager in STRABAG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32515&ref=rss <br /> 32515 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32515&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 РАЙОНЕН МЕНИДЖЪР в ПРОФИ КРЕДИТ България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32516&ref=rss - Отговаряте и контролирате нивото на продажбите в поверения район;<br /> - Създавате и развивате търговски екип;<br /> - Следите за качественото представяне на екипа, който управлявате. 32516 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32516&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 Senior Product Manager in Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32518&ref=rss <br /> 32518 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32518&ref=rss#comments Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300 "Експерт" - финансови институции в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32494&ref=rss &bull; Идентифицира възможности за нови кредитни и гаранционни инструменти;<br /> &bull; Представлява Банката пред Финансовите институции (ФИ)&ndash;(ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР, НГФ, ББР, и др.), в това число в процеса на договаряне на нови и администрирането на текущи финансови инструменти (кредитни и гаранционни);<br /> &bull; Участва в процеса на одобрение и администриране на кредити с финансови инструменти;<br /> &bull; Участва във внедряването на финансови инструменти, в това число дава коментари при изготвянето на вътрешните процедури;<br /> &bull; Следи за спазването на изискванията по договорите с ФИ;<br /> &bull; Поддържа активно работни контакти с ФИ и вътрешно със звената &bdquo;Малки и средни предприятия&ldquo;(МСП), &bdquo;Корпоративно банкиране&ldquo;(КБ), &bdquo;Събиране на проблемни вземания&quot;(СПВ), &bdquo;Одобрение на кредитите&ldquo;(ОК) и др.;<br /> &bull; Подпомага и координира изготвянето на различни отчети до ФИ;<br /> &bull; Подпомага дейността на звеното, свързана с европроектите;<br /> &bull; Участва като лектор във вътрешни и външни семинари и обучения.<br /> <br /> 32494 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32494&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 RELATIONSHIP MANAGER CORPORATE BANKING in DSK Bank http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32495&ref=rss &bull; Develop relations with corporate clients and expanding the customer portfolio.<br /> &bull; Maximize share of wallet of an assigned portfolio of corporate clients by executing a consistent and effective client contact strategy.<br /> &bull; Earn the customer&rsquo;s full banking relationship for both business and personal needs by cross-selling and referring customers appropriately to specialists or other customer segments.<br /> &bull; Proactively deliver an appropriate package of products and services in response to customer needs, focusing on core products.<br /> &bull; Structure the sales offer and negotiate it in coordination with the relevant units in HQ.<br /> &bull; Analyse the financial statements of corporate clients and structure lending deals in accordance with the bank&rsquo;s lending policy.<br /> &bull; Coordinate and monitor the correct execution of all transactions completed with customers.<br /> &bull; Key responsibility for structuring of loans and for loan documentation.<br /> &bull; Protect the bank&rsquo;s assets and reputation by knowing the client and monitoring for early warning signals.<br /> 32495 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32495&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 The Cedar Foundation is seeking an Executive Director http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32496&ref=rss <strong>Do you want to apply your excellent leadership skills to develop yourself and those around you?<br /> Do you want to work in a dynamic field, leading a creative and energetic team?<br /> Do you want to be a pioneer in changing children&rsquo;s lives for the better?</strong><br /> <br /> <strong>ANNOUNCEMENT<br /> </strong><br /> <strong>The Cedar Foundation is seeking an Executive Director</strong><br /> <br /> The Cedar Foundation is a Bulgarian NGO established in 2005. We work on the forefront of social service reform by developing alternatives to institutional care for neglected children and young adults, with and without disabilities. We are headquartered in Sofia but also operate two field offices, and manage several social services. We are a small, dedicated, energetic team with a passion for seeing real, positive change occur in the lives of the children we serve.<br /> <br /> The Cedar Foundation is hiring an Executive Director, who will be tasked with leading the Foundation into a new era of growth and development. We aim to expand our programs, pioneering new methods and finding creative solutions to problems faced by Bulgarian children, youth and families. We will also focus on bolstering our long-term ability to deliver sustainable programs by diversifying and expanding our support base, with a focus on actively engaging our stakeholders, especially donors and supporters.<br /> <br /> This position includes human resources and financial management functions and requires regular travel within Bulgaria. For more details please see below for a full job description.<br /> <br /> The Cedar Foundation offers challenging work in a vibrant atmosphere with a dynamic team, at a competitive salary and with many opportunities for professional development.<br /> <br /> Required documents for application:<br /> 1. CV (in EU format, in English language)<br /> 2. Letter of motivation<br /> <br /> Candidates for this position may send the above documents by email to address: bgjobs@cedarfoundation.org<br /> <br /> Telephone for contact: +359.882.552.290 or +359.2.441.43.45<br /> <br /> Deadline for application: 4 June 2015, 24:00<br /> <br /> Start date for position: July 2015 or<br /> Position based in: Sofia, Bulgaria<br /> <br /> <br /> 32496 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32496&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Supplier Support Expert in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32498&ref=rss At HRS , we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the IT market in Bulgaria. For them we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the IT career. Currently, for one of the fast-growing IT companies, that provides the business with financial and technical solutions, we are looking for:<br /> <br /> <strong>Supplier Support Expert</strong><br /> <br /> <strong>Job Summary:</strong><br /> <br /> Supplier Support Expert is responsible for contacting suppliers via phone, e-mail and company's ticketing system and help them complete the transition process to the company's software.<br /> <br /> Job responsibilities:<br /> <br /> ● Understand the supplier business and invoice volume in order to offer them the best solution for electronic invoicing depending on their technical and billing capacity<br /> ● Communicate clearly the benefits of the use of the company's products<br /> ● Guide and respond to all questions/queries/concerns that a supplier might have related to the transition process<br /> ● Work closely with the Technical Implementation Specialist to handle the supplier transition process<br /> ● Work closely with the Team manager on resolving any supplier/buyer issue<br /> ● Use provided ticketing/CRM tools to accurately track all communication with a supplier and its progress<br /> ● Report the progress of each active e-invoicing campaign on a regular basis<br /> 32498 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32498&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Windows Technical Support Representative with Italian in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32499&ref=rss At HRS Bulgaria, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the IT market in Bulgaria. For them we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the IT career.<br /> <br /> Windows Technical Support Engineer<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Service ticket handling;<br /> &bull; Installation support onsite and via remote access;<br /> &bull; Cooperation in system tests;<br /> &bull; Training and workshops for customer and service staff;<br /> &bull; Close collaboration with first and third level support;<br /> &bull; Root cause analysis of technical problem;<br /> &bull; Consulting and planning of Implementation; 32499 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32499&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 HR Assistant with Czech in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32500&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> For one of our clients, an international company leader on the market, we're looking for:<br /> <br /> <br /> HR Assistant with Czech<br /> <br /> <br /> You will be responsible for:<br /> <br /> - Managing the incoming HR information in a special system;<br /> - Database management;<br /> - Tracking and checking for accuracy of the submitted information;<br /> - Resolving issues and queries in a timely manner;<br /> - Keeping communication between the international offices.<br /> 32500 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32500&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Logistics Support Specialist with French in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32501&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> HRS currently works with the leaders on the BPO market in Bulgaria. For one of them, an International company, we are searching for enthusiastic people to join the dynamic world of the Outsourcing career.<br /> <br /> <strong>Logistics Support Specialist with French<br /> </strong><br /> Your responsibilities will be to:<br /> <br /> - Provide support to customers on asset recovery of defective material from customer&rsquo;s premises;<br /> - Answering customer queries in a timely and professional manner, by following established corporate standards;<br /> - Communicate with clients vi phone and e-mail;<br /> - Follow and communicates detailed instructions as outlined in program guides;<br /> - Advise customers on the behalf of the company client; 32501 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32501&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 GAMERS SUPPORT CONSULTANT в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32502&ref=rss TELUS International Europe is a leading European provider of multilingual contact center and BPO solutions. The company serves its clients in over 30 languages including English, French, German, Italian and Spanish.<br /> The company has 1,600 positions in Europe across seven delivery centers located in: Sofia and Plovdiv (Bulgaria); Bucharest and Craiova (Romania); Manchester and Cannock (UK).<br /> <br /> TELUS International Europe is a proud member of the TELUS International family. TELUS International is a global BPO company with over 16,000 team members around the world, including in Canada, the United States, Central America, the Philippines and Europe.<br /> <br /> With over 150 million customer interactions annually via voice, email, chat and social media across the telecommunications, utilities, finance, retail, and high-tech industries, TELUS International enables customer experience innovation through spirited teamwork, agile thinking, and a caring culture that puts customers first.<br /> <br /> As the global arm of TELUS Corporation, TELUS International is backed by a leading national telecommunications company in Canada, with over $11.5 billion in annual revenue and more than 13.3 million customer connections.<br /> For more information, visit: telusinternational-europe.com<br /> <br /> Are you passionate about Games?<br /> Do you take play seriously and not as time waste?<br /> Do you want to become part of teams who prefer action over process and bureaucracy?<br /> <br /> Do you speak fluent:<br /> <br /> 1.Dutch and English<br /> 2.German and English<br /> 3.Spanish and English<br /> 4.French and English<br /> 5.Portuguese and English<br /> 6.Italian and English<br /> 7.Turkish and English&nbsp;<br /> 8.Russian and English<br /> <br /> <br /> <br /> If your answer to all questions is YES then send us your CV to our HR Team<br /> Please send your CV at: jobs.bg@telusinternational.com 32502 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32502&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 SHARED DESK CUSTOMER SUPPORT CONSULTANT WITH DUTCH in TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32503&ref=rss Your role:<br /> <br /> &bull;Responsible for handling inbound voice, e-mail and chat customer service for several of TELUS&rsquo;s customers<br /> &bull;Occasionally support the customers with requested translations for the site or newsletters<br /> &bull;Providing product information, payment methods and discount inquiries, delivery questions<br /> &bull;Process delivery issues, returns, refunds, invoice requests<br /> &bull;Answering customer questions sent by mail, liaising with the internal departments of the client<br /> 32503 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32503&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Customer Support Specialist with Spanish and English в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32504&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> ● Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> ● Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> ● The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer information and fulfill customer needs<br /> ● Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained procedures that have been agreed upon<br /> 32504 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32504&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Customer Support Specialist with German and English в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32505&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> ● Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> ● Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> ● The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer information and fulfill customer needs<br /> ● Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained procedures that have been agreed upon<br /> 32505 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32505&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Customer Support Specialist with French and English in TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32506&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> ● Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> ● Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> ● The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer information and fulfill customer needs<br /> ● Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained procedures that have been agreed upon 32506 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32506&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32507&ref=rss Operating with the Company&rsquo;s ERP system<br /> Entry of invoices and other data in the system<br /> Preparation of simple accounting reports, as required<br /> 32507 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32507&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ в АИКО http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32509&ref=rss Задължения:<br /> - Посреща и обслужва клиенти в търговския обект;<br /> - Консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки;<br /> - Информира клиентите за характеристиките, в това число състав, окомплектовка и поддръжка, цена и количество;<br /> - При поискване от клиента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба;<br /> - Поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;<br /> - Поддържа търговския вид на предлаганите стоки;<br /> - Следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки;<br /> - Приема и изготвя клиентски заявки;<br /> - Информира подробно и коректно клиенти за допълнителните услуги предлагани от фирмата: транспорт, разнасяне и монтаж. 32509 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32509&ref=rss#comments Tue, 19 May 2015 00:00:00 +0300 Администратор на деловодна система в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32479&ref=rss &bull; Работи със и поддържа на оперативно ниво система за документооборот, базирана на Share Point<br /> &bull; Изпълнява ролята на Helpdesk за системата за документооборот - подпомага служителите при въпроси за работата им със системата<br /> &bull; Води обучения за работа със системата<br /> &bull; Поддържа връзка с доставчика на документообортната система за ИТ поддръжка и доработки<br /> &bull; Поддържа връзка с Приложните администратори за системата Share Point от дирекция ИТ<br /> &bull; Участва в разпределението на задачи към деловодителите, изпратени през системата<br /> &bull; Подпомага обработката на документи<br /> &bull; Участва в проекти за разширяване функционалностите на системата и нейното усъвършенстване спрямо нуждите на банката<br /> 32479 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32479&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Data analyst http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32480&ref=rss &bull; Participates in the creation of novel data analysis, prediction and decision methods and validates them<br /> &bull; Modifies existing data analysis, prediction and validation methods<br /> &bull; Assists the process of implementation in production of data analysis and prediction methods<br /> &bull; Participates in the monitoring of the outcome of the data analysis and prediction tools usage<br /> &bull; Creates documentation for the data analysis methods.<br /> 32480 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32480&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Лекари специалисти по обща медицина за установяване в кабинети в Франция in Moving People SRL http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32482&ref=rss 1. Белгийска фирма търси Лекари специалисти по обща медицина за установяване в кабинети в Франция<br /> &bull; ЧУВСТВАШ ЛИ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОГРАНИЧЕН?<br /> &bull; МОЖЕШ ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛИШ ВСИЧКО, КОЕТО ЖЕЛАЕШ?<br /> &bull; КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ЖИВОТЪТ ТИ СЛЕД 5 ГОДИНИ?<br /> ПРОМЯНАТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ОЩЕ СЕГА<br /> Moving People ти помага да промениш настоящите си условия на труд и жизнения стандарт чрез преместване в Франция. Ние ти предлагаме проект за живота, който гарантира установяване без рискове и минимален доход от 10.000 евро бруто / месец.<br /> През последните 10 години, повече от 2000 специалисти в областта на здравето и техните семейства са се възползвали от нашите услуги.<br /> Нашите услуги се състоят в: персонализирано търсене на кабинет, гарантирани доходи, изготвяне на персонализиран бизнес модел, посещения във Франция, административни процедури, курсове по френски език, промотиране на лекаря в общността.<br /> За повече информация, моля свържете се с нас на адрес: nd@movingpeople.com, +40722689573, Skype: diaconu.nicoleta<br /> www.movingpeople.com<br /> 32482 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32482&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Зъболекари за установяване в кабинети в Франция in Moving People SRL http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32483&ref=rss Белгийска фирма търси Зъболекари за установяване в кабинети в Франция<br /> &bull; ЧУВСТВАШ ЛИ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОГРАНИЧЕН?<br /> &bull; МОЖЕШ ЛИ ДА СИ ПОЗВОЛИШ ВСИЧКО, КОЕТО ЖЕЛАЕШ?<br /> &bull; КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ЖИВОТЪТ ТИ СЛЕД 5 ГОДИНИ?<br /> ПРОМЯНАТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ОЩЕ СЕГА<br /> Moving People ти помага да промениш настоящите си условия на труд и жизнения стандарт чрез преместване в Франция. Ние ти предлагаме проект за живота, който гарантира установяване без рискове и минимален оборот от 250.000 евро / година.<br /> През последните 10 години, повече от 2000 специалисти в областта на здравето и техните семейства са се възползвали от нашите услуги.<br /> Нашите услуги се състоят в: персонализирано търсене на кабинет, гарантирани доходи, изготвяне на персонализиран бизнес модел, посещения във Франция, административни процедури, курсове по френски език, промотиране на лекаря в общността.<br /> За повече информация, моля свържете се с нас на адрес: nd@movingpeople.com, +40722689573, Skype: diaconu.nicoleta<br /> www.movingpeople.com<br /> 32483 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32483&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Mixer in ADVANCED NUTRIENTS http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32484&ref=rss Physically fit to perform the duties linked to the post, attentive to details, very well organized, able to work individually with no or with minimum supervision, positive and open minded. We are looking for a healthy seed to take root in our corporate garden so we can grow together the biggest buds, the most beautiful blossoms, the tastiest fruits.&nbsp;<br /> <br /> - Weighs and dispenses appropriate powder or liquid raw materials following particular instructions<br /> - Mixes required quantities of ingredients together, following specific mixing instructions<br /> - Uses the mixing equipment to empty finished product into containers<br /> - Do sanitation of mixing equipment following internal standard operating procedures<br /> - Performs other duties as assigned<br /> 32484 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32484&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Лекари специалисти по гериатрия за болници в Белгия in Moving People SRL http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32485&ref=rss Белгийска фирма търси Лекари специалисти по гериатрия за болници в Белгия<br /> MOVING PEOPLE е белгийска компания, посветена на специалисти в медицинската област, специализирана в набирането на медицински кадри за болници, почивни домове и центрове за медицински грижи и за фармацевтичния сектор. През 10 години на интензивна дейност, благодарение на нашата подкрепа и посредничество, повече от 2000 квалифицирани лица в областта на медицината (лекари специалисти, лекари стажанти, медицински сестри) са намерили атрактивно работно място в Франция и Белгия.<br /> Наличните работни места са във Валонски регион (френскоговорящ) в частни лечебни заведения, на гериатрични отделения. Офертата за работна заплата започва от минимум 90.000 евро бруто / година + отделно заплатени дежурства.<br /> Ползи:<br /> - Договори за период от 24 месеца в държавни и частни болници<br /> - Условия на труд и заплащане, график, законен отпуск, подобни предимства с тези на местните лекари<br /> - БЕЗПЛАТНА помощ за всички процедурни стъпки и при намирането на жилище;<br /> - ИНТЕНЗИВНИ, БЕЗПЛАТНИ курсове по френски език за тези, които са заинтересовани.<br /> За повече информация, моля свържете се с нас на адрес: nd@movingpeople.com, +40722689573, Skype: diaconu.nicoleta<br /> www.movingpeople.com<br /> 32485 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32485&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Лекари специалисти по спешна медицина за болници в Белгия in Moving People SRL http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32486&ref=rss Белгийска фирма търси Лекари специалисти по спешна медицина за болници в Белгия<br /> MOVING PEOPLE е белгийска компания, посветена на специалисти в медицинската област, специализирана в набирането на медицински кадри за болници, почивни домове и центрове за медицински грижи и за фармацевтичния сектор. През 10 години на интензивна дейност, благодарение на нашата подкрепа и посредничество, повече от 2000 квалифицирани лица в областта на медицината (лекари специалисти, лекари стажанти, медицински сестри) са намерили атрактивно работно място в Франция и Белгия.<br /> Наличните работни места са във Валонски регион (френскоговорящ) в частни лечебни заведения, на гериатрични отделения. Офертата за работна заплата започва от минимум 90.000 евро бруто / година + отделно заплатени дежурства.<br /> Ползи:<br /> - Договори за период от 24 месеца в държавни и частни болници<br /> - Условия на труд и заплащане, график, законен отпуск, подобни предимства с тези на местните лекари<br /> - БЕЗПЛАТНА помощ за всички процедурни стъпки и при намирането на жилище;<br /> - ИНТЕНЗИВНИ, БЕЗПЛАТНИ курсове по френски език за тези, които са заинтересовани.<br /> За повече информация, моля свържете се с нас на адрес: nd@movingpeople.com, +40722689573, Skype: diaconu.nicoleta<br /> www.movingpeople.com<br /> 32486 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32486&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 PURCHASER/ INVENTORY CONTROLLER in ADVANCED NUTRIENTS http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32487&ref=rss Passionate to contribute and improve the daily needs of production, attentive to details, very well organized, able to work individually with no or with minimum supervision, positive and open minded. We are looking for a healthy seed to take root in our corporate garden so we can grow together the biggest buds, the most beautiful blossoms, the tastiest fruits.&nbsp;<br /> <br /> - Monitors and maintains records of quantity, type and value of materials, equipment and merchandise in the facility on a computer based database<br /> - Creates requisitions for raw materials, labels and general supplies<br /> - Verifies raw goods that are received and confirms with purchasing requisitions<br /> - Monitors and records inventory of finished goods<br /> - Performs inventory cycle counts<br /> - Requests transportation quotes and picks the optimal carrier proposals for the shipment of parcels to customers<br /> - Performs other duties as assigned<br /> 32487 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32487&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Business Development Manager in Advance Equity Holding http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32491&ref=rss <strong>Primary responsibilities of the position:</strong><br /> &bull; Actively looking for strategic partnerships with well-known companies in all current investment areas of the fund;<br /> &bull; Actively developing new business opportunities through sales strategies and focusing on customers in target markets;<br /> &bull; Assuming operational responsibilities for certain business lines of the fund;<br /> &bull; Participating in budget preparation and subsequent control;<br /> &bull; Participating in different group and/or company projects, and delivering high level of performance and achievement;<br /> &bull; People management.<br /> 32491 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32491&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Business Executive / Project Manager in CCI France Bulgarie http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32492&ref=rss 32492 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32492&ref=rss#comments Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0300 Администратор в SPIDER SPORT http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32474&ref=rss SPIDER SPORT търси администратор за едно от своите фитнес студиа. Работата е на пълен работен ден, от понеделник до петък. SPIDER SPORT предлага система за трениране с личен треньор за оптимално здраве и кондиция чрез правилно трениране и хранене.<br /> <br /> Основни задължения:<br /> - комуникация с клиенти<br /> - записване на нови клиенти и запазване на часове за тренировки<br /> - изготвяне на справки и отчети<br /> - архивиране на документи<br /> - работа с първични счетоводни документи<br /> - взаимодействие със счетоводен отдел<br /> - работа с каса, извършване на плащания към служители и клиенти<br /> - контрол за спазването на вътрешния ред и чистотата във фитнес студиото<br /> - участие в организацията и популяризирането на събития, организирани от SPIDER SPORT<br /> - поддръжка на наличностите на предлаганите стоки и консумативи<br /> <br /> Документи:<br /> На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидатки, които са изпратили пълния комплект от документи:<br /> &bull; Актуално CV<br /> &bull; 2 снимки: в лице и в цял ръст<br /> &bull; Попълнен въпросник<br /> <br /> 1) Защо кандидатствате при нас?<br /> 2) Мазнините на мъж са 20% от общото му тегло, което е 120 кг. Колко кг са мазнините му?<br /> 3) Какъв опит на подобна длъжност имате?<br /> <br /> <br /> 32474 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32474&ref=rss#comments Sun, 17 May 2015 00:00:00 +0300 Уеб Програмист в ABC Enterprise Ltd http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32476&ref=rss Поддръжка и подобряване на съществуващи функционалности на уебсайтове и разработка на нови такива, участие в техническата подготовка на проектите. 32476 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32476&ref=rss#comments Sun, 17 May 2015 00:00:00 +0300 Уеб Дизайнер - Web Designer в ABC Enterprise Ltd http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32477&ref=rss Обновяване на съществуващи уеб сайтове, създаване на нови уеб проекти, съвместна работа в екип с други специалисти по разработка на мобилни приложения и онлайн магазини. 32477 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32477&ref=rss#comments Sun, 17 May 2015 00:00:00 +0300 Copywriter - online marketing specialist в ABC Enterprise Ltd http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32478&ref=rss Притежавате мотивация да пишете текстове, обичате да играете с думите и създавате силни маркетингови послания, искате да се развивате в сферата на онлайн маркетинга и copywriting. Ние ще ви предоставим възможност да работите по реални уеб проекти, използвайки пълноценно вашия отличен Английски език. 32478 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32478&ref=rss#comments Sun, 17 May 2015 00:00:00 +0300 Асистент корпоративни клиенти към „Корпоративен център“ в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32454&ref=rss <p>Дирекция &bdquo;Корпоративно банкиране&ldquo; отговаря за привличане и обслужване на големи предприятия, институционални и международни клиенти.<br /> Част от дирекцията е Корпоративният център на банката, където се осъществява цялостното обслужване на клиентите от сегмента големи предприятия, както и небанкови финансови институции.<br /> <br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ<br /> <br /> &bull; Организира процеса по кредитните файлове на корпоративните клиенти<br /> &bull; Изготвя отчети и доклади за дейността на звеното<br /> &bull; Осъществява цялостния процес по приключване на кредитна сделка<br /> &bull; Следи за бюджета на звеното и изготвя справки<br /> &bull; Събира финансова информация за корпоративните клиенти и сектора им на дейност<br /> &bull; Подпомага изготвянето на индикативни оферти, референции, кредитни становища<br /> &nbsp;</p> 32454 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32454&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 ЕКИПАЖИ ЗА ЯХТИ в ВЕГА МЕНИНГ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32455&ref=rss ВЕГА МЕНИНГ ЕООД, ЛИЦЕНЗ 1324/ 11.07.2015<br /> <br /> НАБИРА ЗА СВОЙ НОВ КЛИЕНТ, ВОДЕЩА КОМПАНИЯ В СФЕРАТА НА ЯХТЕНИЯ БИЗНЕС СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:<br /> <br /> - DECK &amp; ENGINE OFFICERS<br /> - DECK &amp; ENGINE RATINGS<br /> - STAFF- CHEFS, COOK, STEWARDS, ETC<br /> <br /> КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА ОТЛИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ЕВРО, ПОСТОЯННИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, ПЛАТЕНА ОТПУСКА.<br /> <br /> ИЗИСКВАНИЯ- ПРЕДИШЕН ОПИТ НА ПОЗИЦИЯТА НА ЯХТИ ИЛИ ПАСАЖЕРСКИ КОРАБИ, ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.<br /> <br /> ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ ОФИС. 32455 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32455&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Технически Сътрудник с английски език в Manpower Bulgaria чрез Менпауър България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32456&ref=rss Технически Сътрудник с английски език<br /> <br /> Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.<br /> <br /> За един от нашите клиенти, търсим кандидати за позицията:<br /> <br /> Технически Сътрудник<br /> <br /> Описание :<br /> <br /> - водене на цялостната кореспонденция<br /> - изготвяне и изпращане на оферти<br /> - планиране и проследяване на доставки<br /> - обработка на първични счетоводни документи и издаване на фактури<br /> - следи за коректността на зададените цени и ценови листи<br /> - обслужване на клиенти при необходимост<br /> <br /> Изисквания :<br /> <br /> -отлично ниво на английски език /писмено и говоримо/<br /> - опит в работата с офис приложения (Excel, Word, Outlook) и устройства<br /> - умение за работа с интернет<br /> - концетрация и възможност за работа в стресови ситуации<br /> - бързина и прецизност при изпълнение на задачите<br /> - внимание към детайла<br /> - дисциплина<br /> <br /> Предлагаме:<br /> <br /> - Възможност за развитие<br /> - Отлична работна среда и възнаграждение<br /> <br /> Ако това предложение ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата професионална автобиография. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.<br /> <br /> Менпауър България има лицензен номер № 1385/23.12.2011 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси, валиден до 23.12.2016<br /> Месторабота: София<br /> <br /> 32456 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32456&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Sales Support Specialist with German в HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32458&ref=rss <u>Task and responsibilities:<br /> </u><br /> - Contact potential clients;<br /> - Provide information to the clients;<br /> - Evaluate client needs and identify the sales opportunity; 32458 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32458&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Customer Relations Coordinator with Italian in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32459&ref=rss <u>What will you do?</u><br /> <br /> Identify, research and resolve customer issues via e-mail/chat/phone and escalate issues if necessary. As a Customer Relations Coordinator you make an important contribution to customer satisfaction by providing a prompt, efficient and courteous service. 32459 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32459&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Logistics Specialist в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32470&ref=rss Logistics Specialist<br /> <br /> Manpower is currently looking for one of its partners &ndash; A leading company, specialized in road transportation services for imports and exports, shipping transportation, fiscal representation, custom clearance and logistics experienced for ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Logistics Specialist<br /> <br /> Responsibilities include:<br /> <br /> Organizing efficient and accurate internal and external transport and distribution<br /> Monitor transport processes and their compliance with the agreed contract terms<br /> Plan the schedule for loading/unloading process in the warehouses<br /> Check the correctness of all documents for each delivery and execute manual or electronic records for all phases of transport process<br /> Communicate with customers and assist them in solving their issues<br /> Registers orders, issue invoices, track orders, checks if payment are made<br /> <br /> <br /> Required Skills<br /> <br /> Demonstrated research and analysis skills<br /> Excellent communication skills, both written and verbal<br /> Strong interpersonal skills - customer service oriented<br /> Strict attention to detail<br /> Strong organization, facilitation, and time management skills are necessary<br /> Ability to read, interpret and draw conclusions from numerical data and written information<br /> <br /> Preferred Skills:<br /> <br /> 2 + years of exanding of Logistics systems and countries regulations;<br /> Experience with domestic and international shipping; creating shipping documents, tracking, and resolving any problems with shipping companies.<br /> <br /> <br /> Company Offer:<br /> <br /> Excellent remuneration package<br /> Chance to join team of dynamic professionals in international environment<br /> Career Development<br /> <br /> <br /> If you feel the challenge, please, apply for this position by sending your detailed CV!<br /> <br /> Thank You!<br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!<br /> <br /> Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 of providing human resources services, valid until 23.12.2016.<br /> Месторабота: София<br /> 32470 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32470&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Оперативен счетоводител - София в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32472&ref=rss Оперативен счетоводител - София<br /> <br /> Менпауър България, лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси, търси за един от своите партньори &ndash; утвърдена международна компания, ерудиран и опитен кандидат за позицията:<br /> <br /> Оперативен счетоводител - София<br /> <br /> Основни дейности и отговорности<br /> - Ежедневно подписва, подрежда и следи за правилното въвеждане на складовите документи.<br /> - Проверява коректното въвеждане на доставчиците, валидността на ДДС и VAT номерата в съответните сайтове.<br /> - Осчетоводява фактури за доставки, съгласно изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в страната и европейския съюз.Ежемесечно следи и анализира салдото по сметките за доставчици, платени и неплатени фактури.Контролира регулярното им отчитане, спазването на вътрешно-фирмените стандарти.Проверява за вярното съдържание и точно попълнените реквизити.Правилно осчетоводява и насочва разходите по съответните сметки.<br /> - Издава ДДС протоколите и следи за приключването им в определените срокове.<br /> - Въвежда номенклатурата в склада, следи за количествата и цената на закупуване.<br /> - Следи себестойността в производството, прави анализи на вложените материали, проверява рецептурите.<br /> - Осчетоводява авансовите отчети, следи сметките на подотчетните лица.<br /> - Подготвя плащанията към доставчиците.<br /> - Участва в месечните и годишни инвентаризации, изготвя сравнителни ведомости.<br /> - Изготвя финансови и счетоводни справки при поискване от Главния счетоводител или Финансовия директор.<br /> - Оказва съдействие на колегите си и при необходимост замества касиера.<br /> - Непрекъснато следи промените в нормативните документи в областта на счетоводното и данъчно законодателство<br /> <br /> Изисквания<br /> - Висше икономическо /бакалавър/, специалност &ldquo;Счетоводство и контрол&rdquo;<br /> - Една година трудов стаж в счетоводен отдел<br /> - Познания в областта на счетоводството, данъчното и счетоводно законодателство, съхраняването и оформянето на счетоводните документи.<br /> - Ползване на Английски език<br /> - Компютърна грамотност &ndash; MS Office, Internet<br /> - Опит в отношения с доставчици и клиенти във връзка с първичната документация<br /> <br /> <br /> Нашето предложение<br /> - Възможност за кариерно развитие и усъвършенстване на уменията<br /> - Много добро възнаграждение<br /> - Отлични условия на труд<br /> - Работа в сплотен екип от професионалисти<br /> <br /> Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.<br /> Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.<br /> <br /> Менпауър България притежава лицензен номер № 1385/23.12.2011 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси, валиден до 23.12.2016.<br /> Месторабота: София<br /> 32472 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32472&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Accountant & Business process management в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32473&ref=rss Accountant &amp; Business process management<br /> <br /> Manpower Bulgaria is looking for one of its most respectful partners &ndash; an International Pharmaceutical Company, for highly motivated and enthusiastic candidates for the following position:<br /> <br /> Accountant &amp; Business process management<br /> <br /> The Role:<br /> <br /> You will contribute to the optimization and control of the business of the company by:<br /> &bull; Ensuring accurate accounting process on daily basis and during month-end in compliance with company accounting manual and standard accounting procedures<br /> &bull; Conducting month-end closings and balance sheet review/reconciliations for GL accounts in scope of responsibility of the Representative Office &ndash; employees balances, payroll account, Local Suppliers<br /> &bull; Participating in the country internal financial control process<br /> &bull; Preparing statutory and country reporting information to internal and external stakeholders<br /> <br /> <br /> The Person:<br /> <br /> A result-driven and hands-on individual professionally committed to quality and efficiency with:<br /> &bull; University degree in Accounting/ Finance/ Economics<br /> &bull; Minimum 3 years of relevant track record in an international company<br /> &bull; Comprehensive knowledge of IFRS<br /> &bull; Ability to work under minimum supervision, multitask and meet strict deadlines<br /> &bull; Strong communication skills and customer service mindset<br /> &bull; Excellent computer literacy and previous experience with SAP<br /> &bull; Very good level of English language<br /> <br /> <br /> The Company&rsquo;s offer:<br /> <br /> &bull; Chance to have a worthwhile input to the development of a well-known pharmaceutical company<br /> &bull; Opportunities for professional growth within a demanding and fast-paced international company and global cross-border career progression<br /> &bull; Competitive remuneration package<br /> &bull; Effective Team<br /> <br /> <br /> So if you feel the challenge, please, apply for this position.<br /> <br /> Thank You!<br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!<br /> <br /> Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 for providing human resource services, valid until 23.12.2016<br /> Месторабота: София<br /> <br /> <br /> 32473 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32473&ref=rss#comments Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0300 Консултант „Банкови услуги“ в гр. София в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32443&ref=rss &bull; Предоставя консултации и продава всички финансови продукти - срочни депозити, дебитни и кредитни карти, овърдрафти, застраховки и други продукти на банката на съществуващи и нови клиенти;<br /> &bull; Идентифицира възможностите за реализиране на кръстосани продажби;<br /> &bull; Привлича нови клиенти и ги информира за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> &bull; Извършва кешови транзакции до определени лимити;<br /> &bull; Обработва платежни нареждания;<br /> &bull; Носи отговорност за постигане както на индивидуалните си цели за продажби, така и целите на клона.<br /> 32443 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32443&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Expert in Customer service center в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32444&ref=rss &bull; Receives incoming customer queries 24/7 (via telephone calls, e-mail, chat and other communication channels) and provides assistance in case of cards and online banking issues<br /> &bull; Executes requests to block online banking profiles and cards of bank card holders<br /> &bull; Clarifies the issues with clients and assists with regard to solving them<br /> &bull; Provides advice to existing clients and prospects on offered products and services<br /> &bull; Participates in sales campaigns, as well as in customer satisfaction surveys<br /> &bull; Works with Contact Center Software, including registration of calls, customer communication history etc.<br /> &bull; Works with other Bank&rsquo;s systems<br /> <br /> *Note: The job obligations are related to working in shifts 24/7<br /> 32444 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32444&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Консултант банкови услуги в гр. Шумен в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32445&ref=rss &bull; Предоставя консултации и продава всички финансови продукти - срочни депозити, дебитни и кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др. продукти на банката на съществуващи и нови клиенти;<br /> &bull; Идентифицира възможностите за реализиране на кръстосани продажби;<br /> &bull; Привлича нови клиенти и ги информира за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> &bull; Извършва кешови транзакции до определени лимити;<br /> &bull; Обработва платежни нареждания;<br /> &bull; Носи отговорност за постигане както на индивидуалните си цели за продажби, така и целите на клона.<br /> <br /> 32445 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32445&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Platform Support Analyst with English and French in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32448&ref=rss <u>Job role:</u><br /> <ul> <li>Answering calls, chats, emails and ticket requests in a polite and professional manner</li> <li>Escalate requests following established procedures</li> </ul> 32448 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32448&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Начални учители (сугестопедагози) http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32449&ref=rss Ученето МОЖЕ да е удоволствие, радост и забавление. Връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение. Човешкият мозък има неограничени възможности и това е основното вярване при прилагането на сугестопедичния метод на обучение.<br /> <br /> Учителят сугестопедагог е воден от ценностите на любовта и свободата, вдъхновява и обучава учениците. Той целенасочено работи за успеха на децата в личностен и академичен план. Общува с родителите, специалистите, колегите и ги въвлича в процеса на работата с деца. В училище създава позитивна и мотивираща атмосфера, толерантност и вяра в потенциала на всяко дете.<br /> <br /> Кандидатът :<br /> &bull; Да има интерес и желание за обучение и развитие като преподавател &ndash; сугестопедагог на ученици в начален клас<br /> &bull; Да е воден от ценностите да споделя, подкрепя, обучава и развива знанията на децата с любов, свобода и вдъхновение<br /> &bull; Да подготвя отговорно, старателно и целенасочено учебния процес адаптирайки го спрямо нуждите на децата<br /> &bull; Да работи за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете<br /> &bull; Да участва в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа<br /> &bull; Да участва в извънкласни мероприятия и други активности свързани с дейността<br /> 32449 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32449&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Учители (сугестопедагози) по Английски език http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32450&ref=rss Ученето МОЖЕ да е удоволствие, радост и забавление. Връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение. Човешкият мозък има неограничени възможности и това е основното вярване при прилагането на сугестопедичния метод на обучение.<br /> <br /> Учителят сугестопедагог е воден от ценностите на любовта и свободата, вдъхновява и обучава учениците. Той целенасочено работи за успеха на децата в личностен и академичен план. Общува с родителите, специалистите, колегите и ги въвлича в процеса на работата с деца. В училище създава позитивна и мотивираща атмосфера, толерантност и вяра в потенциала на всяко дете.<br /> <br /> Кандидатът:<br /> &bull; Да има интерес и желание за обучение и развитие като преподавател &ndash; сугестопедагог по Английски език<br /> &bull; Да е воден от ценностите да споделя, подкрепя, обучава и развива знанията на децата с любов, свобода и вдъхновение<br /> &bull; Да подготвя отговорно, старателно и целенасочено учебния процес адаптирайки го спрямо нуждите на децата<br /> &bull; Да работи за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете<br /> &bull; Да участва в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа<br /> &bull; Да участва в извънкласни мероприятия и други активности свързани с дейността 32450 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32450&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Senior Sales Engineer – Large Accounts, Tenders and Bids in Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32453&ref=rss <br /> 32453 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32453&ref=rss#comments Thu, 14 May 2015 00:00:00 +0300 Experienced Operations Office Assistant http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32408&ref=rss We are recruiting a new member to join our administrative team in our office in downtown Sofia.<br /> As an Operations office assistant your responsibilities will include:<br /> - General office administration duties.<br /> - E-mail and telephone communication with clients, partners and other departments of the company.<br /> - Coordinate the operations of our teams and other service providers.<br /> - Processing invoices and other primary bookkeeping documents.<br /> - Report directly to the managing director.<br /> <br /> This is a position that may involve a lot of routine work. Thus, we reckon it might be more appealing to an experienced individual who wants to benefit from the quiet and friendly environment in our small office. We can offer long-term job security and very good remuneration package.<br /> 32408 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32408&ref=rss#comments Wed, 13 May 2015 00:00:00 +0300 Оперативен счетоводител http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32435&ref=rss Вашите задачи са:<br /> <br /> - обработка на първични и вторични счетоводни документи (вкл. контиране в софтуера, класифициране и архивиране);<br /> - изготвяне на справки и декларации, свързани с НАП;<br /> - електронно банкиране;<br /> - изготвяне на справки за мениджмънта;<br /> - подпомагане на главния счетоводител при съставянето на годишни и периодични финансови отчети.<br /> 32435 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32435&ref=rss#comments Wed, 13 May 2015 00:00:00 +0300 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК за Международна автомобилна спедиция с немски език http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32436&ref=rss Вашите задачи са:<br /> <br /> Подпомага дейността на Специалистите Международна автомобилна спедиция по отношение на:<br /> <br /> - Обработва и окомплектова документално транспортни, спедиторски и логистични сделки, като същевременно анализира запитванията, подадени от клиент и/или колега;<br /> - Следи за наличието на всички необходими за превоза, спедиционната и/или логистична сделка документи и при липса ги набавя откъдето е необходимо. Особено следи за наличието на документите при превоз на специални товари, напр. опасни (ADR), извънгабаритни и др;<br /> - Изисква от партньорите и доставчиците информация за движението на товарите и своевременно информира клиентите;<br /> - Поддържа и задълбочава връзките с традиционните клиенти и търси възможности за разширяване на кръга от клиенти;<br /> - Притежава висока степен на компетентност, умения и нагласа за общуване с цел отчитане на клиентските предпочитания и интереси;<br /> - Контакт с клиенти, приемане и изпълнение на заявки от клиенти: организира транспорта на групажни, частични и комплекти товари по внос и износ с наети камиони;<br /> - Пълен работен ден.<br /> 32436 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32436&ref=rss#comments Wed, 13 May 2015 00:00:00 +0300 Продавач - консултант магазини Calzedonia в Seven Seconds EOOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32417&ref=rss Отговорности:<br /> <br /> Бързо и качествено обслужване на клиентите<br /> <br /> Консултиране на клиентите при техния избор<br /> 32417 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32417&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Главен Счетоводител в банка в Horizons http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32418&ref=rss Horizons е консултантска фирма, с над 12 години опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.<br /> <br /> Днес сме изправени пред предизвикателството и вдъхновени да открием, привлечем и задържим ключов професионалист, член на мениджмънт екипа на утвърдена и бързо променяща се българска банка.<br /> <br /> Любезно каним всички професионални счетоводители с банково счетоводство и опит в надзорния рипортинг да обмислят тази забележителна възможност и да повлияят значимо върху професионалните стандарти в тази област. Вакантната позиция е за<br /> <br /> ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В БАНКА<br /> <br /> Отговорности:<br /> <ul> <li>Управлява финансова дирекция и направлява екипа от професионалисти</li> <li>Организира и контролира цялостните счетоводни дейности</li> <li>Организира и контролира отчетността към БНБ</li> <li>Контролира плащанията към доставчици и вътрешните процедури на банката</li> <li>Ръководи коректното данъчно третиране на банковите операции</li> <li>Управлява коректното третиране на отложените данъци</li> <li>Отговорен за подготовката на данъчната декларация</li> <li>Координира и поддържа взаимоотношения с банката с независими одитори, данъчни органи и други институции</li> <li>Отговорен за месечното и годишно приключване и провеждане на независим одит</li> <li>Въвежда на съответстващите счетоводни разпоредби в банковата административна система</li> <li>Провежда банковата счетоводна политика и процедури, както и структурата на сметките</li> <li>Участва във въвеждането на нови системи и функционалности</li> <li>Участва в подготовката на счетоводни схеми, касаещи дейността на банката по съответствието с IFRS</li> <li>Контролира правилното и навременно въвеждане на промените в банковото, данъчното и социално осигурителното законодателство, касаещо дейността на банката; предлага одобрение на всички необходими актуализации на банковата информационна система</li> </ul> 32418 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32418&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Координатор социални медии с ИТАЛИАНСКИ в HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32419&ref=rss <br /> Основни задължения и отговорности:<br /> <br /> &bull; Реализиране на стратегии за управление на онлайн репутация;<br /> &bull; Реализиране на стратегии за позициониране в социалните мрежи;<br /> &bull; Отговаряне на запитвания и мнения в комуникационните канали Twitter, Facebook, Linkedin и т.н.;<br /> &bull; Търси творчески подход при решаване на възникнали проблеми с потребителите. 32419 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32419&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Координатор социални медии с НЕМСКИ в HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32420&ref=rss <br /> Основни задължения и отговорности:<br /> <br /> &bull; Реализиране на стратегии за управление на онлайн репутация;<br /> &bull; Реализиране на стратегии за позициониране в социалните мрежи;<br /> &bull; Отговаряне на запитвания и мнения в комуникационните канали Twitter, Facebook, Linkedin и т.н.;<br /> &bull; Търси творчески подход при решаване на възникнали проблеми с потребителите. 32420 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32420&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Social Media Support with SWEDISH in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32421&ref=rss <br /> Social Media Support with SWEDISH<br /> <br /> Tasks and responsibilities:<br /> <br /> &bull; Customer support in Italian language via telephone/e-mail;<br /> &bull; Answering customer queries in a timely and professional manner, by following established corporate standards;<br /> &bull; Increasing customer satisfaction by using professional customer support techniques;<br /> &bull; Excellent computer skills - Windows and the Internet;<br /> 32421 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32421&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Social Media Support with DUTCH in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32422&ref=rss <br /> Social Media Support with DUTCH<br /> <br /> Tasks and responsibilities:<br /> <br /> &bull; Customer support in Italian language via telephone/e-mail;<br /> &bull; Answering customer queries in a timely and professional manner, by following established corporate standards;<br /> &bull; Increasing customer satisfaction by using professional customer support techniques;<br /> &bull; Excellent computer skills - Windows and the Internet;<br /> 32422 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32422&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Social Media Support with TURKISH in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32423&ref=rss <br /> Social Media Support with TURKISH<br /> <br /> Tasks and responsibilities:<br /> <br /> &bull; Customer support in Italian language via telephone/e-mail;<br /> &bull; Answering customer queries in a timely and professional manner, by following established corporate standards;<br /> &bull; Increasing customer satisfaction by using professional customer support techniques;<br /> &bull; Excellent computer skills - Windows and the Internet;<br /> 32423 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32423&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 SECURITY MANAGER in H&M http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32424&ref=rss <br /> 32424 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32424&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Специалист комуникация с клиенти с Френски език в HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32426&ref=rss &bull; Комуникира с клиенти чрез телефон /чат/и-мейл;<br /> &bull; Предоставя точна и актуална информация на клиентите във връзка с техните искания;<br /> &bull; Идентифицира проблемите и отговаря за бързото им и адекватно разрешаване, следвайки установените правила;<br /> &bull; Ескалира специфичните проблеми към съответното ниво на поддръжка;<br /> &bull; Поддържане корпоративния имидж на компанията чрез професионално и качествено обслужване на клиентите.<br /> <br /> 32426 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32426&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Специалист комуникация с клиенти с НЕМСКИ език в HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32427&ref=rss &bull; Комуникира с клиенти чрез телефон /чат/и-мейл;<br /> &bull; Предоставя точна и актуална информация на клиентите във връзка с техните искания;<br /> &bull; Идентифицира проблемите и отговаря за бързото им и адекватно разрешаване, следвайки установените правила;<br /> &bull; Ескалира специфичните проблеми към съответното ниво на поддръжка;<br /> &bull; Поддържане корпоративния имидж на компанията чрез професионално и качествено обслужване на клиентите.<br /> <br /> 32427 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32427&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER in HILL International Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32428&ref=rss Our Client Benefit Systems Bulgaria the subsidiary of Benefit Systems SA a Polish Capital Group offering products in the field of non-payable employee services and benefits. The company creates and develops an offer of innovative and complex solutions that enables successful and flexible mechanisms for motivating the employees as well as supporting them in achieving a work-life balance.<br /> In the context of the expansion strategy of the company we are looking for a professional with an entrepreneurial spirit and ambition to build a successful business in Bulgaria as a<br /> <br /> <strong>BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER</strong><br /> <br /> This role manages different business development aspects of the operations in Bulgaria in order to achieve Benefit Systems objectives of growth, profitability and visibility while ensuring a consistent company presence.<br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> <br /> &bull; Actively builds the Benefit Systems business in Bulgaria<br /> &bull; Drives the full sales cycle &ndash; segmentation, active prospection, contract closing<br /> &bull; Manages new strategic partnerships and provides high customer retention - renew/renegotiate contracts<br /> &bull; Assures annual/monthly sales targets are met (e.g. new customers; up sell opportunities)<br /> &bull; Participates in marketing activities like trade fairs, shows, seminars, etc.<br /> &bull; Reports directly to the Country Manager based in Bulgaria &amp; cooperates closely with the mother company in Poland<br /> 32428 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32428&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Media Planning Expert in Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32431&ref=rss <br /> 32431 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32431&ref=rss#comments Tue, 12 May 2015 00:00:00 +0300 Tърговски посредник в ИНПРОТЕХ ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32409&ref=rss Металообработващо предприятие търси търговски посреник. <ul> <li>да има контакти в строителния сектор</li> <li>да осигурява поръчки за метални конструкции и детайли, използвани в строителия сектор</li> <li>възнаграждение - договорен хонорар на база реализирани сделки</li> </ul> 32409 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32409&ref=rss#comments Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0300 Оперативен счетоводител http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32411&ref=rss <br /> 32411 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32411&ref=rss#comments Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0300 Инженери ВиК/ОВИК системи и Електрически/Слаботокови инсталации http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32414&ref=rss Участва в развитието на инвестиционни проекти, като предлага оптимизации, анализира предложения на проектантски екип, търси и предлага решения за системи, материали и др.<br /> Анализира проекти, количествени сметки и записки и предлага оптимизации. Сигнализира за рискови решения.<br /> Подготвя спецификации за търгове и търси изпълнители, доставчици и производители.<br /> Участва в търгове за доставки и изпълнение на СМР по специалността, преговори по договори за изпълнение и т.н. Анализира оферти и ценови предложения.<br /> Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти, технология и техническа спесификация.<br /> Отговаря за спазването на поставените срокове и недопускане на пропуски и забава.<br /> Отговаря за безпроблемното реализиране на проектите управлявани от дружеството.<br /> Наблюдава и контролира изпълнителите, подизпълнителите и доставчиците на обектите.<br /> Проверява предоставени актове по време на строителството.<br /> Следи за качественото изпълнение, както и разхода на материали съгласно проекта и бюджета.<br /> Координира останалите участници в строителството, като съдейства за набавяне на документи, осигуряване на решения.<br /> Участва в подготовката и държавното приемане на обектите.<br /> Участва в предаване на обектите на клиенти, наематели, купувачи.<br /> <br /> 32414 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32414&ref=rss#comments Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0300 SEM Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32415&ref=rss Manpower, the global leader in providing human resource services and solutions, is urgently looking for a corporate partner, a leader in eCommerce, a creative person for the position of:<br /> <br /> SEM Manager<br /> <br /> Functions:<br /> <br /> &bull;Execute tests, collect and analyze data, identify trends and insights in order to achieve maximum ROI in paid search campaigns<br /> &bull;Track, report, and analyze website analytics and PPC initiatives and campaigns<br /> &bull;Manage campaign expenses, staying on budget, estimating monthly costs and reconciling discrepancies<br /> &bull;Perform ongoing keyword discovery, expansion and optimization<br /> &bull;Research and analyze competitor advertising links<br /> &bull;Work with the development and SEO team to ensure best practices are properly implemented on newly developed code<br /> &bull;Recommend changes to website architecture, content, linking and other factors to improve positions for target keywords<br /> 32415 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32415&ref=rss#comments Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0300 Стажант финанси и застраховане в ЗАД Алианц България Живот АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32382&ref=rss &bull; Да подпомагате извършването на директни продажби;<br /> &bull; Да подпомагате развитието на положителният имидж на холдинга;<br /> &bull; Отговорно отношение към процеса на обучение и поставените задачи;<br /> &bull; Желание за придобиване на нови знания и прилагането им на практика;<br /> &bull; Ежеседмична отчетност за постигнатите резултати;&nbsp; 32382 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32382&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 Търговски сътрудник в ЗАД Алианц България Живот АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32384&ref=rss Поддържа и надгражда отнешения със съществуващи корпоративни клиенти;<br /> Създава връзки с нови клиенти<br /> /методологията и базата данни са зададени от компанията/;<br /> Установява нуждите на клиентите и изготвя индивидуални оферти, в съответствие с потребностите и изискванията им;<br /> Следпродажбено обслужване и грижа за клиента;<br /> Проактивно предлага услугите на холдинга;<br /> Изготвяне на седмични и месечни отчети за постигнатите резултати.<br /> <br /> 32384 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32384&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 СПЕЦИАЛИСТ БИЗНЕС АНАЛИЗИ в ПРОФИ КРЕДИТ България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32398&ref=rss &bull; Организиране и провеждане на маркетингови проучвания;<br /> &bull; Мониторинг и анализ на продуктовото портфолио на компанията;<br /> &bull; Изготвяне на предложение за ценова политика на продуктовото портфолио на компанията;<br /> &bull; Мониторинг на конкуренцията и пазарен анализ;<br /> &bull; Работа с Google Analytics и изготвяне на анализ за реализираните маркетингови кампании;<br /> &bull; Участие в маркетингови проекти.<br /> 32398 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32398&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 Офис мениджър/ Секретар офис в Прохелт ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32402&ref=rss <br /> <br /> - Систематизиране и координиране на административната дейност в офиса;<br /> - Водене и поддържане на служебна поща, кореспонденция с български и чуждестранни партньори и клиенти;<br /> - Организация на бизнес срещи, презентации на продукти;<br /> - Обновяване и поддържане на база данни за клиентите на компанията, за търговски продукти;<br /> - Изготвяне и представяне на бизнес оферти. 32402 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32402&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 Ръководител отдел "Продажби" в Peek&Cloppenburg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32403&ref=rss <br /> 32403 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32403&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 PRODUCT MANAGER в AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32404&ref=rss <strong>The role:</strong><br /> <em><br /> &ldquo;Translating&rdquo; science into insightful marketing messages, you will be:<br /> </em><br /> <ul> <li> Ensuring excellent preparation and execution of communication to healthcare professionals aligned with brand strategies</li> <li> Developing processes and tools to drive brand/category growth via expert recommendation</li> <li> Transcribing product features to consumer benefits to address barriers along purchase journey</li> <li> Cooperating with regulatory bodies and supporting Brand Managers and Medical Representatives in their daily work</li> <li> Creating and building trustful relationships with key opinion leaders</li> <li> Delivering presentations in front of relevant professional groups</li> <li> Reporting directly to the Marketing Director</li> </ul> 32404 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32404&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 Мениджър производство - машиностроене в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32405&ref=rss Менпауър е световен лидер в областта на човешките ресурси и създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда. Компанията търси да назначи за един от своите партньори - лидерска международна компания с обособено машинопроизводство - отговорна личност на позицията:<br /> <br /> Мениджър производство<br /> <br /> Основните отговорности, които ще бъдат възложени са:<br /> &bull; Управлява производството на продукция, която отговаря на нормативните изисквания, техническата документация и изискванията на клиентите;<br /> &bull; Анализира натоварването на производствените мощности и на персонала и прави предложения за повишаване на ефективността;<br /> &bull; Текуща оценка на способността да се произвежда качествено с производствените машини и съоръжения;<br /> &bull; Изготвяне на план-график за натовареността на производството на базата на месечната производствена програма;<br /> &bull; Координира отделните структурни единици в производството и проследява изпълнението на конкретната задача при поставен краен срок;<br /> &bull; Водене и разпределение на производствена документация, въвеждане на информацията от отчетите във файл, месечни ревизии за наличностните изделия по технологичните постове. 32405 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32405&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 SALES MANAGER in Смарт Органик АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32406&ref=rss Smart Organic AD is a leading producer and distributor of organic products. The company was established in 2008 and today it is among the bio pioneers in Bulgaria. We have clients on 4 continents and over 60 employees. Our brands are: ZelenBio, Dragonsuperfoods, Roo'bar. Currently we are looking for a:<br /> <br /> <br /> <strong>SALES MANAGER</strong><br /> <br /> <br /> <u>Main responsibilities:</u><br /> <br /> * Expanding our international sales network<br /> * Making deals with current and new international clients of the company<br /> * Identifying and negotiating with new clients in order to come to a trade agreement<br /> * Maintaining and improving relationships with the clients<br /> * Participating in an international bio events and exhibitions.<br /> <br /> <br /> <u>Requirements:</u><br /> <br /> * At least 2 years of professional experience on a SALES position (pref. in the FMCG industry)<br /> * International sales experience<br /> * Excellent command of English language (both speaking and writing)<br /> * Very good analytical skills<br /> * Excellent trading and negotiating skills<br /> * Excellent communication and organization skills<br /> * Result driven person.<br /> <br /> <br /> <u>Advantage:</u><br /> <br /> * Very good command of German language<br /> * Previous experience in a production company.<br /> <br /> <br /> <u>We offеr:</u><br /> <br /> * Very good remuneration package<br /> * Standard working time (Monday - Friday; 9 a.m. to 6 p.m. with one hour lunch break)<br /> * Opportunity for a profesional development<br /> * Fiendly and positive working environment in a socialy responsible company.<br /> <br /> <br /> <br /> If you are interested in this career oppotunity, please send your CV in English.<br /> <br /> Please, have in mind that we will contact only the short - listed candidates for an interview. 32406 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32406&ref=rss#comments Fri, 08 May 2015 00:00:00 +0300 Payroll Administration Services Advisor in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32401&ref=rss <br /> 32401 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32401&ref=rss#comments Thu, 07 May 2015 00:00:00 +0300