KARIERI.bg - Обяви за работа http://m.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg CONTROLLING SUPERVISOR in Aurubis Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32083&ref=rss <br /> 32083 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32083&ref=rss#comments Fri, 27 Mar 2015 00:00:00 +0200 Сътрудник в Форум за наблюдение и анализ на публични политики http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32087&ref=rss Фондация &bdquo;Форум за наблюдение и анализ на публични политики&quot; - ФОРУМ - е неправителствена организация с дейност в обществена полза &ndash; www.forum-bg.org<br /> <br /> ФОРУМ търси да назначи СЪТРУДНИК със следните отговорности:<br /> &bull; координира проекти на ФОРУМ;<br /> &bull; взима участие в подготовката на проектни предложения и в изпълнението на проекти на ФОРУМ;<br /> &bull; изготвя периодични доклади по някои от проектите, в които участва;<br /> &bull; участва в инициативи на ФОРУМ;<br /> &bull; създава и поддържа бази-данни за нуждите на организацията;<br /> &bull; събира и обработва материали, информация и документи. 32087 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32087&ref=rss#comments Fri, 27 Mar 2015 00:00:00 +0200 Шофьор на тежкотоварен автомобил http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31839&ref=rss Еконт Експрес ООД търси Шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона към Разпределителен център гр. Ямбол.<br /> <br /> Задължения:<br /> - с цел безопасно транспортиране подрежда и укрепва товара в товарното помещение на МПС;<br /> - работно време: по график;<br /> - носи материална отговорност за управлявания автомобил и превозваните пратки.<br /> <br /> Изисквания към кандидат:<br /> - шофьорска книжка категория С+Е;<br /> - професионална компетентност;<br /> - притежание на дигитална карта за тахограф, и удостоверение за психическа годност.<br /> <br /> Необходими документи при кандидатстване:<br /> - автобиография;<br /> - актуална снимка;<br /> - копие от документ за завършено образование;<br /> - копие от карти за тахограф, професионална компетентност и удостоверение за психическа годност.<br /> <br /> Документите се подават задължително лично на адрес:<br /> гр. Ямбол, ж.к. Индустриален, ул. Индустриална №1 &ndash;в малката търговия.<br /> Лице за контант: Дeaн Начев, телефон 0896/187009<br /> <br /> <br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> - трудов договор, съгласно всички изисквания на българското законодателство;<br /> - основна работна заплата -360,00лв.;<br /> - твърда премия &ndash; до 360,00лв.;<br /> - добавки за изминати километри &ndash; по 0,08лв. на км;<br /> - добавки за нощен труд &ndash; по 0,25лв.на час. 31839 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31839&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Търговец ТАСП http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31990&ref=rss <br /> задължения:<br /> <br /> - подпомага колегите от системата на Еконт Експрес в дейността им за развитието на търговска активност;<br /> - комуникира с ключови клиенти и партньори, като изготвя индивидуални предложения съобразно нуждите на Клиента;<br /> - анализира получената пазарна информация от комуникацията с клиенти, като се фокусира върху реализирането на търговските цели на компанията;<br /> - следи събираемостта по договори с отложено плащане и при необходимост предоговаря условията.<br /> - участва в разработването на стратегии, свързани с продажбите, координира и пряко участва в дейностите по изпълнението им;<br /> - поддържа и актуализира клиентската база.<br /> изисквания към кандидата:<br /> <br /> - умения за бизнес комуникация и кореспонденция;<br /> - висше образование /с икономическа, търговска, маркетингова, социологическа или статистическа насоченост/;<br /> - гъвкавост и комбинативност;<br /> - английски език &ndash; препоръчително;<br /> - шофьорска книжка &ndash; предимство.<br /> необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография (с вписани стационарни телефони на предишен работодател);<br /> - копие от документите за завършено средно и висше образование, квалификации и правомощия;<br /> - препоръки.<br /> документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр. Русе, бул. Тутракан 11, Управление на Еконт Експрес ООД, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> *За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 178лв.<br /> След успешно издържан изпит:<br /> - обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &quot;куриер&quot;.<br /> <br /> Работна заплата, която се формира от:<br /> - основна работна заплата - 360 лв. бруто;<br /> - месечна индивидуална премия в размер на 530,00лв бруто, в зависимост от<br /> постигнатите резултати.<br /> - допълнително премиране за обгрижване на ключови клиенти за Компанията и<br /> привличане на нови.<br /> - допълнително премиране за участие в проекти.<br /> 31990 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31990&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Ръководител проект http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32009&ref=rss <br /> задължения:<br /> <br /> - организира, ръководи и развива проект &quot;SmartPost&quot; от момента на неговото възлагане до внедряването му в системата на Еконт Експрес ООД;<br /> - организира и координира съвместната работа на всички участници при изпълнение и внедряване на проекта;<br /> - монотира, измерва и отчита постигането на заложените при планирането на проекта резултати;<br /> - информира Ръководството при възникване на проблеми или забавяния, участва активно при тяхното разрешаване;<br /> - подготвя периодични отчети на база мониторинга по изпълнението на проекта (в т.ч. изготвя справки и статистики на основните измерители за качество по проекта);<br /> - изгражда, развива и управлява екип от СмартПощальони;<br /> - изследва нуждите на клиентите от градски доставки до пощенска кутия;<br /> - изпълнява административни и други управленски задачи, пряко възложени от Ръководството на Еконт Експрес ООД;<br /> &bull; прилага фирмената политика за обслужване на клиенти, спазването на стандартите и процедурите за работа;<br /> &bull; поддържа комуникацията с клиентите, консултира и предлага решения в рамките на своята компетентност;<br /> &bull; изготвя оферти, осъществява контакти с клиенти, води преговори и подготвя сключването на договори;<br /> &bull; следи нуждите и изискванията на пазара и дава обратна информация към Ръководството на компанията;<br /> - разработва стратегия на компанията в доставките до пощенска кутия на писма, покани и рекламни материали;<br /> &bull; отговаря за поддържане удовлетвореността на клиентите.<br /> изисквания към кандидата:<br /> <br /> &bull; висше икономическо или техническо образование и/или друго подходящо за длъжността;<br /> &bull; търговски опит, подкрепен с отлични умения за работа с клиенти и водене на преговори;<br /> &bull; ориентация към постигане на бизнес резултати;<br /> &bull; отлични организаторски, комуникативни и презентационни умения;<br /> &bull; дисциплинираност, умения за убеждаване и определяне на приоритети, насоченост към постигане на конкретни измерими резултати;<br /> - административен опит, подреденост и последователност в изпълнението на поставени задачи;<br /> - компютърна грамотност:<br /> - добро познаване на мобилните платформи iOS и Android, опит при работа с мобилни приложения;<br /> - отлично владеене на английски език.<br /> - местожителство: гр.София<br /> необходими документи при кандидатстване:<br /> <br /> - автобиография с актуална снимка;<br /> - копие от документите за завършено висше образование, квалификации, правомощия, - - препоръки;<br /> документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> гр.София, ул. Резбарска 9, в щаба на СмартКуриер на Мая Иванова, където кандидатът решава задължителен тест за интелигентност.<br /> <br /> <br /> С кандидатите ще се проведе интервю след преценка на Управителя на Еконт Експрес ООД.<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; Куриер &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения. За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 178 лв. След успешно издържан изпит обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &ldquo;Куриер&rdquo;;<br /> <br /> - обучение за подобряване на процесите чрез системата &ldquo;А3&rdquo;;<br /> - обучение за проектно управление и използване на специализиран софтуер за отчитане на задачите &ldquo;Jira&rdquo;.<br /> - трудов договор, съгласно всички изисквания на българското законодателство;<br /> <br /> Ориентирана към резултатите формула на заплащане на труда, която включва:<br /> - основна работна заплата - 360 лв. бруто +<br /> - месечна индивидуална премия в размер на 530 лв. бруто (заплащането е за първите три месеца от длъжността, докато трае обучителния период и кандидатът е ангажиран по проекта).<br /> - договорена допълнителна премия с Управител след внедряване на проекта на база постигнатите резултати<br /> 32009 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32009&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Collaborateur / Collaboratrice avec français http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32048&ref=rss - Traitement et contr&ocirc;le des dossiers des employ&eacute;s<br /> - Classification du courrier<br /> - Maintien de la base de donn&eacute;es<br /> - Actualisation et distribution des diff&eacute;rents rapports<br /> - Communication avec des institutions<br /> 32048 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32048&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 БИЗНЕС КООРДИНАТОР в Евромаркет Груп АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32065&ref=rss Евромаркет Груп е най-големият доставчик на строителна техника и индустриално оборудване в България.<br /> <br /> Във връзка с разрастване на дейността компанията търси за централния си офис в гр. София организиран и мотивиран професионалист за позицията Бизнес координатор.<br /> <br /> Описание на длъжността:<br /> - координира работата и взаимодействието между отделните структури в компанията;<br /> - класифицира и обработва документи;<br /> - разпределя входящата поща и телефонни обаждания от доставчици, клиенти към бизнес направленията;<br /> - води кореспонденция и преговаря с доставчици;<br /> - поддържа база данни на клиенти и партньори на компанията.<br /> <br /> <br /> <br /> 32065 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32065&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Експерт/Главен експерт - продуктово развитие в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32066&ref=rss &bull; Активно участва като проектен мениджър (или част от екипа) в управлението на стратегически важни за Банката проекти;<br /> &bull; Извършва и анализира пазарни проучвания (на продукти и услуги, ценовите параметри, клиентски нужди);<br /> &bull; Инициира, създава и адаптира, съвместно с продуктовите звена в банката, съществуващи или нови продукти, процеси и услуги;<br /> &bull; Създава и развива продуктово портфолио, следи процеса по вече внедрените продукти;<br /> &bull; Разработва, съвместно с бизнеса, бизнес кейс и продуктова карта;<br /> &bull; Поддържа и навременно предлага на бизнеса актуализиране на ценовата политика;<br /> &bull; Създава нови банково &ndash; застрахователни продукти;<br /> &bull; Обучава служителите за новите продукти или за промените по съществуващите. 32066 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32066&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Сервизен специалист за ремонт на винтови компресори в Eвромаркет Компресорс АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32068&ref=rss - Диагностика и ремонт на компресорно оборудване;<br /> - Консултация, монтаж и пуск в експлоатация на компресорно оборудване;<br /> - Диагностика и ремонт на хладилни машини;<br /> - Диагностика, техническо обслужване и ремонт на компресорно оборудване;<br /> - Отстраняване на аварии.<br /> <br /> 32068 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32068&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Financial Manager in Mania Team http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32069&ref=rss Key responsibilities:<br /> <br /> - Coordinate the annual planning and budgeting process. Prepare and consolidate operating budgets/forecasts and other presentations to senior management;<br /> - Work with managers to accumulate relevant information and assemble financial budgets/forecasts and consolidated presentations;<br /> - Provide timely, relevant and accurate reporting &amp; analysis of performance against historical, budgeted, forecasted and strategic planning results to facilitate decision-making toward the achievement of the budget and strategic plan;<br /> - Work closely with the Sales staff to review sales activity and properly forecast the timing of revenue;<br /> - Analyze and present financial reports in an accurate and timely manner;<br /> - Clearly communicate monthly and annual financial statements;<br /> - Collate financial reporting materials, and oversee all financial, project/program accounting;<br /> - Manage projects to improve financial planning process, reporting, and analysis using to ensure that these functions are performed efficiently, and that procedures are developed, maintained and adhered to. 32069 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32069&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Оперативен мениджър в Мания Тийм АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32070&ref=rss ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА:<br /> <br /> &bull; Планира, организира, ръководи и контролира цялостната търговска дейност на фирмата.<br /> &bull; Въвежда и проследява имплементирането на цялостната франчайз политика на Мания.<br /> &bull; Усъвършенства и поддържа наръчник със стандарти и правила за развитието на франчайз бизнеса, продуктите и цялостното ноу-хау на Мания.<br /> &bull; Изготвя фирмена стратегия за изпълнение на търговските цели на Мания съвместно с мениджмънта на компанията.<br /> &bull; Планира, организира и ръководи цялостната търговска дейност в магазините чрез регионалните мениджъри.<br /> &bull; Отговаря за развитието и мотивацията на поверения му екип.<br /> &bull; Изготвя и предлага на Директор ритейл проекти, обосноваващи потребността от инвестиции, целящи оптимизация на търговията на фирмата.<br /> &bull; Изготвя периодични месечни отчети до Директор ритейл, с които се дава детайлна картина за ефективността на магазините.<br /> &bull; Контролира обема и качеството на търговската информация, обработвана и генерирана от информационната система на фирмата.<br /> 32070 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32070&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 ОПЕРАТОР НА МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ в "Туристстрой-Царацово" ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32071&ref=rss Компютърна грамотност;<br /> Владеене на чужд език;<br /> Отговорност, комуникативност и работа в екип.<br /> Отговорности:<br /> Създаване на програми за лазерно рязане;<br /> Оператор на машина за лазерно рязане;<br /> 32071 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32071&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Senior Accountant in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32075&ref=rss <p>Our client &ndash; <strong>Sandoz</strong>, is the generic pharmaceuticals division of Novartis, successfully blending global reach and niche expertise, pioneering biosimilars. To backbone company&rsquo;s business growth and its ambition plans to go forward, the Representative office in Bulgaria is now looking for a competent professional to step in the mandate of:<br /> <br /> <br /> <strong>Senior Accountant</strong><br /> <br /> <br /> <strong>The role:<br /> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>You will contribute to the optimization and control of the business of the company by:</li> <li>Ensuring accurate accounting process on daily basis and during month-end in compliance with company accounting manual and standard accounting procedures &ndash; posting business advance reports and controlling the posting information transferred to the company&rsquo;s Financial Service Centre in Ljubljana</li> <li>Managing the cash request to the mother company once a month and ensuring timely payments in conjunction with Financial Service Centre in Ljubljana</li> <li>Conducting month-end closings and balance sheet review/reconciliations for GL accounts in scope of responsibility of the Representative Office including employees&rsquo; balances, payroll account, local suppliers</li> <li>Participating in the country internal financial control process, performing monthly standard controls as per company established matrix</li> <li>Preparing statutory and country reporting information to internal and external stakeholders, e.g. monthly reconciliation of spent for advertising and promotions, annual report of the Representative Office for received financing and incurred expenses</li> </ul> 32075 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32075&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sales Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32076&ref=rss Do you consider yourself a guru in the B2B business with construction materials?<br /> <br /> If you are shaking your head, while reading the slogan &hellip;.it&rsquo;s worth to continue to the end...<br /> <br /> Our <span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>Client&nbsp;</strong></span>- an international company with strong product portfolio and visible presence on the local market is currently exploring the professional society for a market and business developer to bring the Bulgarian operation to the next level of sales vitalizing the mandate of:<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>Sales Manager</strong></span><br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>The role&rsquo;s construction skeleton:</strong></span><br /> <em>Orchestrating the business development on the local market and ensuring optimal and profitable sales are achieved, you will be boosting distribution, including store chain channel, by involving further potential customers and:<br /> </em><br /> <ul> <li>Taking care of sales planning and sales plan fulfillment, as well as of product assortment&amp; positioning, sales force management and on-the-spot training, results monitoring</li> <li>Paying regular visits and maintaining contact with existing and potential customers, assessing their demands, discussing promotions in stores and at distributors, introducing new products and pricing schemas</li> <li>Ensuring regular supervision of the product range and displays as well as product appearances in distributors&rsquo; showrooms and chain stores&rsquo; floors</li> <li>Preparing contracts, collaborating in yearly negotiations, monitoring the financial situation of the customers, minimalizing bad debts, handling customer complaints</li> <li>Providing customers with POS materials, participating in customer events, organizing fairs, ensuing smooth product installations at stores /rearrangement in case of new opening/reopening</li> <li>Monitoring continuously the activity of the competitors, collecting information about their activity, prices and technical data</li> <li>Reporting on a weekly and monthly basis to the Managing Director</li> </ul> 32076 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32076&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Media planning expert in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32077&ref=rss <br /> 32077 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32077&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Senior Product Manager in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32078&ref=rss <br /> 32078 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32078&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Senior Project manager in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32079&ref=rss <br /> 32079 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32079&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Експерт Поддръжка на мрежа за достъп и пренос в Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32081&ref=rss <br /> 32081 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32081&ref=rss#comments Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0200 Оперативен счетоводител в Регионални консултанти ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32037&ref=rss Обработка на първичните счетоводни документи, изготвяне на аналитични и синтетични справки, месечни отчети, справки по ДДС, декларации 1 и 6. 32037 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32037&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 Администратор на деловодна система в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32051&ref=rss &bull; Работи със и поддържа на оперативно ниво система за документооборот, базирана на Share Point<br /> &bull; Изпълнява ролята на Helpdesk за системата за документооборот - подпомага служителите при въпроси за работата им със системата<br /> &bull; Води обучения за работа със системата<br /> &bull; Поддържа връзка с доставчика на документообортната система за ИТ поддръжка и доработки<br /> &bull; Поддържа връзка с Приложните администратори за системата Share Point от дирекция ИТ<br /> &bull; Участва в разпределението на задачи към деловодителите, изпратени през системата<br /> &bull; Подпомага обработката на документи<br /> &bull; Участва в проекти за разширяване функционалностите на системата и нейното усъвършенстване спрямо нуждите на банката<br /> <br /> 32051 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32051&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 Application administrator - Enterprise systems in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32053&ref=rss <br /> 32053 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32053&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 International Key Account Manager – Single Point of Contact in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32054&ref=rss <br /> 32054 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32054&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sirma Solutions is looking for a Senior Sales Manager in Sirma Solutions http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32057&ref=rss <strong>Job summary:</strong><br /> The Senior Sales Manager will lead the whole sales and pre-sales cycle for the system integration solutions of Sirma Solutions.<br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> &bull; Reach sales targets through proactive acquisition of new customers<br /> &bull; Pre-sales activities for the system integration services<br /> &bull; Assess the customer needs and present relevant solution design in accordance with them<br /> &bull; Negotiate with prospect customers<br /> &bull; Account management for the existing portfolio of customers<br /> &bull; Lead team of sales experts and supervise the achievements of their sales targets 32057 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32057&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH GERMAN AND ENGLISH in 60K / Sixty K Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32059&ref=rss 60K is a leading BPO &amp; Contact Centre provider that operates nationally and internationally from its Sofia based office. Our projects are in the field of IT and Software Support, Entertainment, E-commerce, Travel &amp; Leisure, Finance and Insurance, Telecommunications. In accordance to our Clients&rsquo; needs, we provide them with high quality customer support and back office services via incoming and outgoing telephone lines, e-mail, remote assistance and live chat.<br /> Here, at 60K, we put people first and have created a working environment that stimulates staff to perform at optimum levels through excellent and continuous training programs, a natural and friendly atmosphere, empowerment, and giving them the right tools to do the job. We have currently employed more than 600 excellent professionals and continue to expand rapidly our company size and market share. We believe that 60K is the place where all the happy people work.<br /> Due to our business activity enlargement, currently we are looking to hire a high motivated professional for the position of<br /> <br /> <br /> <strong>CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH GERMAN AND ENGLISH</strong><br /> <br /> <br /> <em><strong>Our Client:</strong></em><br /> <br /> Our Client is one of the premier providers of services in the area of Tourism and Leisure. Yearly more than 23 millions of people choose high quality of the service and prefer excellent customer care using the services provided by our Client. In our team currently are working more than 80 motivated specialists and provide high quality service in more than 4 languages to customers worldwide.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Your Role:</strong></em><br /> <br /> You will be required to represent 60K and our Client on a top level providing high quality customer support services via live chat support system. You will be involved into our dynamic and professionally structured business process and will be responsible to keep up with the level of customers&rsquo; satisfaction expectations. Your day-to-day tasks will be focused on providing excellent customer support services meeting our clients&rsquo; service level agreements. 32059 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32059&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 TECHNICAL SUPPORT AGENT WITH ENGLISH в 60K / Sixty K Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32060&ref=rss <strong>TECHNICAL SUPPORT AGENT WITH ENGLISH</strong><br /> <br /> <br /> <em><strong>Your Role:</strong></em><br /> <br /> You will be required to represent 60K and our Client on a top level providing high quality customer support services via telephone and e-mail. You will be involved into our dynamic and professionally structured business process and will be responsible to keep up with the level of customers&rsquo; satisfaction expectations. Your day-to-day tasks will be focused on providing excellent customer support services meeting our clients&rsquo; service level agreements.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Your responsibilities:</strong></em><br /> <br /> &bull; To provide excellent technical support and customer care services to the end users of our Client;<br /> &bull; To be able to react on customers&rsquo; requests promptly and in a professional manner;<br /> &bull; To operate correctly with our Client&rsquo;s internal software programs and applications;<br /> &bull; To be able to meet 60K requirements concerning high quality services provision. 32060 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32060&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 NIGHT SHIFT CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH SPANISH AND ENGLISH в 60K / Sixty K Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32061&ref=rss <strong>NIGHT SHIFT CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH SPANISH AND ENGLISH</strong><br /> <br /> <br /> <em><strong>Your Role:</strong></em><br /> <br /> You will be required to represent 60K and our Client on a top level providing high quality customer support services via telephone and/ or e-mail. You will be involved into our dynamic and professionally structured business process and will be responsible to keep up with the level of customers&rsquo; satisfaction expectations. Your day-to-day tasks will be focused on providing excellent customer support services meeting our clients&rsquo; service level agreements.<br /> <br /> <em><strong><br /> Your responsibilities:</strong></em><br /> <br /> &bull; To provide excellent support and customer care services to the end users of our Client;<br /> &bull; To be able to react on customers&rsquo; requests promptly and in a professional manner;<br /> &bull; To operate correctly with our Client&rsquo;s internal software programs and applications;<br /> &bull; To be able to meet 60K requirements concerning high quality services provision. 32061 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32061&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 BILINGUAL CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE в 60K / Sixty K Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32062&ref=rss <strong>BILINGUAL CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE<br /> </strong><br /> <br /> <em><strong>Your Role:</strong></em><br /> <br /> You will be required to represent 60K and our Client on a top level providing high quality customer support services via telephone and/ or e-mail. You will be involved into our dynamic and professionally structured business process and will be responsible to keep up with the level of customers&rsquo; satisfaction expectations. Your day-to-day tasks will be focused on providing excellent customer support services meeting our clients&rsquo; service level agreements.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Your responsibilities:</strong></em><br /> <br /> &bull; To provide excellent support and customer care services to the end users of our Client;<br /> &bull; To be able to react on customers&rsquo; requests promptly and in a professional manner;<br /> &bull; To operate correctly with our Client&rsquo;s internal software programs and applications;<br /> &bull; To be able to meet 60K requirements concerning high quality services provision. 32062 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32062&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH SWEDISH AND ENGLISH in 60K / Sixty K Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32063&ref=rss 60K is a leading BPO &amp; Contact Centre provider that operates nationally and internationally from its Sofia based office. Our projects are in the field of IT and Software Support, Entertainment, E-commerce, Travel &amp; Leisure, Finance and Insurance, Telecommunications. In accordance to our Clients&rsquo; needs, we provide them with high quality customer support and back office services via incoming and outgoing telephone lines, e-mail, remote assistance and live chat.<br /> Here, at 60K, we put people first and have created a working environment that stimulates staff to perform at optimum levels through excellent and continuous training programs, a natural and friendly atmosphere, empowerment, and giving them the right tools to do the job. We have currently employed more than 600 excellent professionals and continue to expand rapidly our company size and market share. We believe that 60K is the place where all the happy people work.<br /> Due to our business activity enlargement, currently we are looking to hire a high motivated professional for the position of<br /> <br /> <br /> <strong>CUSTOMER SUPPORT REPRESENTATIVE WITH SWEDISH AND ENGLISH</strong><br /> <br /> <br /> <em><strong>Our Client:</strong></em><br /> <br /> Our Client is one of the premier providers of services in the area of Tourism and Leisure. Yearly more than 23 millions of people choose high quality of the service and prefer excellent customer care using the services provided by our Client. In our team currently are working more than 80 motivated specialists and provide high quality service in more than 4 languages to customers worldwide.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Your Role:</strong></em><br /> <br /> You will be required to represent 60K and our Client on a top level providing high quality customer support services via live chat support system. You will be involved into our dynamic and professionally structured business process and will be responsible to keep up with the level of customers&rsquo; satisfaction expectations. Your day-to-day tasks will be focused on providing excellent customer support services meeting our clients&rsquo; service level agreements. 32063 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32063&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sales Executive in AMI Communications http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32064&ref=rss <br /> 32064 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32064&ref=rss#comments Wed, 25 Mar 2015 00:00:00 +0200 Key Account Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32043&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners &ndash; one of the leading and most renowned food manufacturers in the world &ndash; experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Key Account Manager<br /> <br /> The purpose of the job is to drive profitable growth in the directly served accounts through excellence in execution of the market&rsquo;s strategies and full deployment of the customer agenda applying full category management.<br /> <br /> What is your role:<br /> &bull; Directly negotiate and build relationships with the key stakeholders in the accounts;<br /> &bull; Ensure tactically and strategically offerings in line with the size/potential of the accounts;<br /> &bull; Act as knowledge supplier and translate Market, company and category key growth drivers into relevant account strategies;<br /> &bull; Establish and drive the customer agenda in the accounts in order to deliver key performance indicators in agreed channels and accounts;<br /> &bull; In collaboration with the Category Developer ensure that the efforts of the third party merchandising teams and the Distributor&acute;s Sales Force is working in line with agreed distribution, activity and display targets in each of the assigned channels and Accounts;<br /> &bull; Manage profitably the entire budget within the accounts;<br /> &bull; Supply proactively marketing colleagues with ideas and opportunities to win in the assigned channels and accounts;<br /> &bull; Plan in co-operation with Country Manager the resources of company and Distributor to maximize sales of the company&rsquo;s brands in the assigned channels. 32043 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32043&ref=rss#comments Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sales and PR manager in Маркдетурк и КО ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32046&ref=rss Primary:<br /> - Someone that loves to communicate with people via all kinds of channels- telephone, meeting, e-mail and whatever else is needed; Previous experience in telemarketing or a call center is high advantage.<br /> <br /> Secondary:<br /> - Someone who loves to grow and loves to help other people also to grow;<br /> - Someone who is extremely active and likes to be busy all day long, doing many different activities, all aligned with the end result needed to be achieved;<br /> - A person who does not stop when there is a problem but is able to very fast handle and continue on the ball;<br /> - A person who has the ability to answer the high standards that we follow and if not yet at that level at least to have the willingness to reach them;<br /> - A MUST is someone who loves to telephone people;&nbsp; 32046 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32046&ref=rss#comments Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 +0200 Преводач с английски език в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32049&ref=rss &bull; Извършва писмени преводи за нуждите на Банката от и на английски език с помощта на преводачески софтуер<br /> &bull; Придружава представители на банката на срещи и събития, при които има нужда от превод<br /> &bull; Редактира преведени текстове за нуждите на Банката<br /> 32049 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32049&ref=rss#comments Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 +0200 УПРАВИТЕЛ НА БИО МАГАЗИН в Смарт Органик Фууд ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32050&ref=rss <strong>Смарт Органик Фууд ЕООД - Зелен Био</strong> е водещ дистрибутор на био храни в България. Портфолиото ни от над 1000 био продукта включва водещи марки био храни от Германия, български био продукти и продукти собствена марка от нашата био сертифицирана пакетажна линия. Богатият асортимент, добрите цени и бързото и коректно обслужване ни правят предпочитан партньор за био магазини, супермаркети, ресторанти, аптеки и детски кухни.<br /> <br /> За наш голям нов обект, намиращ се в мол търсим:<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>УПРАВИТЕЛ НА БИО МАГАЗИН</strong><br /> <br /> <br /> <br /> Основни отговорности:<br /> <br /> * Управителят ще е отговорен за цялостното управление на дейността на търговския обект и персонала; изграждането на процеси на работа; следене за спазване на добро ниво на обслужване и постигане на висока удовлетвореност на клиентите и др.<br /> <br /> <br /> Задължителни изискания:<br /> <br /> * Задължителен предишен опит като Управител в голям обект за хранителни стоки<br /> * Много добри организационни и комуникационни умения<br /> * Добро владеене на английски език<br /> * Добра компютърна грамотност и опит със складово - счетоводна програма<br /> * Енергична личност, способна да поема отговорност и инициатива.<br /> <br /> <br /> Ние Ви предлагаме:<br /> <br /> * Трудов договор с пълни осигуровки<br /> * Възможност за развитие<br /> * Работа в позитивна и приятна работна атмосфера в социално отговорна компания.<br /> <br /> <br /> В случай, че позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография. Моля, имайте предвид, че само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 32050 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32050&ref=rss#comments Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 +0200 Recruitment Professional in GfK Bulgaria, Market Research Institute http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32039&ref=rss Holding the position, you will be expected to execute the overall recruitment process, including but not limited to:<br /> <br /> Definition of the job profile together with the hiring managers<br /> Prepare the job ads and identify the most appropriate sources to advertise;<br /> Initial pre-screening of the applications;<br /> Conduct phone and face to face interviews;<br /> Organize test sessions and final interviews with the managers;<br /> Prepare job offers to the approved applicants;<br /> Provide regular feedback to all applicants.<br /> Use actively social media channels and attract passive candidates in order to ensure potential talents are in the pipeline;<br /> Establish good relationships with staffing agencies, universities, government agencies and other vendors in order to ensure the best sources to gather applicants are properly used;<br /> Coordinate and participate in recruitment fairs and events;<br /> Lead different improvement initiatives in the HR recruitment function;<br /> Fully understand people and skills demand of the business and the people availability on the market;<br /> Implement local and group HR practices and procedures for GfK.<br /> 32039 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32039&ref=rss#comments Mon, 23 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sales & Marketing Support B2B in Dr. Pendl & Dr. Piswanger Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32033&ref=rss For the needs of our client Canon Bulgaria, a world-leading innovator and provider of imaging and information technology solutions, we are currently looking for highly motivated and experienced professional to fill in the temporary position of:<br /> <br /> <br /> <strong>Sales &amp; Marketing Support B2B<br /> </strong>/temporary position/<strong><br /> Ref.: SMS</strong><br /> <br /> <u><strong>Main goal:</strong></u><br /> <br /> Supports, maintains and coordinates the processes and activities related to sales and marketing administration.<br /> <br /> <strong><u>Tasks &amp; Responsibilities:</u></strong><br /> <br /> <strong>Sales Support</strong> <ul> <li>Supports the process of collecting and collating sales information, reports and data;</li> <li>Coordinates orders and delivery for B2B products;</li> <li>Manages the local warehouse, monitoring of inventory;</li> <li>Supports claim handling and invoice processing;</li> <li>Administrates the &ldquo;Partner Net&rdquo; (Partner Online Platform);</li> </ul> <br /> <strong>Marketing Support</strong> <ul> <li>Plans business imaging campaigns, messaging and actions;</li> <li>Plans, localizes, implements and measures central and local communication campaigns;</li> <li>Develops media plans for marketing communications actions;</li> <li>Coordinate different events.</li> </ul> <br /> 32033 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32033&ref=rss#comments Sat, 21 Mar 2015 00:00:00 +0200 КОНСТРУКТОР/ДИЗАЙНЕР/ ПРОЕКТАНТ/ИНЖЕНЕР НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ в „Туристстрой-Царацово“ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32016&ref=rss Отговорности:<br /> Разработва необходимата техническа документация относно съществуващи или нови продукти;<br /> Изготвя технически чертежи за изделия от листов материал и заварени конструкции;<br /> Изработва количествено-стойностни сметки от съществуващи чертежи;<br /> Участва в мониторинг и контрол по време на производството;<br /> Активно участва в разработване и внедряване на нови продукти и технологии в редовно производство;<br /> Следене на последните тенденции в бранша; 32016 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32016&ref=rss#comments Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0200 Technical Support Engineer - Festo в СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32021&ref=rss &bull; Участва в изработване на приложен софтуер за продуктите на &bdquo;Фесто&rdquo;;<br /> &bull; Оказва техническа помощ на клиентите при инсталиране, настройка и поддръжка на софтуер;<br /> &bull; Подпомага дейността на инженерите по продажби в страната;<br /> &bull; Участва в проекти за автоматизация;<br /> &bull; Организиране и провеждане на технически консултации както за клиенти, така и за инженерите по продажби;<br /> &bull; Поддържа и настройва системите за автоматизация в Центъра за приложения на &bdquo;Фесто&rdquo;;<br /> &bull; Извършва сервизно обслужване на &bdquo;Фесто&rdquo; изделия;<br /> &bull; Провежда обучения за клиенти за продуктите предлагани от &bdquo;Фесто&rdquo;; 32021 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32021&ref=rss#comments Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0200 Junior Sales Engineer in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32022&ref=rss services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner &ndash; leading international company, specialized in trade of industrial and pipeline equipment (pipes, fittings, strainers, pressure reducing and safety valves, steam traps, actuators, insulation, PP-R systems, etc.) and exclusive representative some of the world&rsquo;s leading brands in the sector &ndash; motivated candidates with engineering education and even a little sales experience, but eager to learn:<br /> <br /> Junior Sales Engineer<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Make researches and gather information for the market and competition;<br /> &bull; Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time;<br /> &bull; Arrange, lead business meetings and demonstrations. Provide after sales support to clients;<br /> &bull; Prepare trade offers, tender documentation, negotiates price and other terms in the contracts;<br /> &bull; Achieve personal as well as company targets set by the management;<br /> &bull; Analyze and comprehend costs of goods, profits and sales; Prepare sales reports;<br /> &bull; Communicate with the producers and support marketing activities by attending trade shows, fairs and various conferences. 32022 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32022&ref=rss#comments Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0200 Executive Assistant to GM in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32031&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners - leading provider of end-to-end enterprise communications, including telecommunications, radio transmission and broadcasting, control and surveillance systems, air navigation, railway signaling and safety, precision calibration and measurement equipment - experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Personal Assistant<br /> <br /> The position involves а large variety of tasks with emphasis on organizational, technical and administrative support to the company's management.<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> <br /> &bull; Conduct written and verbal communication with customers, partners and suppliers, often on behalf of senior managers;<br /> &bull; Prepare, review and translate presentations, reports, letters and other documents;<br /> &bull; Prioritize and manage multiple projects and follow through on issues in a timely manner;<br /> &bull; Setup and coordinate different company events, internal/external meetings;<br /> &bull; File and retrieve corporate documents, records, and reports;<br /> &bull; Travel abroad with the management (when it is necessary).<br /> 32031 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32031&ref=rss#comments Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0200 СПЕЦИАЛИСТ РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТИТЕ в ПРОФИ КРЕДИТ България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32032&ref=rss - Развитие на продуктовото портфолио на компанията и цялостния процес по имплементиране на нови продукти и продуктови кампании;<br /> - Мониторинг на външната за компанията среда, идентифициране на пазара и конкурентните тенденции, оказващи влияние върху бизнеса;<br /> - Идентифициране възможности за развитие, с оглед повишаване на продажбите и печалбата;<br /> - Организация и координиране на Продуктовия комитет;<br /> - Задържане на лоялните клиенти на компанията, разработване на програми и тяхното имплементиране. 32032 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32032&ref=rss#comments Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0200 Рентгенов лаборант в Horizons http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32011&ref=rss <ul> <li>Извършва изследвания с апаратура за рентгенова диагностика, в съответствие с утвърдените стандартни процедури</li> <li>Контролира резултати и качество на направените снимки</li> <li>Осигурява и съхранява необходимите консумативи и материали за поддържане на правилното функциониране на дейността</li> <li>Консултира относно предлагани услуги и продукти в областта на образната диагностика и дентална практика</li> </ul> <br /> 32011 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32011&ref=rss#comments Thu, 19 Mar 2015 00:00:00 +0200 National Key Account http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32018&ref=rss <br /> 32018 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32018&ref=rss#comments Thu, 19 Mar 2015 00:00:00 +0200 Assistante administrative en immobilier in CCI France Bulgarie http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32003&ref=rss <br /> 32003 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32003&ref=rss#comments Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0200 Работник за обучение на координатно-шлифовъчна машина в ТИКЕ - ММ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32005&ref=rss <em>- Настройване на машината и центровка на обработваните детайли,подбиране подходящ режим на шлифоване<br /> - Изисквания за точност и гладкост &ndash; изключително високи.<br /> - За координатното шлайфане на детайли за инструменталното производство се ползва вътрешно и външно,профилно и ротационно шлайфане.<br /> - Детайли със сложна конфигурация и стъпки, шлайфането на които е невъзможно другаде.<br /> - Центровка и измерване на профилни отвори в координатна система.<br /> - Работа с прецизни измервателни инструменти.<br /> - Разчитане на конструктивна и технологична документация.</em> 32005 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32005&ref=rss#comments Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0200 Служител отдел "Резервации" в ТА http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32007&ref=rss Основни задължения:<br /> - активна кореспонденция с партньори от България и чужбина;<br /> - работа на компютър, въвеждане на информация в база данни;<br /> - отразяване на резервации и данни;<br /> - следене на контингенти, заетост;<br /> <br /> <br /> 32007 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32007&ref=rss#comments Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sirma Business Consulting is looking for a Java web developer in Sirma Business Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32012&ref=rss <strong>About Sirma Business Consulting:</strong><br /> Sirma Business Consulting (SBC) span off from Sirma Group Holding JSC in 2007, in order to answer the needs of the banking sector for specialized IT solutions and products.<br /> The company&rsquo;s services range covers Core, Retail and Wholesale Banking, Regulatory Compliance &amp; Risk Management, along with implementation services and consulting.<br /> SBC is specialized in delivery of high-quality business and IT solutions, based on FlexCube or other core banking systems. We provide mature solutions for Payment Portal, Cards (CMS), Electronic Banking services (weBank), Customer Data profile management and collection, Scoring, Workflow, Reporting and Risk services, Business Intelligence, Notification and Statements, Trading and Forex, Debt collection and Legal lawsuits.<br /> We believe that every individual has the right to feel comfortable at their workplace and to enjoy what they do. We offer our employees creative, professional, friendly and open-minded organizational culture, since we are convinced that it is the self-motivated, responsible and creative people that bring success to the company.<br /> <br /> <strong>Job Summary:</strong><br /> The Java web developer participates actively in the software development life-cycle, including planning, performance analysis, design, development, testing and deployment.<br /> <strong><br /> Responsibilities:</strong><br /> &bull; Maintain and enhance existing software applications<br /> &bull; Develop and maintain HTML5/JS web-based systems<br /> &bull; Build efficient and reusable front-end software<br /> 32012 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32012&ref=rss#comments Wed, 18 Mar 2015 00:00:00 +0200 Examinations Services Coordinator in British Council Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31989&ref=rss <strong>We are currently recruiting for an Examinations Services Coordinator who will be responsible for Aptis and other examinations (Professional, University and School)</strong>. &nbsp;<br /> <br /> The post holder will support the administration of the examinations team in Bulgaria and will provide an effective contribution to the substantial examinations portfolio.&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> We are looking for a strong team player who is customer service oriented, flexible and with good IT skills. The candidate should be able to handle an extensive workload, be fluent in English and Bulgarian, able to work under pressure and to deadlines.&nbsp;<br /> <br /> We offer an attractive salary package (salary range 1300-2000 BGN per month) and the unique opportunity of acquiring valuable experience in a highly specialised and competitive area.&nbsp;<br /> Any questions about the working conditions and the requirements of the job, as well as the completed application form should be sent by e-mail to <a href="mailto:Elena.Marinova@britishcouncil.bg">Elena.Marinova@britishcouncil.bg</a>. <strong>Please note that we do not accept CV&rsquo;s.</strong>&nbsp;<br /> <br /> The closing date for applications is 31 March 2015. Only short-listed candidates will be contacted for interviews (to be held in English in the period 6-9 April 2015).&nbsp; We expect the successful candidate to start in May 2015.&nbsp;<br /> <br /> The British Council is committed to a policy of equal opportunity and welcomes applicants from all sections of the community. We work to ensure that people are not unjustifiably discriminated against on the basis of age, disability, ethnicity, gender, religion or belief, sexual orientation or any other irrelevant grounds. We guarantee an interview to disabled candidates who meet the essential criteria.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> The British Council believes that all children have potential and that every child matters&nbsp;everywhere in the world. The British Council affirms the position that all children have the right to be protected from all forms of abuse as set out in article 19, UNCRC; 1989. 31989 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31989&ref=rss#comments Tue, 17 Mar 2015 00:00:00 +0200 Оператор на машина в Аустротерм България ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31996&ref=rss &bull; Ежедневна техническа работа и осигуряване на нормално протичане на производствените процеси на съответното работно място<br /> &bull; Способност за усвояване на машините и работа в екип<br /> &bull; Спазване на всички правила и норми за безопасна и безаварийна работа на съответната машина 31996 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31996&ref=rss#comments Tue, 17 Mar 2015 00:00:00 +0200 Applications Administrator in Мобилтел ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31998&ref=rss <br /> 31998 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31998&ref=rss#comments Tue, 17 Mar 2015 00:00:00 +0200 Старши касиер в гр.Оряхово в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31984&ref=rss &bull; Отговаря за оптималното управление на парите в брой<br /> &bull; Извършва всички кешови транзакции и въвежда данните в компютърната система<br /> &bull; Подготвя ценните пратки<br /> &bull; Отговаря за изпълнението на задълженията, изложени в закона за предотвратяването на пране на пари и внимава за фалшиви банкноти и монети<br /> &bull; В отсъствието на отговорника за салона, се грижи за добрата организация на работата и качественото и бързо обслужване на клиентите<br /> 31984 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31984&ref=rss#comments Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0200 Стажант по данъчно право в Адвокатска кантора Татарова http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31986&ref=rss От стажанта ще се очаква да:<br /> - прави проучвания в сферата на данъчното и административното право;<br /> - оказва съдействие при писане на правни съвети, жалби срещу ревизионни актове и статии на данъчна тематика;<br /> - следи редовно данъчните новости и съставя новини в тази връзка;<br /> - входира и взема документи от органите по приходите, съдилищата и други институции. 31986 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31986&ref=rss#comments Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0200 Sales support specialist in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31987&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners &ndash; company working in the field of trading and industrial processing of steel products &ndash; for the position of:<br /> <br /> Sales support specialist<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> - Assisting the sales representatives regarding new customer enquiries;<br /> - Participation in making proposals in strict deadlines;<br /> - Organization and coordination the purchasing and transportation of goods between clients and suppliers;<br /> - Be responsible for completion of regular daily, weekly, monthly and yearly reports related to the sales results of the company;<br /> - Communication with clients and partners;<br /> - Keep strict documental and administrative reporting for carried-out sales in SAP. 31987 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31987&ref=rss#comments Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0200 Координатор Проект – “Управление и съхранение на архива на Банка ДСК“ в Банка ДСК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31993&ref=rss &bull; Координира и администрира цялостната дейност по проекта, в съответствие с действащите нормативни актове.<br /> &bull; Координира и ръководи дейността по осигуряване на навременното, точно и коректно обработване на информацията предоставена от членовете на работната група.<br /> &bull; Разпределя и контролира текущите задължения на участниците в работната група, в зависимост от необходимостта за приоритетно изпълнение на целите на проекта.<br /> &bull; Координира и контролира изпълнението на проектните задачи, съгласно поставените срокове.<br /> &bull; Предлага, изготвя и преработва при необходимост вътрешно нормативни документи отнасящи се до архивите и архивната дейност.<br /> &bull; Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на проекта, като отговаря за организирането и провеждането на срещите на работната гурпа, както и за подготовката и изготвянето на вътрешно нормативни документи и доклади относно проектната реализация.<br /> 31993 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31993&ref=rss#comments Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0200 HR Expert in Telenor Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31999&ref=rss <strong>MAIN RESPONSIBILITIES: </strong> <br /> <ul> <li>Participate and coordinate all stages ofthe training process, following the company training plan (identifying divisional and individual training needs analysis,&nbsp;organization and&nbsp;implementation of training initiatives, monitoring of all training activities and expenses)&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;</li> <li>Participate actively in projects regarding training and people development <br /> &nbsp;</li> <li>Contribute to the implementation of employer&rsquo;s brand strategy and relevant key initiatives &ndash; Youth programs and internal events<br /> &nbsp;</li> <li>Organize the annual process of company participation in Telenor Group Employee Engagement Survey<br /> &nbsp;</li> <li>Contribute to the implementation of large-scale organizational and people development projects &ndash; Annual Performance Appraisal, implementation of comprehensive Learning Management System. <br /> &nbsp;</li> <li>Follow-up, monitoring and reporting of KPIs for people development activities <br /> <br /> <br /> &nbsp;</li> </ul> <br /> 31999 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31999&ref=rss#comments Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 +0200 COORDINATOR OF PETRI in PETRI http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31972&ref=rss <br /> 31972 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=31972&ref=rss#comments Fri, 13 Mar 2015 00:00:00 +0200