С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Инспектор по приходите

26 Юни 2020 | Показана 950 пъти

Шрифт

+ Картинка -
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНАТА ПОЗИЦИЯ
 • Позиция:
  Инспектор по приходите
 • Задължения и изисквания към кандидатите:
  ОБЯВЛЕНИЕ
   
  Централно управление на Национална агенция за приходите /ЦУ на НАП/, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 52, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповеди №№ З-ЦУ-704/29.05.2020 г. и З-ЦУ-850/23.06.2020 г. на изпълнителния директор на НАП
   
  ОБЯВЯВА КОНКУРС
   
  І. За заемане на 31 /тридесет и една/ щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите“ в ЦУ на НАП, главна дирекция „Фискален контрол“, дирекция „Оперативни дейности“, както следва: 
  1.   В отдел „Оперативни дейности“–София - 15 /петнадесет/ св. щ. бр. разпределени:
  Ø в сектор „Мобилни групи“-София, с месторабота гр. София – 10 св. щ. бр.;
  Ø в сектор „Мобилни групи“-София, с месторабота гр. Благоевград – 2 св. щ. бр.;
  Ø в сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“-София, с месторабота гр. Благоевград - 3 св. щ. бр.
  2.   В отдел „Оперативни дейности“–Велико Търново - 2 /две/ св. щ. бр. разпределени:
  Ø в сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“-Велико Търново, с месторабота гр. Видин – 2 св. щ. бр.
  3.   В отдел „Оперативни дейности“–Бургас - 2 /две/ щ. бр. по чл.15 от ЗДСл /до завръщане на дългосрочно отсъстващи служители/ разпределени:
  Ø в сектор „Мобилни групи“-Бургас – 2 щ. бр.
  4.   В отдел „Оперативни дейности“–Пловдив - 8 /осем/ св. щ. бр. разпределени:
  Ø в сектор „Мобилни групи“-Пловдив, с месторабота гр. Пловдив – 5 св. щ. бр.;
  Ø в сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“-Пловдив, с месторабота гр. Кърджали – 1 св. щ. бр.;
  Ø в сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“-Пловдив, с месторабота гр. Хасково - 2 св. щ. бр.
  5.   В отдел „Оперативни дейности“–Варна - 4 /четири/ св. щ. бр. разпределени:
  Ø в сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“-Варна, с месторабота гр. Добрич – 1 св. щ. бр.;
  Ø в сектор „Гранични контролно-пропускателни пунктове“-Варна, с месторабота гр. Русе - 3 св. щ. бр.
   
  Дейността се реализира чрез екипи в условията на 24 часов непрекъснат режим на работа, като служителите работят на 12 часови смени, включително нощни, при предвидените от закона междусменни почивки.
   
  ІІ. Изисквания за заемане на длъжностите:
  1. Минимални изисквания:
  Ø   да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител*;
  Ø   да имат минимална образователна степен – бакалавър;
  Ø   минимален професионален опит и придобит ранг като държавен служител не се изискват;
  Ø   да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, комуникативна компетентност, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална компетентност, аналитична компетентност, професионална компетентност.
  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимства на кандидатите:
  Ø   компютърни умения - Microsoft Word и Excel;
  Ø   предпочитана специалност  - икономика.
   
  ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
  1.     тест за установяване на  професионални знания и умения, който ще включва въпроси от областта на: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за Национална агенция за приходите, Закон за държавния служител, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за административните нарушения и наказания, Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане, чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби, чрез електронен магазин;
  2.     интервю.
   
  Тестът за установяване на професионални знания и умения и интервюто, с успешно издържалите първия етап, ще се проведат по места в съответните териториални дирекции/офиси на НАП едновременно в един и същи ден. Информацията за мястото ще се посочва в съответните списъци с допуснати кандидати.
  Кандидатите, подали заявление за участие в конкурса за повече от една териториални структури, е необходимо да посочат в него предпочитано място за явяване на тест.
   
  ІV. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят, съгласно чл. 17 от НПКПМДС:
  1.   Заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 от НПКПМДС;
  2.   Декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено  под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС);
  3.   Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
  4.   Копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
   
  V. Документите трябва да бъдат представени на място лично или чрез пълномощник, или по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията е необходимо да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис. Срокът е 10 дни от публикуване на обявлението. Адресите за подаване на документи всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. за длъжностите по места са:
  1.     ТД на НАП София:
  Ø гр. София, ул. „Аксаков” – приемна на деловодството (ниското тяло, находящо се между ул. „Аксаков” № 21 и № 29);
  Ø гр. Благоевград, партер на сградата на ул. „Гьорче Петров“ №2 а;
  Ø електронна поща td_sofia_grad@ro22.nra.bg;
  2.     ТД на НАП Велико Търново:
  Ø гр. Видин, ул. „Шести септември“ № 12 в приемната на деловодството;
  Ø електронна поща td_vidin@ro05.nra.bg;
  3.     ТД на НАП Бургас:
  Ø гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5Б в приемната на деловодството /партер/;
  Ø електронна поща td_burgas@ro02.nra.bg;
  4.     ТД на НАП Пловдив:
  Ø гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106, етаж 1, стая 110;
  Ø гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 2, етаж 3, стая 304;
  Ø гр. Кърджали, ул. „Деспот Слав“ № 1 , етаж 1, деловодство;
  Ø електронна поща ro16_delov@ro16.nra.bg;
  5.     ТД на НАП Варна:
  Ø гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 128, ет.1, стая № 114, деловодство;
  Ø гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4, стая 414, деловодство;
  Ø гр. Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19, ет. 1, стая 118, деловодство;
  Ø електронна поща td_varna@ro03.nra.bg.
   
  VІ. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в официалната страница на НАП www.nap.bg (раздел „ЗА НАП“, подраздел „Работа в НАП“) и на горепосочените адреси за съответните длъжности по места.
   
  VІІ. Описание на длъжността:
  Ø  Осъществява фискален контрол, чрез спиране на транспортни средства на територията на страната. Като извършва действия по проверка на документите, придружаващи стоката, събира данни за изпращача и получателя, мястото, датата и часа на получаване на стоката;
  Ø  Поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва стоката;
  Ø  Извършва проверки за съответствието между вида и количеството на стоката по придружителните документи, въведени при поставяне на техническите средства за контрол и действителния вид и количество на стоката на мястото на получаване/разтоварване;
  Ø  Извършва проверки  на място в офиси, търговски и производствени помещения, складове и други свързани с осъществяването на стопанска дейност от задължени лица със стоки с висок фискален риск;
  Ø  Извършва оперативни проверки в търговски обекти по смисъла на § 1, т. 41 от Допълнителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност;
  Ø  Извършва преценка на всички доказателства и доказателствени средства, събрани в хода на проверката;
  Ø  Предприема действия за обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК, като стоката и документите за нея се изземват;
  Ø  Уведомява публичните изпълнители за налагане на предварителни обезпечителни мерки при условията на чл. 121 а, ал.1 и ал.2 от ДОПК;
  Ø  Установява административни нарушения на данъчното законодателство и съставяне на актове за установените нарушения;
  Ø  Уведомява прокуратурата при възникнало съмнение, че лице или лица са извършили деяние, квалифицирано като престъпление в Наказателния кодекс;
  Ø  Докладва за констатирани административни пропуски или нарушения, които създават  предпоставки за корупция, измами или нередности;
  Ø  Преките задължения се изпълняват на територията на съответната ТД на НАП, съгласно  определеното място на работа със заповедта за назначаване.
   
  VІІІ. Размер на основната заплата, определен за длъжността: 1199 лева.
   
  Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: www.nap.bg (в раздел „ЗА НАП”, подраздел „Работа в НАП”) или да се получат в съответните териториални дирекции/офиси на НАП. Цялата информация относно конкурса може да видите в http://www.nap.bg/.
   
  Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от ЗНАП**, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП:
  Служителите в агенцията не могат да:
  1. са еднолични търговци или съдружници в търговски дружества;
  2. участват в органи на управление и контрол на търговски дружества, кооперации, граждански дружества и други организации, които са търговци;
  3. заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен дейностите по ал. 9.
  4. представляват пряко или косвено длъжниците или потенциалните купувачи по сделки, свързани с дейността на агенцията, нито да им оказват консултантски услуги по тях.
  5. Служителите в агенцията и членовете на техните семейства нямат право пряко или косвено да придобиват имущества, които са обект на продажба от агенцията.
  Служителите в агенцията могат да:
  1.извършват научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права, да бъдат избирани за общински съветници и назначавани за членове на избирателни комисии.
   
   
  *Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
  За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
  1. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  2. е навършило пълнолетие;
  3. не е поставено под запрещение;
  4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
  5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
  Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
  1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
  2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  3. е народен представител;
  4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
  5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
  7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.
   
  ** За заемане на длъжност в Националната агенция за приходите водещи са разпоредбите на чл. 9, ал. 5 и ал. 9 от Закона за НАП.
  Чл. 9 ал. 5 Служителите в агенцията не могат да:
  1. са еднолични търговци или съдружници в търговски дружества;
  2. участват в органи на управление и контрол на търговски дружества, кооперации, граждански дружества и други организации, които са търговци;
  3. заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен дейностите по ал. 9.
  Чл. 9 ал. 9 Служителите в агенцията могат да извършват научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права, да бъдат избирани за общински съветници и назначавани за членове на избирателни комисии.
   
   

 • Населено място:
  София
 • Тип заетост:
  Постоянна заетост
 • Работно време:
  Пълен работен ден
 • Начална нетна заплата в лв:
  1199
 • Работна сфера:
  Администрация
 •  
 • Печат
 • Изпращане
 • Споделяне
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Име на компанията: Национална агенция за приходите (НАП)

  Допълнителна информация: Национална агенция за приходите (НАП) е водеща агенция в държавния сектор, специализирана в администрирането и събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания съгласно законите на Република България. НАП е с утвърден имидж в държавната администрация и се стреми да поддържа високо ниво на доверие сред своите клиенти и партньори. От изключителна важност за постигане целите на Агенцията са професионализмът и експертизата на служители й. Повишаването и поддържането на качеството в работата гарантира, че организацията може да отговори на настоящите и бъдещи предизвикателства и изисквания към нея. Бъдете част от НАП! „Отговорни днес. Сигурни за утре.“

  Е-mail: съгласно публикуваната обява

  Всички обяви
© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly