С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Какви са правата на служителите при несъстоятелност на работодателя

Към НОИ съществува специален фонд за гарантиране на неизплатените вземания до определен размер и вид
Share Tweet Share
Снимка

[Shutterstock] 

В последно време зачестиха случаите, при които работодатели не могат да покриват финансовите задължения към служителите си. Този извод се потвърждава освен от статистиката и от личния ми опит като адвокат на пострадали хора, чиито възнаграждения, обезщетения и осигуровки не са били плащани от месеци.
Най-честите запитванията на засегнатите са дали, как и от кого биха могли да получат дължимите им плащания. Краткият отговорът на въпроса възможно ли е това е: да, възможно е, но при определени условия и в ограничен от закона размер.

Какво казва законът?
Въпросът се урежда чрез специално създадения за целта Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, който има защитен, социален и осигурителен характер. С приемането му към Националния осигурителен институт (НОИ) се създаде специализиран фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Приходите в него се набират от задължителни месечни вноски за сметка на работодателите, определени на база месечните възнаграждения на служителите им по трудови правоотношения. Тези суми не трябва да са по-високи от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година и за целите на данъчното облагане се признават като разход за дейността на работодателя.

Кога възниква правото на гарантирано вземане на служителя?
Правото на гарантирани вземания на служителя възниква от датата на вписване в Tърговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност и при условие, че: служителят е или е бил в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време. Трудовото правоотношение не е прекратено към датата на вписване в Tърговския регистър на решението или е прекратено през последните три месеца преди датата на вписването му в Търговския регистър. Служителят има да получава неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори или парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт.

Следователно, не всички служители са правоимащи, а само онези, които отговарят на горните условия. Изключения са предвидени за служителите, които работят при работодатели, за които не може да се открие производство по несъстоятелност, понеже не са търговци, напр. държавни учреждения, публични предприятия, които упражняват държавен монопол, браншови съюзи, синдикални организации, за хора, които работят при физически лица и т.н.

Има и една особена категория служители, които се предполага, че са допринесли за нездравото финансовото състояние на работодателя. На тях също не се изплащат гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения. Това са служители, които към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността са били съдружници в търговското дружество, членове на органите за управление и контрол на търговеца или съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице.

Какви са задълженията на работодателя?
Ако работодателят отговаря на посочените в закона условия и той бъде обявен в несъстоятелност, работодателят трябва да извърши определена последователност от действия, за да активира принципа на солидарността чрез фонда "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

След вписването в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност, в 14-дневен срок той трябва да информира служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантираните вземания. Успоредно с това, работодателят изготвя справка за всеки служител, който има право на гарантирани вземания.

Освен това той предоставя на контролните органи съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност и документи, удостоверяващи упражняването на дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно на свръхзадължеността. Екземпляри от справките трябва да бъдат изпратени и до всеки правоимащ служител - лично или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

Какво трябва да направи служителят?
Всеки служител, който има право на гарантирани вземания, подава до Териториално поделение (ТП) на НОИ по седалището на работодателя заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4 към Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Това трябва да се направи в двумесечен срок от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решението или от датата на информиране на служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност по реда на законодателството на другата държава. Към заявлението-декларация се прилагат още и: справката, изготвена от работодателя и предоставена на служителя; възражението на служителя до работодателя по повод на справката, ако има такова депозирано; отказът на работодателя по повод на възражението, ако има такъв отказ.

Заявлението-декларация с приложените документи се подава лично, чрез упълномощено лице с пълномощно или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

Най-късно в едномесечен срок от вписване в Търговския регистър на решението, служителят получава разпореждане за изплащане на гарантираните му вземания или аргументиран отказ. То може да бъде обжалвано пред административния съд по седалището на ТП на НОИ в 14-дневен срок от получаването му. Съдебното производство на този вид дела е безплатно - не се дължи съдебна такса, но се дължи адвокатско възнаграждение, ако служителят е ангажирал адвокат за съдебно представителство.

Какъв е видът и размерът на гарантираните вземания?
Гарантирани са само тези вземания, които произлизат от трудови възнаграждения или дължими от работодателя по силата на нормативен акт. Размерът на сумата зависи от продължителността на трудовото правоотношение с работодателя и времето когато то е прекратено. Така например, ако служителят е работил в организацията повече от три месеца, той може да получи последните шест начислени, но неизплатени възнаграждения за 12 месеца назад, а ако е работил по-малко от три месеца – обезщетението е максимум една работна заплата.

Максималният размер на гарантираните вземания се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и не може да бъде по-малък от две и половина минимални работни заплати, установени за страната към датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за обявяване в несъстоятелност. За 2015 г. максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

При някой случаи гарантираните вземания може да не покрият размера на всички вземания на работника или служителя. В този случай остатъкът от средствата може да бъде потърсен чрез участие на служителя в производството по несъстоятелност. В него се предявяват и всички други искания за вземания от работодателя, които по своя характер не се гарантират и се събират от масата на несъстоятелността.

Личния ми опит до момента сочи, че за съжаление в много малък процент от случаите, в производството по несъстоятелност има достатъчно активи, които подлежат на осребряване и с които на практика се удовлетворяват вземанията на служителите. Причината за това е, че служителите са четвърти по ред кредитор и въпреки, че имат привилегия пред повечето от останалите кредитори, несъстоятелния търговец в повечето случаи няма достатъчно имущество дори за плащане на първите по ред кредитори.

Как се изплащат гарантираните вземания?
В 3-дневен срок от издаване на разпореждането за изплащане на гарантираните вземания, директорът на фонда превежда дължимите суми за изплащане на гарантираните вземания, както и осигурителните вноски за ДОО, здравното осигуряване и допълнителното задължително обществено осигуряване върху тези суми на съответното ТП на НОИ.

Съответното ТП на НОИ ги изплаща на правоимащото лице в седемдневен срок от получаване на разпореждането – само по банков път, на декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни сметки. Едновременно с изплащането на гарантираните вземания ТП на НОИ превежда дължимите осигурителни вноски и за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и данъка върху доходите и запорите, ако има такива.

Само при наличие на съдебно решение за обявяване на работодателя в несъстоятелност, държавата има задължение да плаща вместо него, като за целта се използват събраните средства от специализирания фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Във всички останали случаи, в които работодателят е спрял дейност и не плаща, мениджмънтът и собствениците се укриват от служителите и държавата – служителите ще могат да получават плащане след осъждане на работодателя и при условие, че съдебния изпълнител намери имущество, с което да удовлетвори вземанията им.
 

Снимка

 


Минко Георгиев е адвокат с близо десетгодишна практика, член на Софийската адвокатска колегия. Той е основател на адвокатска кантора "Минко Георгиев и партньори" (MGP), ментор в различни start-up проекти и водещ на рубриката "Трудовоправна консултация" на karieri.bg. Специалист е в областта на трудовото и осигурителното право, правото на информационните технологии, търговското право, застрахователно, финансово и данъчно право, недвижимите имоти и съдебния процес.
 
За да получавате бюлетините на "Кариери" с новини и тенденции в областта на човешките ресурси, мениджмънта и кариерното развитие, влезте в сайта  или се регистрирайте.

Станете част от онлайн общността на "Кариери". Включете се в нашите дискусии и анкети и през социалните мрежи: FacebookTwitterLinkedInGoogle+Pinterest.

 

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2019 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2019 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly