KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Стажант - счетоводител в Зи тийм акаунтинг ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30728&ref=rss * Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация;<br /> * Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;<br /> * Изготвяне на декларации, справки, доклади, отчети, уведомления, писма свързани с отчетността на клиента;<br /> * Съставяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване и други документи, свързани с трудовото законодателство;<br /> * Изготвяне на платежни ведомости, осигуряване и платежни нареждания;<br /> * Работна комуникация с клиенти.<br /> 30728 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30728&ref=rss#comments Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0200 Асистент директор на отдел процеси http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30738&ref=rss - обработка на документация<br /> - въвеждане на данни в система<br /> - описание на процеси<br /> - английски език.<br /> <br /> <br /> 30738 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30738&ref=rss#comments Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0200 Консултант http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30739&ref=rss - добри комуникативни умения в разговор и писмена комуникация, ясна дикция;<br /> - умения за бързо и адекватно определяне на очакванията, на клиента;<br /> - прием и обработка на заявки от клиенти, координира изпълнението им;<br /> - да реагира бързо и адекватно при деловите взаимоотношения, с които може да се сблъска в процеса на работа с клиентите на Компанията;<br /> - познаване на всички работни процеси в Компанията и умения за ефективно представяне и предлагане на услугите ни, в съответствие с индивидуалните нужди на клиента.<br /> - работа с Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel;<br /> - сменен режим на работа. 30739 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30739&ref=rss#comments Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0200 Мениджър Качество http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30740&ref=rss Задълженията се състоят в управление и контрол на качеството на предлаганите видове куриерски услуги, съгласно приетите в Компанията стандарти, както и предложения за непрекъснато усъвършенстване на процесите в нея. 30740 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30740&ref=rss#comments Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0200 Треньор в Консултативен център http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30741&ref=rss - Обучава служителите от Консултативен център;<br /> - Прави мониторинг на проведените от консултантите на Еконт разговори;<br /> - Изготвя тренировки за отстраняване на дефекти;<br /> - Прилага регламентираните санкции при констатация на неефективна комуникация;<br /> - Ангажира се с комуникацията с отдел Център за знания, при въвеждане на нов работен процес;<br /> - Предлага подобрения на работния процес чрез репорти и проекти. 30741 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30741&ref=rss#comments Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0200 Организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30731&ref=rss Описание на длъжността:<br /> - извършване на товаро-разтоварна дейност;<br /> - изготвя групажи, разгрупира и обработва пратки;<br /> - разпределя пратките по направление;<br /> - приемо-предаване на пратки от/на куриер;<br /> - работа със специализиран софтуер и складова техника;<br /> - сменен режим на работа.<br /> <br /> Необходими документи за кандидатстване:<br /> - автобиография;<br /> - копия от дипломи;<br /> - шофьорска книжка &ndash; категория В.<br /> <br /> Документи се подават лично на адрес:<br /> Гр. Русе, бул. Тутракан 11<br /> Лице за контакт: Марияна Денчева, тел:0885677447, email:m_dencheva@econt.com<br /> <br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения.<br /> *За да започне обучение кандидатът заплаща такса в размер на 60 лв.<br /> След успешно издържан изпит:<br /> - обучаваният получава Удостоверение за придобита част от професия &quot;куриер&quot;.<br /> <br /> - основна работна заплата - 340 лв. бруто;<br /> - индивидуална премия за качество - до 1400 лв. бруто.<br /> 30731 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30731&ref=rss#comments Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0200 Quality and Training Specialist with German in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30733&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person&#39;s life and the right person can transform a business. We&#39;re passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> The extensive experience in the human resources industry under our belt has given us valuable insights and extensive knowledge of the corporate cultures and thus enabled us to locate the best candidates for our clients.<br /> For our client, we are looking for a professional to join their team as:<br /> <br /> Tasks and responsibilities:<br /> <br /> - Monitoring quality of work (calls, letters, e-mails, chats,&hellip;)<br /> - Maintaining and increasing the knowledge level and soft skills across all personnel<br /> - Developing, updating or refreshing general training material<br /> - Back up of colleagues<br /> - Performing evaluation of the calls and other tasks and providing feedback to the agents<br /> 30733 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30733&ref=rss#comments Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0200 Incident Manager with German in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30734&ref=rss &bull; Service ticket handling;<br /> &bull; Installation support onsite and via remote access;<br /> &bull; Cooperation in system tests;<br /> &bull; Training and workshops for customer and service staff;<br /> &bull; Close collaboration with first and third level support;<br /> &bull; Root cause analysis of technical problem;<br /> &bull; Consulting and planning of Implementation; 30734 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30734&ref=rss#comments Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0200 HR Administrator with Greek in HRS Bulgaria чрез HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30735&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> The extensive experience in the human resources industry under our belt has given us valuable insights and an extensive knowledge of the corporate cultures and thus enabled us to locate the best candidates for our clients.<br /> <br /> For our client, we are looking for a professional to join their team as:<br /> <br /> You will be responsible for:<br /> <br /> - Managing the incoming HR information in a special system;<br /> - Database management;<br /> - Tracking and checking for accuracy of the submitted information;<br /> - Resolving issues and queries in a timely manner;<br /> - Keeping communication between the international offices.<br /> <br /> 30735 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30735&ref=rss#comments Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0200 Accountant with German in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30736&ref=rss &bull; Process accounts payable and/or accounts receivable<br /> &bull; Performed account reconciliations and general ledger entries<br /> &bull; Allocate payments<br /> &bull; Reconcile customer accounts<br /> &bull; Active communication with clients&nbsp; 30736 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30736&ref=rss#comments Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0200 Финансов анализатор в Мегадом ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30697&ref=rss Отговорности и задължения:<br /> - Управлява финансовите рискове на компанията;<br /> - Извършва финансовото планиране; Управлява бюджета и паричните потоци в компанията;<br /> - Следи и контролира разходните центрове;<br /> - Анализира и прогнозира приходите и разходите;<br /> - Консултира и подпомага висшето ръководство при осигуряването на ново финансиране, включително по всички стратегически и технически въпроси от финансовия сектор.<br /> - Води документацията и финансова отчетност пред висшето ръководство;<br /> - Осъществява контрол върху финансово-счетоводния отдел;<br /> - Изготвя справки за нуждите на управленския екип;<br /> 30697 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30697&ref=rss#comments Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0200 Мениджър логистика в Мегадом ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30698&ref=rss - Организира и управлява логистичните процеси на верига търговски обекти и складове в страната;<br /> - Оптимизира движението на стоките между обектите;<br /> - Води преговори, договаря цени и условия за осъществяване на превози;<br /> - Следи за безпроблемното протичане на транспорта, спазването на вътрешните правила за движение на стоките между обектите;<br /> - Разрешава възникнали проблеми при превозите;<br /> - Изготвя анализи и справки за нуждите на управленския екип;<br /> - Идентифицира на нови възможности за развитие на бизнеса и увеличаване на продажбите;<br /> 30698 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30698&ref=rss#comments Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0200 Legal Adviser in GLOBUL http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30720&ref=rss <strong>Main responsibilities:&lt;br&gt;</strong><br /> <br /> <br /> <ul> <li>Provide legal support to all company functions, including sourcing, marketing, products and services, data privacy and information management, HR, compliance&lt;br&gt; <br /> &nbsp;</li> <li>Provide legal support and represent the company before the courts and administrative authorities, incl. Data Protection Commission, Commission for Protection of Consumer, etc.&lt;br&gt; <br /> &nbsp;</li> <li>Elaborate and/or approve any and legal documents that appear to be necessary in the day-today activity of the compan&lt;br&gt; <br /> &nbsp;</li> <li>Provide legal opinions and recommendations regarding the company&rsquo;s activities and particular projects&lt;br&gt; <br /> &nbsp;</li> <li>Draft contracts and participate in the negotiation process&lt;br&gt;<br /> &nbsp;</li> <li>Support corporate governance and compliance function of the company, incl. by implementing the relevant local and group obligations and requirements <br /> &nbsp;</li> </ul> <br /> <br /> <br /> 30720 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30720&ref=rss#comments Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0200 Проектен инженер телекомуникации и ИТ в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30723&ref=rss Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси, чрез повече от 4400 офиса в над 80 страни. В момента търсим за един от нашите партньори &ndash; водеща инженерингова компания, специализирана в областта на телекомуникациите &ndash; опитни и амбициозни кандидати за позицията:<br /> <br /> Проектен инженер телекомуникации и ИТ<br /> <br /> Отговорности:<br /> - Взема участие в подготовката на документации по тръжни процедури, включително технически и системни решения, оценка на разходите и бюджетиране на проект;<br /> - Преговори за договорните условия и цени с чуждестранни и местни доставчици и подизпълнители;<br /> - Изготвя оферти, търговски документи и договори;<br /> - Оказване на техническа помощ на ръководителите на проекти;<br /> - Техническа помощ за клиенти;<br /> - Съдейства при изготвянето на техническа документация;<br /> - Тясно сътрудничество с други отдели на компанията - инженеринг, развитие и логистика;<br /> - Активно участие в цялостния процес на ново проучване на пазара, подготовка на планове и разчети за увеличаване бизнеса на компанията. 30723 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30723&ref=rss#comments Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0200 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30685&ref=rss <br /> 30685 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30685&ref=rss#comments Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0200 Senior Community Services Assistant in Bulgaria – GL-5 in United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30692&ref=rss Under the direct supervision of the Protection Officer, the incumbent will perform the following duties:<br /> <br /> 1) Act as a critical interface between UNHCR and communities of concern, providing an Age, Gender and Diversity sensitive analysis of community risks and capacities that form the essential foundations to all UNHCR work in a given country context.<br /> 2) Assist the senior management to integrate participatory and community-based approaches in the overall protection delivery strategy.<br /> 3) Assist in initiatives with host communities to involve national civil society groups in the protection of persons of concern.<br /> 4) Support implementing and operational partners as well as with displaced and local communities to develop community-owned activities to address, where applicable, the social, educational, psycho-social, cultural, health, organizational and livelihood concerns as well as child protection and prevention.<br /> 5) Assist in analyzing protection risks and capacities of communities of concern.<br /> 6) Support participatory assessments by multifunctional teams and ongoing consultation with persons of concern.<br /> 7) Collect data for monitoring of programmes and budgets from an AGD perspective.<br /> 8) Accompany, and interpret for, senior management in their contacts with local interlocutors.<br /> 9) Draft and type routine correspondence, documents and reports using word processing equipment and maintain up-to-date filing systems.<br /> 10) Support efforts to build the office capacity for community-based protection.<br /> 30692 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30692&ref=rss#comments Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0200 Senior Protection Assistant in Bulgaria – GL-5 in United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30695&ref=rss Under the direct supervision of the Protection Officer, the incumbent will perform the following duties:<br /> 1) Monitor protection standards, operational procedures and practices in protection delivery in line with international standards and provides functional protection support to information management and programme staff.<br /> 2) Consistently apply International and National Law and applicable UN/UNHCR and IASC policy, standards and codes of conduct.<br /> 3) Provide counseling on protection issues to persons of concern; liaise with competent authorities to ensure the issuance of personal and other relevant documentation.<br /> 4) Support activities in protection related AGD based programming with implementing and operational partners.<br /> 5) Conduct preliminary information gathering and interviews in support of eligibility, status determination, durable solutions and social needs assessment.<br /> 6) Contribute to measures to identify, prevent and reduce statelessness.<br /> 7) Contribute to a country-level child protection plan as part of the protection strategy.<br /> 8) Contribute to a country-level education plan for persons of concern as part of the protection strategy.<br /> 9) Monitor Standard Operating Procedures (SOPs) for all protection/solutions activities.<br /> 10)Participate in individual protection case management including cases of SGBV and child protection. Monitor and report on cases of refoulement, expulsion and other protection incidents.<br /> 11) Assist in identifying durable solutions for persons of concern in voluntary repatriation, local integration and where appropriate, resettlement.<br /> 12) Contribute to the design, implementation and evaluation of protection related AGD based programming with implementing and operational partners.<br /> 13) Assist in drafting reports, routine correspondence, updating relevant databases and compiling statistics for the protection unit / section.<br /> 14) Contribute to initiatives to enhance national and local protection capacities. 30695 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30695&ref=rss#comments Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0200 Конкурс за стипендианти за 2015 година в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30700&ref=rss <br /> 30700 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30700&ref=rss#comments Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0200 Мениджър http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30713&ref=rss <br /> 30713 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30713&ref=rss#comments Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0200 Advisor – Forensic Services in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30715&ref=rss <br /> 30715 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30715&ref=rss#comments Tue, 28 Oct 2014 00:00:00 +0200 Leads generator executive in АН КОНСУЛТИНГ ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30671&ref=rss <strong>Job Description:</strong><br /> Active Supervision of the lead generator team:<br /> &bull; Assigning tasks and responsibilities on daily basis to the Teams, prioritize task, daily and weekly scheduling;<br /> &bull; Organizes and coordinates the team members and takes part in solving complex issues.<br /> Supporting the team, to motivate and assure that the company goals are met in timely and professional manner.<br /> <br /> <strong>Customer relations:</strong><br /> &bull; Working with a variety of medium and large enterprises to provide the perfect leads solution for each customer.<br /> &bull; Building and maintaining long-lasting relationships and uncover new business opportunities for our customers.<br /> <br /> <strong>Reporting to management:</strong><br /> &bull; Develop and maintain reports able to monitor department productivity and performance.<br /> &bull; Perform daily process and update of CRM in an accurate and timely manner;<br /> &bull; Takes full responsibility and perform forecasting process and production planning;<br /> &bull; Reports to keep the management board abreast of significant issues affecting the development and delivery of programs and services<br /> 30671 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30671&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Expert in Organization Division in СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30672&ref=rss &bull; Manages and participates in the Bank&rsquo;s internal projects aimed at reorganization and optimization of processes, etc. in close collaboration with the Organization Department of KBC Group<br /> &bull; Provides support in the setting up of internal projects in terms of purpose, scope, plan and resources<br /> &bull; Prepares analyses about the activities of the Bank and its units with regard to strategy implementation, organization and business goals, and presents them to the management<br /> &bull; Updates the Bank's organizational structure<br /> &bull; Participates in the Business - ICT Governance process at the Bank<br /> &bull; Prepares presentations for KBC Group&rsquo;s management about the status of strategic projects and programs of the Bank<br /> &bull; Enhances the quality of the project-based work at the Bank by trainings and individual consultations 30672 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30672&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Регионален застрахователен представител за Стара Загора в "ХДИ Застраховане" АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30673&ref=rss -Ръководи и управлява цялостната дейност на Генералната агенция.<br /> -Разширява мрежата от продажби и популяризира търговската марка на дружеството в съответния регион.<br /> -Поддържа застрахователния портфейл на Генералната агенция.<br /> -Контролира, обучава и администрира мрежата от продажби на Генералната агенция.<br /> -Завежда и окомплектова преписки по възникнали претенции свързани със застрахователни събития.<br /> <br /> 30673 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30673&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Регионален застрахователен представител за Бургас в "ХДИ Застраховане" АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30674&ref=rss -Ръководи и управлява цялостната дейност на Генералната агенция.<br /> -Разширява мрежата от продажби и популяризира търговската марка на дружеството в съответния регион.<br /> -Поддържа застрахователния портфейл на Генералната агенция.<br /> -Контролира, обучава и администрира мрежата от продажби на Генералната агенция.<br /> -Завежда и окомплектова преписки по възникнали претенции свързани със застрахователни събития.<br /> <br /> 30674 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30674&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Customer Support Specialist with Portuguese and English in TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30676&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> ● Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> ● Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> ● The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer information and fulfill customer needs<br /> ● Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained procedures that have been agreed upon 30676 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30676&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 SHARED DESK CUSTOMER CARE SPECIALIST WITH DUTCH AND ENGLISH in КолПойнт http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30678&ref=rss &bull; Inbound voice, e-mail and chat customer service for several of TELUS&rsquo;s customers<br /> &bull; Occasionally support the customers with requested translations for the site or newsletters<br /> &bull; Providing product information, payment methods and discount inquiries, delivery questions<br /> &bull; Process delivery issues, returns, refunds, invoice requests<br /> &bull; Answering customer questions sent by mail, liaising with the internal departments of the client, with the transporters and the warehouses 30678 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30678&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Customer Support Specialist with German and English в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30679&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> ● Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> ● Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> ● The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer information and fulfill customer needs<br /> ● Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained procedures that have been agreed upon<br /> 30679 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30679&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Customer Support Specialist with French and English in TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30680&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> ● Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> ● Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> ● The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer information and fulfill customer needs<br /> ● Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained procedures that have been agreed upon 30680 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30680&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 SHARED DESK CUSTOMER CARE AGENT WITH POLISH AND ENGLISH in КолПойнт http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30681&ref=rss &bull; Inbound voice, e-mail and chat customer service for several of TELUS&rsquo;s customers<br /> &bull; Occasionally support the customers with requested translations for the site or newsletters<br /> &bull; Providing product information, payment methods and discount inquiries, delivery questions<br /> &bull; Process delivery issues, returns, refunds, invoice requests<br /> &bull; Answering customer questions sent by mail, liaising with the internal departments of the client, with the transporters and the warehouses 30681 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30681&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 CSR WITH AZERI AND ENGLISH в TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30682&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests<br /> The primary point of contact by thoroughly and efficiently gather customer<br /> information and fulfill customer needs<br /> Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner using trained<br /> procedures that have been agreed upon<br /> Participate in activities designed to improve customer satisfaction to external SAP<br /> implementation partners&nbsp; 30682 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30682&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 SHARED DESK CUSTOMER SUPPORT CONSULTANT WITH FINNISH in TELUS International Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30683&ref=rss Your role:<br /> <br /> &bull;Responsible for handling inbound voice, e-mail and chat customer service for several of CallPoint&rsquo;s customers<br /> &bull;Occasionally support the customers with requested translations for the site or newsletters<br /> &bull;Providing product information, payment methods and discount inquiries, delivery questions<br /> &bull;Process delivery issues, returns, refunds, invoice requests<br /> &bull;Answering customer questions sent by mail, liaising with the internal departments of the client<br /> 30683 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30683&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Intern in Account Management in Енергиен Пазар ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30686&ref=rss <br /> 30686 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30686&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 Process Management Expert in Process Management Department in Piraeus Bank Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30691&ref=rss We, at PIRAEUS BANK BULGARIA, need YOU as our: Process Management Expert in Process Management Department YOUR RESPONSIBILITIES are to: - Coordinates, gathers and analyzes business requirements for the implementation of new bank products, reports, new bank systems&rsquo; functionality and proposes the appropriate solutions; - Performs tests of Bank&rsquo;s products, services, new system functionalities, bug fixing, etc.; - Analyzes, and investigates the functional or operational errors, takes measures and supports end users for their solving; - Ensures Helpdesks and operational support to the end users on Bank&rsquo;s systems and operations; - Develops and publishes system user manuals; - Proposes processes reengineering and optimization; - Develops, updates, coordinates and publishes procedures for products and services, business procedures and operations; - Performs standartization of bank&rsquo;s documents; - Administrates the Bank&rsquo;s forms and printed documents; - Uses Process/Flow Modeling Tool ARIS; - Performs other tasks in connection with the duties and assigned by the direct manager. 30691 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30691&ref=rss#comments Mon, 27 Oct 2014 00:00:00 +0200 КОНСУЛТАНТ В ШОУРУМ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30631&ref=rss Във връзка с разширяване на дейността и откриване на нови обекти,търсим Консултанти в шоурум.<br /> <br /> ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА:<br /> <br /> Обслужване на клиенти<br /> Изготвяне на договори,заявки,репорти и анализи<br /> Попълване на справки,дневни,седмични и месечни отчети<br /> Работа със специализирана програма<br /> Координация на заявки<br /> <br /> <br /> 30631 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30631&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30632&ref=rss Във връзка с увеличения обем на работа, имаме удоволствието да ви поканим да се присъедините към екипа ни като:Специалист анализи и статистика<br /> <br /> <br /> <br /> Вашите задължения:<br /> <br /> - Събира и обработва база данни<br /> - Съпоставя, моделира и анализира данните<br /> - Разработва модели за анализ<br /> - Изготвя прогнози за краткосрочно и дългосрочно развитие на процесите<br /> - Проследява и анализира изпълнението на ключови показатели;<br /> - Анализ на финансови отчети и прогнози;<br /> - Анализ на параметри и условия<br /> - Изготвя справки и отчети,свързани с дейността 30632 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30632&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 СПЕЦИАЛИСТ РЕКЛАМА http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30633&ref=rss Ако Вие сте дисциплинирана, отговорна и креативна личност, Ви предлагаме възможност да се присъедините към нашия екип.<br /> <br /> Задължения:<br /> <br /> - Проучва и анализира пазарния сегмент и определя пазарните възможности за позициониране на бранда;<br /> - Отговаря за създаването на фирмените рекламни материали /каталози,брошури,визитки и др./<br /> - Поддържа,обновява и оптимизира онлайн присъствието на дружеството - уебсайтове, социални мрежи и др.<br /> - Подготвя различни брошури, презентации, каталози и др.<br /> - Извършва маркетингови проучвания и анализи.<br /> - Изготвя справки, анализи и препоръки, касаещи цялостната маркетинговата дейност.<br /> - Участва в създаване на визията за интериора и екстериора на търговските обекти<br /> - Следи за ефективността на рекламата и рекламните канали ,и изготвя анализи и отчети;<br /> - Организира и контролира процеса на отпечатване на рекламните материали<br /> 30633 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30633&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 PAYROLL SPECIALIST in АББ България ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30663&ref=rss <br /> - Preparing of all personnel documents (employment contracts, amendments to employees&rsquo; contracts, termination documents<br /> - Maintaining employees&rsquo; data in HR SAP<br /> - Archiving employees&rsquo; files (in paper and in digital file; scan documents)<br /> - Contact to State Authorities for all ABB Units in Bulgaria (National Revenue Agency, Labour office, NOI)<br /> - Responsibility for overall payroll process (checking time data, payroll run, maintain payroll data)<br /> - Final settlement of sick leaves<br /> - Preparing and sending the settlement documents to Social Security Office, Insurance Companies, Tax office<br /> - Preparing internal reports related with payroll processes<br /> - Salary slips and food vouchers distribution to ABB locations<br /> - Preparing required certificates and statements<br /> - Calculation of salary accrual<br /> - Support for Internal HR Portal<br /> <br /> 30663 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30663&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 Office Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30665&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners - leading provider of end-to-end enterprise communications, including telecommunications, radio transmission and broadcasting, control and surveillance systems, air navigation, railway signaling and safety, precision calibration and measurement equipment - experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Office Manager<br /> <br /> The position involves а large variety of tasks with emphasis on organizational, technical and administrative support to the company&#39;s management.<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> &bull; Conduct written and verbal communication with customers, partners and suppliers, often on behalf of senior managers;<br /> &bull; Prepare, review and translate presentations, reports, letters and other documents;<br /> &bull; Prioritize and manage multiple projects and follow through on issues in a timely manner;<br /> &bull; Setup and coordinate different company events, internal/external meetings;<br /> &bull; File and retrieve corporate documents, records, and reports. 30665 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30665&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 Търговски представител в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30667&ref=rss - Поддържа и развива търговски отношения с настоящите клиенти на фирмата в поверения му регион;<br /> - Води преговори с нови потенциални клиенти, с цел увеличаване обема на продажбите в региона;<br /> - Изготвя оферти, проучва и анализира пазара на конкуренцията;<br /> - Следи за изпълнението на ангажиментите по сключените договори. 30667 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30667&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 TALENT ACQUISITION SUPPORT in АББ България ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30668&ref=rss As we are expanding our Talent Acquisition activities in the HR Service Center in Rakovski branch, we currently seek for a:<br /> <br /> <br /> TALENT ACQUISITION SUPPORT<br /> <br /> <br /> Main tasks:<br /> <br /> - Opening and closing of positions in our e-recruitment system (HR SAP Erec)<br /> - Data maintenance and update of the common web-based space and pools of candidates<br /> - Publishing of job postings on ABB Switzerland&rsquo;s career page or work with job posting agencies for publishing through other channels, e.g. LinkedIn, jobs.ch, monster.ch<br /> - Job applicant preselection and correspondence via e-mail or phone 30668 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30668&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 ACCOUNTING CENTER ANALYST in АББ България ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30669&ref=rss <br /> The contribution of the position:<br /> <br /> Process<br /> <br /> &bull; Perform activities for the month end close of the Accounting Center, including preparation of various journal entries, preparation of monthly balance sheet account reconciliation and calculation and recording of monthly entries as necessary<br /> &bull; Perform analysis of accounts, generate entries and understand correcting entries<br /> &bull; Perform timely and accurate monthly, quarterly and annual reporting of reporting package and associated disclosures<br /> &bull; Apply ABB&rsquo;s Accounting and Reporting Guidelines, ABB Group Accounting standards, and local GAAP and TAX compliance and compliance with ABB Group Charter<br /> &bull; Commit transparency in financial reporting and work within the internal control environment<br /> &bull; Commit to a culture of learning<br /> &bull; Actively seek opportunities to improve processes<br /> <br /> Customer<br /> <br /> &bull; Meet commitments and deliver high quality services to business partners<br /> &bull; Commit to and deliver professional ownership of service levels<br /> &bull; Commit to customer focus and customer satisfaction to ensure business partners are provided the service levels agreed<br /> <br /> Team<br /> <br /> &bull; Participate in special projects as necessary to support the General Accounting department<br /> &bull; Contribute to team spirit and ownership of processes<br /> &bull; Support and participate in safety, compliance, business ethics, Group Charter, communications and other related activities 30669 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30669&ref=rss#comments Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0300 VOUCHER EXAMINER in U.S. Embassy Sofia http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30655&ref=rss The <strong>U.S. Embassy in Sofia </strong>is seeking individuals for the Sofia based position of <strong>Voucher Examiner </strong>in the Bureau of the Comptroller and <strong>Global Financial Services/ Post Support Unit, Sofia (CGFS/PSU Sofia)</strong>, which provides regional payment processing services to U.S. Embassies worldwide.<br /> <br /> <strong>BASIC FUNCTION OF POSITION:</strong><br /> <br /> The incumbent&rsquo;s daily duty is to perform work consisting of the examination and audit for accuracy, legality, compliance with regulations, and justification of vouchers, invoices, claims, and other requests for payment from customer missions. Responsible for processing mission assignment travel vouchers for all overseas missions, and vendor vouchers, E2 vouchers, and ILMS vouchers from Post Support Unit (PSU) client missions. The incumbent is relied on by the Certifying Officer to forward only correct, legal, and proper vouchers for certification. Incumbent assures compliance with regulations and correct computation on the basis of supporting documents submitted by U.S. Embassy Finance Offices worldwide, or through contact with program officials, travelers, and vendor&#39;s/contractors. The incumbent must ensure compliance with Federal, Department of State, PSU, and individual client mission policies. When vouchers are rejected, incumbent must provide detailed and tactful explanations of the regulation or policy to the submitter and inform them of the necessary corrective action.<br /> A copy of the complete position description listing all duties and responsibilities is available in the Human Resources Office. Contact:<br /> e-mail: <a href="mailto:sofia_applications@state.gov">sofia_applications@state.gov</a>. 30655 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30655&ref=rss#comments Thu, 23 Oct 2014 00:00:00 +0300 System Administrator in TNS BBSS http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30652&ref=rss <strong>TNS BBSS</strong> seeks to recruit for its head office in Sofia.<br /> <strong>TNS BBSS</strong> is the first independent Market Research Agency in Bulgaria founded more than 20 years ago. Now it is among the largest and most technologically advanced full service research companies in Bulgaria with a wide offer of research methods, including TNS Branded Solutions and diversified market experience.<br /> Now we are looking for motivated <strong>System Administrator</strong>, to become part of our team.<br /> <br /> <strong>Main Duties and Responsibilities:</strong><br /> <ul> <li>Monitor systems performance and provide security measures, troubleshooting and maintenance as needed</li> <li>Identify, analyze and troubleshoot issues in the IT infrastructure;</li> <li>Support and update of system software, system and network;</li> <li>Assist users to diagnose and solve their technical hardware and software problems;</li> <li>User administration (setup and maintaining accounts);</li> <li>Systems performance tuning;</li> <li>Implement systems, network configurations, and network architecture, including hardware and software.</li> <li>Maintain the peripherals, such as printers, that are connected to the network;</li> <li>Installation, use, and troubleshooting of communications hardware and software;&nbsp;</li> </ul> 30652 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30652&ref=rss#comments Wed, 22 Oct 2014 00:00:00 +0300 Sales & Application specialist http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30610&ref=rss Direct contact with customers in order to present company's products and increase sales 30610 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30610&ref=rss#comments Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0300 Marketing Manager Bulgaria& Macedonia in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30617&ref=rss Tired of being solely an implementer?<br /> <br /> Willing to leave your own footprint in marketing, developing a strong brand?<br /> <br /> Our Client- <span style="color: rgb(255, 140, 0);">Bramac Bulgaria</span> exists on the Bulgarian market since 1998 and currently operates locally through two production units- one in Silistra and one in Elin Pelin. The company is part of Bramac Dachsystemе International GmbH, an organization with 46 years of experience in the production and development of overall solutions for long-lasting and durable roofs and focus on intelligent combination of roofing, solar technology and insulation.<br /> Nowadays, Bramac Bulgaria is exploring the marketing talent pool for a self-driven, result-oriented, multi-tasking and inspired to broaden his/her hands-on experience in creating and implementing marketing concepts, professional, to be assigned with the mandate of:<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size: 14px;">Marketing Manager Bulgaria&amp; Macedonia<br /> (based in Elin Pelin)</span></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>The assignment:</strong></span><br /> <br /> <em>As the solely Marketing Trigger in an organization with two production facilities, you will be driving the company growth on both markets through creative and innovative marketing strategies and be:</em><br /> <br /> &bull; In charge of developing and orchestrating the annual marketing plan and budget for Bulgaria and Macedonia (limited responsibilities)<br /> &bull; Accountable for creating and implementing the complex marketing mix and follow up the effective spent of the budget<br /> &bull; Responsible for PR, online and social media marketing, as well as for the organization of events for the external and internal audiences- client events, trainings, team buildings, parties, etc<br /> &bull; Managing the launch of new products and the communication messages sent to both B2B and B2C audiences through all channels<br /> &bull; Taking care of the content management of the company&rsquo;s website and customer-facing platforms<br /> &bull; Managing the communication with external suppliers of services (agencies)<br /> &bull; Establishing and maintaining fruitful relationship with all departments in the company<br /> &bull; Initiating and coordinating business intelligence activities for the Bulgarian market with focus on exploring client&rsquo;s needs and new product development<br /> 30617 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30617&ref=rss#comments Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0300 Програмист в отдел „Репортинг“, Дирекция ИТ в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30620&ref=rss &bull; Създаване на модели от данни ;<br /> &bull; Създаване и поддържане на ETLs посредством Oracle Data Integrator<br /> &bull; Валидиране на резултатите с представители на бизнеса ;<br /> &bull; Мониторинг и оптимизация на заявки при дневните зареждания;<br /> &bull; Разработване на BI справки в OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition);<br /> 30620 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30620&ref=rss#comments Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0300 Web Content Specialist в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30625&ref=rss Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Prepare, copyedit, and proofread all web content before uploading it on the website;<br /> &bull; Keep the information on the website up-to-date;<br /> &bull; Take care of excellent presentation of company&rsquo;s products in the web;<br /> &bull; Be ready to manage the whole process of content management by yourself;<br /> &bull; Assure web-based information is archived for future needs and reference;<br /> &bull; Communicate with partners across Europe.<br /> 30625 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30625&ref=rss#comments Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0300 Junior Produktmanager für den Bereich FACHSORTIMENTE in COMO http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30628&ref=rss <br /> 30628 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30628&ref=rss#comments Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0300 Legal Secretary in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30592&ref=rss Our client is a highly successful and trusted legal counsel to leading investors across Emerging Europe and Central Asia. With offices in seven jurisdictions and a great number of local and international lawyers, the company is now opening a branch in Sofia and is inviting an experienced professional who will contribute to the success of the local operation in Sofia at the position of:<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);">Legal Secretary<br /> </span><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);">The Role:<br /> </span><br /> <em>You will be implementing the corporate values and ethics in the provision of prime quality service by:<br /> </em><br /> &bull; Providing a comprehensive secretarial support, including document formatting, typing from audio and manuscript of correspondence, contracts, agreements<br /> &bull; Preparing Excel sheets and PowerPoint presentations<br /> &bull; Controlling diaries, organising internal and external meetings, as well as travel arrangements<br /> &bull; Maintaining, updating and archiving the filing systems and contacts lists<br /> &bull; Assisting Finance Department in overseeing the record of time and billings<br /> &bull; Liaising with Business Services staff regarding different administrative tasks<br /> &bull; Collaborating with Risk &amp; Compliance Department for opening new matters/ clients for Bulgaria office and filling in necessary documentation<br /> &bull; Reporting to Office &amp; HR Manager<br /> 30592 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30592&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Legal Adviser в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30596&ref=rss Manpower Inc. is a World leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are looking for a Legal Adviser for a Leasing Company<br /> <br /> What do you get?<br /> <br /> &bull; Chance to acquire new business competencies;<br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth;<br /> &bull; Competitive remuneration package;<br /> &bull; Ambitious and motivated team;<br /> <br /> Your Core Duties:<br /> <br /> &bull; Support all points, related to legal issues.<br /> &bull; General Legal Advice on business and corporate activities (Commercial code, Code of obligations, Labor law, Tax law etc)<br /> &bull; Prepare, review on daily contracts<br /> &bull; Legal assistance on employee contracts, personnel regulation, health and safety instructions, labor and social insurance law, termination of employee contracts, HR actions etc<br /> &bull; Convening general assembly<br /> &bull; Legal opinion and advice on general topics<br /> &bull; Representing company for administrative bodies, registration, permits, licenses<br /> &bull; Litigation matters of business, represent company on courts, execution offices, prosecution offices, consumer boards, ordinary litigation matters<br /> &bull; Execution of other requests if necessary<br /> <br /> Do You have related university degree; Minimum 2-3 years ofexperience; Team work oriented and analytical minded; Good skills of communication and and Fluent English?<br /> <br /> If answer is YES, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.<br /> 30596 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30596&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Business Development Manager - South East Europe http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30602&ref=rss Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management and with more than 10 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations.<br /> <br /> <br /> Our client is is a global tire company, offering a complete range of quality tires and services - delivering to more than 130 countries worldwide and ranked 10th globally in yearly revenue by Tyre Press.<br /> <br /> Duties and responsibilites:<br /> &bull; Identify potentials of each country and support proper planning<br /> &bull; Collect and report important market information<br /> &bull; Research, nominate, close deals with new distributors<br /> &bull; Develop business with existing and new distributor<br /> &bull; Develop business for distributors, i.e. develop business with retailers and fleets (users)<br /> &bull; Set appropriate tactics to approach retailers, split them into channel, set priorities, conduct development plans<br /> &bull; Coordinate, eventually implement marketing activities on B2B and B2C levels, for example<br /> - Retail shop decoration<br /> - POS usage on retail level<br /> - Product training<br /> - Sell-in and sell-out campaigns (AP/JP)<br /> - Coordinate product testing and use of user testimonials<br /> &bull; Identify training needs at the distributor and also at the retailers, coordinate or conduct trainings (product, sales, marketing, strategy, tactics)<br /> &bull; Support smooth selling and related processes<br /> 30602 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30602&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Telecommunications engineer - System solutions in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30603&ref=rss Manpower is currently looking for our partner &ndash; leading provider of end-to-end enterprise communications, including telecommunications, radio transmission and broadcasting, control and surveillance systems, air navigation, railway signaling and safety, precision calibration &amp; measurement equipment &ndash; motivated person for the position:<br /> <br /> Telecommunications engineer - System solutions<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Negotiate contract terms and prices with local and foreign suppliers and subcontractors;<br /> &bull; Prepare trade offers, tender documentation, including development of technical solutions, evaluate expenditures and negotiate projects budgets;<br /> &bull; Participate in the preparation of technical documentation, offers and contracts;<br /> &bull; Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time;<br /> &bull; Provide technical support to clients and assist projects managers with expert advices;<br /> &bull; Close contact with different departments of the company &ndash; engineering, logistics, R&amp;D and etc.<br /> 30603 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30603&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Production Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30606&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners - a leader in marketing and manufacturing of machine technology and equipment (commercial and industrial scales; precision scales; marking tools for price; equipment for meat processing, thermal labels and thermal paper) for the food industry - experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Production Manager<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Supervise the production process. Control and motivate team of workers;<br /> &bull; Plan the human resources, draw up a production schedule and adjust it when needed;<br /> &bull; Estimate material resources and other costs and ensure the production is cost effective;<br /> &bull; Make sure that production is produced on time and are with good quality;<br /> &bull; Monitor product standards and implement quality-control programs;<br /> &bull; Liaise among different departments, e.g. suppliers, managers and etc.;<br /> &bull; Ensure health and safety guidelines are followed. 30606 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30606&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Помощник-координатор Нулеви отпадъци в Екологично сдружение За Земята http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30613&ref=rss Ако... &lt;br&gt;<br /> <br /> <ul> <li>ви е омръзнало да ви предлагат пластмасови торбички и опаковки;&lt;br&gt;</li> <li>искате да работите за създаване на алтернативи в посока &ldquo;Нулеви отпадъци&rdquo;;&lt;br&gt;</li> <li>харесва ви да подготвяте статии и информационни материали, които да достигат до широка аудитория на разбиераем език и със силни и ясни послания;&lt;br&gt;</li> <li>имате въображение и идеи как да достигнем до повече хора, и организационните умения да ги осъществите;&lt;br&gt;</li> <li>можете с лекота да общувате и да осъществявате връзка между различни видове заинтересовани страни &ndash; общини, неправителствени организации, представители на министерства, училища и др.;&lt;br&gt;</li> <li>имате желание да се развиете в експертна посока по въпроси свързани с отпадъците;&lt;br&gt;</li> <li>имате желание да работите в Европейски и международни мрежи;&lt;br&gt;</li> <li>говорите и пишете на английски на работно ниво...&lt;br&gt;</li> </ul> <strong>Елате в екипа на За Земята!&lt;br&gt;</strong><br /> <br /> Екологично сдружение За Земята търси помощник-координатор на кампании за Нулеви отпадъци, който да подпомага работата на сдружението за по-устойчиво управление на отпадъците в България и по света.&lt;br&gt;<br /> Целта на дългосрочната програма Нулеви отпадъци е прилагането на устойчиви и справедливи политики за управление на отпадъците в България и Европа.&lt;br&gt; Основните целеви групи включват отговорните европейски и национални институции, българските общини, училища и университети, граждански групи и местни общности.&lt;br&gt;<br /> <strong>Основни отговорности</strong>&lt;br&gt;<br /> <ul> <li>Планиране и координиране на кампании за Нулеви отпадъци&lt;br&gt;</li> <li>Поддържане и разширяване на българската мрежа за Нулеви отпадъци, включително организиране на срещи и издаване на месечен информационен бюлетин&lt;br&gt;</li> <li>Информационна работа с традиционни и онлайн медии и аудитории, включително интервюта, прессъобщения, онлайн публикации и представяне на инициативи и кампании по време на обществени събития&lt;br&gt;</li> <li>Изследователска работа по ключови теми за управление на отпадъците и представяне на резултатите под формата на доклади / брифинги, брошури и други информационни материали</li> </ul> &nbsp;<br /> <br /> <br /> 30613 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30613&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Exams Financial and Administrative Coordinator in British Council Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30614&ref=rss We are currently recruiting for Exams Financial and Administrative Coordinator.&lt;br&gt; <br /> <br /> The post holder will support the administration of the examinations business in Bulgaria and will provide an effective contribution to the examinations operations and reporting.&lt;br&gt; <br /> <br /> We are looking for a strong team player who is flexible and with good IT skills. The candidate should have sound understanding of finance reporting and be able to handle an extensive workload. The successful candidate will also be good speaker of English and able to work under pressure and to deadlines.&lt;br&gt; <br /> <br /> The post is part-time. We offer an attractive salary package (based on full time salary range 1300-2000 BGN per month) and the unique opportunity of acquiring valuable experience in a highly specialised and competitive area.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> 30614 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30614&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Financial Analyst in Innimmo http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30637&ref=rss <strong>Job Description</strong><br /> The Financial Analyst will be an integral member of our team and will work hands-on with the managing partners and the investment manager. Some of the tasks will include:<br /> - analysis of financial statements and ratios;<br /> - drafting financial models and company valuations;<br /> - management accounting assignments for clients and portfolio companies (e.g. budgeting, financial reporting , cash management)<br /> - desk research on markets, sectors, potential clients and business opportunities;<br /> - drafting market reports, business proposals, teasers, presentations and investment memoranda;<br /> - participating in feasibility studies and due diligence reports preparation;<br /> <br /> 30637 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30637&ref=rss#comments Mon, 20 Oct 2014 00:00:00 +0300 Мениджър продажби „Индустриални продукти” в ProStream Group Ltd http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30563&ref=rss Основни задължения:<br /> <br /> - Идентифицира потенциални клиенти и доставчици;<br /> - Организира и провежда срещи и представяне на продуктите и услугите на компанията пред клиенти и проектанти;<br /> - Осъществява и поддържа дългосрочни отношения с клиентите;<br /> - Изготвя технически предложения съгласно проектната документация;<br /> - Изготвя оферти, справки и отчети, издаване на фактури;<br /> - Следи отделните етапи от сключването на сделката до нейното финализиране;<br /> - Договаря търговски условия;<br /> - Получава, обобщава и анализира пазарна информация;<br /> - Съдействие за отстраняване на възникнали проблеми, свързани със закъснели плащания или рекламации;<br /> - Проследява състоянието и развитието на пазара в сектора;<br /> - Работа с фирмена база данни;<br /> - Изготвя периодични отчети за работата си;<br /> - Водене на входяща и изходяща кореспонденция и вътрешно фирмени документи;<br /> 30563 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30563&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Участник в програма Заедно в час в Заедно в час/Teach For Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30564&ref=rss <strong>Лидерство, промяна, развитие и реализация.</strong> Това са нещата, които ни вълнуват днес.<br /> <br /> Искаме <strong>работата ни да има смисъл,</strong> да ни развива, да работим в екип с хора с подобни на нашите възгледи. Чрез нея <strong>да оставим следа в живота на другите</strong>.<br /> <br /> Ако разпознавате себе си в това описание, тогава <em>Заедно в час</em> е организацията, подходяща именно за вас. Вие може да сте едни от учителите-лидери, които да променят живота на децата в класните стаи!<br /> <br /> Програма <em>Заедно в час</em> предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. Едновременно с това участниците ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.<br /> <br /> Като участник в Програма <em>Заедно в час </em>вие получавате:<br /> <br /> &bull; обучение по модела &bdquo;Преподавай като лидер&rdquo; и преминаване през цялостна програма за развитие на личностните и професионални качества;<br /> &bull; сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията;<br /> &bull; двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;<br /> &bull; допълнителен финансов стимул от <em>Заедно в час</em>;<br /> &bull; постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на <em>Заедно в час</em>;<br /> &bull; личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да Ви помага през двете години;<br /> &bull; контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;<br /> &bull; възможности да придобиете умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;<br /> &bull; летен стаж или проект между двете години;<br /> &bull; възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите &ndash; корпоративни партньори на нашата програма. 30564 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30564&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Сътрудник продажби - град Кърджали в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30565&ref=rss Менпауър България търси за свой клиент &ndash; една от най-клиентски ориентираните телекомуникационни компании, доказала се също с качеството на продуктите, услугите и обслужването си &ndash; служител на позицията:<br /> <br /> Сътрудник продажби<br /> <br /> Отговорности и задължения:<br /> &bull; Продажба на всички продукти и услуги от фиксираната и мобилната мрежа на компанията;<br /> &bull; Професионално обслужване и консултиране на клиентите относно отстъпки, промоции, технически характеристики и др.;<br /> &bull; Изгодвяне на договори, работа на каса, изготвяне на справки;<br /> &bull; Следене на новостите в пазара на телекомуникации; 30565 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30565&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Project Manager http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30566&ref=rss <strong>JOB DESCRIPTION&lt;br&gt;</strong> <ul> <li>Carry out research </li> <li>Prepare analysis reports </li> <li>Negotiate with partners </li> <li>Achieve goals under strict deadlines </li> <li>Study and identify appropriate funding opportunities </li> <li>Develop project applications </li> <li>Identify and recruit project partners </li> <li>Manage multinational teams (international project partners) </li> <li>Follow deadlines of project tasks </li> <li>Follow the performance of partners&rsquo; roles </li> <li>Manage project financial and human resources </li> <li>Planning and mapping of project activities </li> <li>Provides day-to-day project tasks<br /> <ul> <li>Carrying out research (internet, library) </li> <li>Implementing questionnaires and interviews </li> <li>Conducting face-to-face meeting for research purposes </li> <li>Summarizing the findings </li> <li><a name="_GoBack"></a> Organizing workshops and other events </li> <li>Networking with stakeholders </li> <li>Business correspondence </li> <li>E/Mail writing<br /> &nbsp;</li> </ul> </li> </ul> <br /> <br /> <br /> 30566 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30566&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Сътрудник продажби - град Момчилград в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30567&ref=rss Менпауър България търси за свой клиент &ndash; една от най-клиентски ориентираните телекомуникационни компании, доказала се също с качеството на продуктите, услугите и обслужването си &ndash; служител на позицията:<br /> <br /> Сътрудник продажби<br /> <br /> Отговорности и задължения:<br /> &bull; Продажба на всички продукти и услуги от фиксираната и мобилната мрежа на компанията;<br /> &bull; Професионално обслужване и консултиране на клиентите относно отстъпки, промоции, технически характеристики и др.;<br /> &bull; Изгодвяне на договори, работа на каса, изготвяне на справки;<br /> &bull; Следене на новостите в пазара на телекомуникации; 30567 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30567&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 HR Specialist http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30568&ref=rss Functions:<br /> &bull; Ensure the efficient administration of all employment-related matters are in line with the company requirements and local legislative requirements;<br /> &bull; Ensure accurate and timely processing of management information and reporting as required;<br /> &bull; Organize the whole process of recruitment and selection and conduct interviews with applicants for expert and managerial positions;<br /> &bull; Oversee that the recruitment process for lower positions (specialists, workers, etc.) is in line with the company procedures and rules;<br /> &bull; Ensure all manpower needs are met as per the company budget;<br /> &bull; Do the needed conselling, process disciplinary and grievance activities and claims so that to ensure compliance with the company requirements and Bulgarian legislation;<br /> &bull; Communicate effectively all the decisions related to employee relationships and similar;<br /> &bull; Organize and process all the needed performance appraisals of the employees as per the company requirements;<br /> 30568 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30568&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Сервизен инженер в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30569&ref=rss Менпауър България, световен лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси, Ви дава възможността да се присъедините към екипа на един от своите партньори &ndash; лидер в сферата на търговията и производството на машини (електронни везни и софтуер; вакуум- и стречфолио, термоетикети; автоматични линии за вакуум-, флоупак- и стречопаковане с претегляне и етикетиране; машини за месопреработка и млекопреработка), технологии и консумативи за хранително-вкусовата промишленост &ndash; като служител за позицията:<br /> <br /> Сервизен инженер<br /> <br /> Основни задължения:<br /> - Осъществява гаранционен и извънгаранционен сервиз на машини и съоръжения;<br /> - Извършва монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения;<br /> - Консултира клиентите за техническите параметри на предлаганите от фирмата машини и съоръжения;<br /> - Консултира клиентите относно предлаганите консумативи към производственото оборудване;<br /> - Доставя до клиента машини и при необходимост консумативи;<br /> - Обучава нови служители. 30569 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30569&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Executive Commercial & Business Support в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30574&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; a fast growing non-banking financial institution that has developed an innovative business model for providing micro-lending services. Today the company has strong position on the Bulgarian market and ambitious plans for further development both locally and internationally.<br /> <br /> <br /> Executive Commercial &amp; Business Suport<br /> <br /> <br /> Core Duties:<br /> <br /> <br /> - Ensures perfect implementation of brand strategies and plans to achieve volume, net revenue, profit and market share targets<br /> <br /> - Contributes to new ideas generation and development<br /> <br /> - Closely monitors and analyses the market and competitive activities<br /> <br /> - Develop and maintain close relationships with key internal and external contacts<br /> <br /> <br /> <br /> Your Profile:<br /> <br /> <br /> - Motivation and desire to succeed<br /> <br /> - University degree &ndash; preferably in Marketing, International Management or Business Administration<br /> <br /> - Perfect command of English language &ndash; written and spoken<br /> <br /> - Good knowledge and understanding of the market structure<br /> <br /> - Excellent Power Point<br /> <br /> - Effective Presentation Skills<br /> <br /> - Punctuality<br /> <br /> <br /> <br /> What do you get?:<br /> <br /> <br /> - Opportunities for professional and personal growth<br /> <br /> - Competitive remuneration package<br /> <br /> - Ambitious and motivated team<br /> <br /> <br /> <br /> To get more details, please apply for this position. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016. 30574 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30574&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Credit Analyst в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30575&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; a fast growing Leasing institution.<br /> <br /> The open position is: Credit Analyst<br /> <br /> Your main responsibilities:<br /> <br /> &bull; Preparing the credit evaluation<br /> &bull; Preparation of the file with the Client&rsquo;s financial statemet<br /> &bull; Preparation of the financial analysis<br /> &bull; Creation of the Client's profile in the Group database<br /> lines to the authorized person within the group (if necessary)<br /> &bull; Correspondence and coordination<br /> &bull; Evaluation of market risks and high risk sectors.<br /> &bull; Effective use of RCT, Magister and all needed tools<br /> &bull; Preparation of the reports on permanent supervision and control over its execution<br /> <br /> Do you have related university degree; Advanced level of English; Efficient use MS Office applications; Minimum three years of experience; Team work oriented and analytical minded?<br /> <br /> If answer is YES, please apply for this position.<br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016. 30575 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30575&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Senior Business Analyst в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30582&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; a fast growing non-banking financial institution that has developed an innovative business model for providing micro-lending services in partnership with Telecom Network Operators. The micro-lending market is seen as one of the fastest growing financial services at global scale both in mature and emerging countries. Today the company has strong position on the Bulgarian market and ambitious plans for further development both locally and internationally. The company is looking for a Business Analyst to support its International strategy.<br /> <br /> Senior Business Analyst<br /> Role functions:<br /> <br /> The position is part of the International Business Development Team who is responsible to identify, evaluate and provide recommendation on key strategic initiatives including partnerships, competitive positioning, go-to-market approach, new market niches and products launch, new geographies for international expansion, addressing threats, acquiring other companies/assets, etc. The position has a lot of exposure to senior management and fast-track growth potential into line management roles &ndash; both in Bulgaria and abroad. Although the position is based in Sofia, it may involve international travels.<br /> <br /> What do you get?:<br /> &bull; Unique opportunity to work on International projects here and abroad;<br /> &bull; Chance to acquire new business competencies;<br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth;<br /> &bull; Competitive remuneration package;<br /> &bull; Ambitious and motivated team;<br /> <br /> Primary tasks:<br /> &bull; Development of Commercial and Financial models for Telecom Companies;<br /> &bull; Preparation of analysis, reports and presentations;<br /> &bull; Participation in meetings and negotiations;<br /> &bull; Advising clients about potential Business Models that add-value;<br /> &bull; Planning and coordination of selected strategic initiatives;<br /> &bull; Travel abroad intensively and attend Client meetings together with the Business Development Team (Sales, IT, Risk, Legal)<br /> <br /> Candidate qualifications:<br /> &bull; 5+ years of experience as Audit Advuser or Business Analyst<br /> &bull; University degree in finance or audit;<br /> &bull; Capable to carry out structured fact-based analysis;<br /> &bull; Presentation skills;<br /> &bull; Numerical skills and understanding of financial accounting and financial reports;<br /> &bull; Excellent verbal and written communication skills in English, French would be considered as strong advantage;<br /> &bull; Proficient user of MS Office;<br /> <br /> Candidate Profile:<br /> &bull; Positive attitude, analytical and self-starter;<br /> &bull; Self-driven and motivated;<br /> &bull; Autonomous and works with little supervision;<br /> &bull; Efficient problem solver;<br /> &bull; Efficient communicator at all levels both informal (day-to-day) and formal (presentations, documents);<br /> &bull; Collaborative team attitude;<br /> &bull; Innovative and open to change;<br /> &bull; Ability to travel;<br /> <br /> To get more details, please apply for this position. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016. 30582 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30582&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Технолог електронни изделия в Електростарт АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30584&ref=rss <br /> 30584 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30584&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Инженер по тестване и стандартизация в Електростарт АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30585&ref=rss <br /> 30585 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30585&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Ръководител производство Електроника в Електростарт АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30586&ref=rss <br /> 30586 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30586&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Директор IT, ERP Планиране в Електростарт АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30587&ref=rss <br /> 30587 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30587&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Staffing, Rewards & Internal Communication Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30588&ref=rss Our <strong>Client</strong> &ndash; an FMCG multinational leader, is currently exploring the market for a seasoned professional to join its pan-European business operation based in Sofia in the position of:<br /> <br /> <br /> <strong>Staffing, Rewards &amp; Internal Communication Manager</strong><br /> <br /> <br /> <strong>The role:</strong><br /> <em>As a key player in the HR team you will be:<br /> </em><br /> <ul> <li>Acting as HR Business Partner for two departments in the organizational structure of the company</li> <li>Establishing effective processes that address recruitment, training, development, performance management, reward and motivational system needs</li> <li>Accountable for the employer branding and inspiring the employee engagement</li> <li>Designing and implementing staffing and employee integration strategies for the whole organization</li> <li>Contributing to the development of the company&rsquo;s Compensation &amp; Benefits strategy</li> <li>Responsible for the smooth running and perfection of the internal communication process</li> </ul> 30588 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30588&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Lawyer in Law firm Danailov, Drenski, Nedelchev & Co http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30589&ref=rss <br /> 30589 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30589&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Receptionist in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30591&ref=rss Our client is a highly successful and trusted legal counsel to leading investors across Emerging Europe and Central Asia. With offices in seven jurisdictions and a great number of local and international lawyers, the company is now opening a branch in Sofia and is inviting an experienced professional who will contribute to the success of the local operation in Sofia at the position of:<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);">Receptionist</span><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 140, 0);">The Role:</span><br /> <br /> <em>You will be implementing the corporate values and ethics in the provision of prime quality service to clients by:<br /> </em><br /> &bull; Managing reception area including welcoming visitors and handling their enquiries pleasantly and efficiently<br /> &bull; Performing protocol duties such as keeping the calendar for the conference rooms and preparing the rooms for meetings<br /> &bull; Processing all external and internal phone inquiries in a timely manner<br /> &bull; Coordinating orders and preparing documents for delivery<br /> &bull; Maintaining, updating and archiving the filing systems<br /> &bull; Performing other general administrative duties<br /> &bull; Reporting to the Office &amp; HR Manager<br /> 30591 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30591&ref=rss#comments Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0300 Младши търговец реклама в Икономедиа АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30508&ref=rss <br /> 30508 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30508&ref=rss#comments Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0300 Мениджър на финансов център в Банка ДСК, Кюстендил в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30488&ref=rss &bull; Прилага бизнес политиката на Банка ДСК в съответния регион.<br /> &bull; Управлява всички финансови, човешки, информационни и материални ресурси, с цел постигане на висока ефективност от дейността &ndash; активно присъствие на банковия пазар, качествено предлагане на банковите продукти и услуги, разширяване на бизнеса.<br /> &bull; Осъществява активен подход при установяването на контакти с клиенти на Банката, с цел привличането им и запазването на дългосрочни взаимоотношения с тях.<br /> &bull; Следи и носи отговорност за изпълнение на поставения пред поделението бизнес план &ndash; финансов резултат, обеми продажби, пазарен дял, разходи и др.<br /> &bull; Одобрява кредитни сделки на база установени компетенции.<br /> &bull; Следи и управлява качеството на кредитния портфейл на Финансовия център и подчинените му поделения.<br /> &bull; Поддържа добрия имидж на Банката, с цел постигане на пазарен успех в района.<br /> 30488 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30488&ref=rss#comments Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 +0300 Application Support Engineer 24/7 in SafeCharge Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30416&ref=rss <div><strong>Job scope:<br /> <br /> </strong></div> <ul> <li>Monitoring the applications, application servers and databases;</li> <li>Proactively identifying and investigating issues;</li> <li>Reacting to incidents/alerts to quickly resolve them and minimize customer impact;</li> <li>Executing maintenance activities (batch processes, configuration, correction activities, etc.);</li> <li>Interacting with tech support and integration teams to investigate and resolve issues;</li> <li>Cooperating with the development team as necessary to escalate issued and/or request fixes and improvements;</li> <li>Complying with the established processes and procedures.</li> </ul> 30416 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=30416&ref=rss#comments Fri, 03 Oct 2014 00:00:00 +0300