KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Консултант "Банкови услуги" в град София в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34727&ref=rss &bull; Предоставя консултации и продава всички финансови продукти - срочни депозити, дебитни и кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др. продукти на банката на съществуващи и нови клиенти;<br /> &bull; Идентифицира възможностите за реализиране на кръстосани продажби;<br /> &bull; Привлича нови клиенти и ги информира за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> &bull; Извършва кешови транзакции до определени лимити;<br /> &bull; Обработва платежни нареждания;<br /> &bull; Носи отговорност за постигане както на индивидуалните си цели за продажби, така и целите на клона.<br /> 34727 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34727&ref=rss#comments Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0200 Директор дирекция „Клонова мрежа и продукти“ в Търговска Банка Д АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34733&ref=rss Основни задължения:<br /> <ul> <li>Предлага стратегическите и оперативните цели на Банката в областта на банкирането на дребно за сегментите граждани, малък бизнес и свободни професии;<br /> &nbsp;</li> <li>Организира разработването на продуктовата концепция по отношение различните клиентски сегменти в Банкиране на дребно, както и на маркетинговите инициативи за изпълнението на политиката и стратегическите цели на Банката;<br /> &nbsp;</li> <li>Организира, наблюдава и управлява дейностите на местно ниво на клоновата мрежа по изпълнението на поставените цели, следи представянето на клоновата мрежа спрямо тях, предлага и изпълнява необходимите корективни действия;<br /> &nbsp;</li> <li>Анализира местния пазар и основните конкуренти и дефинира подходящи продажбени стратегии, както и конкретни бизнес цели и бюджети на структурните звена в клоновата мрежа;<br /> &nbsp;</li> <li>Отговаря за осигуряването и непрестанното подобряване на нивото на клиентското обслужване в клоновата мрежа;<br /> &nbsp;</li> <li>Разработва и управлява развитието на алтернативна партньорска мрежа за продажби на банкови продукти;<br /> &nbsp;</li> <li>Организира, контролира и ръководи пряко дейността звената &bdquo;Продажби продукти за граждани&quot;, &quot;Продажби продукти за малък бизнес и свободни професии&quot; и &quot;Продуктово развитие&quot;, както и дейността на финансовите центрове, офиси, изнесени работни места и представителства на Банката по отношение банкирането на дребно;<br /> &nbsp;</li> <li>Идентифицира необходимост, инициира, координира и участва в провеждането и оценяването на обучението (продуктово, продажбено и др.) на служителите под негов надзор, включително на новоназначените.</li> </ul> 34733 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34733&ref=rss#comments Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0200 PR сътрудник в Weekpress http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34734&ref=rss ∙ Медия мониторинг<br /> ∙ Медийни анализи <br /> ∙ Връзки с медиите<br /> ∙ Връзки с клиентите<br /> <br /> Практика по специалността не е необходима, но може да бъде предимство.Завършено висше образование по ПР, маркетинг или журналистика са предимство. 34734 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34734&ref=rss#comments Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0200 ACCOUNT MANAGER in Publicis Sofia http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34735&ref=rss Are you a passionate and experienced brand builder seeking for creative challenges? We offer you a chance to join Publicis Sofia team of professionals as<br /> <br /> ACCOUNT MANAGER<br /> <br /> Job description &amp; Responsibilities:<br /> - Communication strategies development<br /> - Creative briefs preparation for creative department, research agencies and media<br /> - Managing and developing team of Account Assistants<br /> - Presenting strategies and communication activities to clients<br /> - Guide lining and consulting clients during campaign preparation and execution<br /> - Monitoring campaigns&rsquo; effectiveness<br /> - Managing budgets and campaign costs<br /> 34735 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34735&ref=rss#comments Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0200 Montessori teacher in Детски център за грижа и развитие Пийкабуу ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34506&ref=rss Peekaboo Montessori is looking to recruit enthusiastic and experienced Montessori Nursery Teacher to work with children aged 2.5 year to 5 years.<br /> <br /> Are you polite, cheerful, passionate, dedicated, reliable Montessori trained teacher?<br /> <br /> You will be part of committed, friendly international team. You will have your own group of children and be responsible for preparing stimulating environment, planning activities in line with EYFS, implementing creative methods of teaching, completing reports and observations, communicating with parents.<br /> <br /> <br /> 34506 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34506&ref=rss#comments Tue, 24 Nov 2015 00:00:00 +0200 МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ чрез Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34723&ref=rss &bull; Отговаря за увеличаване на продажбите в поверения му район<br /> &bull; Отговаря за развиване и оптимизиране на клиентската мрежа на компанията<br /> &bull; Изгражда и поддържа дългосрочни взаимоотношения с клиентите<br /> &bull; Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти<br /> &bull; Участва в промоции на нови продукти и проучвания на пазара<br /> &bull; Анализира фармацевтичния пазар и потребностите на клиентите и предлага начини за удовлетворяването им<br /> 34723 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34723&ref=rss#comments Tue, 24 Nov 2015 00:00:00 +0200 Администратор база данни и проучвания в ГРАДЪТ Медиа Груп http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34724&ref=rss Сектори на работа: Инвестиционни проекти, недвижими имоти, строителство, архитектура, инфраструктура<br /> <br /> <br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:<br /> <br /> - Проучва, идентифицира и системно следи различни (вкл. международни) източници на информация свързани с посочените сектори на работа<br /> <br /> - Структурира, поддържа и актуализира информационната база данни на компанията<br /> <br /> - Изготвя доклади, проучвания, списъци и извадки за нуждите на маркетинг, редакционния и мениджмънт отделите на компанията<br /> <br /> 34724 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34724&ref=rss#comments Tue, 24 Nov 2015 00:00:00 +0200 Главен експерт в отдел „Поддръжка Централно Управление“ в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34725&ref=rss &bdquo;<strong>БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА</strong><br /> <br /> Главен експерт в отдел &bdquo;Поддръжка Централно Управление&ldquo;<br /> <br /> към Дирекция &bdquo;Административни Дейности в ЦУ&rdquo;&nbsp;<br /> <br /> <strong>Основни задължения:</strong>&nbsp;<br /> <br /> <ul> <li>Съблюдава за изправността на сградите, инсталациите в тях и техническите съоръжения.<br /> &nbsp;</li> <li>Организира текущи и аварийни ремонти на инсталациите и съоръженията в сградите.<br /> &nbsp;</li> <li>Координира и съгласува инвестиционния процес с останалите звена на Банката.<br /> &nbsp;</li> <li>Организира профилактиката на инсталациите, техниката и апаратурата.<br /> &nbsp;</li> <li>Контролира поддръжката на хигиената в сградите на Банката.<br /> &nbsp;</li> <li>Изготвя план сметки за необходимите разходи свързани с дейността и изготвя справки и анализи.<br /> &nbsp;</li> <li>Анализира и оптимизира необходимостта от материали и услуги.<br /> &nbsp;</li> </ul> 34725 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34725&ref=rss#comments Tue, 24 Nov 2015 00:00:00 +0200 NON-LIFE ACTUARY http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34712&ref=rss With nearly 70 years of insurance experience, now backed by KBC GROUP - a strong international financial partner &ndash; DZI continues to be a leading player on the Bulgarian Insurance Market.<br /> <br /> We are currently looking for а professional for the position of<br /> <br /> NON-LIFE ACTUARY<br /> <br /> Duties and responsibilities:<br /> <br /> &bull; Participates in the development and implementation of non - life products<br /> &bull; Participant in calculation of technical reserves of non-life products<br /> &bull; Participates in the development of actuarial measures for risk and value management<br /> &bull; Prepares various types of actuarial reports for management and Regulatory authorities.<br /> 34712 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34712&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 Chief Expert/Expert (by replacement) in Regulatory and group reporting Division in CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34713&ref=rss &bull; Prepare monthly, quarterly and annual regulatory and financial reports for BNB, KBC Group, etc.<br /> &bull; Participate in the preparation of the IFRS annual report<br /> &bull; Analysis of financial information and preparation of reports for the management or ad-hoc reports requested by supranational institution such as EBRD, EIB, etc<br /> &bull; Ensure the application of the IFRS and regulatory framework in the reporting<br /> &bull; Liaison with external Auditors with regards to provision of information and explanations.<br /> &bull; Define and suggest improvements in the reporting process<br /> &bull; Take part in the development of internal policies and procedures<br /> &bull; Prepare specifications for automating of regular reports<br /> &bull; Follow-up on EBA regulatory framework and IFRS requirements<br /> 34713 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34713&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 Ръководител офис (по заместване) в град София в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34714&ref=rss &bull; Прилага бизнес политиката на банката на ниво банков офис (планиране и анализ, оценка и принос към печалбата);<br /> &bull; Отговаря за привличане на нови клиенти и поддържа постоянна връзка със съществуващи такива;<br /> &bull; Промотира продукти и услуги, които се предлагат от банката и от свързаните компании на KBC Group;<br /> &bull; Информира се за пазарните условия, състоянието на конкурентите, изискванията на клиентите и тяхното мнение за продуктите и услугите на СИБАНК и прилага корективни мерки към плана за действие на офиса;<br /> &bull; Отговаря за администрирането и развитието на служителите в офиса.<br /> 34714 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34714&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 ЕКСПЕРТ в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34716&ref=rss &bdquo;<strong>БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА</strong><br /> <br /> <strong>ЕКСПЕРТ</strong><br /> <br /> в Дирекция &bdquo;Управление на проблемни кредити на бизнес клиенти&rdquo; към Управление &bdquo;Проблемни кредити&rdquo; в Централно управлениена Банка ДСК, гр. София<br /> <br /> <strong>Основни задължения:</strong><br /> <ul> <ul> <li>Изготвя предложения до одобряващ орган за преструктуриране, предсрочна изискуемости планове за действие, по проблемни експозиции.<br /> &nbsp;</li> <li>Извършва ежедневен мониторинг на портфейл от проблемни кредити на бизнес клиенти.<br /> &nbsp;</li> <li>Оказва методологическа помощ на поделенията на банката по въпроси, свързани с проблемните кредити.<br /> &nbsp;</li> <li>Осъществява срещи с клиенти и посещения в поделенията на банката в страната.<br /> &nbsp;</li> <li>Проучва и предоставя становища по жалби на клиенти.</li> </ul> </ul> <br /> 34716 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34716&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 ОПЕРАТОР ЦЕНТЪР ЗА ОБАЖДАНИЯ в ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34717&ref=rss &bull; приемане на входящи обаждания с цел обслужване на съществуващи/потенциални клиенти и предоставяне на информация;<br /> &bull; извършване на изходящи обаждания &ndash; маркетингови проучвания, напомняне за дължими плащания, продажба на продукти и услуги и др.;<br /> &bull; работа със специализиран софтуер за запис на данните от проведените разговори;<br /> &bull; осигуряване на високо ниво на клиентско обслужване по телефона;<br /> &bull; спазване на установените процедури за работа и постигане на поставените цели. 34717 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34717&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 Sales and Customer support specialist in Аудатекс Саутийст Юръп ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34718&ref=rss Reporting to the Country Manager the Sales and Customer support Specialist has to ensure high level performance according to the set objectives and company policies. His main duties include: daily customer relation management, customer support and training activities, must be able to identify new sales opportunities and set of priorities in order to achieve his personal objectives. To actively contribute to the preparation of Sales Pipeline and Operational Plan. To be able to detect early signs of problems and provide early warning to his Management.&nbsp; 34718 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34718&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 HR Manager http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34719&ref=rss <br /> 34719 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34719&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работник в производствен цех в HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34720&ref=rss В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.<br /> Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.<br /> В момента търсим да назначим за наш клиент, лидер в производството на пластмасови изделия и гъвкави контейнери от полипропилен:<br /> <br /> Работник в производствен цех<br /> <br /> Отговорности:<br /> <br /> &bull; Обслужване на шприц машините на територията на предприятието;<br /> &bull; Произвежда изделията по настроените параметри в съответствие с технологичните карти;<br /> &bull; Проследяване за правилната експлоатация на машините, с които работи;<br /> &bull; Проследяване за отклонения в качеството и оцветяването на продукцията в сравнение с одобрена мостра, както и за промяна на температурата в матрицата;<br /> &bull; Поддържане на реда и хигиената на работното място;<br /> &bull; Спазване на правилата за безопасност на територията на производствените сгради. 34720 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34720&ref=rss#comments Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0200 Продавач-консултант в LILI DROGERIE http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34649&ref=rss отлично обслужване на нашите клиенти;<br /> * следене на сроковете на годност на продуктите;<br /> * подреждане и аранжиране на стоки;<br /> * работа с фискален принтер /предимство/. 34649 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34649&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Търговски представител в Design Group http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34674&ref=rss Отговорности и задължения:<br /> &bull; Установява, развива и поддържа бизнес отношения в настоящи и потенциални клиенти в определен район/територия/сегмент от пазара, с цел генериране на нови бизнес възможности за фирмата.<br /> &bull; Провежда телефонни разговори, лични визити и презентации с настоящи и потенциални клиенти.<br /> &bull; Проучва и търси източници за развитие и увеличаване на клиентската мрежа и информация, свързана с потенциала на всеки клиент.<br /> &bull; Създава ясни и ефективни предложения/оферти към настоящи и бъдещи клиенти.<br /> &bull; Координира своята работа с отдел маркетинг, доставки, логистика и счетоводство.<br /> &bull; Планира и работи съвместно по създаването на търговска стратегия с цел максимизиране възвращаемостта от инвестициите за определения регион/сегмент.<br /> &bull; Обслужва настоящи клиенти, обработва поръчки и създава график за извършване на всекидневни обаждания към клиенти.<br /> &bull; Пуска поръчки, позовавайки се на ценови листи и информационни материали за продуктите.<br /> &bull; Работи под прякото ръководство на Мениджър продажби, като го държи информиран за всекидневните дейности, проведени срещи, разговори и други контакти с клиенти.<br /> &bull; Дава предложения за промени, свързани с продукти, услуги и начини на работа, чрез оценка на резултатите и развитието на пазара.<br /> &bull; Допринася за развитието на екипа от търговци, като работи съвместно с тях с цел увеличаване обема на продажбите и постигане на поставените търговски цели на фирмата.<br /> 34674 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34674&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Marketing Manager in Wyser чрез Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34686&ref=rss Wyser is a leading and international search and selection provider, part of Gi Group - a world leading HR company with offices in more than 20 countries across Europe, Asia and America.<br /> <br /> Our client is an international leader in FMCG sector, located in over 40 countries around the world. It has a wide range of product and brands - well-known and loved worldwide.<br /> <br /> <br /> ARE YOU CREATIVE, INNOVATIVE AND RESULT DRIVEN MARKETING PROFESSIONAL?<br /> <br /> IF YOUR LIFE IS FOCUSED ON DIGITAL MARKETING, WE HAVE A CHALLENGE FOR YOU!<br /> <br /> <br /> We are looking for an enthusiastic Marketing Manager to oversee and develop client' digital presence across all digital channels.<br /> <br /> <br /> RESPONSIBILITIES:<br /> <br /> &bull; Develop innovative digital marketing strategies and plan to support business growth objectives and priorities<br /> &bull; Take full responsibility and manage the brand development of online store<br /> &bull; Plan, execute and measure experiments and optimizes brands awareness<br /> &bull; Plan and oversee all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and other online advertising campaigns<br /> &bull; Integrate metrics and ROI-related measures to evaluate and assess the effectiveness of digital marketing programs and campaigns<br /> &bull; Collaborate with agencies and other vendor partners<br /> &bull; Identify trends in digital marketing<br /> &bull; Leverage trends and best practices across the organization, to drive effective digital marketing programs 34686 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34686&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER in Wyser чрез Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34687&ref=rss Wyser is a leading international search and selection provider, part of Gi Group - a world leading HR company with offices in more than 20 countries across Europe, Asia and America.<br /> <br /> <br /> On behalf of our client, we are searching for a motivated and qualified professional for the position of:<br /> <br /> BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER<br /> <br /> <br /> If you are a person who is driven to achieve new horizons, and who need variety, dynamics and challenges at work, this position will be a great opportunity for you!<br /> <br /> <br /> <br /> THE ROLE:<br /> Business Development Manager define together with Managing Director strategic company goals. He/she build key relationship with clients, identify new business opportunities, negotiate and close business deals and maintain broad knowledge on the market.<br /> <br /> <br /> DUTIES AND RESPONSIBILITIES:<br /> &bull; Define and follow up of yearly targets and objectives.<br /> &bull; Prospect for new B2B clients, including industry/client research, discover and explore new business opportunities.<br /> &bull; Actively seeking and attracting new corporate clients.<br /> &bull; Develop existing and new target groups and sales channels. Perform direct contact with potential clients through &quot;Cold calls&quot;.<br /> &bull; Establish contacts with senior executives from different industries and/or international companies represented in Bulgaria.<br /> &bull; Create a network of contacts and actively participate in different business events.<br /> &bull; Keep in touch and explore opportunities for new membership in professional bodies and actively work with them.<br /> &bull; Monitor competitors and analyze market conditions on a consistent basis.<br /> 34687 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34687&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 МАРКЕТИНГ И УЕБ АСИСТЕНТ в Eвромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34688&ref=rss ЕВРОМАРКЕТ е водеща българска компания, лидер в бизнеса с индустриална и строителна техника. Ние ценим служителите си, вярваме в тях и инвестираме в тяхното обучение и развитие.<br /> <br /> Търсим да назначим мотивиран и проактивен Маркетинг и уеб асистент.<br /> <br /> Отговорности:<br /> Маркетинг и уеб асистентът е част от екипа на отдел Маркетинг и реклама и участва в следните дейности:<br /> &bull; Поддръжка на фирмените уебсайтове, навременно актуализиране на съдържанието и пълнотата на информацията в тях;<br /> &bull; Изготвяне и публикуване на новини, акции и промоции на сайта;<br /> &bull; Ежедневна дейност по оптимизация на уеб сайтове;<br /> &bull; Обновяване на канала на Евромаркет в YouTube;<br /> &bull; Актуализиране и проверка на позиционирането на информацията в други специализирани сайтове и Google продукти;<br /> &bull; Изготвяне на имейл маркетинг кампании и анализиране резултатите тях;<br /> &bull; Създаване и поддръжка на актуална база данни на потенциални клиенти в областта на индустриалната и строителна техника;<br /> &bull; Участие и координиране на дейности по изготвяне на рекламни материали, вкл. брошури и каталози;<br /> &bull; Пълно информационно обслужване при фирмени събития &ndash; демонстрации, панаири, конференции, дни на отворените врати и др.<br /> <br /> <br /> 34688 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34688&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Търговски специалист - строителни инструменти и машини в Euromarket Group http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34689&ref=rss Евромаркет Груп е най-големият доставчик на строителна техника и индустриално оборудване в България. Компанията има офиси във всички големи градове в страната и е представител на световни лидери като:<br /> - BOSCH - професионални електроинструменти<br /> - SDMO - преносими генератори<br /> - PUTZMEISTER - машини за полагане на мазилки и замазки<br /> - ENAR - техника за обработка на бетон<br /> - G&Ouml;LZ - диамантено - пробивна и режеща техника и консумативи<br /> - YALE - подемни и теглещи съоръжения<br /> - AMMANN - малка строителна механизация<br /> - MASTER - индустриални отоплители и професионални изсушители<br /> - MUNGO - крепежни елементи.<br /> <br /> Компанията търси да назначи Търговски специалист на строителни инструменти и машини за гр. София<br /> <br /> Отговорности:<br /> - Промотира и продава продуктите на компанията,<br /> - Работи в екип по ключови проекти и с ключови клиенти в сферата на високото строителство, довършителните и монтажните дейности,<br /> - Разширява продуктовото портфолио на компанията,<br /> - Поддържа постоянен директен контакт с клиентите и уточнява конкретните им потребности,<br /> - Организира презентации и демонстрации с продуктовите мениджъри,<br /> - Намира и разработва нови клиенти за компанията,<br /> - Оптимизира условия, срокове и процедури за обслужване на клиентите,<br /> - Изготвя оферти и извършва доставки,<br /> - Изготвя месечни отчети за дейността си.<br /> <br /> Позицията не е подходяща за хора, които:<br /> - предпочитат офисна работа или магазинна търговия,<br /> - харесват да обслужват клиенти по телефон и да приемат заявки.<br /> <br /> Позицията е подходяща за хора, които:<br /> - предпочитат активна търговска дейност при клиента, на обекта,<br /> - могат свободно и естествено да правят първата крачка, да убеждават, да приемат откази и да ги превръщат във възможности,<br /> - обичат предизвикателството да бъдат първи, номер едно в сравнение с другите от същия бизнес,<br /> - могат да предизвикват бизнес и да създават пазари.<br /> <br /> 34689 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34689&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Regional Director of Sales in Wyser чрез Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34709&ref=rss Wyser is a leading international search and selection provider, part of Gi Group - a world leading HR company with offices in more than 20 countries across Europe, Asia and America.<br /> <br /> On behalf of our client we are currently seeking a driven and ambitious<br /> <br /> Regional Director of Sales<br /> <br /> This is a unique opportunity for a highly motivated and experienced professional possessing a proactive and innovative approach to the sales process.<br /> <br /> <br /> POSITION PURPOSE:<br /> The Regional Director of Sales has overall accountability for generating new business revenue, establishing and retaining long-term business relationships, developing and leading specific territory strategies aligned with company strategy and managing all aspects of the sales team performance and sales activities.<br /> <br /> <br /> RESPONSIBILITIES:<br /> &bull; Responsible for the sales plan execution. Create and drive revenue within a specified region.<br /> &bull; Meet and exceed all quarterly and annual sales quotas.<br /> &bull; Provide direction and development of staff to ensure achievement of financial and people goals. Support team in direct sales activates.<br /> &bull; Build and further improve the sales team through top grading, talent retention and performance management mentoring/coaching. Develop employees based on Corporate objectives and individual development plans.<br /> &bull; Analyze market niches and support regional offices in identifying target customers and activities to attract them.<br /> &bull; Develop and contribute to the implementation of best practices, know-how and successful sales strategies.<br /> &bull; Analyze competition actions and develop strategies to counteract.<br /> &bull; Ability to effectively engage senior level management to support strategy execution and achievement of sales profit objectives. 34709 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34709&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Offise Sales Engineer in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34710&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner &ndash; international trade company &ndash; motivated and skilled candidates for the position of:<br /> <br /> Office Sales Engineer<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; To manage and to interpret customers requirements in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time, hence developing long-term relationships;<br /> &bull; Make researches and gather information for the market and competition;<br /> &bull; Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time;<br /> &bull; Prepare trade offers, tender documentation, negotiates price and other terms in the contracts;<br /> &bull; Achieve personal as well as company targets set by the management;<br /> &bull; To achieve personal as well as company targets set by the management;<br /> &bull; Analyze and comprehend costs of goods, profits and sales; Prepare sales reports;<br /> &bull; Communicate with the producers and support marketing activities by attending trade shows, fairs and various conferences;<br /> &bull; To assist and back up the activities of the Sales Department (mainly when the sales engineers are outside of the office on company tasks);<br /> &bull; To assist and back up the activities of the office department (office manager / office assistant / Import export department / accountancy department). 34710 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34710&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Personal Assistant to the Plant Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34711&ref=rss Our Client - <strong>Titan Zlatna Panega Cement</strong>, is one of the leading heavy industry players in Bulgaria, a part of a multinational producers&rsquo; network, operating throughout Europe, USA and Asia. An employee, community and environment centered organization, they are always keeping its firm focus on technology and research &amp; development capacity upgrade.<br /> Currently the company is canvassing the market for a confident individual with a go-ahead attitude at the position of:<br /> <br /> <strong>Personal Assistant to the Plant Manager<br /> </strong><br /> <strong>The role:</strong><br /> <em>Managing and organizing the agenda &amp; activities of the Plant Manager in a pro-active manner, interacting with different company stakeholders and:<br /> <br /> </em> <ul> <li>Coordinating administrative office activities, handling all business correspondence and corporate documentation</li> <li>Managing monthly reports flow, partnering in presentations and project papers drafting</li> <li>Gathering market intelligence, compiling and verifying ad-hoc information for the Plant Manager to use in memos, letters, reports, presentations</li> <li>Participating in meetings, taking minutes and providing translation and technical support</li> <li>Acting as a task distribution liaison for the Plant Manager and various company events&rsquo; lead</li> <li>Managing complex travel and accommodation arrangements, coordinating traveling logistics</li> </ul> 34711 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34711&ref=rss#comments Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0200 Financial Analyst in Innimmo Advisers http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34671&ref=rss <strong>Job Description</strong><br /> The Analyst will be an integral member of our team and will work hands-on with the managing partners and the directors. Some of the tasks will include:<br /> - perform complex analyses of financial statements and ratios<br /> - actively participate in financial management and management accounting assignments for clients and portfolio companies (e.g. budgeting, financial reporting, consolidation and reconciliation of accounts)<br /> - perform valuation analyses using various methodologies including discounted cash flow and transaction comparables (multiples)<br /> - build detailed financial models to evaluate performance under various scenarios and to analyze the impacts of different capital structures and potential mergers<br /> - perform desk research on markets, sectors, potential clients and business opportunities;<br /> - draft market reports, business proposals, teasers and investment memoranda<br /> - prepare presentation materials for use in client meetings<br /> - participate in feasibility studies and due diligence reports preparation<br /> - ensure consistency and quality of client deliverables<br /> <br /> The typical Innimmo Analyst is involved in a variety of tasks that allows for unparalleled exposure to assignments, leading to professional growth. The Analyst will be encouraged to prioritize tasks independently, assume responsibilities and will become gradually involved in higher-level decision support.&nbsp; 34671 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34671&ref=rss#comments Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0200 Приложен администратор в отдел „Приложно администриране – сателитни приложения“ в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34677&ref=rss ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ<br /> <br /> &bull; Въвеждане в експлоатация и поддръжка на нова картова система<br /> &bull; Изпълнява второ ниво на поддръжка и конфигуриране на приложения<br /> &bull; Участва в процеса по управление на промените &ndash; прилагане на промени на тестова среда, тестване, изготвяне на документация, мониторинг на системите<br /> &bull; Администриране на права за достъп до системите<br /> &bull; Изготвяне и поддържане на актуалността на техническа документация<br /> 34677 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34677&ref=rss#comments Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0200 Compliance Officer Analyst in E&G Finances EOOD чрез mayaedreva@egfinances.com http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34678&ref=rss &bull; Communication with customers through email, phone.<br /> &bull; Representation of the company services.<br /> &bull; Identifying customer needs and responding to their requests.<br /> &bull; Building relation with customers.<br /> &bull; Managing information.<br /> &bull; Troubleshooting, resolving problems.<br /> 34678 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34678&ref=rss#comments Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0200 Мениджър Бизнес проекти в Райкомерс Конструкшън ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34680&ref=rss <br /> <ul> <li> Планира, организира и контролира участието на компанията в процедури по кандидатстване за обществени поръчки в страната и чужбина;</li> <li> Създава, развива и реализира контакти и партньорства с външни компании и субекти с цел успешно развитие на целевите пазари;</li> <li> Изготвя, защитава и реализира политики, стратегии и бюджети с цел успешното реализиране на заложените цели;</li> <li> Участва активно в маркетинговите мероприятия на компанията.</li> </ul> 34680 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34680&ref=rss#comments Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0200 ИКОНОМИСТ (ж/м) в ЩРАБАГ ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34682&ref=rss <br /> 34682 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34682&ref=rss#comments Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0200 PAYMENTS PROCESSOR in E&G Finances EOOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34646&ref=rss :: Key Resposibilities:<br /> <br /> Daily payments processing<br /> Monitoring and of payments<br /> Handling internal and external payments related enquiries<br /> Daily control over payments processes<br /> Handling payments and reconciliation exceptions within predefined closing periods 34646 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34646&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Складов служител "Комисионер на стоки" в LILI DROGERIE http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34647&ref=rss * осъществява цялостната дейност по изпълнение на поръчки;<br /> * окомплектова артикулите по постъпили заявки;<br /> * транспортира готовите поръчки до съответните места за товарене;<br /> * носи отговорност за запазване на добрия търговски вид на стоките;<br /> * спазва вътрешнофирмените правила и изпълнява отговорно служебните задължения. 34647 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34647&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия-Шофьори http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34651&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Шофьори на камиони<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34651 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34651&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Швеция - Механици http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34652&ref=rss <br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Механици<br /> &bull; Локация: Швеция<br /> &bull; Заминаване: До 10 дни след одобрение<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;1250 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата: По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети от работодателя<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Подсигурено от работодателя<br /> &bull; Храна: 1 безплатно хранене на ден<br /> &bull; Работни часове на ден: 8часа<br /> &bull; Работни дни на седмица: 5дни<br /> &bull; Униформи: Предоставени от работодателя<br /> &bull; Самолетен билет: За сметка на кандидата<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже<br /> &bull; Възрастови ограничения: Няма<br /> &bull; Опит: Задължителен<br /> &bull; Чужди езици: Английски и/или Руски език на говоримо ниво<br /> &bull; Сертификати: Предимство<br /> Основни дейности<br /> &bull; Инспектиране, тестване и основен сервиз на автомобили, смяна на масло, гуми, филтри;<br /> &bull; Откриване и отстраняване на неизправности;<br /> &bull; Смяна на части;<br /> &bull; Поддържане на цялостното състояние на автомобилите<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34652 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34652&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ-СЕЗОН 2016 http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34653&ref=rss ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ-СЕЗОН 2016<br /> <br /> &bull; AКО СТЕ :<br /> <br /> o MУЗИКАНТ(КА)<br /> o ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА<br /> o ТАНЦЬОР(КА)<br /> o АНИМАТОР(КА)<br /> o ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО<br /> o ОNE МAN ВAND<br /> o ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ<br /> o ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ<br /> <br /> ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!<br /> <br /> ОЧАКВАМЕ ВИ!<br /> www.slava7.bg<br /> info@slava7.bg<br /> 34653 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34653&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Медицински сестри - Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34654&ref=rss Медицински сестри&nbsp; / не е необходимо владеене на език/ - Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;1600 нетно месечно възнаграждение<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77 (на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34654 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34654&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия/Хотелски персонал http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34655&ref=rss Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Хотелски персонал<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34655 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34655&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Лондон/Автомеханици и Диагностици http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34656&ref=rss Работа в Лондон, Англия / Позиция: Автомеханици и Диагностици<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Автомеханици и Диагностици<br /> &bull; Локация: Лондон, Англия<br /> &bull; Заминаване: Януари, 2016<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &pound;20,000 брутно възнаграждение на година<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата: По банков път<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: Средно по 50 часа<br /> &bull; Самолетен билет: За сметка на кандидата<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: Над 21-годишна възраст<br /> &bull; Опит: Задължителен, в лицензиран сервиз<br /> &bull; Чужди езици: Английски език на добро ниво<br /> &bull; Сертификати: Сертификат за придобита професионална квалификация по позицията<br /> &bull; Допълнителни изисквания:<br /> - Познания по електроника;<br /> - Задълбочени познания за съвременните автомобили;<br /> - Умения и опит в откриване и отстраняване на проблеми;<br /> - Умения за работа със софтуер и апаратура<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34656 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34656&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 РАБОТА В ГЪРЦИЯ И КИПЪР– СЕЗОН 2016 http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34657&ref=rss РАБОТА В ГЪРЦИЯ &ndash; СЕЗОН 2016<br /> ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА<br /> &bull; АКО СТЕ :<br /> <br /> o ГОТВАЧ( КА)<br /> o ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ ( КА)<br /> o РАБОТНИК- КУХНЯ<br /> o РЕЦЕПЦИОНИСТ (КА)<br /> o СЕРВИТЬОР (КА)<br /> o БАРМАН( КА)<br /> o КАМЕРИЕРКА<br /> o ГРАДИНАР (КА)<br /> <br /> ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.<br /> ОЧАКВАМЕ ВИ!<br /> WWW.SLAVA7.BG<br /> GREECE@SLAVA7.BG<br /> 34657 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34657&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Jobs in Malta: IT Positions http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34658&ref=rss Jobs in Malta: IT Positions<br /> Описание<br /> Gеnеral Information:<br /> Еmploymеnt typе: Full &ndash;timе / Contract Basis<br /> Location: Malta<br /> Условия<br /> C# / VB.NЕT Dеvеlopеr<br /> <br /> Rеporting to thе Softwarе Dеvеlopmеnt Managеr, you will undеrtakе tasks along thе еntirе SDLC, and will bе rеsponsiblе to suggеst improvеmеnts and maintain thе company&rsquo;s solutions. Dеvеloping within a Product Dеvеlopmеnt еnvironmеnt, you will bе rеsponsiblе for dеlivеring high quality componеnts in linе with thе projеct rеquirеmеnts. Thе rolе will еntail bеing basеd at cliеnts' prеmisеs for pеriods of timе whilе working on sеnsitivе projеcts.<br /> <br /> Thе sеlеctеd candidatе will hold an IT rеlatеd dеgrее or similar qualifications, couplеd with at lеast 1 yеars&rsquo; еxpеriеncе working in a similar rolе. You will havе еxpеriеncе of working on .NЕT Framеwork mainly in C#, SQL, and knowlеdgе of HTML5. You will bе a highly proactivе individual with a solution oriеntеd mеntality whilst always kееping thе еnd usеrs in mind.<br /> Sеnior Java Dеvеlopеr<br /> Rеporting to and supporting thе Tеam Lеad, thе chosеn candidatе will bе involvеd in thе dеsign, dеvеlopmеnt, tеsting and maintеnancе of thе company&rsquo;s product. This will rеquirе thе translation of high lеvеl businеss rеquirеmеnts into systеm dеsign within thе еxisting systеm architеcturе as dictatеd by projеct rеquirеmеnts. You will also bе rеsponsiblе for thе supеrvision, training and mеntoring of junior tеam mеmbеrs, whilе also kееping up to datе with latеst tеchnologiеs and implеmеnting thеm within thе tеam procеss. Additional rеsponsibilitiеs will includе thе crеation and maintеnancе of softwarе documеntation, thе construction of Proof of Concеpts and thе assеssmеnt of thеir viability.<br /> Thе chosеn candidatе will hold a dеgrее in Computеr Sciеncе, or an еquivalеnt qualification, and will hold 3-5 yеars&rsquo; еxpеriеncе in a similar rolе. You will dеmonstratе an еxpеrtisе with Java and Java Framеworks, Objеct-Oriеntеd dеsign and dеvеlopmеnt principlеs, and will possеss hands-on еxpеriеncе with Java Application Sеrvеrs, rеlational databasеs and NoSQL data storеs, HTML, CSS and Javascript. Thе chosеn candidatе will havе еxcеllеnt organisation and prioritisation skills, togеthеr with a hard-working approach, and thе ability to adapt to a fast-pacеd, yеt casual work еnvironmеnt. Working еxpеriеncе in Agilе practicеs will bе considеrеd a strong assеt.<br /> <br /> BI Application Dеvеlopеr<br /> <br /> Working alongsidе a tеam of dеvеlopеrs and a projеct managеr, you will participatе in thе dеvеlopmеnt of еstablishеd corе businеss solutions in thе arеas of customеr sеrvicе managеmеnt, social analysis and businеss analysis. Bеing rеsponsiblе for dеfining businеss rеquirеmеnts, you will thеn translatе thеsе into innovativе softwarе dеsigns and applications by contributing in thе crеation of nеw products and sеrvicеs, whilst kееping constant communication with thе cliеnt.<br /> &bull; Knowlеdgе of APIs using tеchnologiеs such as JSON<br /> &bull; C# on .NЕT dеvеlopmеnt<br /> &bull; Wеb tеchnologiеs such as Javascript , handlеbars.js, HTML, CSS, PHP, JQuеry, AJAX, Angular.js and d3.js<br /> &bull; Usе of analytic platforms such as Good Data<br /> To bе considеrеd for this rolе, you will havе a dеgrее in IT or rеlatеd fiеld, havе knowlеdgе of .NЕT dеvеlopmеnt, wеb-basеd sеrvicеs and applications. You will bе a dеvеlopеr or graduatе with an intеrеst in both thе tеchnical and businеss application sidе of such tеchnologiеs, togеthеr with еxcеllеnt communication skills and thе ability to work in a sеlf-sufficiеnt way.<br /> <br /> This rolе will givе you thе opportunity to usе еxciting and growing tеchnologiеs in intеrnational markеts likе Zopim Chat and Zеndеsk; adding valuе to your еxpеriеncе and profilе. Thе company will also offеr to fund cеrtification and training programmеs in such tеchnologiеs.<br /> <br /> Softwarе Architеct<br /> <br /> Thе chosеn candidatе will havе a numbеr of yеars of еxpеriеncе in dеvеlopmеnt and bе an еxpеrt in thе gеnеral dеsign and dеvеlopmеnt policiеs еmployеd within thе company's dеvеlopmеnt tеams and bе ablе to shapе and improvе thеsе policiеs (sеcurity, maintainability and pеrformancе bеing prioritiеs)<br /> &bull; Undеrstand thе high-lеvеl objеctivеs intеndеd for platforms and gеnеratе dеsigns that arе in linе with thеsе objеctivеs<br /> &bull; Pеrform dеvеlopmеnt work such as modification of platform modulеs and intеgration dеvеlopmеnt with nеw tеchnologiеs<br /> &bull; Havе dеtailеd еxpеrtisе on corе modulеs of thе platform and bе ablе to mеntor othеr dеvеlopеrs on thеir dеsign and usе<br /> Thе chosеn candidatе will havе a dеgrее in IT or rеlatеd fiеld, 8+ yеars&rsquo; еxpеriеncе with a vast rangе of tеchnologiеs on thе linеs of Java/J2ЕЕ, OO Dеsign, multi-tiеr cliеnt/sеrvеr dеsigns, databasе tеchnologiеs and APIs. Thе candidatе should havе еxpеriеncе dеsigning largе-scalе wеb architеcturеs such as е-commеrcе or transactional systеms with strong projеct managеmеnt and prioritization skills.<br /> Изисквания<br /> Nеcеssary documеnts:<br /> &bull; Аn autobiography in Еnglish (CV), downloadеd from our wеbsitе www.slava7.bg<br /> &bull; 1 (onе) full &ndash; lеngth photo, not oldеr than 6 months<br /> <br /> Important! CV must bе downloadеd from our sitе and complеtеd in dеtails.<br /> Plеasе rеmеmbеr that it is your facе to thе еmployеr as a dеtailеd dеscription of your еxpеriеncе and givеs you biggеr chancе for approval. Any othеr cеrtificatеs for coursеs complеtеd, rеcommеndations will bе a plus.<br /> In accordancе with WAT, Youth and Еxchangе programs!<br /> For furthеr information, plеasе, do not hеsitatе to contact us:<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> <br /> 34658 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34658&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия / Технически позиции http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34659&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Технически позиции<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Електротехник, Автомеханик и други<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> Старт на курса &ndash; 01. Февруари 2016<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта &ndash; 3 години)<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34659 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34659&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Медицински сестри - Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34660&ref=rss Заплата: &euro;12-15 /бруто/ на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 38,5 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел.073/ 871 777; 0700 800 77 (на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34660 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34660&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия - Пекари http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34661&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Пекари<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> Старт на курса &ndash; 01. Февруари 2016<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта &ndash; 3 години)<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> 34661 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34661&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работници за автомивка-Англия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34662&ref=rss Работници за автомивка - Англия<br /> <br /> Заплата: 200P седмично +бакшиши<br /> Квартира: Подсигурена &ndash; 40P (седмично)<br /> Почивни дни: 1 почивен ден /седмично<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77(на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 34662 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34662&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34663&ref=rss Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия<br /> Работни часове на седмица &ndash; 37,5 часа<br /> Заплащане - &pound;6,70 - &pound;7,50 / в зависимост от опита/<br /> Квартира &ndash; Съдействие за намиране<br /> Опит &ndash; Препоръчителен<br /> Език &ndash; Английски език на добро ниво /писмено и говоримо/<br /> Готовност за работа на смени!<br /> Възрастови ограничения &ndash; няма<br /> Тел. 0700 800 77 * На цената на 1 градски разговор<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34663 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34663&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение Германия/Фризьори http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34664&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Фризьори/ки<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> <br /> <br /> 34664 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34664&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Шивачи-САЩ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34665&ref=rss Шивачки - САЩ<br /> <br /> Позиция &ndash; Шивачки<br /> Локация &ndash;Nantucket (остров в близост до Бостън) / САЩ<br /> Заплащане &ndash; $15 на час<br /> <br /> Изисквания:<br /> Опит &ndash; Задължителен<br /> Език &ndash; Английски език<br /> <br /> За повече информация:<br /> Тел.0700 800 77 *На цената на 1 градски разговор<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> <br /> Проверявайте редовно имейлите си за съобщения от нас!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34665 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34665&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Детски медицински сестри- Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34666&ref=rss Детски медицински сестри- Германия<br /> Заплата: &euro;12-15 /бруто/ на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 38,5 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34666 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34666&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 СЕВЕРОЗАПАДНА АНГЛИЯ-МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34667&ref=rss РАБОТА В СЕВЕРОЗАПАДНА АНГЛИЯ / ПОЗИЦИЯ: МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ХОСПИСИ И ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА<br /> <br /> ОПИСАНИЕ<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Медицински сестри за хосписи и домове за възрастни хора<br /> &bull; Локация: Северозападна Англия<br /> &bull; Заминаване: До 10 дни след одобрение<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (3 месеца пробен пер<br /> УСЛОВИЯ<br /> Заплащане:<br /> o Възнаграждение:<br /> o -За старши асистенти- 8,30 паунда на час<br /> o - За регистрирани сестри &ndash; 14.00 - 15.50 паунда на час<br /> o Обучителен период: 2- 4 седмици<br /> o Годишен отпуск: 28 дни<br /> Допълнителни детайли:<br /> o Настаняване: Съдействие за намиране (подсигурена безплатна квартира за първия месец)<br /> o Работни часове на седмица: 44 часа<br /> o Възможност за работа на смени: Да<br /> o Самолетен билет: Поет еднопосочен билет до Англия при започване<br /> ИЗИСКВАНИЯ<br /> o Мъже/ Жени<br /> o Възрастови ограничения: Няма<br /> o Опит: Препоръчителен<br /> o * Позицията е подходяща за току-що завършили<br /> o Чужди езици: Английски език<br /> o Сертификати: Предимство<br /> Необходими документи:<br /> o Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg<br /> o 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> 34667 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34667&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Технически инспектор в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34670&ref=rss &bdquo;<strong>БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА</strong><br /> <br /> <strong>Технически инспектор</strong><br /> <br /> <strong>Обслужващ клон Петрич и клон Сандански към Регионален център Благоевград</strong><strong> (</strong><strong>с месторабота гр. Сандански)</strong><br /> <br /> <strong>Обслужващ клон Разлог и филиал Банско към Регионален център Благоевград (с месторабота гр. Разлог)</strong><br /> <br /> <strong>Основни задължения:</strong><br /> <ul> <li>Изготвя обективни оценки за недвижими имоти, предоставени за обезпечение по кредитни сделки.<br /> &nbsp;</li> <li>Дава становища по оценки на машини и съоръжения, изготвени от независими лицензирани оценители, във връзка с приемането им като обезпечения по кредитни сделки.<br /> &nbsp;</li> <li>Извършва технически контрол по инвестиционни кредити за строителство на Регионалния център.</li> </ul> <br /> 34670 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34670&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Инженер технолог ХВП в ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34672&ref=rss &nbsp;- Разработва и внедрява в производство нови асортименти, а именно:<br /> Сирене тип Ерзинджан<br /> Сирене тип Мараш<br /> Култивирано и полукултивирано бяло саламурено сирене топ Езине<br /> <br /> - Организира работния процес и персонала съгласно производствения план, утвърдената технология, изискванията за качество на продукцията и утвърдените във фирмата правила и процедури на работа.<br /> <br /> - Отговаря за вложените суровини и материали, получените рандемани и загубите съгласно утвърдените материално-разходни нормативи в дружеството<br /> <br /> - Отчита произведената продукция.<br /> <br /> 34672 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34672&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 Übersetzer/Übersetzerin / Dolmetscher/Dolmetscherin in STRABAG EAD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34675&ref=rss <br /> 34675 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34675&ref=rss#comments Wed, 18 Nov 2015 00:00:00 +0200 CLINICAL STUDY MANAGER чрез Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34632&ref=rss Wyser is a leading international search and selection provider, part of Gi Group - a world leading HR company represented in more than 40 countries across Europe, Asia and America.<br /> <br /> On behalf of our client NOVARTIS Wyser is now searching for a motivated professional for the position in Medical Department, Clinical Research Team.<br /> Novartis has one of the most exciting product pipelines in the pharmaceutical industry today. A pipeline of innovative medicines is brought to life by diverse, talented, performance driven people, all of which makes the company one of the most rewarding employer in the field.<br /> <br /> As a part of the Clinical Research Team we are looking for a top expert for the position of<br /> <br /> CLINICAL STUDY MANAGER<br /> <br /> The role of the position is to be accountable for planning, executing and reporting on a number of global phase I IV clinical studies for the country, from planning and site feasibility through study close-out, in compliance with Novartis processes and regulatory requirements.<br /> <br /> Major accountabilities:<br /> <br /> &bull; Recognize potential challenge within the protocol and operational aspects of the trial and decide on appropriate action. Maintain a strong knowledge of the protocol to be able to answer standard operational questions from monitors, sites, and local internal personnel<br /> &bull; In liaison with the global clinical team, assist in the development of/independently lead strategic local trial execution plan and timeline commitments for the country<br /> &bull; Ensure that study start-up activities and any amendments are conducted and completed on time, including preparation for submission to EC/HA<br /> &bull; Coordinates and manages the site selection process in collaboration with the necessary line units<br /> &bull; Ensure that all documentation is in place for initial and subsequent drug release and site initiation<br /> &bull; Drive the conduct of the trial, track and oversee progress and status. Ensure recruitment is on track and trial milestones are met<br /> &bull; Monitor the status of trial budget<br /> &bull; Communicate with field monitors on a regular basis to assure proper adherence to protocol, timelines and other trial related topics<br /> &bull; Lead and chair local study team meetings, attend and participate in global clinical trial team meetings<br /> &bull; Keep oversight of country level data including time to data entry at sites, screen failure reasons, discontinuations rates, patient profiles;<br /> &bull; Accountable to keep reporting systems up to date<br /> &bull; Review monitoring visit reports<br /> &bull; Ensure that all trial close&ndash;out activities are performed, in close cooperation with field monitors and global team.<br /> &bull; Facilitate internal audits and HA inspections as required<br /> &bull; Perform co-visits with monitors<br /> &bull; Train and supervise team of CRAs; Assure that required level of knowledge and skill is present and that trial sites are monitored as per SOPs and monitoring plan, Identify skills &amp; competency gaps. 34632 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34632&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 MEDICAL ADVISOR in Wyser чрез Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34633&ref=rss Wyser is a world leading and international search and selection provider, part of Gi Group, with offices in more than 40 countries across Europe, Asia and America.<br /> <br /> On behalf of our client a global leader in the pharmaceutical industry, Wyser is now searching for a top talent to join the excellent team on the position of:<br /> <br /> Medical Advisor<br /> <br /> If you are inspired by the purpose to innovate to bring therapies to patients that significantly improve their lives.<br /> <br /> Imagine yourself working for an excellent company whose employees believe in team work and making great contributions to the industry, this could be a golden opportunity for you!<br /> <br /> <br /> Position Purpose and Key Responsibilities<br /> <br /> &bull; Provide medical and scientific guidance for assigned products<br /> &bull; Build and develop enduring peer-to-peer relationships with healthcare professionals and institutions, creating constructive, cross-functional partnerships with internal and external stakeholders to generate customer insights and leverage business opportunities<br /> &bull; Support brand strategies by implementation of local non-interventional studies, development and leverage of IIR opportunities, supporting feasibilities for phase 1-4 studies, management of local Advisory boards, interaction with local clinical investigators and other key activities<br /> &bull; Provide high-quality, accurate, balanced and directed information to key customers and stakeholders in response to unsolicited requests for information<br /> &bull; Ensure customer intelligence and customer findings are fed back into the organization to generate customer insights and leverage business opportunities.<br /> &bull; Supports as Medical Advisor the review of promotional materials, of regulatory documents. Advise to other internal customers as appropriate. Medical Training of internal employees (e.g. field force).<br /> &bull; Develops and manages product and project budgets in line with agreed plans.<br /> 34633 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34633&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 EXECUTIVE DIRECTOR in Wyser чрез Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34634&ref=rss Wyser is a leading international search and selection provider, part of Gi Group - a world leading HR company with offices in more than 40 countries across Europe, Asia and America.<br /> <br /> <br /> <br /> EXECUTIVE DIRECTOR<br /> <br /> For our client - a famous brand in hospitality sector, we are looking for an experienced leader in industry, to guide the success of this exceptional product by implementing strategies; managing and positioning the property appropriately in the market; by realizing the revenue and achieving financial and guest service goals.<br /> <br /> <br /> <br /> THE ROLE:<br /> <br /> The Executive Director will oversee resorts assets and drive revenue and results.<br /> Executive Director is responsible for providing leadership and administration, ensuring effective operations in planning and overall day-to-day operations development, human resources and staff development, business development and fiscal oversight.<br /> <br /> <br /> <br /> RESPONSIBILITIES:<br /> <br /> &bull; Full responsibility for the operating success of the properties.<br /> &bull; Achieves property financial/business plan, goals and expectations as established in the annual business plan for all areas of responsibility, and implement strategic and tactical plans.<br /> &bull; Provides strategies and innovative approach to effectively manage the properties.<br /> &bull; Oversees the development, implementation, and evaluation of operations strategic plan and goals; policy and procedure development and maintenance; evaluation of the performance and impact of the organization and staff in meeting objectives and delivery of services.<br /> &bull; Manages the direction, motivation, and development of staff to align with and promote the company&rsquo;s mission, vision, values, and brand; fostering a motivational and collaborative work environment; supervising staff performance.<br /> &bull; Develops new business opportunities.<br /> &bull; Prepares and revises budget. Prepares P&amp;L analysis. 34634 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34634&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Technical Solution Expert in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34635&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 3,900 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner &ndash; leading international company, specialized in trade of software and hardware solutions &ndash; motivated candidates with engineering education and strong communicated skills:<br /> <br /> Technical Solution Expert<br /> <br /> Responsibilities:<br /> - Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time;<br /> - Prepare and present strategies for optimization of existing workflows based on the detailed analysis;<br /> - Prepare complex infrastructure proposals with specific system configuration and respective costs for purchase, maintenance, repair service and consumables;<br /> - Support the work of the colleagues in Sales department;<br /> - Create a database of potential new corporate clients with long-term commitment to them;<br /> - Follow the actual market situation and new products in specific business area of the company. 34635 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34635&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Служител Входящ контрол и склад в Сиско Сет Електроникс ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34638&ref=rss Приема, организира, извършва и отговаря за входящия контрол-качеството на всички и оборудване, получавани от фирмата, като спазва входящия план и инструкциите за приемане на стока.<br /> Проверява количеството и вида на внесената стока дали отговаря на това по документи и ги заприходява.<br /> Обработва получените материали, като спазва инструкциите за качество и ги маркира точно според вътрешните процедури.<br /> Отговаря за отстраняването на неподходящите или дефектни части и материали, за да прекрати и гарантира, че няма да бъдат използвани в производството. 34638 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34638&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 СМД техник-механик, специалист по електроника в Сиско Сет Електроникс ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34639&ref=rss Това, което очакваме от Вас е:<br /> <br /> - осъществяване на обслужване и поддръжка на компютърно-управляваните автоматични машини за сглобяване и спояване на електронните компоненти посредством плановете за поддръжка;<br /> - умения за разчитане на електрически схеми;<br /> - управление и планиране на заместващите части;<br /> - издаване на доклади при отклонения в сътрудничество с мениджъра по качество на фирмата;<br /> - писмен и говорим английски език<br /> - базова компютърна грамотност и MS Excel и Word;<br /> - уверено държание, коректно отношение и общуване с колегите и клиентите;<br /> - организационен талант и предвидливост в работата;<br /> - висока гъвкавост и способност за издържане на напрежение под производствен натиск<br /> 34639 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34639&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Sales Manager Enterprise Customers in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34640&ref=rss Our client &ndash; <strong>Smartcom Bulgaria</strong>, is a well-known company bringing 25 years of experience in professional telecommunications with focus on two main business lines &ndash; system integration and design &amp; development services. Throughout its history, Smartcom Bulgaria has established and developed multiple successful partnerships with market leading telecommunications solutions vendors. Providing best-in-class professional services and engaged in intensive R&amp;D, the company has attained strong international presence. Further strengthening their market presence and in view of the expanding operations and growth internationally, Smartcom Bulgaria is now welcoming a committed professional to shape the future of the company at the position of:<br /> <strong><br /> Sales Manager Enterprise Customers</strong><br /> <br /> <br /> <strong>The role:</strong><br /> <em>Playing a key role in marketing company&rsquo;s communications and network turn-key solutions to corporate clients, you will be in charge of:<br /> </em><br /> &bull; Implementing the company&rsquo;s sales strategy regarding voice-enablement solution for Microsoft Lync and Juniper's networking and network security solutions<br /> &bull; Managing the existing client network and expanding it by proactive business development<br /> &bull; Increasing profitability and customer satisfaction by identifying their needs and providing tailor-made comprehensive, high-standard solutions<br /> &bull; Negotiating, structuring and closing deals<br /> &bull; Following up on the solutions&rsquo; implementation and coordinating aftersales client support<br /> &bull; Organizing company&rsquo;s participation in bidding procedures<br /> &bull; Monitoring competitors&rsquo; activities and analyzing market trends 34640 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34640&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Salesman в AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34641&ref=rss Our Client &ndash; <strong>Petrobul Bulgaria</strong>, is a leading distributor trading with polymers on the Bulgarian market. Offering products with uncompromising quality, the company has rapidly and substantially expanded their customer scope all over the country. In order to guarantee high-class customer service and to maintain and develop the client network, the team is welcoming a devoted professional at the mandate of:<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 14px;">&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 14px;"><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salesman<br /> </span></strong><br /> <br /> <strong>The role:</strong><br /> <em>You will be implementing company&rsquo;s values and ethics in the provision of prime quality service to clients by:<br /> </em><br /> &bull; Establishing and developing relations with new industrial and end customers and maintaining the current ones<br /> &bull; Preparing sales proposals, contracts and monthly activity reports<br /> &bull; Performing quality checks and follow-up actions to ensure customer satisfaction<br /> &bull; Co-operating with the local team for the timely placement of orders<br /> &bull; Performing various research activities in the polymers market<br /> 34641 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34641&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Business Development Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34642&ref=rss Our client &ndash; <strong>ITCE</strong>, is among the market leaders in Bulgaria in IT and management training, consulting and certification, and has a strong presence in the region. The company is partnering with many large multinationals in the field of enterprise solutions like ServiceNow, Microsoft, and Global Knowledge. In view of the further development of the product portfolio and strengthening the position of<strong> ITCE</strong> on the international markets, the company is now willing to onboard an achievement-oriented professional as their:<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Business Development Manager</strong><br /> <br /> <br /> <strong>The role:<br /> </strong><br /> <em>Being a reliable strategic partner to both the organization and its clients, you will be expected to:<br /> <br /> </em> <ul> <li>Understand well the customers&rsquo; business needs, identify opportunities for collaborations, and ensure growth of accounts by applying consultative selling approach</li> <li>Create and manage a portfolio of relationships with new and current customers</li> <li>Continuously build a sales pipeline and carry out effective account planning</li> <li>Deliver meaningful solutions to the customers in close collaboration with the sales &amp; marketing team, partners and sub-contractors</li> <li>Create and support the sales &amp; marketing strategy and planning</li> <li>Use market data to support your decisions and metrics to measure progress</li> <li>Monitor and analyze customer behavior, market trends and emerging business opportunities and translate these to the new product development process</li> <li>Lead a team of four</li> </ul> 34642 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34642&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Senior Recruitment Specialist in Wyser http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34645&ref=rss Come and join the team of one of the leading and international search and selection providers in the world.<br /> <br /> WHO WE ARE:<br /> <br /> &bull; We are Wyser and we are a part of Gi Group, one of the major international leaders in the field of services specially dedicated to labor market development;<br /> &bull; We are oriented in searching for and selecting specialized middle and senior management;<br /> &bull; Our mission is to translate our clients&rsquo; recruitment needs into projects, creating virtuous circles between valuable candidates who want to grow and companies interested in hiring the best leaders and most promising talents;<br /> &bull; In our work, we are stirred by the desire to build up long-term relationships with our partners, accepting their challenges with enthusiasm and supporting them in finding successful solutions together;<br /> &bull; We follow every project with a strong focus on the objective, and with dedication, competence, professionalism and confidentiality, towards both candidates and client companies;<br /> &bull; We are well aware how important work is for every individual. And we believe that the value of a company is always measured by the potential, talent and value of its people;<br /> <br /> <br /> THE ROLE IS CHALLENGING, DIVERSE AND INVOLVES:<br /> <br /> &bull; Using social media to advertise positions, attract candidates and build relationships with candidates and employers;<br /> &bull; Headhunting - identifying and approaching suitable candidates who are sucessful on their current working place;<br /> &bull; Sellecting the best matching candidates to the required profile;<br /> &bull; Using sales, business development, marketing techniques and networking in order to attract business from client companies;<br /> &bull; Visiting clients to build and develop a sucessful partnership;<br /> &bull; Developing a good understanding of the specifics of differrent busines sectors to be a best partner to the client in recruitment. 34645 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34645&ref=rss#comments Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 +0200 Мениджър http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34552&ref=rss - Ръководи екип от сътрудници в подпомагащия офис<br /> - Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиенти на фирмата<br /> - Съдейства при решаване на рекламации, ако възникнат такива<br /> - Стреми се към удовлетвореност на клиентите на фирмата<br /> - Контролира и подпомага изготвянето на оферти към клиентите<br /> - Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му<br /> - Отговаря за контрола и подпомагането на текущото обслужване на клиентите<br /> - Длъжен е да извършва всички дейности, възложени от управителя на фирмата във връзка с обслужване на клиентите<br /> - Длъжен е да пази в тайна информацията, до която има достъп и която съставлява служебна и фирмена тайна<br /> - Стремеж към поддържане на високо професионално ниво<br /> - Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя<br /> - Сезира своевременно собственика на Дружеството за възникнали проблеми в дейността му<br /> - Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата<br /> 34552 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34552&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Конструктор - проектант http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34553&ref=rss - Изготвя проекти, скици и технически задания към обектите<br /> <br /> - Изготвя оферти към клиентите<br /> <br /> - Обезпечава работните задания с пълна техническа информация и информация за необходимите за изпълнението й материали<br /> <br /> - Изготвя схеми и детайли за свързване на отделните елементи<br /> <br /> - Изработва цялостната техническата документация, съпътстваща новите обекти<br /> <br /> - Изготвя и предава на отговорните служители спесификация за всички материали по обекти<br /> <br /> - Изпълнява всякакви задачи, поставени от ръководството във връзка с възложената му работа<br /> 34553 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34553&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Технически сътрудник /офис/ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34555&ref=rss 1. <strong>Основни функции и задължения</strong><strong><br /> <br /> </strong>- Събира и администрира цялата документация по обектите, съгласно възприетите форми във фирмата. Работи на складова програма.<br /> <strong><br /> </strong>- Уведомява отговорните служители за предстоящите задачи и сроковете им за изпълнение.<br /> <br /> - Осигурява отчитане и предаване на документацията навреме.<br /> <strong><br /> </strong>- Поддържа и съхранява информационен архив. Познава и спазва вътрешнофирмените разпоредби.<strong><br /> <br /> </strong>2. Отговорности<strong><br /> <br /> </strong>Носи административна и наказателна отговорност:<br /> - За нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба<br /> -За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си<br /> -За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи<br /> -За качественото и срочно изпълнение на възложените задачи<br /> <strong> - </strong>За достоверността на информацията и документите, изготвяни от него<br /> <br /> <br /> 34555 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34555&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Expert in Customer service center in CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34610&ref=rss &bull; Receives incoming customer queries 24/7 (via telephone calls, e-mail, chat and other communication channels) and provides assistance in banking and insurance issues<br /> &bull; Executes requests to block online banking profiles and cards of bank card holders<br /> &bull; Clarifies the issues with clients and assists with regard to solving them<br /> &bull; Provides advice to existing clients and prospects on offered products and services<br /> &bull; Participates in sales campaigns, as well as in customer satisfaction surveys<br /> &bull; Works with Contact Center Software, including registration of calls, customer communication history etc.<br /> &bull; Works with other Bank&rsquo;s systems<br /> <br /> Position is for the common Customer Service Center of CIBANK and DZI.<br /> <br /> *Note: The job obligations are related to working in shifts 24/7<br /> 34610 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34610&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Главен експерт в отдел „Информация и анализи” в ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34611&ref=rss <strong>Описание на длъжността:<br /> </strong><br /> 1. Събиране, обработване, актуализиране и съхранение на информация относно лицензираните инвестиционни посредници и обстоятелствата, свързани с тях.<br /> 2. Изготвяне на обобщена информация за клиентските активи и задълженията на участниците във Фонда.<br /> 3. Подпомагане изготвянето на икономически и други доклади свързани с дейността на Фонда, в т.ч. годишния отчет за дейността.<br /> 4. Пряко участие в процеса по изплащане на компенсации.<br /> 5. Комуникация с участниците във Фонда във връзка с техните задължения.<br /> 6. Други дейности, свързани с работата на Фонда.<br /> <br /> <strong>Допълнителни изисквания:<br /> </strong><br /> 1. Инициативност<br /> 2. Способност за работа в екип<br /> 3. Организираност и своевременно изпълнение на поставените задачи<br /> 4. Лоялност<br /> <br /> <br /> <br /> 34611 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34611&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Машинен оператор в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34612&ref=rss 34612 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34612&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Оператор на металорежещи машини с ЦПУ в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34613&ref=rss Набираме кандидати за позиция &quot;Оператор на металорежещи машини с ЦПУ&quot; за производствената площадка в с.Кърнаре.<br /> 34613 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34613&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Настройчик на металорежещи машини с ЦПУ в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34614&ref=rss <br /> 34614 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34614&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Лаборант металограф в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34615&ref=rss - Металографски анализ на детайлите след отгряване и термообработка;<br /> - Анализ на дефектите;<br /> - Издаване на протоколи от анализи 34615 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34615&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Инженер на продукта в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34616&ref=rss -Разработване на идейни и работни проекти свързани с внедряването на ново производство<br /> -Проектиране и разработване на инструментална екипировка<br /> -Разработване предложения за усъвършенстване на техническото и технологичното равнище на производството<br /> -Коригиране на технически и тенологични документи<br /> -Анализиране на разходи на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация<br /> -Участие при внедряване на нови изделия или технологии<br /> -Оказване на техническа помощ при разрешаване на проблеми в процеса на редовното производство 34616 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34616&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Инженер на процеса в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34617&ref=rss -Проектиране на инструменти, екипировка, приспособления, резервни части и мерителни прибори и еталони;<br /> -Внедряване на екипировката в производството, наблюдение на работата на екипировката и следващи подобрения, ако е необходимо;<br /> -Наблюдаване на процеса за подобрения и повишаване на ефективността;<br /> -Подготовка на документи по процеса и др.<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> -Условия на труд, съобразени с вички изисквания за безопастност и здраве, както и за опазване на околната среда;<br /> -Добро възнаграждение;<br /> -Пакет от социални придобивки(транспорт, храна, карти за намаления в някои от местните вериги магазини и др.)<br /> <br /> Ако смяташ, че покриваш изискванията за позицията и условията, които фирмата предлага, отговарят на твоите очаквания, не пропускай възможността да избереш Твоя предпочитан работодател, кандидатствайки директно по обявата или чрез попълване на формуляр, който можеш да получиш на портала на всяка от трите производствени площадки (гр.Сопот, гр.Калофер и с.Кърнаре).<br /> <br /> За допълнителна информация тел. 0335/ 90 238, Център за подбор на персонал към отдел Човешки Ресурси.<br /> Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за да подадем информация за дата и час за интервю. 34617 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34617&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Технолог в СКФ Берингс България ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34618&ref=rss -Спазване на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;<br /> -Внедряване на нови изделия и технологии, ново оборудване, нови инструменти и екипировка;<br /> -Поддържане на технологичната документация и коригиране при настъпили технически и производствени изменения; 34618 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34618&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 IT Security Solutions Sales Specialist http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34619&ref=rss ∙ Prospect for new business with an aim of increasing the company&rsquo;s sales volume<br /> ∙ Book and schedule meetings with potential clients<br /> ∙ Act as the first point of contact between the clients and the company<br /> ∙ Present and sell security products and services like Check Point, Blue Coat, F5, Trend Micro, Cisco, Juniper, HP, Microsoft etc.<br /> ∙ Process orders and established new client accounts<br /> ∙ Prepare and present customized presentations that suit clients requirements<br /> ∙ Develop and maintain sales materials and current product knowledge<br /> ∙ Ensure proper documentation during and after sales<br /> ∙ Manage account services through quality checks and other follow-up<br /> ∙ Ensure comprehensive reporting of all field sales activities<br /> ∙ Establish effective and competitive sales strategies<br /> ∙ Prepare a variety of status reports, including activity, closings, follow-up and adherence to goals<br /> ∙ Conduct market research and recommend any changes or adjustments on the company&rsquo;s products<br /> ∙ Maintain high standard of customer service and care to establish good relationship<br /> ∙ Lease with the technical team to ensure client&rsquo;s satisfaction<br /> ∙ Recommend different product and options to clients while assisting them in decision making<br /> ∙ Analyze and understand client&rsquo;s needs and how to provide for those needs<br /> ∙ Communicate new product and service opportunities, special developments, information, or feedback gathered through field activity to appropriate company staff<br /> ∙ Participate in marketing events such as seminars, trade shows, and telemarketing events<br /> ∙ Follow-up for collection of payment<br /> ∙ Other duties as assigned<br /> 34619 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34619&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 Portfolio manager in FFBH Asset Management http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34622&ref=rss &bull; Perform day-to-day portfolio management functions for all assets under management;<br /> &bull; Monitor local and global macroeconomic events for their potential impact;<br /> &bull; Generate and evaluate investment ideas with focus on equity and fixed-income securities asset classes;<br /> &bull; Work in close coordination with other portfolio managers, investment analysts and professionals in our team;<br /> &bull; Be proactive in generation and implementation of sales and marketing strategies;<br /> &bull; Maintain relationships with institutional and high net-worth investors.<br /> 34622 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34622&ref=rss#comments Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0200 PROCUREMENT OFFICER in ContourGlobal http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34549&ref=rss We are currently seeking a <strong>Procurement Officer</strong> who will perform procurement activities on behalf of the company in accordance with the corporate Procurement Procedures within the appropriate statutory constraints (Public Procurement Law) including the following: <br /> <ul> <li>Responsibility for the efficient, timely and economic procurement of goods and services needed for the company, EPC, and any other area of operation or investment related to ContourGlobal Maritsa East 3 Power Plant and its outlying areas within the appropriate statutory constraints. <br /> &nbsp;</li> <li>Enacting and administration of commercial tasks of the company in accordance with the company&rsquo;s Policies and Procedures within the appropriate statutory constraints.<br /> &nbsp;</li> </ul> The position will be based at ContourGlobal Maritsa East 3 Thermal Power Plant, Mednikarovo village, Stara Zagora Region, Bulgaria, reporting directly to Head of Procurement. <br /> <br /> <strong>The</strong><strong>main responsibilities</strong> for the position are to:<br /> <ul> <li>Process procurement documents with the due care and in accordance with the procurement policies and procedures<br /> &nbsp;</li> <li>Maintain efficient relationships and communicate regularly with suppliers and procurement sources, while locating, researching and expanding supplier base. <br /> &nbsp;</li> <li>Prepare and maintain proper records in accordance with the procurement policies and procedures including updates of ContourGlobal Procurement website<br /> &nbsp;</li> <li>Prepare and maintain documentation and register for the Supplier qualification systems at the company<br /> &nbsp;</li> <li>Produce and manage documents for carrying out and awarding of public procurement tenders in compliance with the Public Procurement Law and ensure publication of required information to the Public Procurement Register and other institutions<br /> &nbsp;</li> <li>Ensure appropriate due diligence in line with Internal Control processes<br /> &nbsp;</li> <li>Ensure in co-operation with the Finance Department that the commercial agreements and purchase orders are in accordance with the approved budgets<br /> &nbsp;</li> <li>Communicate with the relevant contractual counterparties to ensure reliable contractual performance<br /> &nbsp;</li> <li>Track and analyze vendor performance, pricing, delivery cycles etc. and provide feedback where applicable<br /> &nbsp;</li> </ul> <ul> <li>Monitor the stock levels of key supplies and ensure that the relevant orders are in place for the reliable operation of the plant<br /> &nbsp;</li> <li>Prepare as requested reports for the management and other stakeholders<br /> &nbsp;</li> <li>Safeguard proprietary, confidential or sensitive information<br /> &nbsp;</li> </ul> <br /> 34549 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34549&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Chief Accountant subordinated to Finance Director in СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34557&ref=rss &bull; Plan, organize and manage the accounting operations of the department<br /> &bull; Manage and supervise the execution the accounting staff tasks (daily operation of bookkeeping - expenses, Fixed assets, Investment properties acquisition and sale, reconciliation of accounts payable/ receivable, cost control, etc.).<br /> &bull; Support and supervise the bookkeeping activities related to the SPV<br /> &bull; Take an active role in tax inspections and external audits<br /> &bull; Liaise with all institutions (tax authorities) and external vendors related to her/his responsibilities<br /> &bull; Prepare and file tax returns/ notifications and other tax reports in accordance with the local tax legislation and KBC requirements<br /> &bull; Develop accounting methodology in line with the IFRS amendments, tax legislation, Group requirements<br /> &bull; Propose and undertake changes in the accounting module/ ERP driven by change in process or amendments in the legislation<br /> &bull; Prepare reports requested by the management, internal/external auditors, external regulatory bodies<br /> &bull; Actively participate/ run projects related to accounting competences; improve work processes and propose optimization measures<br /> &bull; Support the Finance Director in the administrative functions of the Directorate<br /> &bull; Provide competent opinion on tax and financial impact (considering IFRS and Group requirements) on drafting of contracts<br /> 34557 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34557&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Морски специалисти в ESPRIT MARINELTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34558&ref=rss Набираме морски специалисти от всички рангове за всякакъв тип кораби. 34558 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34558&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Enterprise Architect (temporary replacement) in Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34559&ref=rss <br /> 34559 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34559&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Специалист Анализ и координация на ИТ проекти в Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34560&ref=rss <br /> 34560 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34560&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Бизнес треньор в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34562&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София и предоставя на свойте клиенти широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари.Във връзка с разширяването на дейността си компанията търси сътрудници - мениджъри работа с клиенти.<br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> <br /> - Подготовка на трейдъри и акаунт мениджъри;<br /> - Работа с трейдъри;<br /> - Водене на презентации;<br /> - Организиране и провеждане на обучения;<br /> - Организиране на бизнес-трейнинги;<br /> - Организиране на мастър класове.<br /> <br /> <strong>Изисквания:</strong><br /> <br /> - Комуникативни способности;<br /> - Амбиции и желание за развитие;<br /> - Компютърна грамотност;<br /> - Висше образование в сферата на финансите е предимство, но не е задължително;<br /> - Трудов стаж (не е задължителен);<br /> - Среща на интервю, оценка на знания и опит след обучение в компанията.<br /> - Енергична личност<br /> - Умения за планиране и организиране<br /> - Бързо възприемане на нова информация<br /> <br /> <strong>Компанията предлага:</strong><br /> <br /> - Трудов договор при доказване на необходимите умения за длъжността.<br /> - Възможност за работа на пълен работен ден, петдневна работна седмица;<br /> - Фиксирано месечно възнаграждение;<br /> - Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;<br /> - Допълнителни бонуси;<br /> - Корпоративно обучение: базово и професионално (за кандидатите, които нямат опит в сферата).<br /> - Работа в млад екип;<br /> - Добра работна атмосфера;<br /> - Перспектива за кариерно развитие в компанията в кратки срокове .<br /> - <strong>За кандидатите, които нямат опит в сферата, компанията предлага фирмено обучение :<br /> 1. Базово (Безплатно)</strong> - една седмица теоретични занятия, които дават възможност на кандидата да придобие детайлна представа за бъдещата работа, да прецени своите възможности и потенциал за собственото си развитие.<br /> <br /> <strong>2. Професионално обучение, което се заплаща от кандидата </strong>- две седмици индивидуални практически занятия, които дават възможност на кандидата да придобие професионални знания за методите за прогнозиране на финансовите пазари.<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> Ние целим да работим само с мотивирани и сериозни кандидати, които след професионалната подготовка ще бъдат полезни на компанията и гарантирано ще останат при нас, затова хора които нямат желание да се развиват, молим да не кандидатстват !<br /> <br /> Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> <br /> <br /> ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.<br /> <br /> 34562 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34562&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Junior trader в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34563&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; ЕООД работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София. Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари.<br /> <strong><br /> Изисквания за работната позиция:</strong><br /> - Аналитична мисъл<br /> - Лесно боравене с голям обем от информация<br /> - Бързо възприемане на информация<br /> - Енергична личност<br /> - Желание за развитие<br /> - Умения за планиране и организиране<br /> - Компютърна грамотност<br /> - Дисциплина и решителност при вземане на решения<br /> - Английски език е предимство<br /> - Завършени курсове в тази сфера е предимство<br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> - Следене и анализиране на световните пазари;<br /> - Сключване на сделки на финансовите пазари;<br /> - Откриване на нови търговски възможности<br /> - Управление на сметка<br /> - Планиране на сделки<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Какви възможности предлага работата:</strong><br /> <br /> - Свобода при организиране на работното време;<br /> - Фиксирано възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;<br /> - Допълнителни бонуси.<br /> -<strong> За кандидатите, които нямат опит в сферата, компанията предлага фирмено обучение :</strong><br /> 1.<strong> Базово (Безплатно)</strong> - една седмица теоретични занятия, които дават възможност на кандидата да придобие детайлна представа за бъдещата работа, да прецени своите възможности и потенциал за собственото си развитие.<br /> <br /> 2.<strong> Професионално обучение, което се заплаща от кандидата</strong> - две седмици индивидуални практически занятия, които дават възможност на кандидата да придобие професионални знания за методите за прогнозиране на финансовите пазари.<br /> <br /> Ако мислите, че отговаряте на нашите изисквания, и искате да се включите в нашият екип, изпратете вашата автобиография с актуален телефонен номер!<br /> <br /> Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> <br /> ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ<br /> <br /> 34563 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34563&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Акаунт мениджър в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34564&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; ЕООД работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София.<br /> Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари. Предлага напреднали програмни продукти и консултантски услуги, осигуряващи на клиентите си качествено обслужване.<br /> <br /> <br /> <strong>Какви качества е необходимо да притежавате:</strong><br /> <br /> - личност с вътрешна мотивация и желание да учите непрекъснато;<br /> - ориентиран към резултат;<br /> - умения за планиране и организиране;<br /> - координация, контрол и решителност;<br /> - компютърна грамотност;<br /> - комуникативни способности.<br /> - аналитична мисъл<br /> - английският език е предимство<br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> - Следене и анализиране на световните пазари;<br /> - Сключване на сделки на финансовите пазари;<br /> - Откриване на нови търговски възможности.<br /> <br /> <strong>Компанията предлага:</strong><br /> <br /> - Перспектива за развитие в областта на финансовите пазари и възможности за увеличаване на личните доходи.<br /> -<br /> <br /> Какви умения ще придобиете:<br /> <br /> - управление на сметка и умения за търговия на финансовите пазари;<br /> - свобода при организиране на работното време;<br /> - доходът е атрактивен и зависи от вашите собствени възможности.<br /> - <strong>За кандидатите, които нямат опит в сферата, компанията предлага фирмено обучение :<br /> 1. Базово (Безплатно) </strong>- една седмица теоретични занятия, които дават възможност на кандидата да придобие детайлна представа за бъдещата работа, да прецени своите възможности и потенциал за собственото си развитие.<br /> <br /> <strong>2. Професионално обучение, което се заплаща от кандидата</strong> - две седмици индивидуални практически занятия, които дават възможност на кандидата да придобие професионални знания за методите за прогнозиране на финансовите пазари.<br /> <br /> <br /> <br /> Ако мислите, че личните ви качества покриват нашите изисквания, изпратете автобиография с ваш актуален телефон!<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> <br /> Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> <br /> ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ<br /> <br /> 34564 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34564&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Retail Trader http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34565&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; ЕООД работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София. Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари.<br /> <br /> <strong>Изисквания за работната позиция:</strong><br /> - Аналитична мисъл<br /> - Лесно боравене с голям обем от информация<br /> - Бързо възприемане на информация<br /> - Енергична личност<br /> - Желание за развитие<br /> - Умения за планиране и организиране<br /> - Компютърна грамотност<br /> - Дисциплина и решителност при вземане на решения<br /> - Английски език е предимство<br /> - Завършени курсове в тази сфера е предимство<br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> - Следене и анализиране на световните пазари;<br /> - Сключване на сделки на финансовите пазари;<br /> - Откриване на нови търговски възможности;<br /> - Управление на сметка<br /> - Планиране на сделки<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Какви възможности предлага работата:</strong><br /> <br /> - Свобода при организиране на работното време;<br /> - Фиксирано възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;<br /> - Допълнителни бонуси.<br /> - <strong>За кандидатите, които нямат опит в сферата, компанията предлага фирмено обучение :</strong><br /> <strong>1. Базово (Безплатно) </strong>- една седмица теоретични занятия, които дават възможност на кандидата да придобие детайлна представа за бъдещата работа, да прецени своите възможности и потенциал за собственото си развитие.<br /> <br /> <strong>2. Професионално обучение, което се заплаща от кандидата </strong>- две седмици индивидуални практически занятия, които дават възможност на кандидата да придобие професионални знания за методите за прогнозиране на финансовите пазари.<br /> <br /> <br /> Ако мислите, че отговаряте на нашите изисквания, и искате да се включите в нашият екип, изпратете вашата автобиография с актуален телефонен номер!<br /> <br /> Ние целим да работим само с мотивирани и сериозни кандидати, които след професионалната подготовка ще<br /> <br /> бъдат полезни на компанията ,затова хора които нямат желание да се<br /> <br /> развиват, молим да не кандидатстват !<br /> <br /> Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> <br /> ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ<br /> <br /> 34565 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34565&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Project Manager - Telecom in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34567&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 3,900 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner &ndash; one of the most highly reputable companies in Bulgaria in the sphere of implementation of turnkey projects in telecommunications, navigation and electronics &ndash; motivated person for the position:<br /> <br /> Project manager<br /> <br /> Job description:<br /> Managing one or several telecommunications projects under an open supervision. Take the responsibility to organize necessary resources and to manage all phases of engineering and service activities such as bidding, planning, designing, subcontracting, installation, commissioning, maintenance and technical support.<br /> <br /> Responsibility:<br /> - Plan and coordinate all activities related with the project/s; Perform the initial studies, analyzes and prior communication with clients / suppliers, technical proposals, contracts with subcontractors and suppliers;<br /> - Coordinate and participate actively in the preparation of project plans as a management plan of the project, detailed schedule, communication plan, risk management plan, financial plan, etc.;<br /> - Manage the utilization of the necessary for the project resources;<br /> - Responsible for the official correspondence regarding the project and communication with the client;<br /> - Actively monitors the compliance with the preset deadlines and requirements for project implementation;<br /> - Control the effective management and utilization of financial resources for the project;<br /> - Keep the required records (database) and reports for the implementation of the project;<br /> - Maintain good relationships with representatives of other organizations, partners or third-side parties, connected with the projects;<br /> - Responsible for the financial results, achieved by the projects. 34567 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34567&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Швеция - Механици http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34568&ref=rss <br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Механици<br /> &bull; Локация: Швеция<br /> &bull; Заминаване: До 10 дни след одобрение<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;1250 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата: По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети от работодателя<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Подсигурено от работодателя<br /> &bull; Храна: 1 безплатно хранене на ден<br /> &bull; Работни часове на ден: 8часа<br /> &bull; Работни дни на седмица: 5дни<br /> &bull; Униформи: Предоставени от работодателя<br /> &bull; Самолетен билет: За сметка на кандидата<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже<br /> &bull; Възрастови ограничения: Няма<br /> &bull; Опит: Задължителен<br /> &bull; Чужди езици: Английски и/или Руски език на говоримо ниво<br /> &bull; Сертификати: Предимство<br /> Основни дейности<br /> &bull; Инспектиране, тестване и основен сервиз на автомобили, смяна на масло, гуми, филтри;<br /> &bull; Откриване и отстраняване на неизправности;<br /> &bull; Смяна на части;<br /> &bull; Поддържане на цялостното състояние на автомобилите<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34568 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34568&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия - Пекари http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34569&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Пекари<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> Старт на курса &ndash; 01. Февруари 2016<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта &ndash; 3 години)<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> 34569 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34569&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия / Технически позиции http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34570&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Технически позиции<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Електротехник, Автомеханик и други<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> Старт на курса &ndash; 01. Февруари 2016<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта &ndash; 3 години)<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34570 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34570&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа в Лондон http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34571&ref=rss Работа в Лондон, Англия / Позиция: Автомеханици и Диагностици<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Автомеханици и Диагностици<br /> &bull; Локация: Лондон, Англия<br /> &bull; Заминаване: Януари, 2016<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &pound;20,000 брутно възнаграждение на година<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата: По банков път<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: Средно по 50 часа<br /> &bull; Самолетен билет: За сметка на кандидата<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: Над 21-годишна възраст<br /> &bull; Опит: Задължителен, в лицензиран сервиз<br /> &bull; Чужди езици: Английски език на добро ниво<br /> &bull; Сертификати: Сертификат за придобита професионална квалификация по позицията<br /> &bull; Допълнителни изисквания:<br /> - Познания по електроника;<br /> - Задълбочени познания за съвременните автомобили;<br /> - Умения и опит в откриване и отстраняване на проблеми;<br /> - Умения за работа със софтуер и апаратура<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34571 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34571&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Пекари - Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34572&ref=rss Пекари - Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;8.50 бруто на час<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Тип на офертата: Целогодишна<br /> Чужди езици: Немски език на минимум ниво B1<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> 34572 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34572&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Шлосери/Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34573&ref=rss Шлосери &ndash; Северна Германия<br /> Заплата: &euro;11,50 бруто на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 35 &ndash; 50 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77 (на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34573 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34573&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Водопроводчици/Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34574&ref=rss Водопроводчици&nbsp; &ndash; Южна Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;1200- 1300 нетно месечно възнаграждение<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел 073/ 871 777; 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34574 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34574&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работници вътрешно строителство/Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34577&ref=rss Работници вътрешно строителство за Германия<br /> Заплата: &euro;1900 нетно на месец<br /> Работни часове: средно 173 часа на месец<br /> Тип на офертата: Целогодишна<br /> Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34577 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34577&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Медицински сестри - Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34578&ref=rss Заплата: &euro;12-15 /бруто/ на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 38,5 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел.073/ 871 777; 0700 800 77 (на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34578 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34578&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия/Шофьори http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34579&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Шофьори на камиони<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34579 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34579&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ-СЕЗОН 2016 http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34580&ref=rss ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ-СЕЗОН 2016<br /> <br /> &bull; AКО СТЕ :<br /> <br /> o MУЗИКАНТ(КА)<br /> o ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА<br /> o ТАНЦЬОР(КА)<br /> o АНИМАТОР(КА)<br /> o ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО<br /> o ОNE МAN ВAND<br /> o ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ<br /> o ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ<br /> <br /> ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!<br /> <br /> ОЧАКВАМЕ ВИ!<br /> www.slava7.bg<br /> info@slava7.bg<br /> 34580 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34580&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Индустриални работници/ Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34581&ref=rss Индустриални работници - Северна Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;11,50 бруто на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777;&nbsp;(на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 34581 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34581&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия/Хотелски персонал http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34582&ref=rss Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Хотелски персонал<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34582 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34582&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Ел. Техници – Южна Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34583&ref=rss &nbsp;<br /> <br /> Заплата: &euro;1200- 1300 нетно месечно възнаграждение<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77&nbsp;(на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 34583 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34583&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016 http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34584&ref=rss РАБОТА В КИПЪР &ndash; СЕЗОН 2016<br /> ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА<br /> &bull; АКО СТЕ :<br /> <br /> o ГОТВАЧ(КА)<br /> o ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ(КА)<br /> o РАБОТНИК- КУХНЯ<br /> o РЕЦЕПЦИОНИСТ(КА)<br /> o СЕРВИТЬОР(КА)<br /> o БАРМАН(КА)<br /> o КАМЕРИЕРКА<br /> o ГРАДИНАР(КА)<br /> <br /> ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА!<br /> ОЧАКВАМЕ ВИ!<br /> WWW.SLAVA7.BG<br /> CYPRUS@SLAVA7.BG<br /> 34584 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34584&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работници автомивка/ Англия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34585&ref=rss Работници за автомивка - Англия<br /> <br /> Заплата: 200P седмично +бакшиши<br /> Квартира: Подсигурена &ndash; 40P (седмично)<br /> Почивни дни: 1 почивен ден /седмично<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77(на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 34585 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34585&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Медицински сестри без език - Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34586&ref=rss Медицински сестри без език - Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;1600 нетно месечно възнаграждение<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77 (на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34586 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34586&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 РАБОТА В ГЪРЦИЯ – СЕЗОН 2016 http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34587&ref=rss РАБОТА В ГЪРЦИЯ &ndash; СЕЗОН 2016<br /> ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА<br /> &bull; АКО СТЕ :<br /> <br /> o ГОТВАЧ( КА)<br /> o ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ ( КА)<br /> o РАБОТНИК- КУХНЯ<br /> o РЕЦЕПЦИОНИСТ (КА)<br /> o СЕРВИТЬОР (КА)<br /> o БАРМАН( КА)<br /> o КАМЕРИЕРКА<br /> o ГРАДИНАР (КА)<br /> <br /> ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.<br /> ОЧАКВАМЕ ВИ!<br /> WWW.SLAVA7.BG<br /> GREECE@SLAVA7.BG<br /> 34587 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34587&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Професионални шофьори/ Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34588&ref=rss Професионални шофьори (C+E) за Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;1350 &ndash; &euro;1500 нетно на месец<br /> Работни часове: 7,5 часа на ден<br /> Тип на офертата: Целогодишна<br /> Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34588 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34588&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34589&ref=rss Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия<br /> Работни часове на седмица &ndash; 37,5 часа<br /> Заплащане - &pound;6,70 - &pound;7,50 / в зависимост от опита/<br /> Квартира &ndash; Съдействие за намиране<br /> Опит &ndash; Препоръчителен<br /> Език &ndash; Английски език на добро ниво /писмено и говоримо/<br /> Готовност за работа на смени!<br /> Възрастови ограничения &ndash; няма<br /> Тел. 0700 800 77 * На цената на 1 градски разговор<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34589 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34589&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение Германия/Фризьори http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34590&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Фризьори/ки<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> <br /> <br /> 34590 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34590&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 ЦПУ Металурзи за Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34591&ref=rss ЦПУ Металурзи за Германия<br /> Заплата: &euro;12,50 - &euro;15,00 бруто на час<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Тип на офертата: Целогодишна<br /> Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34591 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34591&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Шивачки/САЩ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34592&ref=rss Шивачки - САЩ<br /> <br /> Позиция &ndash; Шивачки<br /> Локация &ndash;Nantucket (остров в близост до Бостън) / САЩ<br /> Заплащане &ndash; $15 на час<br /> <br /> Изисквания:<br /> Опит &ndash; Задължителен<br /> Език &ndash; Английски език<br /> <br /> За повече информация:<br /> Тел.0700 800 77 *На цената на 1 градски разговор<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> <br /> Проверявайте редовно имейлите си за съобщения от нас!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34592 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34592&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Северна Германия/Заварчици http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34593&ref=rss Заварчици - Северна Германия<br /> &nbsp;<br /> Заплата: &euro;11,50 бруто на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: &nbsp;Целогодишна<br /> За повече информация:&nbsp;<br /> Тел. 073/ 871 777; 0700 800 77 (на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> &nbsp;<br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> &nbsp;<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34593 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34593&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Готвач/ки- Англия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34594&ref=rss Готвачи (ки)- Англия<br /> <br /> Заплата: 700-900P (в зависимост от опита)<br /> Храна и квартира: Безплатни<br /> Почивни дни: 1 почивен ден /седмично<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел.0700 800 77; 073/ 871 777<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 34594 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34594&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Водачи на мотокар/ Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34595&ref=rss Водачи на мотокар &ndash; Германия<br /> <br /> Заплата: &euro;8.35 - &euro;10 бруто на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 35 &ndash; 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел.073/ 871 777; 0700 800 77(на цената на един градски разговор)<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> <br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> &nbsp;<br /> <br /> 34595 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34595&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Jobs in Malta: IT Positions http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34596&ref=rss Jobs in Malta: IT Positions<br /> Описание<br /> Gеnеral Information:<br /> Еmploymеnt typе: Full &ndash;timе / Contract Basis<br /> Location: Malta<br /> Условия<br /> C# / VB.NЕT Dеvеlopеr<br /> <br /> Rеporting to thе Softwarе Dеvеlopmеnt Managеr, you will undеrtakе tasks along thе еntirе SDLC, and will bе rеsponsiblе to suggеst improvеmеnts and maintain thе company&rsquo;s solutions. Dеvеloping within a Product Dеvеlopmеnt еnvironmеnt, you will bе rеsponsiblе for dеlivеring high quality componеnts in linе with thе projеct rеquirеmеnts. Thе rolе will еntail bеing basеd at cliеnts' prеmisеs for pеriods of timе whilе working on sеnsitivе projеcts.<br /> <br /> Thе sеlеctеd candidatе will hold an IT rеlatеd dеgrее or similar qualifications, couplеd with at lеast 1 yеars&rsquo; еxpеriеncе working in a similar rolе. You will havе еxpеriеncе of working on .NЕT Framеwork mainly in C#, SQL, and knowlеdgе of HTML5. You will bе a highly proactivе individual with a solution oriеntеd mеntality whilst always kееping thе еnd usеrs in mind.<br /> Sеnior Java Dеvеlopеr<br /> Rеporting to and supporting thе Tеam Lеad, thе chosеn candidatе will bе involvеd in thе dеsign, dеvеlopmеnt, tеsting and maintеnancе of thе company&rsquo;s product. This will rеquirе thе translation of high lеvеl businеss rеquirеmеnts into systеm dеsign within thе еxisting systеm architеcturе as dictatеd by projеct rеquirеmеnts. You will also bе rеsponsiblе for thе supеrvision, training and mеntoring of junior tеam mеmbеrs, whilе also kееping up to datе with latеst tеchnologiеs and implеmеnting thеm within thе tеam procеss. Additional rеsponsibilitiеs will includе thе crеation and maintеnancе of softwarе documеntation, thе construction of Proof of Concеpts and thе assеssmеnt of thеir viability.<br /> Thе chosеn candidatе will hold a dеgrее in Computеr Sciеncе, or an еquivalеnt qualification, and will hold 3-5 yеars&rsquo; еxpеriеncе in a similar rolе. You will dеmonstratе an еxpеrtisе with Java and Java Framеworks, Objеct-Oriеntеd dеsign and dеvеlopmеnt principlеs, and will possеss hands-on еxpеriеncе with Java Application Sеrvеrs, rеlational databasеs and NoSQL data storеs, HTML, CSS and Javascript. Thе chosеn candidatе will havе еxcеllеnt organisation and prioritisation skills, togеthеr with a hard-working approach, and thе ability to adapt to a fast-pacеd, yеt casual work еnvironmеnt. Working еxpеriеncе in Agilе practicеs will bе considеrеd a strong assеt.<br /> <br /> BI Application Dеvеlopеr<br /> <br /> Working alongsidе a tеam of dеvеlopеrs and a projеct managеr, you will participatе in thе dеvеlopmеnt of еstablishеd corе businеss solutions in thе arеas of customеr sеrvicе managеmеnt, social analysis and businеss analysis. Bеing rеsponsiblе for dеfining businеss rеquirеmеnts, you will thеn translatе thеsе into innovativе softwarе dеsigns and applications by contributing in thе crеation of nеw products and sеrvicеs, whilst kееping constant communication with thе cliеnt.<br /> &bull; Knowlеdgе of APIs using tеchnologiеs such as JSON<br /> &bull; C# on .NЕT dеvеlopmеnt<br /> &bull; Wеb tеchnologiеs such as Javascript , handlеbars.js, HTML, CSS, PHP, JQuеry, AJAX, Angular.js and d3.js<br /> &bull; Usе of analytic platforms such as Good Data<br /> To bе considеrеd for this rolе, you will havе a dеgrее in IT or rеlatеd fiеld, havе knowlеdgе of .NЕT dеvеlopmеnt, wеb-basеd sеrvicеs and applications. You will bе a dеvеlopеr or graduatе with an intеrеst in both thе tеchnical and businеss application sidе of such tеchnologiеs, togеthеr with еxcеllеnt communication skills and thе ability to work in a sеlf-sufficiеnt way.<br /> <br /> This rolе will givе you thе opportunity to usе еxciting and growing tеchnologiеs in intеrnational markеts likе Zopim Chat and Zеndеsk; adding valuе to your еxpеriеncе and profilе. Thе company will also offеr to fund cеrtification and training programmеs in such tеchnologiеs.<br /> <br /> Softwarе Architеct<br /> <br /> Thе chosеn candidatе will havе a numbеr of yеars of еxpеriеncе in dеvеlopmеnt and bе an еxpеrt in thе gеnеral dеsign and dеvеlopmеnt policiеs еmployеd within thе company's dеvеlopmеnt tеams and bе ablе to shapе and improvе thеsе policiеs (sеcurity, maintainability and pеrformancе bеing prioritiеs)<br /> &bull; Undеrstand thе high-lеvеl objеctivеs intеndеd for platforms and gеnеratе dеsigns that arе in linе with thеsе objеctivеs<br /> &bull; Pеrform dеvеlopmеnt work such as modification of platform modulеs and intеgration dеvеlopmеnt with nеw tеchnologiеs<br /> &bull; Havе dеtailеd еxpеrtisе on corе modulеs of thе platform and bе ablе to mеntor othеr dеvеlopеrs on thеir dеsign and usе<br /> Thе chosеn candidatе will havе a dеgrее in IT or rеlatеd fiеld, 8+ yеars&rsquo; еxpеriеncе with a vast rangе of tеchnologiеs on thе linеs of Java/J2ЕЕ, OO Dеsign, multi-tiеr cliеnt/sеrvеr dеsigns, databasе tеchnologiеs and APIs. Thе candidatе should havе еxpеriеncе dеsigning largе-scalе wеb architеcturеs such as е-commеrcе or transactional systеms with strong projеct managеmеnt and prioritization skills.<br /> Изисквания<br /> Nеcеssary documеnts:<br /> &bull; Аn autobiography in Еnglish (CV), downloadеd from our wеbsitе www.slava7.bg<br /> &bull; 1 (onе) full &ndash; lеngth photo, not oldеr than 6 months<br /> <br /> Important! CV must bе downloadеd from our sitе and complеtеd in dеtails.<br /> Plеasе rеmеmbеr that it is your facе to thе еmployеr as a dеtailеd dеscription of your еxpеriеncе and givеs you biggеr chancе for approval. Any othеr cеrtificatеs for coursеs complеtеd, rеcommеndations will bе a plus.<br /> In accordancе with WAT, Youth and Еxchangе programs!<br /> For furthеr information, plеasе, do not hеsitatе to contact us:<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> <br /> 34596 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34596&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Jobs in Malta: Administration and Financial Positions http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34597&ref=rss Jobs in Malta: Administration and Financial Positions<br /> Описание<br /> Gеnеrаl Informаtion:<br /> Еmploymеnt typе: Full &ndash;timе / Contrаct Bаsis<br /> Locаtion: Mаltа<br /> Chiеf Finаnciаl Officеr<br /> <br /> Rеporting to thе Gеnеrаl Mаnаgеr you will spеаrhеаd аll finаncе аnd аccounting dutiеs for thе compаny. In аddition you will bе аssisting thе opеrаtionаl tеаm with аnаlyzing KPIs, formulаtе аnd еxеcutе finаnciаl аnd opеrаtionаl strаtеgiеs. You will bе rеsponsiblе for аll аspеcts of thе group's finаnciаl аnd аccounting, budgеts аnd forеcаsts, trеаsury аnd invеstmеnt mаttеrs. You will аlso coordinаtе with thе compаny corporаtе sеcrеtаry аnd lаwyеr аnd lаwyеr to еnsurе thаt thе group is in compliаncе with locаl lаw аnd rеgulаtory frаmеwork. Thе rolе аlso rеquirеs you to liаisе with аnаlysts аnd potеntiаl invеstors to promotе thе vаluе of thе group. Thе rolе rеquirеs you to work closеly with Sеnior Mаnаgеmеnt to providе businеss intеlligеncе аnd аdvicе on strаtеgic mаttеrs аnd to mаnаgе аnd improvе compаniеs businеss opеrаtion.<br /> <br /> For this rolе you will nееd to bе а quаlifiеd CPА with significаnt еxpеriеncе mаnаging а finаncе dеpаrtmеnt. You will аlso nееd to hаvе strong businеss аcumеn, work еthic аnd lеаdеrship skills whilst аlso thе аbility to work аcross divеrsе culturеs within а highly dynаmic еnvironmеnt. А strong knowlеdgе of thе finаnciаl sеrvicеs industry is importаnt.<br /> Fund Sеrvicеs Mаnаgеr<br /> In this rolе, which rеports to thе Dirеctor, you will lеаd аll аspеcts of thе funds tеаm аnd will bе thе cеntrаl point of contаct for funds. You will tаkе а lеаd rolе in idеntifying problеms аnd potеntiаl risks аnd will offеr suitаblе solutions. You will communicаtе dirеctly with cliеnts аs wеll аs with industry profеssionаls. You will аlso bе involvеd in othеr spеcific projеcts.<br /> Thе succеssful cаndidаtе will bе а quаlifiеd Аccountаnt аnd hаvе а minimum of 5 yеаrs rеlеvаnt work еxpеriеncе in а lеаdеrship rolе within Funds. Prеvious еxpеriеncе with NАV Cаlculаtion, Trаnsfеr Аgеncy аnd Tаx Compliаncе, аs wеll аs consolidаtion of аccounts аnd IFRS rеgulаtions is еssеntiаl. You will аlso possеss еxcеllеnt orgаnisаtion, prioritizаtion аnd communicаtion skills. Thе Еnglish lаnguаgе is еssеntiаl whilst knowlеdgе of Frеnch аnd/or Gеrmаn will bе considеrеd аn аssеt.<br /> Product Tеаm Mаnаgеr<br /> <br /> Mаnаging а tеаm of 8, mаdе up of Product Mаnаgеrs аnd Product Аnаlysts, thе Product Tеаm Mаnаgеr will bе rеsponsiblе to mаximizе аnd еnsurе thе pеrformаncе of his/hеr tеаm аnd incrеаsе еfficiеncy, quаlity аnd еffеctivеnеss in dеlivеry. Rеsponsibilitiеs will includе:<br /> &bull; Formаlisе Product Mаnаgеmеnt procеssеs including proposition mаnаgеmеnt, spеcificаtion, implеmеntаtion, аccеptаncе &amp; pеrformаncе trаcking<br /> &bull; Formаlising of Cliеnt Solutioning procеssеs including cliеnt rеquirеmеnts gаthеring, spеcificаtion writing &amp; аccеptаncе<br /> &bull; Liаisе with Cliеnt Opеrаtions tеаm to dеlivеr solutions in timе аnd within budgеt<br /> &bull; Mаnаgе еscаlаtions аnd cross-tеаm quеriеs<br /> &bull; Rеcruit аnd trаin nеw rеsourcеs to scаlе up tеаm cаpаcity<br /> Rеquirеmеnts for this rolе includе а strong bаckground (5+ yеаrs) in product mаnаgеmеnt аnd product mаnаgеmеnt procеssеs, with еxcеllеnt tеаm mаnаgеmеnt skills аnd а strong tеchnicаl bаckground. Еxpеriеncе in аn Аgilе mеthodology will bе considеrеd аn аssеt for this rolе, аs will еxpеriеncе in pаymеnt tеchnologiеs.<br /> Finаnciаl Аccountаnt<br /> Rеporting dirеctly to thе Finаncе аnd Opеrаtions Dirеctor, you will bе rеsponsiblе for thе finаnciаl аnd аccounting procеssеs for onе of thе insurаncе subsidiаriеs, including thе prеpаrаtion of mаnаgеmеnt аccounts аnd quаrtеrly rеporting in аdhеrеncе with аccounting stаndаrds аnd rеgulаtory guidеlinеs.<br /> This position cаlls for а quаlifiеd Аccountаnt or in thе procеss of аchiеving АCCА with еxpеriеncе prеfеrаblе working in аn insurаncе еnvironmеnt. Аbility to communicаtе wеll in Еnglish, а high lеvеl of commitmеnt аnd sеlf-motivаtion аrе еssеntiаl for this position. Knowlеdgе of Frеnch will аlso bе considеrеd аn аssеt.<br /> Businеss Dеvеlopmеnt Mаnаgеr<br /> <br /> Working closеly with thе COO аnd thе Dirеctor of Businеss Sеrvicеs, you will bе rеsponsiblе for thе businеss dеvеlopmеnt initiаtivеs thаt аrе consistеnt with thе Compаny&rsquo;s ovеrаll strаtеgy. Within this rolе you will furthеr strеngthеn thе orgаnizаtion&rsquo;s mаrkеt position sеlling Co-locаtion аnd Dаtа sеrvicеs аcross thе ЕU to аchiеvе finаnciаl growth. You will intеrfаcе cliеnts on а rеgulаr bаsis to dеvеlop аnd sеrvicе tаilor mаdе nеtwork solutions. You will bе idеntifying potеntiаl businеss opportunitiеs by аnаlyzing your tаrgеtеd mаrkеt potеntiаl, dеvеloping аnd mаnаging аdvеrtising cаmpаigns.<br /> Thе succеssful cаndidаtе will possеss еxcеllеnt nеtworking аnd lеаd gеnеrаting skills. You will bе positivе, confidеnt, pеrsuаsivе аnd аrticulаtе, dеmonstrаting еxcеllеnt communicаtion аnd prеsеntаtion skills. You must bе innovаtivе аnd аblе to think of nеw wаys of idеntifying nеw businеss opportunitiеs, bе tаrgеt drivеn аnd аblе to work undеr prеssurе аnd to tight dеаdlinеs. Thе chosеn cаndidаtе will аdopt а flеxiblе аpproаch to work with а willingnеss to trаvеl on а rеgulаr bаsis. Prеvious еxpеriеncе in thе tеlеcommunicаtion industry аnd pеrfеct knowlеdgе of both Itаliаn аnd Еnglish lаnguаgе is еssеntiаl.<br /> Изисквания<br /> Nеcеssаry documеnts:<br /> &bull; Аn аutobiogrаphy in Еnglish (CV), downloаdеd from our wеbsitе www.slаvа7.bg<br /> &bull; 1 (onе) full &ndash; lеngth photo, not oldеr thаn 6 months<br /> <br /> Importаnt! CV must bе downloаdеd from our sitе аnd complеtеd in dеtаils.<br /> Plеаsе rеmеmbеr thаt it is your fаcе to thе еmployеr аs а dеtаilеd dеscription of your еxpеriеncе аnd givеs you biggеr chаncе for аpprovаl. Аny othеr cеrtificаtеs for coursеs complеtеd, rеcommеndаtions will bе а plus.<br /> In аccordаncе with WАT, Youth аnd Еxchаngе progrаms!<br /> For furthеr informаtion, plеаsе, do not hеsitаtе to contаct us:<br /> Е-mаil: info@slаvа7.bg<br /> Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор<br /> 34597 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34597&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Key Account Manager - Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34598&ref=rss Key Account Manager - Europe<br /> &bull; Location: Europe<br /> &bull; Starting date: In 10 days after approval<br /> &bull; Period of the employment: Year- round<br /> &bull; Salary: &euro;3500 - &euro;4000 gross per month<br /> Requirements<br /> &bull; - Experience with flexographic printing on flexible absorbing and non-absorbing substrates.<br /> &bull; - Experience with application of flexographic printing inks;<br /> &bull; - Experience with print on food packaging, sausage casing, labels, adhesive tape or other specialized application will be considered an advantage;<br /> &bull; - Experience with print on narrow web/labels;<br /> &bull; - Proactive and cooperative;<br /> &bull; - Structured, analytical &amp;efficient;<br /> &bull; - Comfortable with IT as administrative tool;<br /> &bull; - Language skills covering English and likely sufficient languages to cover Eastern Europe<br /> In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!<br /> For further information, please, do not hesitate to contact us:<br /> E-mail: info@slava7.bg<br /> Tel: 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор )<br /> 34598 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34598&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Сервитьори/Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34599&ref=rss Сервитьори/ки &ndash; Германия<br /> Заплата: &euro;1000 - &euro;1100 нетно възнаграждение на месец<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> 34599 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34599&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Ел. Техници – Южна Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34600&ref=rss Ел Техници &ndash; Южна Германия<br /> Заплата: &euro;1200- 1300 нетно месечно възнаграждение<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 40 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34600 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34600&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Детски медицински сестри- Германия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34601&ref=rss Детски медицински сестри- Германия<br /> Заплата: &euro;12-15 /бруто/ на час<br /> Квартира: Съдействие за намиране<br /> Работни часове: 38,5 часа на седмица<br /> Вид на офертата: Целогодишна<br /> За повече информация:<br /> Тел.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34601 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34601&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Медицински Сестри - Великобритания http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34602&ref=rss Медицински Сестри - Великобритания<br /> Заплащане &ndash; започва от &pound;1500 в зависимост от опита и уменията на кандидата;<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Съдействие за регистрация в местния Сестрински съюз (NMC UK)<br /> &bull; Възможност за допълнителни часове и работа на смени;<br /> &bull; Безплатна квартира за първите месеци и съдействие за намиране на квартира за след този период;<br /> &bull; Поет самолетен билет до Великобритания;<br /> <br /> Изисквания:<br /> Опит &ndash; Препоръчителен / Подходяща позиция за завършили студенти без опит<br /> Език &ndash; Английски език<br /> Възрастови ограничения &ndash; няма<br /> Тел. 0700 800 77 * На цената на 1 градски разговор<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34602 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34602&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Системен аналитик, Сектор „Канали и картови системи“ в УниКредит Булбанк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34603&ref=rss <br /> 34603 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34603&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Accounting Assistant (Flexible Working Hours) in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34604&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 3,900 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners &ndash; one of the leading and most renowned food manufacturers in the world &ndash; experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Accounting Assistant (Flexible Working Hours)<br /> The position is temporary for few months, but the chosen candidate will have the chance to work in proven and leading international company, gaining solid know-how and with a chance to prove himself/herself in the eyes in eventual future employer.<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Book keeping of regular invoices (secondary placement, utilities, stationary, etc&hellip;);<br /> &bull; Book keeping of expense reports;<br /> &bull; Book keeping of invoices of goods receipts (IC factories);<br /> &bull; Other administrative duties;<br /> &bull; Support preliminary audit. 34604 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34604&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Системен аналитик, Сектор „Кредитни и търговски системи“ в УниКредит Булбанк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34605&ref=rss <br /> 34605 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34605&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Системен аналитик, Сектор „Корпоративни системи“ в УниКредит Булбанк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34606&ref=rss <br /> 34606 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34606&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Buyer IT and Telecommunications Unit in UniCredit Bulbank http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34607&ref=rss <br /> 34607 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34607&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Програмист - аналитик, Oтдел „Репортинг приложения“ в УниКредит Булбанк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34608&ref=rss <br /> 34608 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34608&ref=rss#comments Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0200 Ръководител проект в FaceRacer http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34542&ref=rss <strong>FaceRacer</strong> търси да назначи &quot;Ръководител проект&quot; с дългогодишен опит в областта на продажбите и маркетинга, предимство - страст към моторните спортове (в частност картинг) .<br /> <strong>FaceRacer</strong> е разработчик на софтуер за картинг индустрията с планове за разширяване в развитието на хардуер, както и продукти за други моторни спортове.<br /> <br /> <br /> <strong>Вашата роля</strong>:<br /> <br /> Вие трябва да се в ролята на маркетингов експерт, фокусиран основно върху разширяването на потребителската мрежа, както разработване нови пазари, така и затвърждаване на вече изградени такава.<br /> <br /> Ръководителят носи отговорност за контрола на качеството на услугите, за социалните медии, рекламни кампании, както и много други.<br /> <br /> Крайната ни цел да е разширим потребителската мрежа на FaceRacer максимално бързо, започвайки от Западна Европа и стремеж за потенциално глобално развитие, в бъдеще.<br /> <br /> Вашата креативност и маркетингови умения, трябва да са максимално насочени към постигането на тази цел.<br /> <br /> <strong>От Ръководителят проект се очаква:</strong><br /> <ul> <li>Да инициира и създава креативни и иновативни маркетингови стратегии за разширяване на потребителската мрежa</li> <li>Да управлява различните нововъведения</li> <li>Да представлява FaceRacer на различни международни изложения, форуми и други събития</li> <li>Да е свързващо звено в комуникацията между структурите, по процесите при разработването на продукта, да съумява да контролира и стимулира екипната дейност</li> <li>Да увеличава потребителската мрежа, респективно и приходите.</li> </ul> <strong>Отговорности</strong>:<br /> <ul> <li>Управлява проекта в рамките на договорения с ръкодовството на компанията срок и бюджет</li> <li>Разработва и контролира подробни планове за проекта със срокове, задачи и отговорници</li> <li>Разпределя отговорниците по проекта за определени цели и задачи</li> <li>Изпълнява поставените задачи свързани с проекта</li> <li>Следи постигнатия напредък, резултати, координира и контролира изпълнението на задачите, крайните срокове и бюджет, като дава периодични отчети за дейността</li> <li>Търси възможности за пазарна реализация на проекта</li> <li>Организира, координира и участва активно в информационната кампания за разгласяване на проекта сред целевите групи и общността</li> </ul> <br /> 34542 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34542&ref=rss#comments Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0200 Управител на клон в гр. Ямбол в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34543&ref=rss &bull; Ръководи, организира и контролира цялостната дейност на клона и структурните подразделения към него, в съответствие с политиката и целите на Банката<br /> &bull; Отговаря за постигане на продажбените цели за ритейл и МСП сегмента и за изпълнение бюджета на клона<br /> &bull; Провежда регионалната бизнес политика, разпределя бизнес целите в клона и прилежащите му структурни единици, анализира и регулярно обсъжда резултатите и добрите практики с ръководителите на офиси<br /> &bull; Анализира отклоненията от плана за действие в клона и предприема адекватни мерки<br /> &bull; Изготвя и предоставя на Директор Клонова мрежа, съответния регионален мениджър и Ръководството на Банката доклади за цялостното състояние на клона и предлага конкретни мерки с оглед постигане на заложените резултати и показатели<br /> &bull; Установява и развива дългосрочни бизнес отношения с клиентите<br /> &bull; Представлява Банката в рамките на предоставените му правомощия<br /> 34543 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34543&ref=rss#comments Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0200 Специалист прогнозиране и планиране в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34547&ref=rss <em>&bdquo;Менпауър България&ldquo; е световен лидер в професионалните решения по подбор на персонал и управление на човешките ресурси. За наш партньор търсим мотивирани, отговорни кадри за позицията:</em><br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Специалист прогнозиране и планиране</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> &bull; Активно участие в процеса на прогнозиране и планиране на необходимото количество електроенергия за крайни потребители<br /> &bull; Работа със системата на ЕСО за известяване на дневни графици<br /> <br /> <strong>Изисквания:</strong><br /> &bull; Висше образование в сферата на Електроенергетиката или друга релевантна специалност<br /> &bull; Предишен опит на същата или сходна позиция<br /> &bull; Опит в работата с MMS и ЕСО<br /> &bull; Аналитично мислене и внимание към детайлите<br /> &bull; Умение за работа в екип<br /> <br /> <strong>Компанията предлага:</strong><br /> &bull; Конкурентно възнаграждение<br /> &bull; Работа в динамична среда в перспективна област<br /> &bull; Възможност за професионално развитие<br /> <br /> <br /> Ако позицията Ви е заинтригувала и смятате, че отговаряте на изискванията, ще се радваме да ни изпратите своето CV.<br /> <br /> <br /> <em>Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> Менпауър България има лицензен номер № 1385/23.12.2011 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси, валиден до 23.12.2016<br /> </em><br /> <br /> <br /> <br /> 34547 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34547&ref=rss#comments Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0200 Управител на 3 Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34551&ref=rss <strong>Фондация &bdquo;Сийдър&rdquo; обявява свободно работно място за длъжността<br /> &bdquo;Управител на 3 Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище&ldquo; в гр. Казанлък</strong><br /> <br /> Управителят на услугите 3 Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 1 Защитено жилище (ЗЖ) в гр. Казанлък управлява всички аспекти на услугата, която предоставя 24-часова грижа и подкрепа на общо 42 деца и младежи, лишени от родителска грижа, от които 30 са с увреждания. Основна цел на услугата е да гарантира спазването на правата на децата и лицата &ndash; клиенти на услугата и да повиши качеството им на живот.<br /> <br /> Управителят на услугата:<br /> &bull; Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ, включително поддържане на сградите, управление на финансови отчети и бюджетиране, като използва ресурсите честно, ефективно и в най-добрия интерес на клиентите;<br /> &bull; Насърчава създаването на семеен тип среда в цялата услуга, която позволява на клиентите да развият пълния си потенциал; гарантира поддържането на отлични стандарти на грижа и подкрепа за клиентите, зачитане на мнението им и защита на техните права;<br /> &bull; Управлява екип от 42 служители &ndash; счетоводител/администратор, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, психолог и социални терапевти;<br /> &bull; Представлява услугата пред местни и регионални власти, неправителствени организации, пред медиите и местната общност.<br /> Успешният кандидат трябва да притежава:<br /> &bull; Образование и/или опит в областта на права на детето, закрила на детето, реформа за детска грижа и/или работа с деца или възрастни с увреждания;<br /> &bull; Опит в управлението и координирането на хора и бюджети;<br /> &bull; Познание за политиките и практиките за деинституционализация в България е за предпочитане;<br /> &bull; Отлични организационни умения и умения за планиране, както и способност да поема инициатива и да работи под напрежение.<br /> Фондация &bdquo;Сийдър&rdquo; предлага работа в динамична атмосфера, с конкурентна заплата и с много възможности за професионално развитие.<br /> <br /> Документи за кандидатстване:<br /> 1. Автобиография<br /> 2. Мотивационно писмо<br /> <br /> Кандидатите за тази позиция могат да изпращат горепосочените документи на вниманието на Нели Бонева, Координатор проекти за регион Стара Загора на фондация &bdquo;Сийдър&ldquo;:<br /> &bull; По електронен път: neli@cedarfoundation.org<br /> &bull; По пощата или директно на адрес: Фондация &bdquo;Сийдър&rdquo;, гр. Казанлък, ул. &bdquo;Искра&ldquo; 6, вх. 1, ет. 1, ап. 1<br /> <br /> Краен срок за подаване на документите: 26.11.2015 г.<br /> Телефон за контакт: 0884 378 849<br /> 34551 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34551&ref=rss#comments Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0200 Production Controller in Reichle & De-Massari Bulgaria Production http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34521&ref=rss <strong>Position Objectives:</strong> <ul> <li>Correct and timely fulfillment of current controlling tasks in accordance with Group and local requirements;</li> <li>Preparation of monthly and annual reports to ensure managerial transparency of R&amp;M Bulgaria Production;</li> <li>Support and advice to employees and managers in the departments for business issues and decisions.</li> </ul> <strong>Responsibilities:</strong><br /> <ul> <li>Calculation of product costs, verification &nbsp;and explanation of deviations, &nbsp;implementation and control of transfer &nbsp;prices policy;</li> <li>Ensuring the quality of master data for assets and tools (SAP);</li> <li>Documentation of workflows and activities;</li> <li>Support the cost center / team leaders in &nbsp;operational accounting matters;</li> <li>Early diagnosis and management of &nbsp;deviations in cost elements/ cost centers/ &nbsp;projects;</li> <li>Use of cost and investment planning for &nbsp;the annual budgets and periodic &nbsp;forecasts;</li> <li>Create and update planning data and &nbsp;documents (incl. SAP);</li> <li>Determination of cost rates and &nbsp;statistical ratios as a part of the &nbsp;budgeting and control on actual &nbsp;achievement;</li> <li>Preparation and timely delivery of &nbsp;invoices and reports on subject areas/ &nbsp;(specified projects);</li> <li>Calculation and analysis of Key &nbsp;Performance Indicators (KPIs) for &nbsp;departments and processes;</li> <li>Education / Training of (new) employees &nbsp;/ executives in processes and tools.</li> </ul> 34521 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34521&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Офис асистент с английски език в ПИТАГОРАС ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34526&ref=rss Извършване на преводи от/на английски език. Работа с лични и фирмени документи. Консултиране на клиенти. Приемане на поръчки за превод и легализация на различни видове документи. Разпределяне и проследяване на поръчките. Оформяне на готови преводи.&nbsp; 34526 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34526&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Training Specialist Travel Industry in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34529&ref=rss &bull; Empower the workforce: Oversee program trainers in creating, facilitating, and/or revising training materials and documents to equip staff with fundamental skills and knowledge<br /> &bull; Influence the lives of others: Develop, train, and manage program trainers<br /> &bull; Set the path to success: Oversee the on-boarding of new trainers and the trainer certification process<br /> &bull; Impact the bottom line: Produce solid and effective strategies based on accurate and meaningful data reports and analysis and/or keen observations<br /> &bull; Strengthen relationships: Establish and maintain communication with clients and/or team members; understand needs, resolve issues, and meet expectations 34529 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34529&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Training Lead Travel Industry in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34530&ref=rss &bull; Conducts new hire, refresher, on-job training etc<br /> &bull; Conducts training need analysis &amp; effectively fills gaps<br /> &bull; Ensures advanced knowledge of the products and their processes (exceptional handling &amp; escalation handling)<br /> &bull; Maintain and revise training material before each training course to match the Customer and/or market updates and best practices or rules.<br /> &bull; Find the information or material on the Products, Fares and Services updates and exchange these with the employees.<br /> &bull; Prepare evaluation reports on the performance of the new hired employees during classroom training for the Team Managers and HR.<br /> &bull; Handle and solve the error reports of mistakes made by the employees, discussions with the Team Managers.<br /> &bull; Evaluate the training and coaching needs in cooperation with the Team Managers , the Quality Manager and coordinate with Work Force Manager (WFM).<br /> &bull; Establish training and coaching schedules in liaison with Team Managers and WFM.<br /> &bull; Select and prepare online tests for coaching purposes<br /> &bull; Handle Customer Market queues in order to have an overview of quality.<br /> &bull; Participate in internal meetings as &ldquo;called for&rdquo; if /when required. 34530 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34530&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Специалист Бек-офис в клон Ямбол в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34531&ref=rss &bull; Извършва административни и контролни дейности в банковия офис, като по този начин оптимизира и подпомага работата на служителите, пряко ангажирани с обслужване на клиенти;<br /> &bull; Изпълнява първа линия на контрол за всички транзакции (системен контрол на платежните нареждания, последващ контрол върху касови и безкасови операции);<br /> &bull; Изпълнява втори контрол, верификация и потвърждение на промяна на чувствителни данни в клиентска картотека, както и на операции;<br /> &bull; Осчетоводява сторнировъчни операции и ценни пратки;<br /> &bull; Потвърждава и активира реализираните услуги (абонамент на сметки, активиране на пакети, застраховки, онлайн банкиране);<br /> &bull; Изпълнява и архивни дейности.<br /> 34531 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34531&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Преводач с английски език в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34532&ref=rss &bull; Извършва писмени преводи за нуждите на Банката от и на английски език с помощта на преводачески софтуер<br /> &bull; Придружава представители на банката на срещи и събития, при които има нужда от превод<br /> &bull; Редактира преведени текстове за нуждите на Банката<br /> 34532 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34532&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Sales Executive in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34533&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4000 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner - international company with many years expertise in sales of polymers - motivated candidates for position of:<br /> <br /> Sales Executive<br /> <br /> RESPONSIBILITIES:<br /> - Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time;<br /> - Arrange, lead business meetings and demonstrations. Provide after sales support to clients;<br /> - Prepare trade offers, negotiates price and other terms in the contracts;<br /> - Achieve personal as well as company targets set by the management;<br /> - Analyze and comprehend costs of goods, profits and sales; Prepare sales reports;<br /> - Make researches and gather information for the market and competition. 34533 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34533&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия / Технически позиции http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34534&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Технически позиции<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Електротехник, Автомеханик и други<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> Старт на курса &ndash; 01. Февруари 2016<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта &ndash; 3 години)<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34534 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34534&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа и Обучение в Германия - Пекари http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34535&ref=rss Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиции: Пекари<br /> &bull; Локация: Германия<br /> &bull; Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.<br /> Старт на курса &ndash; 01. Февруари 2016<br /> След курса- започване на работа в Германия<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта &ndash; 3 години)<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;818 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата : По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: средно по 40 часа<br /> *Спрямо предварително изготвена програма на годишна база<br /> &bull; Самолетен билет: Поет<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: 18 - 27 години<br /> &bull; Опит: Не е задължителен<br /> &bull; Сертификати: Диплома за завършено средно образование<br /> &bull; Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> &bull; Сканирано копие на диплома за средно образование<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: germany@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> <br /> 34535 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34535&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа в Швеция http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34536&ref=rss <br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Механици<br /> &bull; Локация: Швеция<br /> &bull; Заминаване: До 10 дни след одобрение<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &euro;1250 нетно месечно възнаграждение<br /> &bull; Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата: По банков път<br /> &bull; Осигуровки: Поети от работодателя<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Подсигурено от работодателя<br /> &bull; Храна: 1 безплатно хранене на ден<br /> &bull; Работни часове на ден: 8часа<br /> &bull; Работни дни на седмица: 5дни<br /> &bull; Униформи: Предоставени от работодателя<br /> &bull; Самолетен билет: За сметка на кандидата<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже<br /> &bull; Възрастови ограничения: Няма<br /> &bull; Опит: Задължителен<br /> &bull; Чужди езици: Английски и/или Руски език на говоримо ниво<br /> &bull; Сертификати: Предимство<br /> Основни дейности<br /> &bull; Инспектиране, тестване и основен сервиз на автомобили, смяна на масло, гуми, филтри;<br /> &bull; Откриване и отстраняване на неизправности;<br /> &bull; Смяна на части;<br /> &bull; Поддържане на цялостното състояние на автомобилите<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: info@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34536 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34536&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Работа в Лондон, Англия http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34537&ref=rss Работа в Лондон, Англия / Позиция: Автомеханици и Диагностици<br /> Описание<br /> Основни детайли:<br /> &bull; Позиция: Автомеханици и Диагностици<br /> &bull; Локация: Лондон, Англия<br /> &bull; Заминаване: Януари, 2016<br /> &bull; Тип на офертата: Целогодишна<br /> Условия<br /> Заплащане:<br /> &bull; Възнаграждение: &pound;20,000 брутно възнаграждение на година<br /> &bull; Получаване на заплата: Всеки месец за предходния<br /> &bull; Начин на получаване на заплата: По банков път<br /> Допълнителни детайли:<br /> &bull; Настаняване: Съдействие за намиране на квартира<br /> &bull; Работни часове на седмица: Средно по 50 часа<br /> &bull; Самолетен билет: За сметка на кандидата<br /> Изисквания<br /> &bull; Мъже/ Жени<br /> &bull; Възрастови ограничения: Над 21-годишна възраст<br /> &bull; Опит: Задължителен, в лицензиран сервиз<br /> &bull; Чужди езици: Английски език на добро ниво<br /> &bull; Сертификати: Сертификат за придобита професионална квалификация по позицията<br /> &bull; Допълнителни изисквания:<br /> - Познания по електроника;<br /> - Задълбочени познания за съвременните автомобили;<br /> - Умения и опит в откриване и отстраняване на проблеми;<br /> - Умения за работа със софтуер и апаратура<br /> Необходими документи:<br /> &bull; Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg<br /> &bull; 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст<br /> ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!<br /> По Work&amp;Travel, програми за стаж и културен обмен.<br /> <br /> Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014<br /> предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.<br /> Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook<br /> За повече информация:<br /> Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.<br /> Е-mail: uk@slava7.bg<br /> Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.<br /> 34537 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34537&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Стажант - restaurant manager в Polycontact http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34538&ref=rss Луксозен курортен комплекс в планините Lutsen, Minesotta обявява стажантско място за позиция &bdquo;restaurant manager&rdquo;. Стажът е платен: $8/час с продължителност 12 месеца. Осигуренa e квартира за $275/ месец. Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство. 34538 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34538&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 Education Officer in UNICEF Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34541&ref=rss <br /> 34541 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34541&ref=rss#comments Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 INVESTMENT ANALYST в DSK Bank, part of OTP Group http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34484&ref=rss We are currently looking for a professional for the position of:<br /> <br /> <strong>INVESTMENT ANALYST<br /> </strong><br /> <strong>With responsibilities to:</strong><br /> <ul> <li>Identify new business opportunities and generate projects in the pipeline.<br /> &nbsp;</li> <li>Evaluate the economic, financial, legal implications and the potential risks of projects in the pipeline, develop and analyse financial models. <br /> &nbsp;</li> <li>Propose project specific financing terms in line with the Bank&rsquo;s credit policy and participate in negotiations with potential clients.<br /> &nbsp;</li> <li>Coordinate the daily work within the Department.<br /> &nbsp;</li> <li>Perform loan administration management and ongoing monitoring tasks.<br /> &nbsp;</li> <li>Prepare and issue relevant reports and analyses, proposals to the decision-making bodies of the Bank.</li> </ul> 34484 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34484&ref=rss#comments Fri, 06 Nov 2015 00:00:00 +0200 Лекар/Кинезитерапевт в Лазерен център Versus http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34420&ref=rss <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><u>Позиция Лекар:</u></strong></span><br /> - Консултира пациентите/клиентите на лазерния център преди процедури;<br /> - Извършва процедурите лазерна епилация с модерна медицинска лазерна апаратура от най-висок клас.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><u><strong>Позиция Кинезитерапевт:</strong></u></span><br /> - Антицелулитни лазерни процедури (процедурите могат да бъдат извършвани от кинезитерапевт или рехабилитатор);<br /> - Терапия за лице с RF (процедурите могат да бъдат извършвани от кинезитерапевт или рехабилитатор).</span> 34420 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34420&ref=rss#comments Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0200 Офис асистент/Рецепционист в Лазерен център Versus http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34421&ref=rss <span style="font-size: 12px;">1. Посреща и обслужва клиенти в търговския обект.<br /> 2. Консултира клиентите за качествата, изпълнението и цените на предлаганите услуги.<br /> 3. Следи за плавното и правилно протичане на работния процес в центъра.<br /> 4. Водене на кореспонденция по телефон, e-mail и документация.<br /> 5. Други задължения</span> 34421 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34421&ref=rss#comments Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0200 PROJECT MANAGEMENT SUPPORT SERVICE in Hulla & Co Human Dynamics KG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34476&ref=rss <br /> 34476 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=34476&ref=rss#comments Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0200