Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

Инспектор по приходите

12 Окт 2017 | Показана 945 пъти

Шрифт

+ Картинка -
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНАТА ПОЗИЦИЯ
 • Позиция:
  Инспектор по приходите
 • Работна сфера:
  Администрация
 • Референтен номер:
  7
 • Задължения и отговорности:
  О Б Я В Л Е Н И Е
   
  Териториална дирекция на Национална агенция за приходите София (ТД на НАП София), ул. „Аксаков” № 21, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-01-1445/11.10.2017 г. на директора на ТД на НАП София


                          ОБЯВЯВА КОНКУРС
   
  За свободни щатни бройки (св.щ.бр.) от длъжността „инспектор по приходите“, както следва:

  за 31 (тридесет и една) св.щ.бр. в сектори „Проверки“, отдел „Проверки“, дирекция „Контрол“, с място на работа гр. София;

  за 14 (четиринадесет) св.щ.бр. в сектори „Ревизии“, отдел „Ревизии“, дирекция „Контрол“, с място на работа гр. София;

  за 14 (четиринадесет) св.щ.бр. в сектори „Оперативни проверки“, отдел „Оперативни проверки“, дирекция „Контрол“, с място на работа гр. София;

  за 5 (пет) св.щ.бр. от длъжността „инспектор по приходите“ в отдели „Ревизии и проверки“, дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, с място на работа гр. София.


  Начин за провеждане на конкурса:

  - тест за установяване на професионални знания и умения ще включва въпроси от областта на процесуалното и материалното данъчно и осигурително законодателство: Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Закон за държавния служител (ЗДСл), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Кодекс за социално осигуряване (КСО), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закон за счетоводството (ЗСчет.), Закон за здравното осигуряване (ЗЗО), Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и

  - интервю-събеседване.

  Описание на длъжността „инспектор по приходите“:


  - в сектори „Проверки“, отдел „Проверки“, дирекция „Контрол“: Извършване на проверки по прилагане на данъчно-осигурително законодателство, съгласно утвърдените процедури и инструкции. Проверка на счетоводната и търговска документация на проверяваното лице. Събиране на доказателства от външни органи и източници и трети лица. Извършване на преценка на всички доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на проверката. Извършване на действия за обезпечаване на доказателства при необходимост. Изпълнява и други задължения, възложени му от преки ръководител или друг висшестоящ орган. Попълване на месечни отчети за работното си време, изготвяне на справки, становища и доклади за извършените оперативни проверки и др.

  - в сектори „Ревизии“, отдел „Ревизии“, дирекция „Контрол“: Извършване на ревизии, съгласно утвърдените процедури и инструкции по данъчно-осигурителното законодателство. Изготвяне на искания и извършване на насрещни проверки в хода на ревизионното производство. Извършване на проверка по прихващане и възстановяване в хода на ревизионното производство. Извършване на преценка и анализ на всички доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на ревизията. Прави предложение за спиране или прекратяване на ревизията при установяване на съответните обстоятелства. Съставяне на ревизионен доклад с изяснена фактическа обстановка, правни изводи и предложение за определяне на задълженията. Връчване на ревизионния доклад и издадените във връзка с ревизията документи по реда на ДОПК. Изготвяне на справки, доклади, становища за извършените ревизии и проверки и др.;

  - в сектори „Оперативни проверки“, отдел „Оперативни проверки“, дирекция „Контрол“: Извършване на оперативни проверки по прилагане на данъчно-осигурително законодателство, съгласно утвърдените процедури и инструкции. Извършване на посещения на място в офиси, търговски и производствени помещения, складове и други свързани с осъществяването на стопанска дейност на задължените лица. В зависимост от вида на проверката и проверявания обект при извършване на контролните действия прилага утвърдените процедури и инструкции за функция „Контрол”. Съставяне на актове за административни нарушения. При необходимост извършва съвместни оперативни проверки и наблюдения с представители на други контролни органи.

  - в отдели „Ревизии и проверки“, дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“: Извършване на ревизии и проверки, съгласно утвърдените процедури и инструкции и съобразно данъчно-осигурителното законодателство. Извършване на предварителен преглед и анализ на наличната информация за проверяваното/ревизираното лице. Съставяне, актуализиране и изпълняване на плана за извършване на ревизията. Проверяване и анализиране на счетоводната и търговска документация на проверяваното/ревизираното лице. Изготвяне на искания и извършване на насрещни проверки в хода на производството по извършване на ревизия/проверка. Извършване на проверка по прихващане и възстановяване, вкл. и в хода на ревизионното производство. Предприемане на действия за уведомяване на прокуратурата, когато в хода на проверката/ревизията са установени данни за извършено престъпление. Регистриране на индикации за установени данъчни и осигурителни измами, както и рискове от неспазване на данъчното и осигурително законодателство. В рамките на своята компетентност, изпълнява и други задължения, възложени му от прекия ръководител или от друг висшестоящ орган.

   
 • Изисквания към кандидатите:
  Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на следните минимални изисквания, предвидени в нормативни актове:

  a) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;*
  б) да притежават минимална образователна степен: висше, бакалавър;
  в) професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител;
  г) да притежават следните компетентности: Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/ външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Аналитична компетентност;

  Необходимите документи (ясни и четивни), които кандидатите следва да представят, съгласно чл. 17 от НПКДС за участие в конкурса са:

  а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към  чл. 17, ал. 1 НПКДС;
  б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);
  в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и/или допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;
  г) копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

  * Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от Закона за Националната агенция за приходите, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП.

  Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.nap.bg/.


   
 • Предимства на кандидатите:
  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за длъжността:

  -висше образование с насоченост към икономика;
  - компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.
   
 • Градове:
  София
 • Работно време:
  Пълен работен ден
 • Тип заетост:
  Постоянна
 • Фирмата предлага:
  Минималният размер на основната заплата за длъжността „инспектор по приходите” е както следва:
  - в сектор „Проверки“ – 779 лв.
  - в отдел „Ревизии“ – 829 лв.
  - в отдел „Оперативни проверки“ –  779 лв.
  - в отдел „Ревизии и проверки“ – 829 лв.
   
 • Документи за кандидатстване:


 • Предпочитан начин за получаване на документите:
  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 23.10.2017 г. вкл.), в сградата на ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 21, приемна на деловодство (ниското тяло, находящо се между ул. „Аксаков” № 29 и № 31), всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 часа. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на входната врата на сградата на ТД на НАП София в гр. София, ул. „Аксаков” № 21 и на официалната страница на НАП http://www.nap.bg/ (раздел „ЗА НАП“, подраздел „Работа в НАП“).
 • Крайна дата за приемане на документи:
  23/10/2017
 • Име на фирмата: Национална агенция за приходите (НАП)

  Индустрия/бизнес сектор: Администрация

  Допълнителна информация: Национална агенция за приходите (НАП) е водеща агенция в държавния сектор, специализирана в администрирането и събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания съгласно законите на Република България. НАП е с утвърден имидж в държавната администрация и се стреми да поддържа високо ниво на доверие сред своите клиенти и партньори. От изключителна важност за постигане целите на Агенцията са професионализмът и експертизата на служители й. Повишаването и поддържането на качеството в работата гарантира, че организацията може да отговори на настоящите и бъдещи предизвикателства и изисквания към нея. Бъдете част от НАП! „Отговорни днес. Сигурни за утре.“

  Е-mail: b.zlatanov@ro22.nra.bg

  Телефон: 02/9859 6746

  Лице за контакт и допълнителна информация: Божидар Златанов

  ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ КОМПАНИЯ В: Форума, Съдържанието на сайта, Capital.bg, Dnevnik.bg

 • Печат
 • Изпращане
 • Споделяне
 • Twitter
 • Споделяне във Facebook Facebook

кариера с

Реклама

Реклама

© 2003-2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново . Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly