С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Експерт в сектор "Деловодство и архив"

11 Юли 2019 | Показана 424 пъти

Шрифт

+ Картинка -
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНАТА ПОЗИЦИЯ
 • Позиция:
  Експерт в сектор "Деловодство и архив"
 • Задължения и изисквания към кандидатите:
  Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Велико Търново, площад „Център” №2 на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №702/08.07.2019 г. на директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Велико Търново
                                                       
    ОБЯВЯВА КОНКУРС
   
  За 1 (една) свободна щатна бройка от длъжността „експерт” в сектор „Деловодство и архив“ ИРМ Монтана, отдел „Логистика”, ТД на НАП Велико Търново.
  1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
  a) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;*
  б) да притежават минимална образователна степен: висше, бакалавър;
  в) професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител;
  г) да притежават следните компетентности: ориентация към резултати; работа в екип; фокус към клиента (вътрешен/външен); комуникативна компетентност; професионална компетентност; аналитична компетентност.
               2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
   а) компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.
   б) предпочитана специалност – от професионално направление „Икономика“.
   
  3. Начин на провеждане на конкурса:
  а) тест за установяване на професионални знания и умения, който ще включва въпроси от областта на: Закон за националния архивен фонд (ЗНАФ), Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Закон за държавния служител (ЗДСл), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)  и Указ №612 от 26.08.1965 г. (за печатите).
  б) интервю
   
  4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, съгласно чл. 17 от НПКДС за участие в конкурса са:
  а)  заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към  чл.17, ал. 1 от НПКДС;
  б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);
  в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;
   г) копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
  д) декларация за обработване на лични данни на кандидатите за заемане на длъжности в НАП (по образец)**
                
         5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно)  в 14-дневен срок от публикуване на обявлението, в сградата на офис/дирекция за обслужване Монтана на адрес:  гр.Монтана, ул. „Любен Каравелов” №11, трети етаж – деловодство, стая 311, всеки работен ден от 10:00 ч.  до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.
   
            6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на офис/дирекция за обслужване Монтана както и на официалната страница на НАП – http:www.nap.bg  (в раздел „За НАП“, подраздел „РАБОТА В НАП“)
   
              7. Описание на длъжността експерт в отдел „Деловодство и архив“:
   Систематизира, обработва кореспонденция и организира съхранението на документите от текущия архив;
   Организира и участва в обработката на документи от приключена деловодна година и  предаването им в текущия архив;
   Участва в извършването на експертиза на ценността на документите,  която се състои в определяне на стопанското и справочното им значение;
   Съставя описи на документите, определени за постоянно съхранение;
   Организира съхранението на документите и делата, описани в описа на делата, съгласно изискванията на актуалната нормативна уредба;
   Обслужва служителите на териториалната дирекция, съгласно утвърдените процедури и изисквания за достъп до архива;
   Поддържа регистъра за печатите в НАП;
   Класира приключили преписки по срок на съхранение, съгласно указанията в действащата номенклатура на делата на НАП
   
         8. Размерът на основната заплата, определена за длъжността експерт в отдел „Логистика”, сектор „Деловодство и архив“ е 930 лв.
   
         Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.nap.bg/ .
   
            *Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2  от Закона за държавния служител:
  За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
  1. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  2. е навършило пълнолетие;
  3. не е поставено под запрещение;
  4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
  5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
   
  Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
  1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  3. е народен представител;
  4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
  5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
  7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б;
  8. е упражнило правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, освен при условията на чл. 15, ал. 1, чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а.
   
  Кандидатите следва да се запознаят и с условията на чл. 9 от ЗНАП, които са  необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП, съгласно които:
  Служителите в агенцията не могат да:
  1. са еднолични търговци или съдружници в търговски дружества;
  2. участват в органи на управление и контрол на търговски дружества, кооперации, граждански дружества и други организации, които са търговци;
  3. заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен дейностите по ал. 9.
  4. представляват пряко или косвено длъжниците или потенциалните купувачи по сделки, свързани с дейността на агенцията, нито да им оказват консултантски услуги по тях.
    5. Служителите в агенцията и членовете на техните семейства нямат право пряко или косвено да придобиват имущества, които са обект на продажба от агенцията.
  Служителите в агенцията могат да: извършват научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права; да бъдат избирани за общински съветници и назначавани за членове на избирателни комисии.
   
  **Кандидатите следва да прилагат „Информация относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите“ към заявлението за участие в конкурс. Образец на „Информация относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите“ може да се изтегли от http://www.nap.bg/ или да се получи в деловодството на офис/дирекция за обслужване Монтана.


 • Населено място:
  Монтана
 • Тип заетост:
  Постоянна заетост
 • Работно време:
  Пълен работен ден
 • Начална нетна заплата в лв:
  930
 • Работна сфера:
  Администрация
 •  
 • Печат
 • Изпращане
 • Споделяне
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Име на компанията: Национална агенция за приходите (НАП)

  Допълнителна информация: Национална агенция за приходите (НАП) е водеща агенция в държавния сектор, специализирана в администрирането и събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания съгласно законите на Република България. НАП е с утвърден имидж в държавната администрация и се стреми да поддържа високо ниво на доверие сред своите клиенти и партньори. От изключителна важност за постигане целите на Агенцията са професионализмът и експертизата на служители й. Повишаването и поддържането на качеството в работата гарантира, че организацията може да отговори на настоящите и бъдещи предизвикателства и изисквания към нея. Бъдете част от НАП! „Отговорни днес. Сигурни за утре.“

  Е-mail: съгласно публикуваната обява

  Всички обяви
© 2003-2019 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2019 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly