KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Оперативен счетоводител в Янтра брокер ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37369&ref=rss Обработка на първични счетоводни документи, изготвяне на аналитични и синтетични справки, подготовка на декларации по ЗДДС и ЗКПО 37369 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37369&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Кредитен консултант в град София в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37396&ref=rss - Предоставя консултации и продава кредитни и не-кредитни продукти от ритейл банкирането - потребителски и ипотечни заеми, кредитни карти, овърдрафти, разплащателни сметки, дебитни карти, застраховки;<br /> - Идентифицира кредитните нужди на съществуващи клиенти и извършва кръстосани продажби;<br /> - Привлича нови клиенти и ги информира за кредитни продукти /услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> - Открива/закрива разплащателни сметки, регистрира клиенти в платежната система на банката и в Интернет банкиране;<br /> -Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора;<br /> - Подготвя и обработва кредитните предложения за кредитни карти;<br /> - Следи портфейла на кредити за физически лица на клона за закъснели плащания. 37396 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37396&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Мениджър Ипотечно кредитиране в Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37397&ref=rss Horizons е консултантска фирма с над 12-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.<br /> <br /> За наш клиент, една от водещите небанкови финансови компании, търсим:<br /> <br /> <br /> <strong>Mениджър Ипотечно кредитиране</strong><br /> <br /> <br /> <u>Мениджърът Ипотечно кредитиране ще:</u> <ul> <li>Следи и анализира пазара и развива каналите за продажба на ипотечни кредити.</li> <li>Извършва оценка на възможните рискове за осъществяването на ипотечните сделки.</li> <li>Отговаря за постигане на заложените цели за продажби на ипотечни кредити.</li> <li>Организира, координира и контролира работата на служители от други отдели, въвлечени в процесите по ипотечното кредитиране.</li> <li>Отговаря и осъществява регулярен мониторинг на сключените от него ипотечни сделки, относно коректното и регулярно изплащане на вноски от страна на клиентите.</li> <li>Съдейства на отдел &bdquo;Събиране на взиманията&ldquo;, в случай на забави от страна на клиенти по ипотечни кредити.</li> <li>Следи цялостното протичане и реализация на процеса по ипотечно кредитиране в Дружеството.</li> <li>Изготвя икономически обосновки, както и цялостната подготовка на документацията.</li> </ul> <br /> 37397 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37397&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Sales Manager at A4E in A4E http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37398&ref=rss - Identify and engage strategic customers that are looking to increase their businesses efficiency via data analytics tools.<br /> - Work with the product team to draw visions for potential customers and develop project proposals.<br /> - Promote and champion the idea of &ldquo;Software-as-a-Service&rdquo; to companies in need to forecast their future sales.<br /> - Build and maintain a healthy pipeline of customers that want to partner with A4E.<br /> - Develop relationships and trust with prospective and existing customers. 37398 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37398&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Logistic & Deliveries Expert in WorkSpace чрез Horizons Bulgaria Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37399&ref=rss &bull; Organize international transport /packing lists, price request, etc./<br /> &bull; Take care of deliveries &amp; assembly of the products;<br /> &bull; Coordinate the custom clearance process;<br /> &bull; Offer before/after sales service;<br /> &bull; Keep the ware house in good condition. 37399 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37399&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Офис асистент / по заместване / в Unique Estates http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37400&ref=rss - Осигурява всекидневно административна подкрепа на служителите в офиса;<br /> - Управлява потока от документи, офис база данни и архиви;<br /> - Поддържа контакти и комуникация с партньори на фирмата;<br /> - Поддържа офис оборудването и наличностите на консумативи;<br /> - Грижи се за доброто функциониране на офиса;<br /> - Посреща, настанява и изпраща всички клиенти в офиса;<br /> - Извършва изходящи и приема входящи обаждания;<br /> - Организира работния график на Изпълнителния директор;<br /> &nbsp; 37400 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37400&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 ТЪРГОВЕЦ СТРОИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАШИНИ в Евромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37401&ref=rss Евромаркет е най-големият доставчик на строителна техника и индустриално оборудване в България. Компанията има офиси във всички големи градове в страната и е представител на световни лидери като:<br /> <br /> - BOSCH - професионални електроинструменти<br /> - SDMO - преносими генератори<br /> - PUTZMEISTER - Машини за полагане на мазилки и замазки<br /> - ENAR - техника за обработка на бетон<br /> - G&Ouml;LZ - диамантено - пробивна и режеща техника и консумативи<br /> - YALE - подемни и теглещи съоръжения<br /> - AMMANN - малка строителна механизация<br /> - MASTER - индустриални отоплители и професионални изсушители<br /> - MUNGO - крепежни елементи<br /> <br /> Компанията търси да назначи Търговец на строителни инструменти и машини за гр. София и региона.<br /> <br /> Отговорности:<br /> - Поддържа контакт с настоящи и нови клиенти, като ги консултира при избора им на продукти и решения.<br /> - Разширява клиентската база, намира нови клиенти.<br /> - Изготвя оферти, води търговски преговори, сключва сделки.<br /> - Следи за висококачествено обслужване на клиентите и поддържането на коректни бизнес отношения с тях.<br /> - Изготвя седмични отчети за дейността си. 37401 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37401&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Client Management Specialist with Swedish or Chinese language in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37402&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 3,900 offices in 82 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently searching for one of our most renowned partners &ndash; a leading global provider of turnkey online gaming solutions, which powers the most successful online gaming operators around the globe, a motivated and communicative person for the position of:<br /> <br /> <strong>Client Management Specialist with Swedish or Chinese languagege</strong><br /> <br /> <strong>Main activities include:</strong><br /> <br /> &bull; Managing customer&rsquo;s accounts, solving account problems and providing information via emails and on-line chat<br /> &bull; Proactive communication with customers to increase customer retention and value<br /> <br /> <strong>You are an appropriate candidate if you possess:</strong><br /> <br /> &bull; Swedish or Chinese language<br /> &bull; Great communication skills, flexible and reliable<br /> &bull; Ability to work on shifts&nbsp;<br /> <br /> <strong>The company offers:</strong><br /> <br /> &bull; Excellent working environment.<br /> &bull; Excellent remuneration package including employee benefits.<br /> &bull; Opportunity to grow within the organization.<br /> &bull; Opportunity to work in a fast-developing and highly successful international company.<br /> <br /> If you match the criteria and you feel you can face the challenge, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed. Only short &ndash; listed candidates will be contacted.<br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.&nbsp;<br /> <br /> &nbsp; 37402 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37402&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в UpSkill http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37403&ref=rss За наш реномиран клиент &ndash; водеща производствена компания в гр. Пловдив с над 50 млн. лв годишен оборот и над 500 служителя, търсим мотивиран и амбициозен Главен счетоводител, който да се заеме със следните функции:<br /> <br /> <u>Организационни и координационни функции и отговорности</u> <ul> <li>Организира, координира и извършва текущо наблюдение и контрол върху работата на финансово-счетоводния отдел на предприятието, като извършва вътрешно разпределение на задачите за изпълнение, определя при необходимост график за изпълнение, включително задава правила при обработката и архивирането на първичните и вторични счетоводни документи. Прави предложения до ръковоството за промени в състава и организацията на отдела;</li> <li>Организира прилагането на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика в съотвествие с приложимите счетоводни стандарти и действащата нормативна уредба, включително в частта на данъчното законодатество. Прави предложения за промени в счетоводната политика;</li> <li>На база на установената в предприятието организация на документооборота си сътрудничи тясно със звената, издатели на първични счетоводни документи от всякакъв тип с оглед въпроси по пълнотата на информацията, характера и възникването на стопанските операции, навременното им предаване за обработка. Прави предложения до ръководството за промени и оптимизиране на документооборота.</li> </ul> &nbsp;<br /> <u>Контролни функции и отговорности</u> <ul> <li>Следи за спазването на правилата за документооборота и счетоводната политика в предприятието;</li> <li>Организира и провежда текущи и годишни инвентаризации на активите и пасивите на предприятието, докладва резултатите на ръководството, организира процеса на търсене на материална отговорност;</li> <li>Наблюдава и контролира процеса по калкулиране на себестойността.</li> </ul> &nbsp;<br /> <u>Функции и отговорности по докладването</u> <ul> <li>Съставя междинни и годишни финансови отчети съобразно приложимите счетоводни стандарти и действащата нормативна уредба, отчети със статистическо приложение, данъчни декларации;</li> <li>Докладва на ръководството относно финансовото състояние на предприятието, постигнати и планирани финансови резултати и извършва анализ на финансовите показатели. Изготвя доклади и справки за ръководството. Изготвя анализи и справки по отношение формирането на себестойността и ефективността на разходите;</li> <li>Докладва на ръководството по отношение на констатирани проблеми, слабости и нарушения в системите за вътрешен контрол и системата на документооборота. Докладва резултатите от извършени инвентаризации и прави предложения за търсене на материална отговорност.</li> </ul> &nbsp;<br /> <u>Представителни функции и отговорности</u> <ul> <li>Отговаря за контакти с банки, външни одитори, държавни и общински органи до колкото взаимоотношенията с тях имат за предмет предоставянето на финансова информация за дружеството.</li> </ul> 37403 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37403&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 National Communications Officer for Sturgeons в WWF Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37404&ref=rss The main responsibility of this position is to communicate the activities of the project &bdquo;Sustainable protection of Lower Danube sturgeons by preventing and counteracting poaching and illegal wildlife trade&ldquo;. The project is an EC co-funded project which takes place in 6 countries (Austria, Bulgaria, Germany, Romania, Serbia and Ukraine) and its goal is to promote sturgeon protection in the target countries. It continues until December 2020 and WWF-Austria is the leading partner.<br /> <br /> <strong>National communications officer</strong><br /> <br /> <u>Overall communication content responsibilities:</u> <ul> <li>Communicates content trough WWF Bulgaria information channels, in line with the grant agreement and WWF branding guidelines;</li> <li>Participates in the creation and implementation of project communications strategy;</li> <li>Ensures regular internal communication;</li> <li>Is responsible for all the development and production of the Bulgarian information materials;</li> <li>Is responsible for the organization of events and for the communication activities in support of the events;</li> <li>Supports other national communication work, other than sturgeon conservation work;</li> <li>Maintains the Bulgarian version of the project&rsquo;s website and ensures consistency of messaging over the project languages;</li> <li>aintains regular contact with media.</li> </ul> <u> <strong>Working Relationships:</strong></u><br /> <br /> <strong>Internal</strong>: The National Communications Officer has a direct reporting relationship with National Head of Communications, but within the project team reports to the national project manager.<br /> <strong>External</strong>: Supports the Regional Communications Officer.<br /> <br /> &nbsp; 37404 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37404&ref=rss#comments Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300 Младши експерт към Отдел „Международни клиенти“ в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37377&ref=rss СИБАНК е част от финасовата &nbsp;група KBC, която активно присъства в Европа, Азия и Америка и подкрепя своите клиенти по света.<br /> Отдел &bdquo;Международни клиенти&ldquo; е специализирано звено за обслужване на международни фирми с бизнес в България. Екипът от експерти прилага уникалния модел за обслужване на клиенти на групата KBC Group в комбинация с познаването на местния пазар.<br /> &nbsp;<br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> - Събира финансова информация за потенциални клиенти и сектора им на дейност;<br /> - Изготвя презентации, индикативни оферти и референции на клиенти;<br /> - Осъществява банково обслужване на некредитни международни клиенти;<br /> - Подпомага звеното в различни етапи от кредитния процес (окомплектоване на кредитните файлове и въвеждането им, приключване на сделката и осъществяване на текущ мониторинг);<br /> - Поддържа контакт със структурите на KBC &nbsp;по света, обслужващи международни клиенти;<br /> - Участва в проекти на групата на KBC за международни клиенти. 37377 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37377&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Key Accounts Director in American University in Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37378&ref=rss 1. Develop relationships with prospective AUBG sponsors, donors, and customers across Bulgaria, Southeast Europe, and worldwide<br /> 2. Promote and sell AUBG products, programs, and initiatives to executives, stakeholders, and decision-makers at target organizations<br /> 3. Carry out consistent actions required to retain existing key accounts, reactivate old accounts and engage new ones (potential accounts research, appeal letters, special projects, grant applications, sponsorships, etc.) towards securing a growing philanthropic support for AUBG<br /> 4. Actively participate in creating a working development strategy towards improving the University&rsquo;s fundraising with regard to key accounts.<br /> 5. Plan and execute with his/her team the approved yearly development strategy and specific action plan towards achieving the yearly targets<br /> 6. Prepare reports as required by the President or University leadership<br /> 7.Develop and monitor annual budgets of the office and ensure adherence to spending guidelines 37378 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37378&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Chief Operating Officer in BrightPoint http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37380&ref=rss <ul> <li>Manage and oversee financial and business planning activities;</li> <li>Direct and administer all financial plans;</li> <li>Oversee business policies and accounting practices;</li> <li>Review and analyze financial reports;</li> <li>Support and advise the CEO in decision making;</li> <li>Lead and support organizational budgeting process;</li> <li>Oversee reporting and monitoring of organizational performance metrics;</li> <li>Provide overall financial oversight and monitoring;</li> <li>Ensure that relevant financial data is presented to the CEO and senior management team.</li> </ul> <br /> 37380 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37380&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Junior Researcher/ Administrative Assistant in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37382&ref=rss <ul> <li>Securing our most valuable success factor &ndash; information &ndash; and building strong and trustful foundation for our assignments</li> <li>Actively involved in the maintenance of the internal resource system, coordinating information flow via telephone, e-mail, mail</li> <li>Maintaining communication with candidates, partner organizations and suppliers</li> <li>Analysing clients&rsquo; organizational needs together with consultants and anticipating the requirements of clients</li> <li>Gathering relevant market information about organizations and professionals to support current and potential search assignments</li> <li>Preparing business documents &ndash; HR materials, reports, presentations, etc.</li> <li>Exploring and utilizing all relevant sources of information such as business and industry organizations, social communities, websites, student and alumni associations, industry fairs or exhibitions</li> <li>Regularly updating and structuring market intelligence on business environment in Bulgaria</li> <li>Participating in various external and team activities</li> </ul> 37382 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37382&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Junior Performance Consultant in BrightPoint http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37383&ref=rss <ul> <li>Meeting with technical representatives from client&rsquo;s side to determine requirements;</li> <li>Clarifying a client&rsquo;s system specifications, understanding their work practices and the nature of their business;</li> <li>Testing and analyzing the system performance;</li> <li>Defining software, hardware and network requirements;</li> <li>Analyzing client&rsquo;s system requirements and giving independent and objective advice on the use of the enterprise software;</li> </ul> <br /> 37383 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37383&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Sales Manager in BrightPoint http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37384&ref=rss <ul> <li>Partner with retailers to ensure delivery of business objectives through distribution, volume, share and promotion execution;</li> <li>Identify and define specific strategic business objectives to maximize sales, share growth and enhanced profitability for the company&rsquo;s portfolio;</li> <li>Own the execution and delivery of monthly, quarterly and annual sales objectives;</li> <li>Deliver profitable territory sales growth and monitor retailers performance in order to develop action plans to address challenges and maximize opportunities;</li> <li>Manage the day-to-day activities of sales force in order to implement the organizations overall sales strategy for an assigned region;</li> <li>Ensure that the retailers receive coaching and training on the technical aspects of the organization&rsquo;s products and services; on marketing campaigns, and sales promotions;</li> <li>Complete and submit all paperwork and/or report required by the company, including but not limited to weekly status reports;</li> </ul> <br /> 37384 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37384&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Manager Private Banking in БрайтПоинт ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37389&ref=rss <ul> <li>Communicates daily with private clients of the bank;</li> <li>Offers and sells bank products and services to the clients;</li> <li>Advises private bank customers and supervises aftersales services;</li> <li>Assesses the client&rsquo;s potential by collecting and updating information on their risk profile, their need for liquidity etc.;</li> <li>Monitors the status of the client&rsquo;s loan portfolio and takes action to ensure its quality;</li> </ul> <br /> 37389 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37389&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Регионален Търговски представител - Корпоративни клиенти в AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37393&ref=rss Нашият клиент е лидер на българския пазар в областта на вноса и дистрибуцията на всякакъв вид гуми за леки и товарни автомобили, автобуси, селскостопанска, строителна, индустриална и специализирана техника. Компанията е признат и предпочитан партньор на най-големите и утвърдени производители на гуми в световен мащаб. През своето дългогодишно присъствие на пазара компанията непрекъснато се развива и усъвършенства в предоставянето на цялостни решения. В стремежа си да поддържа високото качество при задоволяване нуждите на своите клиенти, компанията е взела решение да разшири своя търговски екип и търси динамичен и мотивиран кандидат за позицията:<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>Регионален Търговски представител - Корпоративни клиенти</strong><br /> <br /> <strong>Длъжността:</strong><br /> <em>Като ръководител на продажбите в поверения регион, Вие ще отговаряте за:</em> <ul> <li>Развитие на пазара, установяване и поддържане на дългосрочни партньорски отношения с корпоративни клиенти</li> <li>Промотиране на продуктите и услугите на компанията чрез организиране на срещи и презентации, както и при участието ѝ в специализирани мероприятия</li> <li>Идентифициране и анализиране на нуждите на клиентите и предлагане на решения за тяхното удовлетворяване</li> <li>Изготвяне на търговски предложения и договаряне на условията за сътрудничество в съответствие с корпоративната политика</li> <li>Проучване и следене на пазара и конкуренцията в региона</li> </ul> 37393 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37393&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Cost Manager in Фортън АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37394&ref=rss <ul> <li>Provide accurate budgeting and estimating; <ul> <li>Prepare, review and update of a cost plan;</li> <li>Measure the value of work executed by contractors;</li> <li>Agree monthly valuations with contractors;</li> <li>Monitoring and reporting of expenditure against the cost plan;</li> <li>Forecasting and reporting of projected out-turn cost;</li> <li>Agree the final account with the main contractor.</li> </ul> </li> <li>Responsible for obtaining accurate time and cost estimates, then managing the project to quality, schedule and budget;</li> <li>Provide leadership in meeting the client, safety, quality, manufacturing, cost, and regulatory requirements with designs that have sustainable differentiation in the marketplace;</li> <li>Developing and reviewing of project documentation (designs, specifications, scheduling and etc), including: <ul> <li>Design and the construction program;</li> <li>Development budgets;</li> <li>Provisioning of infrastructure such as power, water, sewage, and communications;</li> <li>Permits and licenses in order to meet local requirements</li> </ul> </li> <li>Conducting site visits to review the condition and quality of the construction works, including: <ul> <li>Evaluating that construction has been performed in conformance with the standards, permits, codes, specifications and local statutory and other requirements;</li> <li>Identifying of factors affecting the performance of the works due to overrun or delays in completion;</li> <li>Identify, check and verify claims;</li> <li>Prepare, verify and submit written reports encompassing evaluations of various projects, including: zero reports; monthly/progress reports; interim payment certificates; final accounts;</li> </ul> </li> <li>Verification of contractors&rsquo; monthly request for payment;</li> <li>Provide construction cost estimates, cost planning and cost management from inception through design and construction to handover and completion;</li> <li>Identify and analyze client&rsquo;s needs and recommend appropriate technical solutions to achieve maximum energy and/or cost efficiency;</li> <li>Prepare tender documentation;</li> <li>Chair and minute meetings with all project teams</li> </ul> 37394 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37394&ref=rss#comments Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300 Chief Expert/Expert in Regulatory and group reporting Division in CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37367&ref=rss &nbsp;RESPONSIBILITIES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> - Prepare monthly, quarterly and annual regulatory and financial reports for BNB, KBC Group, etc.<br /> - Participate in the preparation of the IFRS annual report<br /> - Analysis of financial information and preparation of reports for the management or ad-hoc reports requested by supranational institution such as EBRD, EIB, etc<br /> - Ensure the application of the IFRS and regulatory framework in the reporting<br /> - Liaison with external Auditors with regards to provision of information and explanations.<br /> - Define and suggest improvements in the reporting&nbsp; process<br /> - Take part in the development of internal policies and procedures<br /> - Prepare specifications for automating of regular reports<br /> - Follow-up on EBA regulatory framework and IFRS requirements 37367 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37367&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 Управител на клон в гр. София в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37368&ref=rss &nbsp;ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> - Ръководи, организира и контролира цялостната дейност на клона и структурните подразделения към него, в съответствие с политиката и целите на Банката<br /> - Отговаря за постигане на продажбените цели за ритейл и МСП сегмента и за изпълнение бюджета на клона<br /> - Провежда регионалната бизнес политика, разпределя бизнес целите в клона и прилежащите му структурни единици, анализира и регулярно обсъжда резултатите и добрите практики с ръководителите на офиси<br /> - Анализира отклоненията от плана за действие в клона и предприема адекватни мерки<br /> - Изготвя и предоставя на Директор Клонова мрежа, съответния регионален мениджър и Ръководството на Банката доклади за цялостното състояние на клона и предлага конкретни мерки с оглед постигане на заложените резултати и показатели<br /> - Установява и развива&nbsp; дългосрочни бизнес отношения с клиентите<br /> - Представлява Банката в рамките на предоставените му правомощия 37368 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37368&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Регулация на финансовите пазари в МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37370&ref=rss Описание на длъжността: Юридическо съдействие при изготвяне на нормативни актове и правни становища в областта на финансовите услуги и финансовите пазари във връзка с изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Координира дейностите от компетентност на дирекцията в областта на финансовата стабилност. 37370 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37370&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 Project Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37371&ref=rss <br /> 37371 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37371&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 Асистент на Финансовия директор в Куадрант Бевъриджис АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37372&ref=rss &bdquo;Куадрант Бевъриджис&rdquo; е официалният бутилировач на продуктите на PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess, Gatorade) за България. В портфолиото ни влизат още PRISUN, LiptonIceTea, енергийната напитка Rockstar, трапезната бутилирана вода Bellissima. Компанията е сред лидерите на пазара на негазираните напитки в България. Във връзка с разширяване на дейността ни на пазара търсим да назначим<br /> <br /> Асистент на Финансовия директор<br /> <br /> Основни дейности и отговорности:<br /> Приема, съхранява и предава парични средства.<br /> Извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.<br /> Води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация.<br /> Проверява фактическата наличност на паричните суми с касовия остатък, ежедневно приключва касовата отчетност.<br /> Предава и получава оформени документи, парични средства в обслужващите финансови институции.<br /> Подава информацията за паричните средства на оторизираните лица;<br /> Ежедневно поддържа Collection файл и поддържа контакти с доставчиците;<br /> Ежемесечно поддържа обобщен файл с направените плащания през месеца;<br /> Издава кредитни известия за дисплей, дистрибутори, отстъпки, инвестиции, корекции и др;<br /> Контакт с всички наши доставчици и комуникация на нашите задължения към тях<br /> Изготвяне на годишни бюджети по отдели и следене на тяхното изпълнение през годината<br /> Работи с Външни и Вътрешни одитори на двете дружества<br /> Изготвя различни справки. 37372 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37372&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 Investment Banking Analyst in VTB Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37373&ref=rss <strong>The Investment Banking Analyst is expected to:</strong> <ul> <li>Assist senior members of the team in pre-screening, analysing and evaluating new opportunities, investment projects and financing opportunities</li> <li>Prepare, review, edit and refine financial models and valuation analyses</li> <li>Conduct company and industry research and analyses, support due diligence processes</li> <li>Prepare marketing materials, teasers, information memorandums, internal memos and presentations</li> <li>Actively participate in executing transactions, with increasing levels of responsibility and accountability over time</li> </ul> 37373 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37373&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 Investment Coverage Support Analyst in VTB Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37374&ref=rss <strong>The Investment Coverage Support Analyst is expected to:</strong> <ul> <li>Assist the team in due diligence processes, transaction documentation and execution</li> <li>Assist other team members with preparation of research and analysis (macroeconomic, industry, company, financial)</li> <li>Assist the team in transaction structuring and structuring solutions implementation</li> <li>Ensure compliance with internal procedures, perform KYC checks</li> <li>Actively participate in executing transactions, with increasing levels of responsibility and accountability over time</li> </ul> 37374 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37374&ref=rss#comments Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300 Сервитьор в БУЛ ВЕ 10 ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37362&ref=rss Задължения:<br /> - Обслужване на клиенти.<br /> - Поддържане на добра хигиена на работното място.<br /> - Спазване на фирмените стандарти за начин на работа и обслужване на клиентите. 37362 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37362&ref=rss#comments Sun, 18 Sep 2016 00:00:00 +0300 PRODUCT MANAGER Junior or Senior in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37360&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 3,900 offices in 82 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner - Company specialized in the marketing, distribution, and logistics of FMCG (fast moving consumer goods), for the&nbsp; position of:<br /> <br /> <strong>PRODUCT MANAGER Junior or Senior</strong><br /> <br /> The Product Manager is responsible for both product planning&nbsp; and product marketing. This includes managing the product throughout the product lifecycle, gathering and prioritizing product and customer requirements, defining the product vision, and working closely with engineering, to deliver&nbsp;winning products. It also includes working with sales, marketing and support to&nbsp; ensure revenue and customer satisfaction goals are met. The Product Manager&rsquo;s job also includes ensuring that the product and marketing efforts support the&nbsp; company&rsquo;s overall strategy and goals.<br /> <br /> <br /> <strong>The Role:</strong><br /> <br /> &bull; Proposes and leads the development and implementation of the brand strategies (communication, pricing, product portfolio, placement / distribution, media)<br /> &bull; Strategic planning for development of the responsible brands<br /> &bull; Preparation and execution of Sales &amp; Marketing Plans<br /> &bull; Analyzing the market trends<br /> &bull; Initiate, coordinate and evaluate the necessary marketing activities and instruments to promote the products<br /> &bull; Monitors and understand the competitive environment<br /> &bull; Marketing investment control and reporting<br /> <br /> <strong>Requirements:</strong><br /> <br /> &bull; Experience in a similar position in the FMCG field<br /> &bull; University degree in Marketing, Economics or related<br /> &bull; Understanding market developments and a record in successful marketing activities<br /> &bull; Results oriented, pro-active and a team player<br /> &bull; Excellent analytical skills and a proven capacity in analyzing data<br /> &bull; Strong communication skills<br /> &bull; Excellent command of English, other language will be considered as a big advantage<br /> <br /> <strong>What do you get?</strong><br /> <br /> &bull; Unique opportunity to work on International projects<br /> &bull; Chance to acquire new business competencies<br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth<br /> &bull; Competitive remuneration package<br /> &bull; Ambitious and motivated team<br /> <br /> <strong>Key Words: PASSION, INTEGRITY, AND ENERGY!<br /> <br /> If you answer is YES,<br /> <br /> Get your motor running!</strong><br /> <br /> This is the opportunity that will bring all your study, all your training, your certifications and your energy to a new level. Support short and long term operational/strategic business activities.<br /> <br /> If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.<br /> &nbsp; 37360 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37360&ref=rss#comments Sat, 17 Sep 2016 00:00:00 +0300 Production Supervisor in ALBEMARLE CAMBRIDGE CHEMICAL LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37363&ref=rss Assumes responsibility for organizing, directing, and overseeing the correct and timely completion of formulation<br /> and blending production functions.<br /> a. Organizes, schedules, and prioritizes formulation and blending production functions.<br /> b. Sets up equipment for the line. Ensures that equipment is operating properly and is properly maintained.<br /> c. Oversees all foam production processes. Ensures that processes are being completed according to Company<br /> standards and specifications.<br /> d. Completes related paperwork, reports, and support functions. Monitors inventory for each job to ensure<br /> appropriate levels. Requisitions new materials as appropriate.<br /> e. Maintains the production schedule provided by the Production Manager. Informs management of any<br /> significant problems, issues or concerns.<br /> 2. Assumes responsibility for ensuring that production functions are conducted in accordance with Company<br /> policies and procedures.<br /> a. Ensures that established production procedures and instructions are followed.<br /> b. Ensures quality and safety standards are met.<br /> c. Ensures that deadlines are met.<br /> d. Ensures that work area is clean, secure, and well maintained.<br /> e. Reviews and updates production policies and procedures regularly.<br /> 3. Assumes responsibility for establishing and maintaining good communication, coordination, and working<br /> relations with Company personnel and with management.<br /> a. Assists, directs, and supports production personnel as needed. Assists the Production Manager in evaluating<br /> the progress and performance of Blending Specialists. Provides suggestions for improved performances.<br /> Performs the duties of Blending Specialists as needed.<br /> b. Keeps the Production Manager informed of area activities and of any significant concerns. Identifies problems<br /> and provides suggestions.<br /> c. Attends meetings as required.<br /> d. Coordinates assembly line production with other related production functions.<br /> &nbsp; 37363 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37363&ref=rss#comments Sat, 17 Sep 2016 00:00:00 +0300 Logistics Specialist in ALBEMARLE CAMBRIDGE CHEMICAL LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37364&ref=rss Applies logistics system knowledge as required by the functional role<br /> Resolve operational logistics issues and conflicts and escalate as appropriate<br /> Track and monitor delivery performance (all modes of transport) in meeting customer needs<br /> Develop network of alternatives (routes, service providers, ports) to provide to our businesses and customers as alternatives for deliveries to our customers in respective countries<br /> Own and facilitate the Dow Logistics Material Flow Work Process implementation in the region<br /> Represent Albemarle towards authorities on following topics (Advocacy): Logistics infrastructure, customs, regulations, safety and security<br /> Support administrative activities in Albemarle's ERP systems<br /> Tracking of customer orders and delivery schedules<br /> Coordinate logistics activities between company, customs, transporter, warehouse and terminals<br /> Support supply chain operations initiatives through data analysis and implementation of action plans<br /> Develop and implement the logistics work process an systems for the respective countries in the area<br /> Participates and leads logistics related projects as determined by supply chain leader<br /> Participates in implementation of business or functional initiatives that interface with logistics work processes<br /> Develop and implement Service Provider Management process in respective countries<br /> Ensure regulatory compliance for customs processes<br /> Active research on duty saving opportunities, application for respective licenses and implementation of respective customs tools and processes. 37364 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37364&ref=rss#comments Sat, 17 Sep 2016 00:00:00 +0300 Account Manager in ALBEMARLE CAMBRIDGE CHEMICAL LTD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37365&ref=rss <br /> Key Account Management&nbsp;<br /> Developing Account Plans for Strategic Accounts;<br /> Achieve a high level of penetration across multiple functions (Procurement, Technology, Commercial, Management) within customer base<br /> Maintain strong relationships at all levels of customer organization<br /> Develop relationships across the Value Chain (Customer of Customer) as needed to support Sales goals with direct accounts<br /> Develop strong multi-functional account teams (Technical Service, R&amp;D, Marketing, Supply Chain and Customer Service) to effectively interface with customers.<br /> Effectively negotiation of price, quantities, payment terms as to achieve the business plans.<br /> Manage customer pricing strategically in line with business goals.<br /> Deliver a high level of service to customers<br /> Effectively resolve quality or service issues that arise.<br /> Work with customers to define un-met needs.<br /> Develop Selling Projects around commercial and developmental opportunities.<br /> Drive implementation of Innovation programs with Strategic Accounts.<br /> Successfully convert opportunities to sales growth.<br /> Business Management 37365 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37365&ref=rss#comments Sat, 17 Sep 2016 00:00:00 +0300 Expert in Credit policies, reporting and early identification of problem loans in CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37353&ref=rss -&nbsp;Participates in working groups/projects on KBC Group and CIBANK Level, dealing with the implementation/review of credit policies and group standards<br /> - Responsible for the alignment with the regulatory requirements (national and EU-related) and translating them into credit policies and processes<br /> - Coordinates end-to-end implementation of new and revised credit policies in the Bank<br /> - Acts as a contact person for Business and for the KBC Group with regard to credit policies<br /> - Translates regulations into workable policies<br /> - Interprets and assesses the impact of (new) rules 37353 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37353&ref=rss#comments Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0300 Специалист логистика в Балтик Контрол България ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37354&ref=rss - Организиране на поръчките получавани от клиенти за контрол и изготвяне на необходимите документи, съгласно установен ред.<br /> - Бизнес кореспонденция с клиенти на английски език за уточняване на детайлите по възлагане на поръчката за контрол, съгласуване и изготвяне на оферти и др.<br /> - Познаване и проследяване измененията на европейските регламенти и международни стандарти свързани с дейността на компанията (стандарти за зърно и маслодайни семена и други стоки обект на внос/ износ).<br /> - Координация с другите офиси на фирмата.<br /> - Поддържане и обновяване на база данни.<br /> &nbsp; 37354 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37354&ref=rss#comments Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0300 DUTCH SPEAKING CUSTOMER CARE AGENT (PayPal project) http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37355&ref=rss As caring for customers becomes the differentiator that drives consumer engagement and spend, Sitel is advancing its position as a world leader in outsourced customer experience innovation.&nbsp;<br /> <br /> With over 30 years of industry experience, Sitel serves more than 62 markets in 40 languages, with 61,100 passionate and talented associates from 108 contact centers strategically located in 21 countries.<br /> <br /> Combining comprehensive customer care capabilities, leading multichannel solutions, and unparalleled experience across all industries, Sitel&rsquo;s collaborates with some of the best known global brands to help them deliver outstanding experiences to its customers.<br /> <br /> Description:<br /> <br /> The Customer Care Agent handles cases of customers and the client concerning non-technical, formal and administrative issues and complaints regarding on-line financial transactions.&nbsp;<br /> <br /> Your Tasks:<br /> <br /> &bull; Communicate via telephone, mail and fax with existing customers in order to solve their technical issues<br /> &bull; Give information about the product to existing customers and prospects via telephone and e-mail and handle the inquiries on basics in a case closing manner<br /> &bull; Transfer more difficult inquiries to higher level if necessary<br /> &bull; During call work- customer issues, payments and accounts&nbsp;<br /> &bull; Demonstrate a strong customer service orientation and take responsibility to ensure customers are satisfied&nbsp;<br /> &bull; Proactively propose improvements and feedback in processes and ways of working to Team Management / Operations Manager<br /> &bull; Carry out customer request referrals and transfer in timely and correct manner by predefined rules&nbsp; 37355 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37355&ref=rss#comments Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0300 Operations Officer (NO-B), #62917, Sofia - Bulgaria CO, CEE/CIS in UNICEF Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37357&ref=rss <br /> 37357 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37357&ref=rss#comments Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0300 Стажант одитор в БДО България ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37358&ref=rss Стажант одиторът ще премине обучение за участие в ангажименти по изразяване на сигурност и по-конкретно:<br /> <br /> - получаване на одиторски доказателства;<br /> - анализ на финансова информация;<br /> - процедури при провеждане на годишни инвентаризации;<br /> - документиране на извършената работа чрез съставяне на одиторски работни документи;<br /> - подреждане на документи в клиентските досиета;<br /> - административни задължения (подвързване, фотокопиране, сканиране и др.)<br /> - участие в обучение и развитие под ръководството на старшия персонал;<br /> - запознаване с методологията и специализираните програмни продукти на БДО;<br /> - извършване на други задачи в офиса, както и включване в екипите за изпълнение на ангажименти за други услуги по преценка на прекия ръководител.<br /> <br /> <br /> &nbsp; 37358 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37358&ref=rss#comments Fri, 16 Sep 2016 00:00:00 +0300 Office Administrator and Personal Assistant in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37329&ref=rss Wyser is an international company specialized in searching and selecting middle and senior management.<br /> Wyser is presented in Europe, South America, North America and Asia and we work with companies and candidates in over 40 countries across the world.<br /> Wyser is a part of Gi Group, one of the major international leaders in the field of services specially dedicated to labor market development.<br /> <br /> On behalf of our client, an international company, operating worldwide in the automotive industry, we are currently looking for Office Administrator and Personal Assistant.<br /> <br /> Ideally we are looking for a responsible and loyal individual with fluent English and proficiency in MS Office at the start of his/her career. We highly appreciate organizational and communication skills as well as attention to detail, hardworking attitude and desire for professional development within one company. Similar administrative experience would be considered as an advantage.<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> <br /> - Handling document flow and other administrative office tasks;<br /> - Timely ordering office supplies and maintaining the office life running smoothly; &nbsp;<br /> - Supporting the company CEO, managing the communications, taking care of the agenda and day-to-day activities;<br /> - Creating reports, data sheets and other documents based on request of CEO;<br /> <br /> The offer:<br /> <br /> - Opportunity to be a part of an international fast growing company;<br /> - Dynamic role with further development;<br /> - Opportunities for training and professional development;<br /> - Good remuneration package;<br /> &nbsp;<br /> <br /> If you find this opportunity interesting, please send us your CV. Only short listed candidates will be approached.<br /> All applications will be considered under the terms and conditions of confidentiality in accordance with the regulations of personal data protection. Wyser EOOD activities are based on a Recruitment license №1482 issued on 30.07.2012, valid until 30.07.2017<br /> &nbsp; 37329 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37329&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Младши Програмист .NET (по заместване) в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37331&ref=rss СИБАНК разполага с няколко вътрешно-разработени системи, ключови за бизнеса на банката. Сред вътрешно разработените продукти са CRM, системите за одобрение на кредити и други системи с важно значение за бизнес процесите в Банката. В последната година в Банката се внедрява нова система, базирана на инструменти за разработка и управление на бизнес процеси (BPM).&nbsp;Банката има нужда да разшири екипите си, които ще разработват приложения, на основата на бизнес процеси.<br /> &nbsp;<br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> - Дизайн, разработка и внедряване на разработки посредством Microsoft .NET<br /> - Изготвяне и поддръжка на документация, свързана с разработките 37331 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37331&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Мениджър – връзки със средни предприятия, с месторабота гр. Русе в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37332&ref=rss &bdquo;Управление на продажбите-МСП&ldquo; отговаря за развитието на регионалната бизнес политика и установява дългосрочни отношения с МСП клиентите, като същевременно следи за качеството на кредитния портфейл в сегмента. Фокусът е върху привличането и обслужването на средни предприятия /с обороти от 1 милион до 20 милиона лева, годишно/, поради въвеждането на нов дистрибуционен модел за малките предприятия от м. юли 2016г.<br /> &nbsp;<br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> - Привлича нови клиенти &ndash; средни предприятия /с обороти от 1 милион до 20 милиона лева, годишно/;<br /> - Управлява активно взаимоотношенията със съществуващите клиенти чрез увеличаване дела на банково-застрахователните услуги, които ползват от и чрез СИБАНК EАД;<br /> - Представя продуктите и гаранционните инструменти, предлагани от Банката пред нови и съществуващи клиенти;<br /> - Изготвя аргументирани кредитни апликации за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл;<br /> - Следи за спазване на условията за усвояването на кредитите и извършва мониторинг на кредитния портфейл;<br /> - Осъществява регулярни посещения при съществуващите клиенти;<br /> - Контролира и следи цялостната доходност и качество на портфейла;<br /> - Предприема необходимите действия за задържане на клиентите, когато констатира спад на ползваните услуги или необходимост от подобряване на връзката с клиента.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; 37332 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37332&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Service Manager [ERP, CRM implementation experience] in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37333&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 3,900 offices in 82 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner - a leading business software and services provider in South East Europe and the Middle East, for the positions of:<br /> <br /> <strong>Service Manager</strong><br /> <br /> <strong>Role Description</strong><br /> <br /> Services Manager will be responsible for managing a team of experienced Business and Technical consultants working for a special projects and installed base customer&rsquo;s implementations. The candidate will carefully collaborate with clients to meet project targets and deadline. He/ she will be supporting the team when analyzing, identifying the business processes and needs of the customers&rsquo;, will be responsible for the solution design and be expected to agree a staged implementation plan maximize the customers&rsquo; product satisfaction and minimize risks.<br /> <br /> <strong>Main Responsibilities</strong><br /> <br /> <u><strong>Project Management</strong></u> <ul> <li>Provision of integrated services to ERP/CRM projects (analysis, solution design, implementation, training, support)</li> <li>&nbsp;Liaising with the Project Team regarding implementation steps and overall project progress</li> <li>Constant monitoring the projects for assuring the project&rsquo;s progress, resolve issues, timetable, progress report</li> </ul> <u><strong>Employee and Performance Management</strong></u> <ul> <li>Responsible to recruiting and hiring new specialists for open positions</li> <li>Leading yourself and the team</li> <li>Driving the business through a high-level of involvement in the day-to-day operations</li> <li>Ensuring the team under management is motivated by providing opportunities for continuous learning and development as well as relevant support and mentoring</li> <li>Providing an environment that is conducive to individual growth and better team performance</li> <li>Define and keep the team performance goals</li> </ul> <br /> <u><strong>Operations Management</strong></u> <ul> <li>Communication and collaboration with the mother-company ensuring compliance and know-how transfer to the local team</li> <li>Responsible for keeping the implementation methodology of the company</li> <li>Responsible for keeping the internal organization and company&rsquo;s policies in the Bulgarian Services department</li> </ul> <br /> <strong>Desired Qualifications</strong> <ul> <li>University degree in Economic, Computer Science or other related field</li> <li>2+ years experience in team management</li> <li>2+ years working experience in implementation of ERP/ CRM applications</li> <li>In depth knowledge of business work flows &ndash; commercial, production, inventory management, financial and accounting</li> <li>Good technical knowledge - experience with relational DB (MS SQL, Oracle); reporting tools</li> <li>Ability to communicate within a team of various roles all of which work under the same strict and highly pressuring time deadlines</li> <li>Target oriented, client focused, can-do attitude, strong self-motivated, able to work under pressure, excellent analytical and strong organizational skills</li> <li>Driving license and ability to travel is a must</li> </ul> <strong>What do you get?</strong> <ul> <li>Unique opportunity to work on International projects here and abroad;</li> <li>Chance to acquire new business competencies;</li> <li>Opportunities for professional and personal growth;</li> <li>Competitive remuneration package;</li> <li>Ambitious and motivated team;</li> </ul> <br /> <strong>Key Words: PASSION, INTEGRITY, AND ENERGY!</strong><br /> <br /> <br /> <strong>If you answer is YES,<br /> <br /> Get your motor running!</strong><br /> <br /> This is the opportunity that will bring all your study, all your training, your certifications and your energy to a new level. Support short and long term operational/strategic business activities.<br /> <br /> If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016. 37333 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37333&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Medical Representative in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37334&ref=rss <br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 3,900 offices in 82 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner the fastest growing CEE healthcare company providing consumers with the best healthcare choices delivered through a culture of innovation &amp; empowerment.<br /> <br /> Join one of the world&rsquo;s fastest growing healthcare companies!<br /> <br /> <strong>Medical Representative</strong><br /> <br /> <strong>Key responsibilities include:</strong><br /> <br /> &bull; Organising appointments and meetings with community and hospital-based healthcare staff<br /> &bull; Identifying and establishing new business<br /> &bull; Degotiating contracts<br /> &bull; Demonstrating or presenting products to healthcare staff including doctors, nurses and pharmacists<br /> &bull; Undertaking relevant research<br /> &bull; Meeting both the business and scientific needs of healthcare professional<br /> &bull; Attending and organising trade exhibitions, conferences and meetings<br /> &bull; Reviewing sales performance<br /> <br /> <strong>Key skills for medical representative:</strong><br /> <br /> &bull; Commercial awareness<br /> &bull; Sales skills<br /> &bull; Maturity<br /> &bull; Confidence<br /> &bull; Patience<br /> &bull; Strong interpersonal and communication skills<br /> &bull; Organisational skills<br /> <br /> <strong>What do you get:</strong><br /> <br /> &bull; Opportunity to join a team of professionals;<br /> &bull; Excellent remuneration package;<br /> &bull; Dynamic work in a challenging environment<br /> <br /> So, if you are a results-driven, communicative and professional-oriented team-player, please, apply for this position.<br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!<br /> <br /> Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources services.<br /> &nbsp; 37334 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37334&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Специалист Продажби с италиански или английски език в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37335&ref=rss Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси, чрез повече от 3900 офиса в 82 страни.<br /> <br /> В момента търсим за свой партньор &ndash; лидер в дизайна, производството и дистрибуцията на персонализирани опаковки от хартия и картон.<br /> <br /> <br /> <strong>Специалист Продажби с италиански или английски език</strong><br /> <br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> <br /> &bull; Осъществява комуникация с клиентите на компанията.<br /> &bull; Изпълнява административни, организаторски, информационни и поддържащи дейности във връзка с осъществяване на търговския процес.<br /> &bull; Изпълнява технически и административни функции по обслужване на клиентите и контрагентите<br /> &bull; Представяне на клиентите на изчерпателна информация за техническите характеристики и параметри на предлаганите продукти;<br /> &bull; Подпомага изготвянето на оферти, договори, справки и отчети, свързани с дейността на ТД.<br /> <br /> <strong>Изисквания:</strong><br /> <br /> &bull; Опит в производсвтена компания е предимство<br /> &bull; Позитивен, проактивен и инициативен;<br /> &bull; Отлични комуникативни и презентационни умения;<br /> &bull; Умения да работи самостоятелно и отговорно;<br /> &bull; Резултатно ориентирана личност;<br /> &bull; Владеене на Италианкси език - B2 ниво или Английски език - B2ниво;<br /> &bull; Отлична компютърна грамотност;<br /> <br /> <strong>Компанията предлага:</strong><br /> <br /> &bull; Развитие и възможност за кариерно израстване в областта на продажбите;<br /> &bull; Работа във високомотивиран екип<br /> &bull; Позитивна работна среда и корпоративна култура с високи стандарти;<br /> &bull; Работа в стабилна и успешна компания<br /> &bull; Конкурентно възнаграждение<br /> <br /> Ако това предложение Ви е заинтригувало, можете да кандидатствате за тази позиция като изпратите своята автобиография и снимка.<br /> <br /> Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.<br /> МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ притежава лиценз за дейността си в България № 1385, валиден до 23.12.2016г.<br /> &nbsp; 37335 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37335&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Office Coordinator & Business Assistant in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37336&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; a manufacturer of the highest quality industrial sanding and grinding products.<br /> <br /> <strong>Office Coordinator&amp;Business Assistant</strong><br /> <br /> <strong>Core Duties:</strong><br /> &bull; Manage the smooth running of the office activities<br /> &bull; Communication at a certain level with clients, suppliers and contractors<br /> &bull; Organize meetings, agendas, events, business trips etc<br /> &bull; Responsible for the information flow via telephone, fax, e-mail<br /> <br /> <strong>Your Profile:</strong><br /> &bull; Motivation and desire to succeed<br /> &bull; University degree &ndash; preferably in Marketing, International Management or Business Administration<br /> &bull; Perfect command of English language &ndash; written and spoken<br /> &bull; Good knowledge and understanding of the market structure<br /> &bull; Excellent Excell<br /> &bull; Punctuality<br /> <br /> <strong>What do you get?:</strong><br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth<br /> &bull; Competitive remuneration package<br /> &bull; Ambitious and motivated team<br /> <br /> To get more details, please apply for this position. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> <strong>Thank you!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.<br /> &nbsp; 37336 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37336&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Freight Forwarder with English language in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37337&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 3,900 offices in 82 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> Currently we are looking for a professional to join the team of well established company, specialized in providing wide range of road freight forwarding services.<br /> <br /> <strong>Freight Forwarder with english language</strong><br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> <br /> &bull; Coordination of office activities and transportation process;<br /> &bull; Organization and monitoring of the process of collection and delivering orders;<br /> &bull; Preparation and optimization of the delivery schedule;<br /> &bull; Estimation of order delivery flow and planning of transportation needs;<br /> &bull; Communication at a certain level with clients, suppliers and contractors;<br /> <br /> <strong>Requirements:</strong><br /> <br /> &bull; Previous experience in transportation and logistics;<br /> &bull; Previous experience in road freight forwarding will be considered as an advantage;<br /> &bull; University degree;<br /> &bull; Excellent command of English language;<br /> &bull; Advanced computer skills &ndash; MS Office applications;<br /> &bull; Responsible, reliable, pro-active, result oriented person with excellent communication, oganizational and negotiation skills;<br /> <br /> <strong>What you get:</strong><br /> <br /> &bull; Excellent remuneration package;<br /> &bull; Corporate training;<br /> &bull; Open and friendly working environment;<br /> <br /> Sounds like a job that matches your knowledge and expectations?<br /> <br /> Please send your detailed CV in English.<br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!<br /> <br /> <strong>Thank you!</strong><br /> <br /> Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016 37337 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37337&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Online Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37338&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; A fast growing non-banking financial institution that has developed an innovative business model for providing micro-lending services in partnership with Telecom Network Operators. The micro-lending market is seen as one of the fastest growing financial services at global scale both in mature and emerging countries. Today the company has strong position on the Bulgarian, South African and Philippines markets and ambitious plans for further development both locally and internationally.<br /> <br /> <strong>The company is looking for a Online Manager to support its International strategy.</strong><br /> <br /> <strong>Online Manager</strong><br /> <br /> We are looking for a dynamic, self-motivated individual to direct the overall growth and strategic direction. The Online Manager is responsible for developing and managing a comprehensive online strategy, including internal and external promotion, content creation, design development and implementation, and on-line partnership building. The Online Manager will also support ad sales efforts, editorial &amp; consumer marketing decisions, design plans, and overall strategic planning for the on-line business. This is a leadership position that requires someone who can motivate others to ensure the success of the department, and the organization as a whole.<br /> <br /> <br /> <strong>The Role:</strong><br /> &bull; Develop an online strategy that supports the company's overall goals and oversee all aspects of its implementation<br /> &bull; Identify opportunities for growth and execute strategies that take advantage of these opportunities<br /> &bull; Manage website development to incorporate new features and functionality<br /> &bull; Develop, expand, and manage current site designs and lead appropriate redesigns when needed<br /> &bull; Identify and execute strategic partnerships to acquire compelling content, features, and online tools that support the website strategy<br /> &bull; Build and lead a talented, experienced staff<br /> &bull; Alert colleagues to emerging technologies or applications and the opportunities to integrate them into our operations and activities<br /> &bull; Develop and manage the organization&rsquo;s entire online budget, including website development and maintenance, outreach and promotion, personnel and operations<br /> <br /> <br /> <strong>Candidate Qualifications:</strong><br /> &bull; 5+ years online experience, including managing strategy development, content acquisition, and website development<br /> &bull; 3-5 years experience managing content and production for high traffic websites<br /> &bull; Experience in setting up and optimizing Google AdWords campaigns<br /> &bull; Experience in ecommerce, SEO, PPC, SMS / Email marketing and social media.<br /> &bull; Solid knowledge of website analytics tools (Google Analytics,) and Ad serving tools<br /> &bull; Strong knowledge of Website production technologies, including popular content management platforms<br /> &bull; Extensive contacts in the online space<br /> &bull; Solid management experience and track record in motivating and building strong teams<br /> &bull; Experience enabling strong interdepartmental relationships<br /> &bull; Exceptional communication and organizational skills<br /> &bull; Advanced knowledge of HTML and experience with popular content management systems<br /> &bull; Ability to manage multiple projects in a fast-paced, deadline-driven environment<br /> &bull; Proven ability to build consensus and work effectively within a cross-departmental team<br /> <br /> <strong>Candidate Profile:</strong><br /> &bull; Positive attitude;<br /> &bull; Self-driven and motivated;<br /> &bull; Efficient problem solver;<br /> &bull; Collaborative team attitude;<br /> <br /> <br /> <strong>What do you get?</strong><br /> &bull; Unique opportunity to work on International projects here and abroad;<br /> &bull; Chance to acquire new business competencies;<br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth;<br /> &bull; Competitive remuneration package;<br /> &bull; Ambitious and motivated team;<br /> <br /> <br /> <strong>Key Words: PASSION, INTEGRITY, AND ENERGY!</strong><br /> <br /> <br /> <strong>If you answer is YES,<br /> <br /> Get your motor running!</strong><br /> <br /> This is the opportunity that will bring all your study, all your training, your certifications and your energy to a new level. Support short and long term operational/strategic business activities.<br /> <br /> <strong>If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> <br /> Thank You!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; 37338 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37338&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Координатор Продажби в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37339&ref=rss <br /> Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси, чрез повече от 3900 офиса в 82 държави.<br /> В момента търсим за свой партньор &ndash;иновативна FinTech компания, която предлага микро-финансови услуги в сътрудничество с мобилни телекомуникационни оператори и други партньори.<br /> <br /> <strong>Координатор продажби.</strong><br /> <br /> <strong>Твоята Роля:</strong> <ul> <li>да се грижиш за гладкото протичане на работните процеси в търговската мрежа на компанията</li> <li>да сформираш месечните бонуси на търговската мрежа на компанията</li> <li>да въвеждаш нови правила и процедури в търговската мрежа на компанията</li> <li>да подготвяш дневни, седмични и месечни отчети по бизнес показатели за търговската мрежа на компанията</li> <li>да изготвяш регулярни отчети с цел проследяване на основни KPI&rsquo;s на търговска мрежа</li> <li>да отговаряш за изготвяне на процеси по продажба свързани с възникването на нови продукти и начин на продажба</li> <li>да отговаряш за организирането на регионални срещи на служителите от търговска мрежа</li> </ul> <br /> <strong>Ние ще търсим в кандидатите:</strong> <ul> <li>висше образование</li> <li>професионален опит на сходна позиция</li> <li>отлично владеене на английски език</li> <li>отлично владеене на MS Office (Excel, Word, PowerPoint)</li> <li>умения за работа в екип</li> <li>организационни и комуникационни умения</li> </ul> <strong>Нашето предложение:</strong> <ul> <li>възможност да станеш част от международна Fintech компания</li> <li>коректно възнаграждение и социални придобивки</li> <li>възможност за професионално развитие</li> </ul> Ако това предложение ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата професионална автобиография.<br /> Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.<br /> <br /> <strong>Благодарим Ви!</strong><br /> Менпауър България има лицензен номер № 1385/23.12.2011 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси, валиден до 23.12.2016 37339 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37339&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Business Analyst in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37342&ref=rss <strong>BUSINESS ANALYST</strong><br /> <br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; A fast growing non-banking financial institution that has developed an innovative business model for providing micro-lending services in partnership with Telecom Network Operators. The micro-lending market is seen as one of the fastest growing financial services at global scale both in mature and emerging countries. Today the company has strong position on the Bulgarian, South African and Philippines markets and ambitious plans for further development both locally and internationally.<br /> <br /> <strong>The company is looking for a Business Analyst to support its International strategy.</strong><br /> <br /> <strong>Business Analyst</strong><br /> <br /> <strong>The Role:</strong><br /> The position is part of the International Business Development Team who is responsible to identify, evaluate and provide recommendation on key strategic initiatives including partnerships, competitive positioning, go-to-market approach, new market niches and products launch, new geographies for international expansion, addressing threats, acquiring other companies/assets, etc. The position has a lot of exposure to senior management and fast-track growth potential into line management roles &ndash; both in Bulgaria and abroad. Although the position is based in <strong>Sofia, it may involve international travels.<br /> <br /> What do you get?</strong><br /> &bull; Unique opportunity to work on International projects here and abroad;<br /> &bull; Chance to acquire new business competencies;<br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth;<br /> &bull; Competitive remuneration package;<br /> &bull; Ambitious and motivated team;<br /> <br /> <strong>Primary tasks:</strong><br /> &bull; Development of Commercial and Financial models for Telecom Companies;<br /> &bull; Preparation of analysis, reports and presentations;<br /> &bull; Participation in meetings and negotiations;<br /> &bull; Advising clients about potential Business Models that add-value;<br /> &bull; Planning and coordination of selected strategic initiatives;<br /> &bull; Travel abroad intensively and attend Client meetings together with the Business Development Team (Sales, IT, Risk, Legal)<br /> <br /> <strong>Candidate qualifications:</strong><br /> &bull; 2+ years of experience as Business Analyst; Financial Analyst; Audit Adviser;<br /> &bull; University degree in Business or Economics;<br /> &bull; Capable to carry out structured fact-based analysis;<br /> &bull; Presentation skills;<br /> &bull; Numerical skills and understanding of financial accounting and financial reports;<br /> &bull; Excellent verbal and written communication skills in English language;<br /> &bull; Numerical skills and understanding of financial accounting and financial reports<br /> <br /> <strong>Candidate Profile:</strong><br /> &bull; Positive attitude;<br /> &bull; Self-driven and motivated;<br /> &bull; Autonomous and works with little supervision;<br /> &bull; Efficient problem solver;<br /> &bull; Efficient communicator at all levels both informal (day-to-day) and formal (presentations, documents);<br /> &bull; Collaborative team attitude;<br /> &bull; Innovative and open to change;<br /> &bull; Ability to travel;<br /> <br /> <strong>If you answer is YES,<br /> <br /> Get your motor running!</strong><br /> <br /> This is the opportunity that will bring all your study, all your training, your certifications and your energy to a new level. Support short and long term operational/strategic business activities - by developing, enhancing and maintaining operational information and models. Also develop and implement effective/strategic business solutions through research and analysis of data and business processes.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.</strong><br /> <br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 on providing Human Resources services, valid until 23.12.2016.<br /> &nbsp; 37342 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37342&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 System Administrator in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37343&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned partners &ndash; a producer of a wide range of rolled and extruded copper and copper alloy products such as sheets, strips, plates, circles, disks, bus bars, rods, profiles, wire that are used in a wide variety of building and industrial applications.<br /> <br /> <strong>The company is looking for a System Administrator to support its strategy.</strong><br /> <br /> <strong>System Administrator</strong><br /> <br /> <strong>What do you get?</strong> <ul> <li>Chance to acquire new business competencies;</li> <li>Opportunities for professional and personal growth;</li> <li>Competitive remuneration package;</li> <li>Ambitious and motivated team;</li> </ul> <strong>Duties and responsibilities:&nbsp;</strong> <ul> <li>Maintain computer network</li> <li>Provide user support</li> <li>Install, support and update of the company servers (Windows-based)</li> <li>Install, configure, support and update of the user computer</li> <li>Maintain infrastructure documentation</li> <li>Requirements for qualification and professional experience:</li> <li>MS Windows environment knowledge</li> <li>Basic network skills&nbsp;</li> <li>Knowledge in Active directory, WSUS, IIS 6/7, File Services, DNS, DHCP</li> <li>Min. 1.5 years on a similar position</li> <li>Good command in English</li> </ul> <br /> If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> We inform you that Manpower Bulgaria has License № 1385/23 37343 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37343&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Технически сътрудник в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37344&ref=rss <ul> <li>Изпълнява технически и административни функции по обслужване на клиентите и контрагентите</li> <li>Осъществява кореспонденция и комуникация с клиенти</li> <li>Представя на клиентите изчерпателна информация за техническите характеристики и параметри на предлаганите от Електростарт&nbsp;&nbsp; продукти;</li> <li>Отлично познава&nbsp;&nbsp; условията за продажба, които комуникира с клиентите - системата на формиране на цените, срокове, необходими документи.</li> <li>процедури в компанията</li> <li>Изготвя оферти, договори, справки и отчети, свързани с дейността на ТД.</li> <li>Подпомага търговците в комуникацията в консултирането и преговарянето с клиентите;</li> <li>Осигурява технически функции по осигуряване и обслужване на работата на ТД.</li> <li>Изготвя текущи регулярни справки, свързани с приетите процедури и инструкци за работа на ТД и компанията.</li> <li>Изготвя протоколи от вътрешно-фирмени срещи.</li> <li>Изготвя и поддържа документацията на ТД, свързана с функциониращите в компанията системи за качество.</li> <li>Поддържа високо ниво на информираност за тенденциите на пазарите и продуктовата гама, и развитието на целия отрасъл, в който компанията оперира.</li> </ul> 37344 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37344&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Ръководител търговско направление в ВИМОБАЙЛ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37345&ref=rss Вимобайл е първият в България виртуален телеком, който предлага интернет базирани гласови услуги. Нашите гласови услуги са достъпни чрез стационарен телефон, персонален компютър и чрез интелигентни устройства (смартфони и таблети). Вимобайл е проект, който силно разчита на собствени иновации, получили признание както сред технологични лидери, така и сред потребителите ни.<br /> Във връзка с развитието на нашата дейност разширяваме търговските екипи с:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Ръководител Търговско направление</strong><br /> <br /> <strong>Основни отговорности за позицията:</strong><br /> &bull; Непрекъснато управление и подпомагане на търговския екип<br /> &bull; Изготвяне, изпълнение и проследяване на маркетингови бюджети, обороти и различни показатели<br /> &bull; Участие при водене на търговски преговори и комуникация<br /> &bull; Активен анализ, разработка и подготовка за установяване на търговски дейности, свързани с локални и международни клиенти и пазари<br /> &bull; Участие в подготовка на търговската стратегия на компанията и различни маркетингови акции<br /> &bull; Съблюдаване и контролиране на цялостната документация, съпътстваща продажбите<br /> &bull; Мениджмънт на клиентската удовлетвореност<br /> &bull; Оптимизиране разходите на отдела и проследяване на плащанията 37345 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37345&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Търговски акаунт мениджър в ВИМОБАЙЛ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37346&ref=rss Вимобайл е първият в България виртуален телеком, който предлага интернет базирани гласови услуги. Нашите гласови услуги са достъпни чрез стационарен телефон, персонален компютър и чрез интелигентни устройства (смартфони и таблети). Вимобайл е проект, който силно разчита на собствени иновации, получили признание както сред технологични лидери, така и сред потребителите ни.<br /> Във връзка с развитието на нашата дейност разширяваме търговските екипи с:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Търговски акаунт мениджър</strong><br /> <br /> <strong>Основни отговорности за позицията:</strong><br /> &bull; Проактивно търсене на клиенти в България (основен фокус &ndash; гр. София)<br /> &bull; Презентиране на фирмените продукти и услуги<br /> &bull; Консултиране на клиенти и осъществяване на интензивна комуникация<br /> &bull; Изготвяне на оферти, договори и цялостната документация, съпътстваща продажбите<br /> &bull; Осигуряване на следпродажбено обслужване на клиентите (I-во ниво)<br /> &bull; Мениджмънт на клиентската удовлетвореност<br /> &bull; Изготвяне на анализи, справки и отчети<br /> <br /> <br /> &nbsp; 37346 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37346&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 WEB DEVELOPER in ВИМОБАЙЛ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37347&ref=rss VMobile is new telecommunication company working on mobile and fixed lines solutions. Working since 2011, VMobile is established to give its customers accessible phone calls trough their smartphones. VMobile is a project strongly relying on innovations in telecommunication sector as well as our engineers&rsquo; and developers experience.<br /> Due to expansion of our company we are looking for <strong>WEB Developer </strong>to join our team<br /> <br /> <strong>Responsibilities:</strong><br /> &bull; &nbsp;Develop User-facing features<br /> &bull; &nbsp;Use state of the art client technologies to deliver top client performance<br /> &bull; &nbsp;Build reusable code and libraries for future use<br /> &bull; &nbsp;Optimize applications for maximum speed and scalability<br /> &bull; &nbsp;Working in a team environment and collaborating to the constant improvement of team knowledge and effectiveness 37347 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37347&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Автомеханик в Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37349&ref=rss Horizons е консултантска фирма с над 12-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.<br /> <br /> За оторизиран дилър на БМВ, намиращ се в&nbsp;гр. Берген, Норвения, търсим да назначин опитен<br /> <strong>Автомеханик</strong><br /> <br /> <em><strong>Описание на работата:</strong></em><br /> Механиците са отговорни за извършване на&nbsp; ремонт и поддръжка на превозното средство, в съответствие с вътрешните и производствени стандарти.<br /> &nbsp;<br /> <strong><em>Задълженията включват:</em></strong> <ul> <li>Превантивни проверки за поддръжка на превозното средство</li> <li>ABS / ESP сервизиране</li> <li>Работа по двигател, скоростна кутия, трансмисия и съединител</li> <li>Тестване на емисии</li> <li>Електрически компоненти (ECU)</li> <li>Свързани документи и отчитане</li> <li>Познаване на ангренажни ремъци, зъбчати ремъци, пълно сервизно обслужване и ГТП подготовка / ремонт и инспекция&nbsp;</li> <li>Диагностика на превозното средство</li> <li>Посочва на ръководителя на сервиза евентуални бъдещи повреди и належащи ремонти</li> </ul> 37349 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37349&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Regional Communications Officer for Sturgeons in WWF Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37350&ref=rss The main responsibility of this position is to coordinate the regional communications activities of the &ldquo;Life for Danube Sturgeons&rdquo; project in four project countries (Bulgaria, Romania, Serbia and Ukraine).<br /> &bdquo;Sustainable protection of Lower Danube sturgeons by preventing and counteracting poaching and illegal wildlife trade&ldquo; is an EC co-funded project which takes place in 6 countries (Austria, Bulgaria, Germany, Romania, Serbia and Ukraine). It continues until December 2020 and WWF-Austria is the leading partner.<br /> Your duties will include:<br /> &nbsp;<br /> Overall coordination of communications content responsibilities:<br /> Overall coordination of communication content for all project countries, in line with the grant agreement and WWF branding guidelines;<br /> Reports to project manager;<br /> Creation and implementation of project communications strategy;<br /> Ensuring regular internal communication and fostering motivation of the project communications team;<br /> Creation and implementation of the project&rsquo;s replication plan;<br /> Ensuring that objectives, results and indicators in the logframe are followed by the project communications team;<br /> Maintaining the English version of the project&rsquo;s website and ensuring consistency of messaging over the project languages;<br /> Ensuring compliance of project&rsquo;s communications with WWF&rsquo;s Global Sturgeon Strategy<br /> Travel within Europe for meetings and project visits.<br /> &nbsp;<br /> Establish support network<br /> Ensuring communication and integration of various project stakeholders and stakeholder analysis;<br /> Ensuring adherence to&nbsp; strategy and approach for project communications in all project countries;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Working Relationships:<br /> &nbsp;<br /> Internal: The Regional Communications Officer has a direct reporting relationship with Regional Head of Communications, but will work closely with the project lead in WWF-Austria and national project coordinators.<br /> External: Supports the Project lead in maintaining relationships with relevant stakeholders. In addition, the Regional Communications Officer will maintain working relationships with relevant colleagues from the WWF network.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; 37350 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37350&ref=rss#comments Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0300 Ръководител офис в гр. Петрич в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37318&ref=rss -&nbsp;Прилага бизнес политиката на банката на ниво банков офис (планиране и анализ, оценка и принос към печалбата);<br /> - Отговаря за привличане на нови клиенти и поддържа постоянна връзка със съществуващи такива;<br /> - Промотира продукти и услуги, които се предлагат от банката и от свързаните компании на KBC Group;<br /> - Информира се за пазарните условия, състоянието на конкурентите, изискванията на клиентите и тяхното мнение за продуктите и услугите на СИБАНК и прилага корективни мерки към плана за действие на офиса;<br /> - Отговаря за администрирането и развитието на служителите в офиса. 37318 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37318&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 Ръководител офис в гр. Севлиево в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37319&ref=rss -&nbsp;Прилага бизнес политиката на банката на ниво банков офис (планиране и анализ, оценка и принос към печалбата);<br /> - Отговаря за привличане на нови клиенти и поддържа постоянна връзка със съществуващи такива;<br /> - Промотира продукти и услуги, които се предлагат от банката и от свързаните компании на KBC Group;<br /> - Информира се за пазарните условия, състоянието на конкурентите, изискванията на клиентите и тяхното мнение за продуктите и услугите на СИБАНК и прилага корективни мерки към плана за действие на офиса;<br /> - Отговаря за администрирането и развитието на служителите в офиса. 37319 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37319&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 Строителен инженер с немски език за изграждане на телекомуникационни обекти в Телелинк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37322&ref=rss Телелинк е водеща компания в Югоизточна Европа с доказан опит, професионални умения и задълбочени познания в областта на телекомуникационните мрежи, системната интеграция и интелигентните сгради. Ние трансформираме най-сложните технологии в иновативни и функционални решения. Вярваме, че чрез усъвършенстването на нашия екип, като един от най-ценните ни активи, гарантираме стабилното развитие на компанията.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Основни задължения и отговорности:</strong><br /> &nbsp;<br /> &bull; Проверява и съгласува проектите с всички заинтересовани страни;<br /> &bull; Обезпечава обектите с необходимите документи, информация, механизация и материали;<br /> &bull; Организира и ръководи изпълнението на СМР на поверените му обекти според плана и графика за изпълнение;<br /> &bull; Координира работата на работниците и подизпълнителите, като следи за качеството на изпълнението;<br /> &bull; Успешно налага спазването на приетите фирмени стандарти за качество, здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и др.;<br /> &bull; Координира сроковете на изпълнение на обектите с Клиента;<br /> &bull; Стриктно следи количествата на извършените СМР на обекти;<br /> &bull; Събира необходимата, за издаване на обектите, документация от подизпълнители и доставчици. 37322 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37322&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 Инженер, проектант, фиксирани мрежи в Телелинк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37323&ref=rss Телелинк е водеща компания в Югоизточна Европа с доказан опит, професионални умения и задълбочени познания в областта на безжичните мрежи, системната интеграция и интелигентните сгради. Ние трансформираме най-сложните технологии в иновативни и функционални решения. Вярваме, че чрез усъвършенстването на нашия екип, като един от най-ценните ни активи, гарантираме стабилното развитие на компанията.<br /> <br /> <strong>Отговорности:</strong><br /> &bull; Участва в предпроектното проучване по обектите;<br /> &bull; Изготвя проектна документация- част технологична;<br /> &bull; Съгласува проектните решения с останалите специалисти, участващи в проектирането;<br /> &bull; Съдейства при съгласуване и одобрение на проектите от съответните институции;<br /> &bull; Съдейства и отговаря за одобряването на проектите от инвеститора.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> &nbsp; 37323 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37323&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 Сплайсьор оптични мрежи в Телелинк http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37324&ref=rss &nbsp; <ul> <li>Участва в изграждането и пускането в експлоатация на оптична мрежа;</li> <li>Спазва стандартите и техническите изисквания, заложени при проектирането на оптичната кабелна мрежа;</li> <li>Заваряване, сплайсване на оптични влакна;</li> <li>Измерване на новоизградени оптични линии;</li> <li>Изготвяне на документация от замерванията на оптични линии;</li> <li>Опис и техническо нанасяне на оптичните мрежи в специализиран софтуер.</li> </ul> 37324 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37324&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 TRAINEE ACCOUNTANT http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37326&ref=rss As caring for customers becomes the differentiator that drives consumer engagement and spend, Sitel is advancing its position as a world leader in outsourced customer experience innovation.&nbsp;<br /> With over 30 years of industry experience, Sitel serves more than 62 markets in 40 languages, with 61,100 passionate and talented associates from 108 contact centers strategically located in 21 countries.<br /> Combining comprehensive customer care capabilities, leading multichannel solutions, and unparalleled experience across all industries, Sitel&rsquo;s collaborates with some of the best known global brands to help them deliver outstanding experiences to its customers.<br /> <br /> For our Shared Service Center we are looking for&nbsp;TRAINEE ACCOUNTANT&nbsp;<br /> <br /> Main Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Performs day-to-day activities in preparing, processing and archiving Accounts documents to ensure accurate and timely reporting<br /> &bull; Liaises with the other units in preparation and approval of client`s and vendor`s invoices<br /> &bull; Communicate issues with local management and SSC team members, propose and take actions to solve un-reconciling items&nbsp;<br /> &bull; Participates in team meetings, discussions and other activities as required in order to improve the quality of the operation<br /> &nbsp; 37326 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37326&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Недвижими имоти” в Инвестбанк АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37327&ref=rss <ul> <li>Изпълнение на пазарна стратегия за идентифициране на заинтересовани потенциални клиенти и активно провеждане на контакти и преговори с тях;</li> <li>Осъществяване на процеси, свързани с продажба/отдаване под наем и управление на недвижими имоти;</li> <li>Анализиране на пазарните условия за параметризиране на сделки с недвижими имоти, ценообразуване и договаряне на сделки при придобиване и реализация на активите;</li> <li>Участие в процеса по идентифициране и управление на всички възможни рискове, които могат да възникнат по време на управлението на недвижими имоти;</li> <li>Изготвяне на периодични анализи за търсенето и предлагането в конкретен пазарен сегмент и даване на препоръки.</li> </ul> 37327 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37327&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 ДИРЕКТОР дирекция „Недвижими имоти” в Инвестбанк АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37328&ref=rss <ul> <li>Определяне на гъвкава пазарна стратегия за идентифициране на заинтересовани потенциални клиенти и активно провеждане на контакти и преговори с тях;</li> <li>Разработване на бизнес план и бюджет за дейността на дирекцията;</li> <li>Управление на процесите на продажба/отдаване под наем и управление на недвижими имоти;</li> <li>Ценообразуване на сделки, в съответствие с пазарните условия и стойността на активите;</li> <li>Координиране на процеса по идентифициране, управление и редуциране &nbsp;на рискове, които могат да възникнат по време на управлението на недвижими имоти;</li> <li>Изготвяне на периодични анализи за търсенето и предлагането в конкретен пазарен сегмент на недвижими имоти и даване на препоръки при ценообразуването на предлаганите активи;</li> <li>Разработване на алтернативни канали за предлагане, схеми за отдаване под наем и продажба на недвижими имоти.</li> </ul> 37328 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37328&ref=rss#comments Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 +0300 Проектант – топлотехника в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37302&ref=rss - Разработване на инвестиционни проекти по част ОВК;<br /> - Технически и енергийни обследвания;<br /> - Заснемане на съществуващи сгради и оценка състоянието на системите;<br /> - Изготвяне на количествено-стойностни сметки. 37302 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37302&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Експерт в звено „Център за обслужване на клиенти“ в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37308&ref=rss - Приема входящи клиентски запитвания по телефон, чрез имейл, чат кореспонденция или други канали за комуникация и осигурява добро обслужване на клиентите в областта на банковите и застрахователни услуги<br /> - Обработва заявки за блокиране на кредитни/дебитни карти и потребителски профили в системата за он-лайн банкиране в Банката<br /> - Изяснява възникналите проблеми с клиентите и подпомага тяхното решаване<br /> - Консултира настоящите и потенциални клиенти относно предлаганите продукти и услуги на СИБАНК АД И ДЗИ АД<br /> - Участва в продажбени кампании, както и в такива за проучване на клиентската удовлетвореност<br /> - Работи с Contact Center Software<br /> - Работи с други системи на СИБАНК АД И ДЗИ АД 37308 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37308&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Програмист в отдел Репортинг в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37309&ref=rss - Създаване на модели от данни - Създаване и поддръжка на ETLs&nbsp; посредством Oracle Data Integrator<br /> - Валидиране на резултатите с представители на бизнеса<br /> - Мониторинг и оптимизация на заявки при дневните зареждания<br /> - Разработване на BI справки в OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) 37309 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37309&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Business Development Manager in Pragmatica http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37311&ref=rss PRAGMATICA is a marketing research agency, established in 2001, partner of Publicis One Group. The agency specializes in two main directions: marketing research (conventional and online) and marketing consultancy, based on marketing data. PRAGMATICA team of professionals is working hard to find the answers to brands&rsquo; main business issues on Bulgarian market. Our philosophy is &ldquo;Meaning, not just data&rdquo;!<br /> &nbsp;<br /> The agency is searching for senior marketing expert, who is deep into marketing strategies development and data driven solutions for companies, to take the position of:<br /> &nbsp;<br /> <strong>Business Development Manager</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong>What will be the main focus for you:</strong><br /> &nbsp; <ul> <li>Improve and develop the consultancy value of the agency which will result in more meaningful and practical solutions for agency&rsquo;s clients;</li> <li>Managing strategic research projects and team of researchers;</li> <li>Business development focus to generate revenue from existing clients and add new clients in order to achieve revenue targets.</li> <li>Presenting the agency to important meetings and events;</li> </ul> <br /> 37311 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37311&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Спедитор сухопътен транспорт http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37317&ref=rss <br /> &bull; Договаряне, организиране и контрол на сделки за автомобилни превози;<br /> &bull; Водене на търговски преговори с клиенти, партньори и подизпълнители;<br /> &bull; Организиране на оперативната дейност в отдел &ldquo;Автомобилна спедиция&rdquo;;<br /> &bull; Поддържане на контакт с клиентите;<br /> &bull; Привличане на нови клиенти;<br /> &bull; Оптимизиране на оперативните процеси в отдела;<br /> &nbsp; 37317 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37317&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Personnel in Best Holiday Homes http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37320&ref=rss <strong>Best Holiday Homes - London - UK </strong> <br /> <br /> Seeking to employ young, motivated, ambitious and energetic persons. <br /> <br /> We are a leading and successful Holiday Rentals Company based in London - UK and we are expanding to many other destinations and we need like minded hard working and innovative people to work with us and have fun while succeeding in the business.<br /> <br /> <strong>Candidates must have:</strong><br /> <br /> 1. Excellent knowledge of the English language is a must and a good knowledge of the German language will be an advantage.<br /> <br /> 2. Must have personal computer and internet connection<br /> <br /> 3. Computer literate is a must<br /> <br /> 4. Able to work from home, alone and produce accurate work<br /> <br /> 5. Work remotely and in close supervision from our Directors<br /> <br /> 6. Full training will be given and a face to face final interview will be a must<br /> <br /> 7. In future business travelling will be necessary <br /> <br /> <strong>Salary will be according to experience and age and will be confirmed before employment</strong><br /> <br /> 37320 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37320&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Експерт (Специалист приложно програмиране) в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37321&ref=rss &bdquo;БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА<br /> <br /> Експерт (Специалист приложно програмиране) в Отдел &quot;Приложно програмиране&quot;към Дирекция &quot;Разработка и приложения&quot;, Централно управление, гр. София<br /> <br /> <strong>Основни задължения:</strong><br /> <ul> <li>Участва в разработване на WEB приложения, WCF сервизи и WEB API-та, използвайки MS .NET C# и MS SQL Server;<br /> &nbsp;</li> <li>Участвав разработване на нови функционалности и отстраняване на дефекти в съществуващи приложения;<br /> &nbsp;</li> <li>Участва в проектиране и създаване на MS SQL бази данни(структура, процедури, функции);<br /> &nbsp;</li> <li>Участва в създаване и поддържане на техническа документация на разработваните приложения;<br /> &nbsp;</li> <li>Участва в планиране и провеждане на unit тестове на приложения.</li> </ul> 37321 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37321&ref=rss#comments Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0300 Търговец Индустриално оборудване в Eвромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37267&ref=rss Евромаркет Груп е най-големият доставчик на строителна техника и индустриално оборудване в България.<br /> <br /> Евромаркет Компресори и генератори е направление в рамките на Евромаркет Груп и е представител на световни лидери в производството на винтови компресори, дизел генератори, водоохлаждащи кули, чилъри и др. като:<br /> <br /> - Gardner Denver - винтови компресори, вакуум помпи и въздуходувки,<br /> - Pneumofore - централизирани вакуумни инсталации,<br /> - FG Wilson - дизел генератори,<br /> - Samsung - турбокомпресори,<br /> - Parker - системи за изсушаване и пречистване на компресиран въздух,<br /> - Evapco - водоохладителни кули,<br /> - MTA - чилъри и др.<br /> <br /> Компанията търси да назначи ТЪРГОВЕЦ ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ със следните отговорности:<br /> <br /> - Установява контакти с нови клиенти&nbsp;и провежда срещи с тях;<br /> - Консултира клиентите при избора им на продукти и решения;<br /> - Изготвя оферти за извършване на продажби;<br /> - Води търговски преговори;<br /> - Сключва договори и сделки и следи за изпълнението им.<br /> <br /> <br /> &nbsp; 37267 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37267&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Административен сътрудник в Фондация Сийдър http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37274&ref=rss Фондация &bdquo;Сийдър&ldquo; обявява свободно работно място за длъжността <strong>&bdquo;Административен сътрудник&rdquo;</strong> в централния си офис в гр. София.<br /> <br /> Търсим енергичен, инициативен, организиран и отговорен човек, който да: <ul> <li>Подготовя и следи за актуалността, организирането и съхранението на цялостната юридическа документация на фондация &ldquo;Сийдър&rdquo; (актуално състояние, лицензи, удостоверения, пълномощни и др.), при нужда със съответната юридическа подкрепа;</li> <li>Води касата в централния офис, отпуска аванси на централния екип след одобрение от Координатор &bdquo;Програми и развитие&ldquo; (КПР), приема отчетите на аванси на екипа и ежемесечно ги отчита на КПР;</li> <li>Води цялостната документация на Фондацията свързана с работните пътувания и дневните, резервацията на самолетни билети и хотел, а също и по други административни задачи;&nbsp;</li> <li>Администрира Google apps - Създава нови е-мейл акаунти, изпраща&nbsp; нови пароли при нужда, въвежда колегите в използването и новостите, съдейства за отстраняване на трудности и проблеми;&nbsp;</li> <li>Въз основа на информация от служителите контролира изправността на превозните средства на Фондацията, включително актуалността на прилежащата документация, стикери и застраховки и се грижи за своевременното им подновяване;&nbsp;</li> <li>Координира поддръжката на офис техниката &ndash; компютри, принтери, телефони;&nbsp;</li> <li>Следи за наличности и поръчка на офис-материали; маркетинг материали при нужда;</li> <li>Подпомага централния екип на ФС във водене на кореспонденцията на фондацията и при необходимост контактува с доставчици на куриерски и пощенски услуги;&nbsp;</li> <li>Проучва и събира оферти и договаря условия с външни доставчици;&nbsp;</li> <li>Осигурява подкрепа за работата на екип &bdquo;Развитие&rdquo; в събиране на дарителски кутии; координиране на получаването и разпределянето на материални дарения; издаване и изпращане необходимите договори и протоколи за дарение след съгласуване с Директор &bdquo;Развитие&ldquo;; прави преводи от/на български/английски език при нужда;&nbsp;</li> <li>Може да участва и да се включва в подготовката и логистиката на събития на Фондация &bdquo;Сийдър&rdquo;;</li> </ul> &nbsp;<br /> <strong>Успешният кандидат притежава:</strong> <ul> <li>Отлични организационни и административни качества, както и умения да планира дейностите си, да приоритизира и да се справя с различни ;</li> <li>Отлично владее английски и български език (писмено и устно) и има много добро ниво на владеене на програмите на Microsoft Office. Предимство е опитът в работа с Google Drive;</li> <li>Притежава свидетелство за управление на МПС, кат. B и е активен водач с &bdquo;чиста&rdquo; книжка;</li> <li>Притежава добри междуличностни качества и е екипен играч;</li> <li>Има желание да работи за социална кауза;</li> <li>Тя/той е независим, енергичен, самоинициативен, притежава гъвкавост и капацитет да работи самостоятелно;</li> <li>Опит на сходна позиция или в НПО ще се счита за предимство, но не е задължителен.</li> </ul> Работата е постоянна, почасова (20 ч./седмично), подходяща за студенти.<br /> <br /> Документи за кандидатстване: <ol> <li>Автобиография на английски език;</li> <li>Мотивационно писмо на английски език</li> </ol> Моля изпращайте документите на вниманието на Елена Симеонова на е-mail: <a href="mailto:elena@cedarfoundation.org">elena@cedarfoundation.org</a><br /> &nbsp;<br /> Краен срок за подаване на документи: 26.09.2016 г.<br /> Начална дата за встъпване в длъжност: по договаряне<br /> Месторабота: гр. София 37274 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37274&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Продавач - консултант Мобилни аксесоари http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37275&ref=rss Ние сме Мобакс ООД и във всичко, което правим искаме да творим нови, красиви и полезни неща. Да прилагаме оригиналност и творчество, а не да следваме утвърдени практики. Независимо от всичко и всички, да мислим и действаме извън рамките. Да бъдем иновативни и авангардни.<br /> <br /> Начинът по който го правим е като доставяме на пазара точните продукти в точния момент. Като използваме модерни и лесни за използване методи на общуване и обслужване; предлагаме продукти с красив дизайн и услуги, прости и интуитивни за употреба и същевременно сме приятелски настроени и отворени към потребителя. Каквото и да правим, го правим, изхождайки от и за потребителя, неговите нужди и актуални потребности.<br /> <br /> От 2009 г. доставяме и дистрибутираме на българския пазар страхотни аксесоари за мобилни телефони и таблети като калъфи, протектори за екрана, батерии, хендсфри, кабели, зарядни устройства, стойки и други. А така също и компактни PC аксесоари и smart преносими технологии.&nbsp;<br /> <br /> От 2016 г. предлагаме персонализирани калъфи с избрани от клиентите дизайни и/или лични снимки, с висококачествен печат на изображенията и 100% гаранция за издръжливост на цветовете.<br /> <br /> Във връзка с разрастването ни под марката MOBILSTORE, търсим за новия ни обект в Мол &quot;Марково тепе&quot; в гр. Пловдив резултатно-ориентирани и комуникативни личности с търговски нюх за длъжността &quot;Продавач-консултант Мобилни аксесоари&quot;.<br /> <br /> <br /> Описание на длъжността:<br /> - Осъществява продажби на аксесоари за мобилни телефони и таблети;<br /> - Активно предлага допълнителни аксесоари;<br /> - Консултира клиентите при избор на персонализирани калъфи с избрани готови дизайни и/или лични снимки;<br /> - Стриктно спазва вътрешно-фирмените процедури, правилници и инструкции;<br /> - Следи да няма стокови и финансови липси;<br /> - Попълва коректно и акуратно всички свързани с фирмата и обекта документи;<br /> - Приема телефони и устройства за сервизно обслужване. 37275 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37275&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 ТЪРГОВЕЦ ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ЗА ГР. БУРГАС в Евромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37290&ref=rss Евромаркет е най-голямата търговско-инженерингова компания за индустриално оборудване и строителна техника в България.<br /> <br /> Евромаркет Кари е направление в рамките на Евромаркет Груп, специализирано в доставката и сервиза на подемно-транспортна техника, почистваща техника и стелажни системи. Компанията е основен представител за България на Toyota / BT, световен лидер в производството на подемно-транспортна техника.<br /> <br /> Във връзка с развитието на пазара търсим Търговец за гр. Бургас и региона със следните основни задължения:<br /> - да открива и реализира проекти за подемно-транспортна техника, почистваща техника и стелажни системи в новостроящи се и вече съществуващи индустриални, складови, логистични, магазинни и други бази;<br /> - да поддържа и осъществява контакт с настоящи и нови клиенти, като ги консултира при избора им на продукти и решения;<br /> - да води търговски преговори с цел реализиране на продажби;<br /> - да сключва договори и сделки и отговаря за изпълнението им;<br /> - да отговаря за висококачествено обслужване на клиентите и за поддържане на коректни бизнес отношения с тях.<br /> <br /> <br /> &nbsp; 37290 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37290&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 PURCHASING ASSISTANT in Евромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37292&ref=rss Established in 1992, Euromarket is the largest trade-engineering company for industrial and construction equipment in Bulgaria, representative of leading international brands.<br /> Euromarket Karry is official representative of Toyota, No1 global brand in material handling equipment and is specialized in the delivery, service, lease and rental of:<br /> &bull; Diesel Forklifts,<br /> &bull; Electric Forklifts<br /> &bull; LP Gas Forklifts<br /> &bull; Stackers<br /> &bull; Professional cleaning machines<br /> &bull; Warehouse ranking systems<br /> <br /> We have an opening for a Purchasing Assistant.<br /> <br /> If you are looking for a chance to develop your skills in purchasing and negotiations and you enjoy busy days the role is right for you. Daily tasks and activities include but are not limited to:<br /> - search for suppliers of second hand forklifts and other lifting equipment in order to find best fit to the needs of the specific client;<br /> - negotiate with suppliers;<br /> - organize transport for deliveries;<br /> - maintain related documentation and clients files;<br /> - responsible for the rental fleet of material handling equipment;<br /> - prepare info&rsquo;s and reports.<br /> &nbsp; 37292 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37292&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Експерт „Връзки с корпоративни клиенти“ към „Корпоративен център“ в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37295&ref=rss - Привлича нови клиенти от сегмента корпоративни клиенти<br /> - Поддържа постоянна комуникация с клиентите по отношение на развитието на бизнес дейността им с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения и партньорство с тях<br /> - Управлява и отговаря за портфейл от големи корпоративни клиенти като ги консултира както по отношение на кредитни, така и на некредитни продукти на банката<br /> - Изготвя становища за нови кредитни сделки и прави годишни прегледи на текущия портфейл<br /> - Изготвя оферти за пълно банково обслужване<br /> - Проследява целия продажбен процес до финализиране на конкретната продажба 37295 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37295&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Технолози по винопроизводство в Винпром Карнобат http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37296&ref=rss <br /> 37296 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37296&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Human Resource Advisor, Recruitment in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37297&ref=rss <br /> 37297 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37297&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 ТЪРГОВЕЦ ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ЗА ГР. ПЛОВДИВ в Eвромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37298&ref=rss Евромаркет е най-голямата търговско-инженерингова компания за индустриално оборудване и строителна техника в България.<br /> <br /> Евромаркет Кари е направление в рамките на Евромаркет Груп, специализирано в доставката и сервиза на подемно-транспортна техника, почистваща техника и стелажни системи. Компанията е основен представител за България на Toyota / BT, световен лидер в производството на подемно-транспортна техника.<br /> <br /> Във връзка с развитието на пазара търсим Търговец за гр. Пловдив и региона със следните основни задължения:<br /> <br /> - да открива и реализира проекти за подемно-транспортна техника, почистваща техника и стелажни системи в новостроящи се и вече съществуващи индустриални, складови, логистични, магазинни и други бази;<br /> - да поддържа и осъществява контакт с настоящи и нови клиенти, като ги консултира при избора им на продукти и решения;<br /> - да води търговски преговори с цел реализиране на продажби;<br /> - да сключва договори и сделки и отговаря за изпълнението им;<br /> - да отговаря за висококачествено обслужване на клиентите и за поддържане на коректни бизнес отношения с тях. 37298 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37298&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Мениджър Ключови клиенти за гр. Варна в Евромаркет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37299&ref=rss Евромаркет Груп е най-големият доставчик на индустриално оборудване и строителна техника в България.<br /> Евромаркет Кънстракшън е направление в рамките на Евромаркет Груп и е представител за България на водещи технологични лидери като Komatsu, Manitou, Hidromek, Gehl, Sandvik, Vermeer, Ammann, които са еталон за качество в производството на земекопна и товарачна, подемна, комунална, пътно-строителна и минно-кариерна техника.<br /> <br /> Във връзка с разширяване на дейността си Евромаркет Кънстракшън търси да назначи <strong>Мениджър Ключови клиенти </strong>за регионален офис Варна със следните отговорности:<br /> - поддържа отношения с настоящи ключови клиенти в региона, намира и разработва нови клиенти;<br /> - организира презентации и демонстрации;<br /> - води търговски преговори с цел реализиране на продажби;<br /> - сключва договори и отговаря за изпълнението им;<br /> - отговаря за висококачествено обслужване на клиентите и следи за поддържане на коректни бизнес отношения с тях;<br /> - следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги;<br /> - оказва съдействие на търговските специалисти в региона за реализиране на проекти с ключовите клиенти на компанията;<br /> - прилага ефективно корпоративните политики на компанията.<br /> &nbsp; 37299 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37299&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 OFFICE MANAGER at MALL GALLERIA BURGAS in Галерия Бургас АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37300&ref=rss BASIC DUTIES:<br /> Secretarial duties to the mall manager<br /> General office duties &ndash; liaison with main utility suppliers, municipal institutions, depositing official documents, answering the office phone and email, tend to the conference room, etc<br /> Book keeping of expenses and preparation of internal approval forms pertaining to invoices<br /> Cross checking expenses against operational budget<br /> Drafting official correspondence and filling in offers&rsquo; and simple contracts&rsquo; templates<br /> Working closely with marketing, leasing and technical manager to assist in preparation and follow-up of documents, invoices and tenders<br /> Managing basic correspondence with the mall&rsquo;s tenants 37300 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37300&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Търговски Представител в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37303&ref=rss Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси с над 2900 офиса в повече от 80 държави. Всеки ден над 600 човека в света започват работа благодарение на нас.&nbsp;<br /> <br /> За наш партньор &ndash; една от водещите компании, част от голям международен холдинг, занимаваща се с обработка и търговия с индустриални материали &ndash; търсим мотивирани кадри за позицията:<br /> <br /> <strong>Търговски Представител</strong><br /> <br /> <strong>Описание на длъжността:&nbsp;</strong><br /> - Установява потребностите на клиентите, подготвя и изпраща оферти, води търговски преговори, сключва сделки, и следи за успешното им реализиране;<br /> - Ежеседмично изготвя и предоставя план за посещение на клиенти, провежда срещи с клиенти с цел осъществяване на продажби, уреждане на рекламации, събиране на дължими вземания, възобновяване на изгубени контакти и други цели свързани с реализирането на успешни сделки;<br /> - Отговаря за повишаването на приходите от продажби на компанията, като привлича нови и поддържа взаимоотношенията със съществуващи клиенти;<br /> - Отговаря за увеличаване на клиентската база;<br /> - Следи и отговаря за събираемостта на задълженията на клиентите в сроковете;<br /> - Следи развитието на пазара на метали и дава информация за потенциални клиенти, конкуренти, инвестиционни проекти, новости и др.;<br /> - Представя регулярни отчети за дейността си на седмична база и месечна база. 37303 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37303&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Мениджър продажби осветление http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37305&ref=rss Развитие на пазара и каналите за реализация на осветителни решения и техните предложения: Outdoor, Indoor<br /> <br /> &nbsp; 37305 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37305&ref=rss#comments Mon, 12 Sep 2016 00:00:00 +0300 Специалист Бек офис в УД АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37277&ref=rss - Водене на кореспонденция с Централния депозитар, КФН, БФБ, банки и ИП;<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1473314316214_17686" /> - Организиране емитирането и обратното изкупуване на акции и дялове;<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1473314316214_17687" /> - Ежедневна счетоводна отчетност, свързана с дейността по управление на активи;<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1473314316214_17688" /> - Ежедневно следене на паричните потоци и изготвяне на справки;<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1473314316214_17689" /> - Поддържане на архив; 37277 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37277&ref=rss#comments Thu, 08 Sep 2016 00:00:00 +0300 Secretary (Office Manager) of the Managing Partner in Адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко" http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37245&ref=rss Entire secretarial assistance of the Managing Partner.<br /> Coordination and control of the company&rsquo;s employees work (who are not jurists).<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; 37245 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37245&ref=rss#comments Wed, 07 Sep 2016 00:00:00 +0300 Юрист в Български хелзинкски комитет http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37117&ref=rss Българският хелзинкски комитет (БХК) търси юрист за своята Правна програма.&nbsp;<br /> <br /> БХК е най-голямата правозащитна организация в България.<br /> <br /> Основна задача на Правна програма е воденето на стратегически дела пред вътрешните и международните съдилища &ndash; такива, които подобряват положението на цели категории хора, като променят системата.&nbsp;<br /> <br /> Основни акценти в работата на Правна програма са престъпленията от омраза; правната помощ за деца и възрастни с увреждания в социални и медико-социални институции; специализираната защита срещу дискриминация по всички защитени признаци, а именно: пол, раса, възраст, сексуална ориентация, увреждане и религия, във всички области на обществения живот, като правото на живот, свободата от нечовешко и унизително отнасяне и наказание, задържане, право на личен живот, поставяне под запрещение, право на здравеопазване, право на образование и други граждански и социално-икономически права.<br /> <br /> Какво предлагаме ние:&nbsp;<br /> <br /> - работа в най-голямата и дейна правозащитна организация в страната;<br /> - възможност да се учите от над 24-годишния опит на организацията;<br /> - възможност да работите под наставничеството на международно признат експерт в антидискриминационното право;<br /> - динамична работна среда в екип от мотивирани хора, споделящи каузите на програмата/БХК;<br /> - уважение към почивката и извънработното ви време;<br /> - възможности за обучения и участие в международни събития на правозащитни теми в България и Европа;<br /> - конкурентно възнаграждение. 37117 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37117&ref=rss#comments Fri, 02 Sep 2016 00:00:00 +0300 Експерт към управление „Контролинг“ в направление „Финанси и планиране“ в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37198&ref=rss &bdquo;<strong>БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА</strong> <br /> <br /> Експерт към управление &bdquo;Контролинг&ldquo; в направление &bdquo;Финанси и планиране&ldquo;<br /> в Централно управление, гр .София<br /> <br /> <strong>Основни задължения:</strong><br /> <ul> <li>Участие в процеса по събирането, обработването и интеграцията на аналитична информация по изпълнение на дейността на Банката.<br /> &nbsp;</li> <li>Участие в изготвянето на финансови анализи, доклади, презентации.<br /> &nbsp;</li> <li>Участие в дейностите при изготвяне на стратегията на банковата група, бизнес план и бюджети.<br /> &nbsp;</li> <li>Участие в процеса по вътрешен анализ на адекватността на капитала, регулациите свързани с възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и консолидиране и координиране на свързаната с това отчетност.</li> </ul> 37198 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=37198&ref=rss#comments Tue, 30 Aug 2016 00:00:00 +0300